zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z rozkladové komise ministra životního prostředí

04.07.2006
Ovzduší
Legislativa
Z rozkladové komise ministra životního prostředí
č. 5/2006 - K pojmu „spotřeba“ ve vyhlášce č. 355/2002 Sb.

k § 4 odst. 3, 4 a 10 zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
k § 2 písm. m), § 3 písm. c), § 4 a přílohám č. 1 a 2 vyhlášky č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu

Spotřebou organických rozpouštědel ve smyslu vyhlášky č. 355/2002 Sb. je při činnosti uvedené v bodě 10 přílohy č. 1 a 2 vyhlášky celková hmotnost organických rozpouštědel, včetně jejich obsahu v přípravcích, které jsou zakoupeny a použity jako vstupy do procesů, snížená o obsah organických rozpouštědel, která jsou expedována na trh v podobě suroviny pro další použití.

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 7. března 2006, č.j. 1133/M/06, 15534/ENV/06, sp. zn. P/1795)

Rozhodnutím České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu B. (dále jen „inspekce“), byl podle ustanovení § 4 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších právních předpisů, zařazen stacionární zdroj znečišťování ovzduší – technologie výroby nátěrových hmot, přípravků, adhesivních materiálů a tiskařských barev, provozovaný společností R., do kategorie stávajících zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší. Důvodem pro zahájení správního řízení v dané věci byla kontrola uvedeného zdroje znečišťování ovzduší provedená inspekcí, při níž inspekce dospěla k závěru, že daný zdroj znečišťování je technologií s roční spotřebou organických rozpouštědel přesahující 200 tun podle přílohy č. 2 bodu č. 10.4 vyhlášky č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu (dále jen „cit. vyhláška“), neboť v roce 2003 bylo tímto zdrojem vyrobeno 602,655 tun nehalogenových těkavých organických látek podle ustanovení § 3 písm. c) cit. vyhlášky a množství zpracovaných těkavých organických látek činilo 636,575 tuny.Proti rozhodnutí inspekce podala společnost R. odvolání, v němž upozorňuje, že inspekce zařadila předmětný zdroj znečišťování ovzduší nesprávně na základě spotřeby těkavých organických látek větší než 200 tun za rok. Dle jejího názoru nejde u daného zdroje znečišťování ovzduší o spotřebu těchto látek ve smyslu cit. vyhlášky větší než 100 tun za rok, jak vyplývá ze statistiky výroby na daném zdroji. Ministerstvo zamítlo odvolání společnosti R. a potvrdilo rozhodnutí inspekce, jelikož předmětný zdroj byl zařazen v souladu s cit. vyhláškou mezi zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší, neboť v roce 2003 vyrobil 602,655 tun nehalogenových těkavých organických látek podle ustanovení § 3 písm. c) cit. vyhlášky a zpracoval 636,575 tun těkavých organických látek. S. podal podnět k přezkoumání pravomocného rozhodnutí ministerstva. Nesouhlasí s tím, že předmětný zdroj znečišťování ovzduší byl zařazen do kategorie stávajících zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší. Podnět ministr předložil včetně příslušného spisového materiálu k posouzení své rozkladové komisi podle ustanovení § 95 odst. 6 a § 152 odst. 3 správního řádu, která po projednání dané věci konstatovala, že podnět je důvodný, přičemž ve věci je třeba postupovat podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, neboť s účinností od 1. 1. 2006 byl zrušen zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). Na základě doporučení této komise ministr napadené rozhodnutí ministerstva z moci úřední zrušil a věc vrátil ministerstvu jako odvolacímu orgánu podle ustanovení § 97 odst. 3 správního řádu.

Z odůvodnění:
Způsob zařazování stacionárních zdrojů do jednotlivých kategorií stanoví podle ustanovení § 4 odst. 12 zákona o ochraně ovzduší prováděcí právní předpis, kterým je cit. vyhláška. V dané věci se jedná o stacionární zdroj znečišťování ovzduší - výrobu nátěrových hmot, přípravků, laků, adhezivních materiálů a tiskařských barev, který je uveden v bodu č. 10 přílohy č. 2 cit. vyhlášky. V ustanovení § 2 písm. m) cit. vyhlášky se „spotřeba“ definuje jako celkový vstup organických rozpouštědel do zdroje za kalendářní rok nebo v jiném období dlouhém 12 měsíců snížený o všechny organické sloučeniny, které jsou regenerovány pro opakované využití, nebo množství těchto rozpouštědel použitých při jednorázové činnosti podle § 1 písm. c). Z této definice a s přihlédnutím k ustanovení § 4 odst. 3 a odst. 4 zákona o ochraně ovzduší vyplývá, že spotřebou organických rozpouštědel (podle ustanovení § 2 písm. c), ustanovení § 4 a přílohy č. 2 bodu 10 cit. vyhlášky) je třeba rozumět množství organických rozpouštědel použitých při výrobě podle přílohy č. 1 bodu 10 a přílohy č. 2 bodu 10 snížené nejen o všechny organické sloučeniny, které jsou regenerovány pro opakované využití ve výrobě, ale, a tím spíše, i o všechny organické sloučeniny zpracované nebo upravené pro další použití ve výrobě. Jinými slovy spotřebou organických rozpouštědel ve smyslu cit. vyhlášky je při činnosti uvedené v bodě 10 přílohy č. 1 a 2 cit. vyhlášky celková hmotnost organických rozpouštědel, včetně jejich obsahu v přípravcích, které jsou zakoupeny a použity jako vstupy do procesů, snížená o obsah organických rozpouštědel, která jsou expedována na trh v podobě suroviny pro další použití.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí