zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Operační program Životní prostředí

16.06.2006
Obecné
Operační program Životní prostředí
Jeho prostřednictvím budou v Česku v nadcházejícím programovacím období let 2007-2013 distribuovány prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie
Návrh Operačního programu Životní prostředí, jehož prostřednictvím budou v Česku v nadcházejícím programovacím období let 2007-2013 distribuovány prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie určené na environmentální účely, připravilo Ministerstvo životního prostředí České republiky.

Strategickým cílem Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) je ochrana životního prostředí a zlepšování kvality životního prostředí v České republice jako základního principu udržitelného rozvoje se zaměřením na plnění požadavků právních předpisů Evropské unie.

CÍLE A PRIORITY

Globálním cílem Národního referenčního rámce pro období 2007-2013 je přeměna socioekonomického prostředí ČR v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby Česká republika byla přitažlivým místem pro realizace investic, práci a život obyvatel.

Prostřednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti bude dosahováno udržitelného růstu, jehož tempo bude vyšší než průměrný růst EU25. Česká republika bude usilovat o růst zaměstnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj regionů, který povede ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva.

V rámci OPŽP byly definovány tyto specifické cíle:

a)V oblasti ochrany vod jsou hlavními cíli zlepšování kvality povrchovým vod, zajištění vyhodnocování jejich stavu, zajištění dodávky jakosti pitné vody pro obyvatelstvo a minimalizace následků povodní.

b)V oblasti ochrany ovzduší je cílem zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečisťujících látek do ovzduší s důrazem na využití nových environmentálně šetrných způsobů výroby energie a energetických úspor.

c)V oblasti udržitelného využívání zdrojů energie je cílem podpora obnovitelných zdrojů energie a využití úspor energie přispívajících k udržitelnému rozvoji společnosti.

d)V oblasti odpadů a starých ekologických zátěží je cílem zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.

e)V oblasti omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik je cílem snížení zatížení životního prostředí průmyslovou a zemědělskou výrobou. V oblasti environmentálních rizik je prioritně podporována ochrana proti možným sesuvům.

f)V oblasti zlepšování stavu přírody a krajiny půjde zejména o podporu biodiversity, obnovu krajinných struktur optimalizace vodního režimu ve vazbě na krajinu.

g)Environmentální vzdělávání a osvěta je základním nástrojem pro úspěšné prosazování ochrany životního prostřední a implementaci udržitelného rozvoje.

Hlavními nástroji operačního programu OPŽP jsou dotace a grantová schémata, oprávnění příjemci podpory jsou specifikováni u jednotlivých priorit programu.

MEZITITULEK: ŘÍDÍCÍ A IMPLEMENTAČNÍ ORGÁNY

Řídícím orgánem OPŽP je Ministerstvo životního prostředí ČR, implementační agenturou je Státní fond životního prostředí.

Vazby na ostatní operační programy se v současné době vyjasňují, jsou identifikovány překryvy v následujících oblastech:

ochrana vod,

obnovitelné zdroje energie,

energetické úspory,

krajinotvorná opatření.

Do 30. června 2006 budou vypořádány podněty z připomínkového řízení a Operační program Životní prostředí bude předložen na jednání vlády ČR.

Jak to vidí

Tomáš Oliva, ředitel odboru integrovaného financování MŽP ČR

Jak jste spokojen s rozdělením alokace ČR na léta 2007-2013, který schválila vláda, a s objemem prostředků pro váš operační program?

MŽP původně požadovalo 24 %, vláda ČR však schválila jen 20 %. V rámci celkové alokace je částka odpovídající, což je pro MŽP přijatelné.

Co považujete za klíčové faktory úspěchu a co naopak za největší rizika efektivního využívání SF v České republice v letech 2007-2013?

Za klíčové faktory úspěchu považuji kvalitu předkládaných projektů a jejich implementaci, za největší rizika využívání SF považuji možné chyby žadatelů při zajištění výběrového řízení na dodavatele, které mohou mít za následek vracení dotací.

Jaká opatření týkající se nové implementační struktury pro využívání strukturálních fondů v letech 2007-2013 by měla být přijata na centrální úrovni systému strukturálních fondů v České republice a jaká by měla být ponechána v kompetenci řídících orgánů jednotlivých OP? Jaké kroky na tomto poli dělá řídící orgán vašeho OP?

Nastavení struktury v současném období, kdy je řídící orgán zodpovědný za implementaci příslušného OP a RPS, se ukázalo jako efektivní a mělo by ve svém principu být zachováno i v dalším programovém období. Řídící orgán musí mít tedy veškeré kompetence k řízení programu.V souvislosti se zvýšením alokace OP na trojnásobek se připravuje nejen zvýšení počtu pracovníků řídícího orgánu, ale i zvýšení jejich kvalifikace.
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí