zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vozidla na sběr odpadů

23.06.2006
Odpady
Vozidla na sběr odpadů
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200660246
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Polsko  BusinessInfo.cz - Polsko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/polsko/1000792/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
07.08.2006 
 
* Zdroj informace:  
S 116 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T170000 Blíže neurčeno - Vozidla, letadla, plavidla a dopravní zařízení
 
Anotace tendru:

Městský úřad vypsal tendr na vozidla na sběr odpadů. Nabídky do tendru je nutné zaslat do 7. 8. 2006. Nabídka musí být zpracována v polštině.

 
Popis tendru (Polština):

PL-Niepołomice: Pojazdy do zbierania odpadów

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, Pl. Zwycięstwa 13, Kontakt Referat Zamówień Publicznych, Do wiadomości w sprawie procedury postępowania - Czesław Nowak, w sprawach przedmiotu zamówienia - Bogusław Iwulski, PL-32-005 Niepołomice. Tel. 48 12 281 12 60 w. 422. E-mail zp@niepolomice.com. Faks 48 12 281 19 91.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.niepolomice.com.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Organ władzy regionalnej lub lokalnej.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
"Zintegrowany system zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w Mieście Niepołomice i wschodniej części Gminy Niepołomice", nr - 2005/PL/16/C/PE/010 - dostawa mobilnej stacji odwadniania osadów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Usług Komunalnych w Niepołomicach.
Kod NUTS: PL211.
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnej stacji odwadniania osadów. W zakres dostawy wchodzi instalacja odwadniania z prasą taśmową złożoną z niżej wymienionych elementów zamontowanych na oplandekowanej platformie, wyposażonej dodatkowo w mobilne urządzenia umożliwiające czyszczenie prasy, zbiorników osadów, rurociągów osadowych oraz kanalizacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
34144511.
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.
II.1.8) Podział na części:
Nie.
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 956 966,00 PLN.
II.2.2) Opcje:
Nie.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Rozpoczęcie: Zakończenie: 30.6.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca wniesie wadium w wysokości 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto oferty.
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni od złożenia faktury u Zamawiającego wraz z protokołem odbioru sprzętu.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Tak.
Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, iż poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 i 24 Ustawy.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W przetargu mogą wziąć udział Wykonacy, ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimalną 1 000 000 PLN.
III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonanie w okresie ostatnich trzech lat co najmniej 2 dostaw odpowiadających wartością przedmiotowi zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie.
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
Nie.
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta.
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej:
1. Cena oferty. Waga: 60.
2. Termin wykonania. Waga: 20.
3. Okres gwarancji. Waga: 20.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
RZP/MOB.STACJ./6/06.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 4.8.2006 - 11:00.
Dokumenty odpłatne: nie.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
7.8.2006 - 11:00.
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
7.8.2006 - 11:30.
Miejsce: Zamek Królewski w Niepołomicach.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
Tak.
Odniesienie do projektów i/lub programów: Zintegrowany system zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w Mieście Niepołomice i wschodniej części Gminy Niepołomice, nr - 2005/PL/16/C/PE/010.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel. 48 22 458 77 77. URL: www.uzp.gov.pl. Faks 48 22 458 77 00.
VI.4.2) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie wnoszone do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o wniesieniu odwołania Zamawiającego. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia zespołu arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel. 48 22 458 77 77. URL: www.uzp.gov.pl. Faks 48 22 458 77 00.
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
19.6.2006.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
14
8. 2017
14-18.8.2017 - Tábor, výlet, pobytová akce
Zahrada lesní MŠ Šárynka, Praha 6
21
8. 2017
21-25.8.2017 - Tábor, výlet, pobytová akce
Zahrada lesní MŠ Šárynka, Praha 6
22
9. 2017
22-24.9.2017 - Seminář, školení
Ekodomov, V Podbabě 29B, Praha 6
Ukliďme Česko
23
9. 2017
23.9.2017 - Festival, slavnost
Brno
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí