zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vytvoření učebního manuálu pro akreditovaný kurz „Manažer ISŘ se znalostí OH a krizového řízení“

08.06.2006
EMS
Vytvoření učebního manuálu pro akreditovaný kurz „Manažer ISŘ se znalostí OH a krizového řízení“
Rekvalifikační kurz bude zakončený závěrečnou zkouškou – obhajobou samostatné písemné práce před zkušební komisí.

Základní idea projektu:

 

 

CEMC získal dne 12. ledna 2005 akreditaci od Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže ČR (MŠMT) pro nový rekvalifikačně odborný kurz „Manažer integrovaného systému řízení se znalostí odpadového hospodářství a krizového řízení“. Pro samotné uskutečnění tohoto kurzu je nezbytné vytvořit učební pomůcky – manuál. Zpracování tohoto manuálu představuje první část projektu podporovaného z ESF. Aby CEMC měl opravdu jistotu, že vznikne vysoce kvalitní učební pomůcka, bude za pomoci prvního pilotního kurzu manuál ověřovat v praxi. Pilotní kurz představuje druhou část projektu. Na základě získaných informací v pilotním kurzu a od dalších odborníků bude manuál následně upraven do konečné podoby a připraven pro další kurzy. Tato úprava přestavuje třetí etapu projektu.

 

 

 

Shrnutí jednotlivých etap projektu:

 

  1. tvorba manuálu
  2. realizace pilotního rekvalifikačního kurzu
  3. úprava manuálu

 

Rekvalifikační kurz

 

 

Rekvalifikační kurz má za cíl:

 

-         podrobně seznámit posluchače se systémy řízení (EMS, jakost, BOZP)

-         naučit posluchače systémy řízení auditovat

-         seznámit posluchače s legislativními požadavky v oblasti systémů řízení

-         vést k využívání environmentálního účetnictví v systému EMS jako nástroj na sledování a snižování environmentálních nákladů

-         provést posluchače taji environmentálního reportingu

-         připravit posluchače k odborné práci v oblasti odpadového hospodářství

-         seznámit posluchače se základy krizového řízení a připravit je pro specializované kurzy tohoto směru

 

Kritéria pro výběr účastníků:

 

-         středoškolské vzdělání, praxe dva roky v ekonomickém nebo technické oboru

-         vysokoškolské vzdělání bez praxe

 

Zakončení rekvalifikačního kurzu:

 

Rekvalifikační kurz bude zakončený závěrečnou zkouškou – obhajobou samostatné písemné práce před zkušební komisí. Každý posluchač si bude moci téma závěrečné práce určit sám. Obecně platí, že téma se musí týkat systémů řízení – např. vypracování dílčí směrnice apod.

 

Přehled celkového počtu vyučovacích hodin a časový harmonogram:

 

Číslo semináře

Název semináře

Délka semináře (počet dnů)

Celkový počet vyučovacích hodin

1

Legislativa životního prostředí

3

21

2

Odpadové hospodářství

3

19

3

ISO 14001 (EMS)

3

19

4

ISO 9001 (jakost)

3

21

5

BOZP

3

21

6

Interní audity

3

21

7

environmentální účetnictví a reporting

2

8

8

Základy krizového řízení

3

21

CELKEM

23

151

 

 

Upřesnění obsahu některých seminářů:

 

A)    Legislativa životního prostředí:

 

-         Zákon o IPPC

-         Chemické látky a přípravky

-         Prevence závažných havárií

-         Ochrana ovzduší

-         Vodní hospodářství

-         Registr „REACH“

-         obchodování s povolenkami emise skleníkových plynů

 

B)    Odpadové hospodářství:

 

 

Celkový obsah:

a) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o odpadech)

b) Plánování v oblasti odpadového hospodářství

c) Odpadový hospodář

d) Zákon o obalech

 

 

Obsah části a) kurzu:

 

1.      Co upravuje zákon o odpadech

       - Předmět, používané pojmy

       - hierarchie nakládání s odpady

       - obecné zásady

 

2.      Co je a co není odpad , druhy odpadů

 - působnost zákona o odpadech a zvláštních právních předpisů

 - definice pojmu odpad

 - Katalog odpadů

 - Příklady nejednoznačných a problémových případů

 

3.      Kategorie odpadů

 - přiřazování kategorie  nebezpečný odpad

 - hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, vyhláška o hodnocení nebezpečných

    vlastností odpadů

 - Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů

 

4.      Povinnosti při nakládání s odpady, všeobecné požadavky a povinnosti při nakládání s odpady, povinnosti pro jednotlivé fáze (způsoby) nakládání s odpady

- obecné

- dělené:

      .  podle  způsobu nakládání s odpady

      .  podle kategorie odpadu

      .  podle druhu odpadu – část čtvrtá a pátá zákona

 

5.      Činnosti v odpadovém hospodářství, které lze vykonávat pouze na základě rozhodnutí nebo vyjádření příslušného orgánu veřejné správy

- Souhlasy, pověření, vyjádření

       - Vztah k novému správnímu řádu

 

6.      Komunální odpad

      obce, občané, platby za nakládání s komunálním odpadem

 

7.      Evidence a ohlašování, archivace

 

8.      Orgány veřejné správy s působností v odpadovém hospodářství

-          kontrolní činnost

-           sankce

 

9.      Aktuální stav, novelizace zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů

 

 

Obsah části b)

Plánování v oblasti odpadového hospodářství

         1. Účel a cíle POH

          2. Obsah POH jednotlivých úrovní (ČR, krajů a původců)

          3. Příprava a projednávání POH

          4.  Realizace cílů stanovených POH ČR na národní úrovni.

          5. Závaznost POH

          6. POH jako nástroj krajů

          7. POH původců, metodický pokyn

           8. Problémy, nejasnosti, časté dotazy – zkušenosti, stanoviska

 

 

Obsah části c)

Odpadový hospodář

            1. odborná způsobilost

             2. jeho úloha v odpadovém hospodářství podniku

             3.jeho povinnosti a pravomoce

 

Obsah části d)

Výklad zákona o obalech

    

      1. základní povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů

             2. orgány státní správy a jejich působnost

       3. ukládání pokut a nápravných opatření

       4. autorizovaná společnost

 

C)    BOZP

 

1. Úvod do BOZP a systémové bezpečnosti

- Záklaní pojmy

- Organizace BOZP v ČR, Státní odborný dozor

- BOZP na úrovni podniku, systémová bezpečnost

- Ekonomické aspekty BOZP

- Právní předpisy, normy, pracovně právní vztahy

- Právní předpisy, normy, pracovně právní vztahy

 

2. Prevence rizik

- Bezpečnost technických zařízeí, VTZ

- Identifikace a hodnocení rizik na pracovišti

- Kategorizace pracovních činností

 

3. Řízení BOZP

- OHSAS 18001

- Audit BOZP

 

 

D)    Environmentální reporting (komunikace)

 

1)      Komunikace podniku o životním prostředí [Základy komunikační politiky]

-          Důvody k environmentální komunikaci

-          S kým komunikovat: komunikace interní/externí, zainteresované strany, cílové skupiny, jejich výběr

-          Komunikace povinná/dobrovolná

-          Průzkum zájmů/obav zainteresovaných stran, vnímání env. dopadů a env. akcí

-          Základní požadavky na komunikaci: transparentnost, přiměřenost (komu jaký typ informací), atd. – Vyhodnocování výsledků komunikace.

-          Prostředky komunikace

-          Komunikace jednorázová (ad hoc), jednosměrná, obousměrná, k participativnímu rozhodování

2)      Ukazatelé environmentálního chování (envir. profilu)

-          Údaje pro interní potřebu (pro environmentální management) a pro externí potřebu (informace pro akcionáře, pro odborné/laické instituce, pro veřejnost)

-          Kvantitativní vyjádření pomocí indikátorů. Zlepšování envir. chování vyjádřené pomocí časových řad indikátorů. Indikátory jako měřítko pro dosahování env. cílů.

-          Indikátory: Jednotlivé typy (absolutní,…), jejich výhody/nevýhody, typické sady indikátorů pro různé účely. Klasifikace podle ISO 14031: ECI, EPI (MPI a OPI), příklady.

3)      Interní environmentální komunikace

-          Výběr účastníků komunikace

-          Postupy eko-controllingu jako součásti enironmentálního managementu

-          Environmentální komunikace se zaměstnanci (formy, obsah; průzkum,…)

4)      Dobrovolná externí komunikace

-          Výběr zainteresovaných stran (cílových skupin)

-          Vydávání dobrovolných periodických environmentálních zpráv: doporučená osnova a obsah. Prohlídka, rozbor a diskuse typických podnikových zpráv.

-          Styky s veřejností: zásady, přehled způsobů a technik

 

 

E)     Základy krizového řízení:

 

 

1. Úvod do problematiky

- Procesní model lidského systému a  současné problémy jeho ochrany

- Chráněné zájmy

- Zranitelnost

 

2. Poznatky  o pohromách a nouzových situacích, které jsou důležité pro bezpečnost a krizové řízení

- Pohromy, jejich typologie a charakteristiky v ČR, příčiny pohrom, typy pohrom, velikost pohrom, definice živelných a jiných pohrom, souhrn poznatků o pohromách, nouzová situace, kategorie nouzových situací, mimořádná událost, vztah mezi nouzovou situací a mimořádnou událostí, působení pohrom na lidský systém, co je důležité vědět o pohromách při řízení bezpečnosti území, krizovém a nouzovém řízení

 

3. Pojmy a rizikové inženýrství

- Pojmy, rizika a jejich řízení, integrální riziko, vztah integrálního rizika a dílčích rizik, postup pro stanovení rizik, stanovení rizik, řízení rizik a řízení bezpečnosti

 

4. Významné subsystémy řízení státu a jejich podpora

- Fakta, která usměrňují řízení bezpečnosti, vztah mezi řízením bezpečnosti, krizovým a nouzovým řízením, krizové a nouzové řízení, model řízení rizik v území, který zahrnuje všechny významné aspekty řízení společnosti, přijatelnost rizika, model řízení bezpečnosti v území, bezpečnostní dokumentace

 

5. Fáze řízení bezpečnosti,  krizového  / nouzového řízení

- Prevence, připravenost, odezva, obnova, poučení ze zkušeností, základní legislativa, krizové stavy, orgány krizového řízení, plánování, nouzové a krizové plánování, používané plány, ybrané úseky nouzového a krizového plánování dle legislativy ČR

 

Místo konání a zahájení kurzu:

 

Kurz bude zahájen v září tohoto roku, přičemž předpokládáme, že každý měsíc se uskuteční dva odborné semináře. O místě konání kurzu není v současné době rozhodnuto.

 

Jak se na kurz přihlásit?

 

Na kurz se jednoduše přihlásíte následujícím způsobem. V kapitole „Ke stažení“ si uložte přihlášku do svého počítače a elektronicky vyplňte (v MS Word). Řádně vyplněnou, podepsanou a orazítkovanou přihlášku vložte do obálky, kterou prosím označte v levém horním rohu heslem „KURZ – ESF“ a dále prosím zašlete doporučeně adresu uvedenou v kontaktech.

 

 

Cílové skupiny a jejich činnosti v projektu

 

 

Projekt je zaměřen na následující cílovou skupinu:

 

  1. Zaměstnanci
  2. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)
  3. Profesní a podnikatelská sdružení
  4. Zaměstnavatelé (zejména malí a střední podnikatelé)

 

Jaké cílové skupiny se mohou zúčastnit projektu:

 

Projekt je určen pouze pro cílové skupiny působící v hl. m. Praha (sídlo, pobočka).

 

Zapojení cílových skupin v projektu:

 

Cílové skupiny budou zapojovány do projektu v průběhu rekvalifikačního kurzu, který bude veden interaktivní formou. Cílové skupiny se budou podílet na úpravě výukového materiálu prostřednictvím svých rad, doporučení a pocitů, které budou zjišťovány vždy po ukončení jednotlivého okruhu kurzu vyplněním dotazníku a vzájemnou konstruktivní debatou. Cílovým skupinám bude dán prostor v periodikách vydávaných CEMC i na webových stránkách tak, aby se mohly podělit o své zkušenosti z probíhajícího či proběhlého kurzu.

 

Počet volných míst v rekvalifikačním kurzu:  30

 

 

Manuál

 

 

V rámci první etapy vznikne odborný manuál, na kterém budou spolupracovat s CEMC přední oboroví odborníci. Manuál bude vznikat od dubna do června letošního roku.

 

Struktura kapitol manuálu – kapitoly:

 

A)    předmluva

B)     informace o strukturálních fondech EU a přiznané podpoře

C)    Legislativa ŽP

D)    ISO 14001     

E)     ISO 9001

F)     BOZP

G)    Interní audity

H)    Environmentální účetnictví a reporting

I)       Základy krizového řízení

J)       Závěr

 

 

Evropský sociální fond:

 

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze čtyř strukturálních fondů. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Objem finančních prostředků z ESF pro ČR na programovací období 2004 - 2006 činí 456,98 mil. Eur.

Poslání Evropského sociálního fondu:

Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.

Další informace o EFS: ESF - www

Kontakty:

 

 

 

 

Pracovník CEMC odpovědný za projekt:

 

 

Ing. Jiří Študent ml.

Tel.: 274 775 869

Mobil.: 602 617 616

e-mail.: studentj@cemc.cz

 

 

Adresa pro zaslání přihlášky:

 

 

CEMC

Jevanská 12

P. O. BOX 161

Praha 10

100 31

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
SW CASEC
22
8. 2017
22.8.2017 - Seminář, školení
Mladá Boleslav
INISOFT s.r.o.
24
8. 2017
24.8.2017 - Seminář, školení
Liberec, Centrum Babylon Liberec
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí