zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výběrové řízení na další pověřenou osobu ve věci zajištění kontroly a certifikace v ekologickém zemědělství

14.06.2006
Zemědělství
Výběrové řízení na další pověřenou osobu ve věci zajištění kontroly a certifikace v ekologickém zemědělství

Věc: Výběrové řízení na další pověřenou osobu podle § 29 odst. 1 zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství, ve věci zajištění kontroly a certifikace v ekologickém zemědělství.

Podle § 6 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách se rozumí veřejnou zakázkou taková zakázka, u níž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky přesáhne 2 000 000 Kč. Vzhledem k tomu, že na zahájení činnosti či na plnění této zakázky nebude zadavatelem poskytnuta žádná finanční podpora, zákon č. 40/2004 Sb. se na toto výběrové řízení nevztahuje.

Zadavatel (adresa pro doručování):

ČR - Ministerstvo zemědělství, odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie, zastoupený Ing. Jiřím Trnkou, ředitelem odboru

Těšnov 17, 117 05 Praha 1, IČ 020 478

Předmětem zakázky bude zejména:

· kontrola plnění podmínek osob podnikajících v ekologickém zemědělství, na které se vztahuje zákon č. 242/2000 Sb. a nařízení rady (EHS) 2092/91,

· vydávání osvědčení o původu produktů ekologického zemědělství,

· posuzování žádostí o registraci pro ekologické zemědělství včetně vstupní kontroly,

· zajištění přípravy podkladů pro správní řízení vyplývající ze zákona č. 242/2000 Sb.,

· zajištění přípravy podkladů pro vypracování seznamů osob podnikajících v ekologickém zemědělství,

· zajištění přípravy podkladů a součinnosti s MZe v oblasti poskytování statistických informací vyžadovaných Evropskou komisí podle čl. 15 nařízení Rady 2092/91,

· předkládání roční závěrečné zprávy Ministerstvu zemědělství.

Veškeré aktivity kontrolní organizace musí být vedeny výhradně v českém jazyce. V případě, že kontrolovaný subjekt změní kontrolní organizaci, budou dotčené kontrolní organizace povinné zajistit vzájemnou součinnost, zejména ve věci výměny nezbytných informací o kontrolovaném subjektu.

Podmínky výběrového řízení:

§ žadatel musí být právnická osoba, která musí podat nabídku samostatně, jedna společná nabídka podaná více právnickými osobami nebo jejich sdružením je nepřípustná,

§ předložení výpisu z obchodního rejstříku,

§ předložení akreditace podle normy EN 45 011, vystavené na jméno žadatele,

§ předložení akreditace podle normy EN ISO/IEC 17020 (dříve EN 45 004), vystavené na jméno žadatele,

§ předložení informace o dosaženém vzdělání a profesní kvalifikaci všech pracovníků kontrolní organizace,

§ předložení informace o technickém a materiálním vybavení kanceláře kontrolní organizace,

§ předložení informace o připravenosti k pověření, tj. předpokládané datum zahájení kontrolní činnosti,

§ předložení ceníku poskytovaných služeb, který bude v případě pověření závazný po dobu minimálně 1 roku od zahájení kontrolní činnosti,

§ předložení veškerých dokumentů v rámci nabídky výhradně v českém jazyce,

§ adresa sídla kontrolní organizace na území ČR.

Výběrová kritéria:

§ vzdělání a profesní kvalifikace žadatele,

§ technické a materiální vybavení žadatele,

§ připravenost ke kontrolní činnosti (předpokládané datum zahájení kontrolní činnosti),

§ výše ceníku poskytovaných služeb.

Zadavatel si vyhrazuje právo:

§ zrušit zakázku bez udání důvodu,

§ neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem,

§ nevracet podané nabídky,

§ nehodnotit uchazeče, který nesplní podmínky výběrového řízení,

§ změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení nejpozději 7 dnů před lhůtou pro podání nabídek,

§ soutěžící nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídky.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 23.6.2006 ve 12.00. hod., otevírání obálek proběhne dne 26.6.2006, v 10.00. hod., v budově Ministerstva zemědělství, místnost č 278 a.


Zdroj: MZe ČR
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí