zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Informace o projektu podporovaného z ESF – ISO 14001

07.06.2006
EMS
Informace o projektu podporovaného z ESF – ISO 14001
Projekt je určen pro osm malých a středních podnikatelských subjektů a je rozložen na období dvou let

Základní idea projektu:

Projekt je zaměřen na získání mezinárodně uznávaného certifikátu ISO 14001 (tímto certifikátem se v dnešní době chlubí přes 1500 společností v České republice v různých oborech podnikání). Pro malé a střední organizace je však získání certifikátu často nedostupné a proto využijte této příležitosti. Projekt je určen pro osm malých a středních podnikatelských subjektů a je rozložen na období dvou let, přičemž každý rok čtyři vybrané podniky ukončí svou činnost v projektu úspěšnou certifikací. Na konci projektu, tj. po dvou letech, je plánováno uspořádání odborného semináře. Tento seminář bude sloužit k propagaci společně dosažených výsledků a k dalšímu rozvoji certifikací v České republice.

Jaký bude mít certifikát pro Vaši společnost význam?

-         získáte službu ve výši cca 160 000,-  Kč

-         otevře se Vám cesta k významným a strategickým podnikům

-         stanou se Vám dostupné veřejné zakázky

-         zajistíte svou perspektivu, tím, že zvýšíte konkurenceschopnost a získáte obchodně využitelnou vizitku

-         zefektivní se Vám systém řízení v podniku

-         zredukujete provozní náklady tím, že uspoříte za energie, suroviny a další zdroje

-         docílíte stoprocentního souladu s platnou environmentální legislativou

-         posílíte vztahy s veřejností a orgány státní správy

-         zvýšíte povědomí zaměstnanců o ochraně životního prostředí

pozn. další informace ohledně ISO 14001 (systému environmentálního managementu) naleznete v sekci EMS na našich webových stránkách.

Je tento projekt určen pro mou společnost?

Jak bylo řečeno v úvodu resp. v základní ideji, projekt je určen pro osm malých a středních podniků. Malý a střední podnik je definován  Nařízením Komise č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům a podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Střední podnik je to takový podnik, který má méně než 250 zaměstnanců s vlastním ročním obratem do 40 milionů euro nebo konečnou roční rozvahu do 27 miliónů euro. Musí splňovat kritérium nezávislosti, tj., že není vlastněn z 25 % a více subjektem, který definici MSP nesplňuje; nebo je vlastněn více subjekty, které toto kritérium nesplňují a společně mají nad 25 % hlasovacích práv. Tato hranice může být překročena v případě, že vlastníkem z více než 25 % je instituce, která nekontroluje podnikání MSP (např. veřejná investiční společnost). Malý podnik má méně než 50 zaměstnanců, roční obrat do 7 milionů euro nebo konečná roční rozvaha nepřekročí 5 milionů euro. Musí rovněž splňovat kritéria nezávislosti.

Druhá základní podmínka účasti podniku v tomto projektu je, že podnik nesmí mít vyčerpanou veřejnou podporu de minimis 100.000 Euro za poslední 3 roky (3.000.000 Kč). Hodnota přijímané dotace v tomto projektu činí: 160 000,-  Kč/podnik

Výběr podniků - jak bude probíhat samotný výběr?

Dále podniky vybírané pro tento projekt se budou dělit do následujících skupin čtyř skupin:

 

-         Skupina 1: tři MSP s výrobní činností

-         Skupina 2: tři MSP poskytující služby

-         Skupina 3: jedna OSVČ

-         Skupina 4: MSP či OSVČ se zavedeným (certifikovaný) systémem jakosti 9001 bez rozdílu předmětu podnikání

Do jednotlivých skupin se budete moci přihlásit za pomocí speciálního dotazníku viz níže. Na základě získaných informací z dotazníku, který bude vyhodnocen, budou vytvořena jednotlivá pořadí pro každou skupinu. V další fázi výběru odborný pracovník CEMC osobně navštíví vybrané podniky. Osobní setkání bude sloužit k ověření uvedených skutečností v dotazníku.

Jak se do projektu přihlásit?

Není nic jednoduššího. Z těchto stránek si stáhněte „Dotazník pro zájemce o projekt podporovaný ESF“. Dotazník řádně vyplněný, podepsaný a orazítkovaný zašlete doporučeně poštou (CEMC, Jevanská 12, P.O. Box 151, Praha 10, PSČ 100 31). Přehled přihlášených podniků pro jednotlivé skupiny (1 až 4) bude uveřejněn na internetu CEMC, tím pádem si můžete ověřit, zda Váš dotazník došel v pořádku. Dotazník prosím vyplňujte pomocí textového editoru MS Word a ne ručně.

Je získání certifikátu opravdu zdarma?

Projekt obsahu dvě základní části:

A)    zavádění systému ISO 14 001, v této etapě mohou nastat vedlejší finanční  náklady pro Vaši společnost, které nejsou hrazeny z rozpočtu projektu. Např. pokud se zjistí, že je nutné vypracovat havarijní plány, provozní plány apod. I v těchto případech Vám CEMC může nabídnout pomocnou ruku. Dále musíte počítat s tím, že bude nutné dokoupit různé pomůcky pro ochranu ŽP (havarijní sada, absorpční materiály apod.). Další náklady mohou souviset s účastí pověřených zaměstnanců na odborném školení jako například vyškolení interních auditorů.

B)     certifikace systému ISO 14 001, v rámci této části je určena částka 50.000 Kč včetně DPH na každý podnikatelský subjekt. Z hlediska Vašich nákladů to znamená, že pokud certifikace bude dražší než stanovený limit, tak tyto náklady nadlimit bude hradit příjemce podpory. Cena certifikace vždy záleží na certifikační společnosti, která má speciální kritéria pro stanovení její ceny. Vždy však záleží na počtu zaměstnanců a předmětu činnosti. V tomto projektu budou certifikaci provádět členské organizace CEMC.

Průběh zavádění – jednotlivé kroky:

-         úvodní environmentální přezkoumání (zjištění postavení společnosti vůči životnímu prostředí)

-         hledání a hodnocení environmentálních aspektů

-         vytvoření systémové dokumentace (příručka, jednotlivé směrnice)

-         proškolení zaměstnanců

-         provedení nezávislého předcertifikačního auditu

-         odstranění neshod a příprava na závěrečný certifikační audit

-         první a druhé kolo certifikace

Zapojení partnerů (příjemců podpory z ESF):

Vaším úkolem během zavádění ISO 14001 bude především:

-         jmenovat osobu odpovědnou za zavedení systému ISO 14001

-         vytvořit pracovní podmínky pro konzultanta

-         plnit požadavky konzultanta

-         připravovat podklady pro konzultanta

-         zajistit odbornou dokumentaci, která vyplývá z platných právních předpisů a není součástí projektu (havarijní plány, plán odpadového hospodářství apod.)

-         dopracovávat systémovou dokumentaci a doplňovat firemní dokumenty

-         kontrolovat provoz vůči stávající dokumentaci

-         proškolit se z hlediska normy ISO 19011 (norma pro auditování jakosti a environmentálního managementu)

Kontakty:

Ing. Jiří Študent ml,

Manažer programu ekomanagement

Tel. 602 617 616

e-mail: studentj@cemc.cz

CEMC, Jevanská 12, Praha 10, P.O. Box 151, PSČ 100 31
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí