zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Směrnice MŽP č. 9/2006 pro rok 2006 k Programu stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu

30.05.2006
Les
Směrnice MŽP č. 9/2006 pro rok 2006 k Programu stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu
Ministerstvo životního prostředí V Praze dne 17. května Č. j.: 2966/M/06

Článek 1

Dotační tituly

1.         Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje na rok 2006 „Program stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu“ (dále jen „program“), umožňující ze státního rozpočtu poskytovat neinvestiční účelové dotace, jako státní příspěvek na podporu opatření, prováděných za účelem:

1.1           zvýšení ekologické stability dotčených imisně zatížených lesních porostů,

1.2           zvýšení druhové a prostorové rozrůzněnosti lesa pro trvalou provozuschopnost sportovišť,

1.3           řešení dalších nezbytných kompenzačních opatření i v navazující mimolesní krajině,

v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory vymezené v příloze č. 1 této směrnice a na Ještědu, v oblasti vymezené v příloze č. 2 této směrnice (dále jen „zájmový prostor“), v souvislosti s uvažovanou přípravou mistrovství světa v klasickém lyžování[1], včetně zajištění projekční přípravy těchto opatření.

2.      Dotace poskytované v rámci Programu jsou určeny na následující dotační tituly:

 

2.1 Stabilizace lesních porostů:

a)      zvýšení podílu přirozeného zastoupení melioračně-stabilizačních dřevin (buk, klen, jeřáb, bříza, jedle) v lesích nad hospodářskými soubory předepsaná minima v obnovovaných porostech ve směru přirozené dřevinné skladby,

b)      zvýšení podílu přirozeného zastoupení melioračních a stabilizačních dřevin v kulturách smrků, cílenou výchovou smrků a vnášením buků, klenů, jeřábů, bříz a jedlí,

c)      systematické zavádění geneticky cenných a původních populací smrku a borovice kleče do obnovovaných a stabilizovaných porostů,

d)      zjemnění způsobu obnovy oproti platnému lesnímu hospodářskému plánu a rámcovým hospodářským směrnicím, zejména nahrazení maloplošných holých sečí maloplošnou podrostní obnovou, postupně diferencující porosty plošně, interiérově i druhově,

e)      používání mechanických individuálních, skupinových, plošných ochran pro eliminaci škod zvěří a používání melioračních a stabilizačních dřevin přirozené dřevinné skladby, zejména buku, jedle, klenu, jeřábu a břízy,

f)        biologické formy ochrany kultur,

g)      záchrana a reprodukce genofondu původních populací dřevin pro stabilizaci lesa v zájmovém prostoru,

h)      údržba přibližovacích linií a svážnic, používaných v souvislosti s realizací opatření uvedených pod body a) až d)

2.2  Podporovaná kompenzační opatření v krajině mimo les:

a)      péče o stávající mimolesní zeleň,

b)      náhradní a doplňková výsadba místně původní mimolesní zeleně a následná péče o ni,

c)      údržba luk a pastvin v okolí sportovišť,

d)      ostatní krajinářská kompenzační opatření, vyvolaná předpokládanými stavebními a terénními činnostmi v území.

2.3  Protierozní opatření neinvestičního charakteru v lesní a nelesní krajině zvyšující přirozenou retenční schopnost území.

2.4  Tvorba projektu pro realizaci opatření uvedeného ve skupině 2.1 a 2.3, rozpracovávajícího a upravujícího lesní hospodářský plán, plán územních systémů ekologické stability a plán péče chráněné krajinné oblasti.

Rozsah projektu musí odpovídat charakteru navrhovaného opatření. U jednoduchých opatření může spočívat v popisu činnosti a vymezení objemu prací, u složitějších činností musí mít charakter prováděcího projektu.

3.      Územní priority v řešeném zájmovém prostoru jsou:

3.1           navržené a vymezené systémy ekologické stability,

3.2           prostory v kontaktu se závodišti,

3.3           nejvýše položené části zájmových prostor,

3.4           I. a II. zóna chráněné krajinné oblasti,

3.5           ostatní plochy zájmového prostoru.

 

Článek 2

Žadatel o poskytnutí dotace

1.      Žadatelem o poskytnutí dotace může být:

1.1            fyzická osoba, která je vlastníkem pozemku v zájmovém prostoru, na němž je třeba realizovat opatření uvedená v článku 1 této směrnice,

1.2            organizace příslušná hospodařit s pozemkem v zájmovém prostoru, na němž je třeba realizovat opatření uvedené v článku 1 této směrnice, jíž může být také Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,

1.3            nájemce pozemku v zájmovém prostoru, na němž je třeba realizovat opatření uvedená v článku 2 této směrnice, pokud s ním vlastník pozemku souhlasí.

2.      Konečný termín pro podání žádosti o poskytnutí dotace je 30. červen 2006.

Článek 3

Podmínky pro přidělení dotace

1.      Dotace se poskytuje na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „rozhodnutí“). Rozhodnutí se vydává na základě žádosti tvořící přílohu č. 3 této směrnice, podané dvojmo.

2.      Na přidělení dotace není právní nárok.

3.      Na postup při projednávání žádosti se nevztahují obecné předpisy o správním řízení[2].

4.      Dotaci lze poskytnout pouze na dotační titul podle článku 1 této směrnice, a to až do 100% nákladů dle rozpočtové dokumentace.

5.      Při zjištění nesouladu v čerpání finančních prostředků je žadatel o poskytnutí dotace vyloučen z jiných podpůrných programů ministerstva.

6.      Je-li žadatel plátcem daně z přidané hodnoty a práce zajišťuje dodavatelsky (ve fakturované částce je zahrnuta daň z přidané hodnoty), poskytne se dotace bez daně z přidané hodnoty.

7.      Součástí žádosti je čestné prohlášení, ve kterém žadatel prohlašuje, že

7.1           mu nebyly přiznány či vyplaceny na totéž opatření další finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí České republiky, z rozpočtu Ministerstva zemědělství, případně z jiných zdrojů státního rozpočtu,

7.2           mu nebyly přiznány či vyplaceny na totéž opatření restituční náhrady za znehodnocení majetku,

7.3           údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a že dodrží podmínky výroku rozhodnutí,

7.4           přijatou dotaci uvede jako příjem ve svém daňovém přiznání,

7.5           souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů v databázi IS CEDR a na internetových stránkách Ministerstva financí.

8.         Součástí žádosti předložené Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky musí být stanovisko uvedené v článku 5 odst. 3.

Článek 4

Správce rozpočtových prostředků programu

1.         Dotace je uvolněna z rozpočtu ministerstva, ve kterém jsou finanční prostředky na zajišťování programu účelově vázány. Přiznaná dotace podléhá regulačním opatřením pro čerpání peněžních prostředků státního rozpočtu v roce 2006 pokud tato opatření schválí vláda a na základě jejího pověření je provede ministr financí.

2.         Správce rozpočtových prostředků programu v rámci kapitoly 315-Ministerstvo životního prostředí je odbor zvláště chráněných částí přírody (dále jen „odbor ministerstva“). Odbor ministerstva je odpovědný za hospodaření s prostředky státního rozpočtu v rámci programu a za jejich zúčtování v dotačních titulech uvedených v článku 1.

3.         Odbor ministerstva touto směrnicí pověřuje ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „pověřená odborná organizace“), aby zajistil ve své působnosti:

3.1          funkci příjemce žádostí o poskytnutí dotace, evidenci žádostí a jejich odborné posouzení,

3.2          evidenci projekčních dokumentů a koordinaci navrhovaných opatření, s cílem zajistit co nejvyšší efektivitu krajinně-ekologických opatření,

3.3          kontrolu dodržování stanovených podmínek u příjemce dotace v průběhu plnění opatření a pořízení písemného záznamu o výsledku kontroly, podepsaného oprávněnými zástupci kontrolující i kontrolované strany,

3.4          dozor nad průběhem a rozsahem prováděných prací a nad jejich kvalitou, v souladu s programem a podmínkami pro čerpání dotace,

3.5          převzetí realizovaného opatření a vypracování protokolu o převzetí, který spolu s účetními doklady a příjemcem vypracovanou a potvrzenou příslušnou přílohou vyhlášky bude podkladem pro finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2006,

3.6          vyúčtování dotací jako podklad pro odbor ministerstva.

Článek 5

Rozhodování o žádosti o poskytnutí dotace

1.      Žádosti o poskytnutí dotace přijímá:

1.1           Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, na adrese: U jezu 10, 460 01 Liberec, pro opatření týkající se území chráněné krajinné oblasti Jizerské hory,

1.2           Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Ústí nad Labem, na adrese: Bělehradská 1308/17, 400 11 Ústí nad Labem, pro opatření týkající se oblasti Ještěd,

1.3           odbor ministerstva, na adrese Vršovická 65, 100 10 Praha 10, pro opatření navrhovaná Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky.

2.      Pověřená odborná organizace uvedená v bodu 1.1 a 1.2 tohoto článku směrnice postupuje takto:

2.1           žádost, která má věcné nebo formální nedostatky vrátí žadateli k úpravě nebo doplnění a stanoví lhůtu k opětnému předložení,

2.2           žádost, která neodpovídá dotačním titulům odmítne a vrátí se stručným zdůvodněním žadateli,

2.3           žádost, která nebyla vrácena nebo zamítnuta, zaeviduje ve zvláštní knize žádostí, posoudí ji a vydává k ní  stanovisko pro odbor ministerstva.

3.      Stanovisko pro odbor ministerstva obsahuje:

3.1           posouzení žádosti z  hlediska souladu navrhovaného opatření s dotačními tituly dle článku 1,

3.2           odborné zdůvodnění vhodnosti navrhovaného opatření,

3.3           posouzení úměrnosti kalkulovaných nákladů navrhovaného opatření,

3.4           zhodnocení ekologického efektu navrhovaného opatření,

3.5           zdůvodnění výše navrhované dotace.

4.      Stanovisko pro odbor ministerstva schvaluje a podepisuje ředitel pověřené odborné organizace, která je příjemcem žádosti.

5.      Odbor ministerstva na základě kladného stanoviska příjemce žádosti vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace4 (příloha č. 6) a odpovídá za to, že v tomto rozhodnutí bude příjemci dotace uloženo:

5.1           použít finanční prostředky pouze ke stanovenému účelu, v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o poskytnutí dotace a vyúčtovat je v souladu s pravidly pro uvolňování a užití finančních prostředků ze státního rozpočtu, podle platné účtové osnovy a postupů účtování nebo podle zásad pro vedení jednoduchého účetnictví, a to odděleně od vlastního hospodaření,

5.2           při neoprávněném použití nebo při nevyčerpání dotace v souladu s podmínkami neprodleně vrátit nepoužité finanční prostředky na účet ministerstva č. 6015-7628001/0710 u České národní banky včetně penále, vypočteného podle ustanovení rozpočtových pravidel;[3],

5.3           bezpečně a ověřitelně uchovávat všechny záznamy nebo podklady týkající se přiznání dotace,

5.4           neprodleně informovat odbor ministerstva, který rozhodne o dalším postupu, nelze-li finanční prostředky ze závažných důvodů využít ke splnění podmínek stanovených rozhodnutím,

5.5           při čerpání dotace předkládat tyto doklady:

a)   protokol o převzetí realizovaných opatření podepsaný příjemcem dotace a odpovědným zástupcem pověřené odborné organizace,

b)   kopie faktur dodavatelů prací a soupis provedených prací (faktura musí být vystavena na příjemce dotace),

c)   pokladní doklady či výkazy práce, podepsané příjemcem dotace a odpovědným zástupcem pověřené odborné organizace,

d)   vyplněný platební příkaz (s číslem výdajového účtu a podúčtu ministerstva) opatřený podpisem vedoucího střediska a razítkem pověřené odborné organizace,

e)        doklad o celkových nákladech schváleného opatření.

Článek 6

Uvolňování a vyúčtování dotace

1.      Finanční prostředky na program lze použít pouze do 31. prosince 2006, resp. do data, které stanoví Ministerstvo financí, Česká národní banka a peněžní ústavy příjemců finančních prostředků pro realizaci plateb (příjmů) z rozpočtu roku 2006.

2.      Finanční prostředky na program jsou v rozpočtu kapitoly 315 na rok 2006 vedeny ve skupině 3, oddíl 37 - ochrana životního prostředí, § 49 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny.

3.      Uvolnění finančních prostředků pro příjemce dotace se provádí[4]:

3.1           vnitřním rozpočtovým opatřením  Ministerstva životního prostředí pro přímo řízené organizační složky státu a příspěvkové organizace,

3.2           platebním příkazem k převodu prostředků z účtu ministerstva u České národní banky č. 5899-7628001/0710 - Lesní hospodářství na bankovní účet příjemce dotace k tomu účelu zřízený

3.3           platebním příkazem k převodu prostředků z účtu ministerstva u České národní banky č. 5805-7621001/0710, ze kterého jsou uvolňovány neinvestiční dotace krajům a obcím.

4.      Žádost o provedení rozpočtového opatření předkládá odbor ministerstva odboru rozpočtu ministerstva do 30 dnů po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, nejpozději však do 30. září 2006. Odbor rozpočtu ministerstva zajistí prostřednictvím Ministerstva financí přesun prostředků. Rozpočtové opatření pro rezortní organizace provede odbor rozpočtu ministerstva do 15 kalendářních dnů od doručení žádosti o provedení rozpočtového opatření a předá příjemci dotace příslušné limitní oznámení pro čerpání dotace. Žádost o provedení rozpočtového opatření má tyto náležitosti:

4.1           název dotačního titulu,

4.2           zdroj úhrady (rozpočtová položka),

4.3           celková peněžní částka určená k převodu rozpočtovým opatřením,

4.4           název, adresa, právní forma, identifikační číslo a bankovní spojení příjemce dotace,

4.5           název, adresa, právní forma, identifikační číslo a bankovní spojení zřizovatele,

4.6           podpis zaměstnance oprávněného ke schválení převodu peněžních prostředků,

4.7           příloha žádosti: kopie rozhodnutí o poskytnutí dotace.

5.      Platební příkaz předkládá odbor ministerstva odboru rozpočtu ministerstva do 30 dnů po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, nejpozději však do 30. listopadu 2006. Odbor rozpočtu ministerstva - oddělení účtárny předá České národní bance platební příkaz do 10 kalendářních dnů a zajistí převod prostředků na účet příjemce dotace. Platební příkaz má tyto náležitosti:

5.1           název dotačního titulu,

5.2           zdroj úhrady (rozpočtová položka),

5.3           číslo účtu ministerstva, ze kterého bude úhrada provedena,

5.4           celková peněžní částka určená k převodu na účet příjemce dotace,

5.5           název (u fyzické osoby jméno), adresa, právní forma, identifikační číslo (u fyzické osoby rodné číslo) a bankovní spojení příjemce dotace,

5.6           kód dotačního titulu a kód právní formy příjemce dotace z IS CEDR,

5.7           podpis zaměstnance oprávněného ke schválení převodu peněžních prostředků,

5.8           příloha žádosti: kopie rozhodnutí o poskytnutí dotace.

6.      Příjemci dotace nelze poskytovat zálohy na dotace.

7.      Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu ministerstva se řídí vyhláškou Ministerstva financí[5]. Odbor ministerstva předloží odboru rozpočtu ministerstva podklady včetně potvrzených příloh k vyhlášce Ministerstva financí[6], o dotacích poskytnutých z programu pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a finanční vypořádání se státním rozpočtem za kap. 315-MŽP za rok 2006.

8.      Uplatňuje-li se vůči příjemci dotace sankční postih, týkající se uvolňování finančních prostředků v běžném roce, požádá odbor ministerstva písemně odbor rozpočtu ministerstva o pozastavení možnosti čerpání dotace pro další období a o úpravu rozpočtu příjemci dotace, který je rezortní organizací.

Článek 7

Kontrola poskytování, čerpání a použití dotace

1.      Poskytování, čerpání a použití prostředků podléhá kontrole a revizím hospodaření v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy[7].

2.      Příslušná pověřená odborná organizace je oprávněna v rámci kontrolní činnosti:

2.1           v případě porušení podmínek, uložit příjemci dotace opatření k nápravě na jeho vlastní náklady,

2.2           vyžádat si fotokopie záznamů nebo podkladů příjemce dotace na jeho náklady.

Článek 8

Závěrečné ustanovení

1.      Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení ministrem životního prostředí a platí pro rok 2006.

2.      Zrušuje se směrnice MŽP č. 5/2005 pro rok 2005 k Programu stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu.

3.      Příslušná pověřená odborná organizace do 15. ledna 2007 podá odboru ministerstva písemnou zprávu ve třech vyhotoveních, vyhodnocující souhrnně i po jednotlivých opatřeních realizaci programu.

Odborný gestor: odbor zvláště chráněných částí přírody

Zpracovatel: Ing. Marie Kibicová

 

 

RNDr. Libor  Ambrozek

ministr

Přílohy:

1.         Vymezení zájmového prostoru v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory

2.         Vymezení zájmového prostoru v oblasti Ještěd

3.         Žádost o poskytnutí dotace z Programu stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu pro rok 2006 (vzor)

4.         Čestné prohlášení (vzor)

5.         Stanovisko k žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu pro rok 2006

6.         Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu z Programu stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu pro rok 2006


[1]    Usnesení vlády č. 274 ze dne 30. května 1997 k možnosti uspořádání Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2003 v České republice.

[2]    Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

[3]    Zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“).

[4]   Zákon č. 218/2000 Sb. a usnesení vlády č. 1218/2000 ze dne 4.12.2000 o Způsobu převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtu obcí a krajů a do rozpočtu okresních úřadů v roce 2001.

[5]   Vyhláška č. 551/2004 Sb. Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

[6]   Vyhláška č. 551/2004 Sb. Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

[7] zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Žádost o poskytnutí dotace z Programu stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu pro rok 2006 (rtf, 40 kB)
Čestné prohlášení žadatele o poskytnutí dotace (rtf, 22 kB)
Stanovisko k žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu pro rok 2006 (rtf, 21 kB)
Vzor rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu z Programu stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu pro rok 2006 (rtf, 37 kB)

 

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
24
8. 2017
24-26.8.2017 - Veletrh, výstava
Japonsko
Ekologický institut Veronica
28
8. 2017
28.8-3.9.2017 - Ostatní akce
Centrum Veronica Hostětín, Hostětín 86
ASIO, spol.s r.o.
22
9. 2017
22.9.2017 - Ostatní akce
od 09:30 do cca 11:00, na YouTube
22
9. 2017
22-24.9.2017 - Seminář, školení
Ekodomov, V Podbabě 29B, Praha 6
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí