zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vozidla na sběr tuhého komunálního odpadu

25.05.2006
Odpady
Vozidla na sběr tuhého komunálního odpadu
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200659920
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
22.06.2006 
 
* Zdroj informace:  
S 98 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T170000 Blíže neurčeno - Vozidla, letadla, plavidla a dopravní zařízení
 
Anotace tendru:

Národní dálniční společnost vypsala tendr na dodávku vozidla na sběr tuhého komunálního odpadu. Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast:
22.6.2006 - 09:00. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

SK-Bratislava: Motorové vozidlá na špeciálne účely
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):
Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské nivy 45, Do rúk: Ing. Ladislav Raučina, SK-821 09 Bratislava. Tel.: 421 2 5831 1122. Fax: 421 2 5831 1701.
Internetová adresa (adresy):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.ndsas.sk.
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI:
Iný verejný obstarávateľ: Štátna akciová spoločnosť, a.s.
Iný predmet: Správa, údržba a financovanie výstavby diaľnic a rýchlostných ciest.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: nie.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) OPIS
II.1.1) Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
Vozidlo na zber tuhého komunálneho odpadu.
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:
Tovary.
Kúpa.
Hlavné miesto dodania tovarov: Strediská správy a údržby diaľnic resp. strediská správy a údržby rýchlostných komunikácií, príp. predajné stredisko uchádzača.
NUTS kód: SK0.
II.1.3) Oznámenie zahŕňa:
Verejnú zákazku.
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode:
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Vozidlo na zber tuhého komunálneho odpadu na podvozku sériovo vyrábaného nákladného automobilu, nadstavba so stláčaním odpadu.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
34144000.
II.1.7) Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):
Áno.
II.1.8) Rozdelenie na časti:
Nie.
II.1.9) Varianty sa prijímajú:
Nie.
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
4 kusy.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 20 000 000 SKK.
II.2.2) Opcie:
Nie.
II.3) TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA:
Začatie: 20.7.2006. ukončenie: 15.11.2006.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
Uvedené v súťažných podkladoch.
Požadovaná zábezpeka: 500 000 SKK.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
Úhrada za dodaný tovar bude uskutočnená jednorázovo bez preddavku na základe faktúry, ktorú predávajúci vyhotoví a doručí kupujúcemu do 3 pracovných dní po protokolárnom prevzatí predmetu zmluvy.
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva:
Bez právnej subjektivity.
III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:
Áno.
Uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Osobné postavenie uchádzač preukáže podľa § 26 ods. 1 dokladmi v zmysle § 26 ods. 2, 3, 4 alebo v zmysle § 128 ods. 1 za splnenia podmienky podľa § 155 ods. 8 zák. č. 25/2006 Z. z. Všetky predložené doklady (originály alebo úradne osvedčené kópie) musia byť platné a musia obsahovať pravdivé a neskreslené informácie. V prípade skupiny podnikateľov zúčastnených na verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti za každého člena skupiny osobitne.
III.2.2) Ekonomické a finančné postavenie:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 27 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru.
III.2.3) Technická spôsobilosť:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Potvrdenie o autorizovanom zastúpení uchádzača pre príslušnú továrenskú značku podvozku od hromadného dovozcu (napr. obchodná zmluva), resp. priame zastúpenie výrobcu vo VS:
- osvedčenie o technickej spôsobilosti pre príslušný typ nadstavby vydaný MDPT SR,
- písomná dokumentácia potvrdzujúca požadované parametre (základný technický opis schváleného typu podvozku vydaný MDPT SR – ďalej len ZTO, potvrdzujúci technické parametre pre ponúkaný podvozok, výrobcom potvrdené ostatné požadované parametre nezaznamenané v ZTO),
- diagramové krivky zobrazujúce charakteristiku motora (diagramy výkonu, krútiaceho momentu a mernej spotreby v závislosti na otáčkach motora),
- doterajšie skúsenosti s realizáciou predmetu zákazky (potvrdenie zmluvného partnera o realizácii dodávky min. 1 ks samozberného zametača s technickými parametrami nie nižšími ako je požadovaný predmet zákazky v priebehu ostatných troch rokov s podobnou technickou špecifikáciou dodaného tovaru),
- prospektový materiál zákazky, propagovaný výrobcom podvozku, nadstavby,
- certifikát (opis riadenia) kvality ISO 9000.
III.2.4) Vyhradené zákazky:
Nie.
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1) Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu:
III.3.2) Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby:

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu:
Verejná súťaž.
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovania alebo na účasť na dialógu:
IV.1.3) Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu:
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených nižšie:
1. Cena za celý predmet obstarávania. Relat. váha: 95,00 b.
2. Spotreba PHM. Relat. váha: 5,00 b.
IV.2.2) Použije sa elektronická aukcia:
Nie.
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
1220/16579/06/11.
IV.3.2) Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky:
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2006/S 54-056220 z 18.3.2006.
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 12.6.2006 - 12:00.
Spoplatnenie súťažných podkladov: nie.
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:
22.6.2006 - 09:00.
IV.3.5) Dátum odoslania výziev na predloženie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom:
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Slovensky.
IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Do: 29.9.2006.
IV.3.8) Podmienky na otváranie obálok s ponukami:
22.6.2006 - 10:00.
Miesto: Národná diaľničná spoločnosť a.s, Mlynské nivy 45, Bratislava - zasadačka.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: áno.
Na otváraní obálok s ponukami sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený (jednou) osobou oprávnenou na otváraní obálok s ponukami.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ:
Nie.
VI.2) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:
Nie.
VI.3) ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Podmienkou na poskytnutie súťažných podkladov je predloženie písomnej žiadosti uchádzača o vydanie súťažných podkladov. Žiadosť o vydanie súťažných podkladov musí byť podpísaná oprávneným zástupcom uchádzača. Pri vyžiadaní súťažných podkladov faxom, príp. elektronickou poštou uchádzač musí potvrdiť žiadosť aj písomnou formou poštou v originálnom vyhotovení. Až po prevzatí písomnej žiadosti poštou sa odošlú súťažné podklady uchádzačovi. V prípade osobného prevzatia súťažných podkladov ich bude verejný obstarávateľ poskytovať v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 h.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo považovať listovú zásielku za doručenú aj v prípade, ak ju uchádzač neprevezme v lehote do troch dní od oznámenia prepravcu o uložení zásielky na pošte, to znamená 5 dní po odoslaní.
Uchádzač môže požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov do 13.6.2006.
VI.4) REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1) Orgán zodpovedný za konanie o námietkach:
VI.4.2) Podávanie žiadostí o nápravu a námietok:
Presné informácie o lehotách na podávanie žiadostí o nápravu a na podávanie námietok: V zmysle § 136 a § 138 zák. č. 25/2006 Z. z.
VI.4.3) Úrad, na ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch:
VI.5) DÁTUM ODODSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.5.2006.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí