zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Geologické a geofyzikální služby

12.07.2006
Geologie
Geologické a geofyzikální služby
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200660410
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
státní instituce  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
14.08.2006 
 
* Zdroj informace:  
S128 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby 
 
 
Anotace tendru:

Národní dálniční společnost vypisuje výběrové řízení na geologické a geofyzikální služby. Cena tendrové dokumentace činí SKK 150.

 
Popis tendru (Slovenština):

Geologické a geofyzikálne služby

2006/S 129-138165

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, Do rúk: Ing. Jana Zatloukalová, SK-821 09 Bratislava. Tel.: 421 2 5831 120. E-mail: jana.zatloukalova@ndsas.sk. Fax: 421 2 5831 1701.
Internetová adresa (adresy):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.ndsas.sk.
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI:
Organizácia riadená verejným právom.
Iný predmet: Príprava, výstavba a prevádzka diaľnic a rýchlostných ciest.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) OPIS
II.1.1) Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité, 0. etapa, geotechnický monitoring.
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:
Služby.
Kategória služby: č. 12.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Stavba D3 Svrčinovec - Skalité a sídlo verejného obstarávateľa.
NUTS kód: SK031.
II.1.3) Oznámenie zahŕňa:
Verejnú zákazku.
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode:
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Geotechnický monitoring počas razenia prieskumnej štôlne tunela Poľana.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
74271200.
II.1.7) Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):
Áno.
II.1.8) Rozdelenie na časti:
Nie.
II.1.9) Varianty sa prijímajú:
Nie.
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
II.2.2) Opcie:
II.3) TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA:
Začatie: ukončenie: 30.5.2008.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponuky - výška zábezpeky: 1 000 000,00 SKK.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
Čiastkové faktúry v zmysle súťažných podkladov. Splatnosť faktúry bude 45 dní od dátumu prijatia do podateľne objednávateľa. Preddavok sa neposkytne.
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva:
Nešpecifikuje sa.
III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:
Nie.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: V zmysle § 26 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a v zmysle súťažných podkladov.
III.2.2) Ekonomické a finančné postavenie:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: V zmysle § 27 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a v zmysle súťažných podkladov:
- predloží potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu na poistnú čiastku 20 000 000,00 SKK,
- preukáže skutočnosť, že uchádzačov ročný obrat je vo výške min. 50 000 000 SKK za každý rok osobitne, a to za roky 2004, 2003 a 2002.
III.2.3) Technická spôsobilosť:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: V zmysle § 28 ods. 1 písm. b), g), i), j), k) a ods. 2, § 29:
- certifikát systému riadenia kvality (ISO) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávania a v zmysle súťažných podkladov,
- preukáže účasť minimálne na 2 stavbách v dopravnom odvetví (tunely a štôlne, stavby podzemných dráh) v hodnote stavebných prác min. 100 000 000,00 SKK kde pôsobil ako geotechnický konzultant alebo geotechnický dozor počas celého obdobia stavebných prác za posledných 5 rokov (r. 2001 - 2005),
- preukáže účasť minimálne na 2 úlohách inžinierskogeologického prieskumu v dopravnom odvetví (cesty a diaľnice, tunely a štôlne, stavby podzemných dráh) v hodnote geologických prác min. 10 000 000 SKK, kde pôsobil ako nositeľ geologickej úlohy za posledných 5 rokov (r. 2001 - 2005).
III.2.4) Vyhradené zákazky:
Nie.
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1) Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu:
Áno.
V zmysle zákona č. 313/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
III.3.2) Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby:
Áno.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu:
Verejná súťaž.
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovania alebo na účasť na dialógu:
IV.1.3) Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu:
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena.
IV.2.2) Použije sa elektronická aukcia:
Nie.
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
1210/26856/06.
IV.3.2) Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky:
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2006/S 83-087899 z 29.4.2006.
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 26.7.2006 - 12:00.
Spoplatnenie súťažných podkladov:
Cena: 150,00 SKK.
Podmienky a spôsob platby: V hotovosti pred poskytnutím súťažných podkladov alebo zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa pred poskytnutím súťažných podkladov. Číslo účtu: 7698851/1200, variabilný symbol: 1200, peňažný ústav: UniBanka filiálka Bratislava. Po úhrade poplatku bude vystavená faktúra - daňový doklad s náležitosťami podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Verejný obstarávateľ poskytne záujemcovi súťažné podklady na základe písomnej žiadosti v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod.
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:
14.8.2006 - 10:00.
IV.3.5) Dátum odoslania výziev na predloženie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom:
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Slovensky.
IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Do: 30.11.2006.
IV.3.8) Podmienky na otváranie obálok s ponukami:
14.8.2006 - 11:00.
Miesto: V sídle verejného obstarávateľa.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: áno.
Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ:
Nie.
VI.2) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:
Nie.
VI.3) ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Súťažné podklady si záujemca vyžiada na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu verejného obstaravateľa uvedenú v bode I.1). Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobne v kancelárii č. 48 v čase od 9:00 do 12:00 hod. alebo budú zaslané poštou.
Verejný obstarávateľ si v súlade s § 23 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu rokovacím konaním bez zverejnenia. Predbežné oznámenie zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 87/2006, zn. 05375-POX dňa 9.5.2006.
VI.4) REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1) Orgán zodpovedný za konanie o námietkach:
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, SK-820 04 Bratislava. Tel.: 421 2 5026 4218. URL: www.uvo.gov.sk. Fax: 421 2 5026 4219.
VI.4.2) Podávanie žiadostí o nápravu a námietok:
VI.4.3) Úrad, na ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch:
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, SK-820 04 Bratislava. Tel.: 421 2 5026 4218. URL: www.uvo.gov.sk. Fax: 421 2 5026 4219.
VI.5) DÁTUM ODODSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
6.7.2006.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Věra Řeháčková
odborný pracovník, specialista CzechTrade
vera.rehackova@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907548
Fax: 420224913813
 
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí