zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rada EU pro životní prostředí bude zasedat v Lucemburku

27.06.2006
Obecné
Rada EU pro životní prostředí bude zasedat v Lucemburku

Dne 27. června se v Lucemburku uskuteční řádné zasedání Rady EU pro životní prostředí, kterého se zúčastní delegace ČR vedená náměstkem ministra životního prostředí – ředitelem sekce zahraniční projektové spolupráce Tomášem Novotným.

Na zasedání se bude jednat například o Tematické strategii pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci.  Strategie mimo jiné stanovuje základní priority EU v oblasti odpadů a navrhuje zavést pětistupňovou hierarchii nakládání s odpady  - prevence vzniku odpadů, opětovné využívání odpadů, recyklace, energetické využívání a odstraňování odpadů. Potvrzuje nutnost  přijetí konkrétních cílů v prevenci, recyklaci a využití odpadů a účinných nástrojů k jejich dosažení v připravované rámcové směrnici o odpadech.  Návrhy, které směřovaly k této podobě strategie, Česká republika na jednáních aktivně prosazovala.

Dva důležité návrhy však do textu zapracovány zatím nebyly a jsou nyní uvedeny jako přetrvávající výhrady České republiky.

Především jde o návrh na rozšíření aplikovatelnosti principů blízkosti a soběstačnosti. Tyto principy se dosud používají pouze na odstraňování odpadů. Česká republika spolu s Dánskem a Lucemburskem navrhuje rozšířit aplikovatelnost těchto principů i na využití směsného komunálního odpadu a na veškeré spalování odpadu ve spalovnách. To by umožnilo výrazněji regulovat nakládání se směsným komunálním odpadem i spalování odpadů včetně jejich přeshraniční přepravy.

Česká republika má výhrady i k navrženému přístupu rozlišování, zda v případě spaloven komunálního odpadu jde o zařízení k odstranění či využití odpadu, založenému výhradně na energetické účinnosti spalovny.

V obou případech počítá Česká republika s podporou zemí Visegrádské skupiny, pokusí se získat i podporu dalších zemí a bude příslušné návrhy prosazovat při následných jednáních o rámcové evropské směrnici o odpadech.

Dalšími tématy jednání jsou: návrh Směrnice EP a Rady o vyhodnocování povodňových rizik; návrh Směrnice EP a Rady o kvalitě vnějšího ovzduší a o čistším vzduchu pro Evropu – tato Směrnice je součástí plánu Evropské komise na zjednodušení současné legislativy EU. 

Rada se bude zabývat také Tematickou strategií pro městské prostředí – stát by měl pomocí finančních, vzdělávacích a osvětových nástrojů vytvořit rámec pro podporu úsilí měst a obcí snížit znečištěné ovzduší, dopravní zátěž, ubývající plochy zeleně, nekvalitní zastavěné prostředí a rozrůstání měst do krajiny.

Ministři také pravděpodobně schválí finanční perspektivu programu LIFE [1] pro roky 2007 - 2013.

V oblasti obnovitelných zdrojů energie se budou probírat připravované dokumenty Strategie pro biopaliva a Akční plán pro biomasu, jejichž cílem je vyšší podpora biopaliv a využití biomasy, a to jak na úrovni EU, tak i v rozvojových zemích; a nastolení podmínek pro široké využití biopaliv. Členské státy EU dále musí pro splnění cílů týkajících se výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie zvýšit podíl využívané biomasy.

Mezi řadou dalších témat budou geneticky modifikované organismy (GMO), problematika biologického odpadu, výsledky řady konferencí a zasedání (MOP3 [2], COP 8 [3]), evropská opatření při nedostatku vody a v období sucha či dovoz volně žijících ptáků do EU.

Další informace:

Rada EU pro životní prostředí (MŽP): http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPZKF3ZK9T2

Rada EU pro životní prostředí (EU):

http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.ASP?lang=CS

Povodňová ochrana v ČR: http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/voda_povodne

Program LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life/home.htm

Program LIFE : http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPJKFAMUC0Z

Tematická strategie o životním prostředí ve městech:

http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPZKF5DFNX3

Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPMVFA4QCAR

Konference k Úmluvě o biologické rozmanitosti: http://www.biodiv.org/convention/cops.asp

Úmluva o biologické rozmanitosti: http://www.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=3255

Poznámky:

[1] Program LIFE je jediný specifický program výhradně podporující životní prostředí, který do sebe spojuje několik dosavadních programů. Je tvořen třemi pilíři „Příroda a biologická rozmanitost“, „Informovanost a komunikace“ a „Politika a správa v oblasti ŽP“ Cílem programu je poskytnout větší prostor pro spolufinancování projektů v oblasti ochrany ŽP s ohledem na národní a regionální priority.

[2] Třetí zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti (MOP3) se konalo v Brazílii v březnu 2006. Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti je prvním protokolem k Úmluvě o biologické rozmanitosti. Česká republika jej ratifikovala 8. října 2001, Protokol vstoupil v platnost 11. 9. 2003. Cílem protokolu je přispět  k ochraně a bezpečnosti při nakládání s geneticky modifikovanými organismy (GMO), které mohou mít nežádoucí účinky na zachování a udržitelné využívání biologické rozmanitosti a představují jisté riziko pro lidské zdraví. Protokol je zaměřen především na přeshraniční pohyb GMO.

[3] COP 8 – osmá konference k Úmluvě o biologické rozmanitosti. Cílem Úmluvy je ochrana biodiverzity, tj. rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů, jejich genetického základu a různorodosti ekosystémů. Státy mají suverénní právo využívat své vlastní zdroje v souladu se svou ekologickou politikou, jsou však i odpovědné zajistit, aby svými aktivitami nepůsobily škody životnímu prostředí jiných států nebo území za hranicemi národní působnosti.

 

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí