zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

O hrozbě povodní nestačí jen planě mudrovat - protipovodňová opatření

08.08.2006
Voda
O hrozbě povodní nestačí jen planě mudrovat - protipovodňová opatření
Další zkouška, kterou si prošlo Znojmo v závěrečných červnových dnech, potvrdila, že hrozbu povodní nelze brát na lehkou váhu. Události v srpnu 2002 a v březnu a červnu letošního roku bohužel ukázaly, že nejde o jednorázovou záležitost a do budoucna je nutné s velkou vodou počítat.

To však nestačí pouze konstatovat. Znojemská radnice se tímto závěrem řídila již po povodni v roce 2002. Město tehdy zadalo zpracování znaleckého posudku, na jehož základě se navrhoval další postup. Cílem měla být optimální ochrana ohroženého prostoru. Již tehdy se navrhovalo přehodnotit manipulační řád vodního díla Vranov tak, aby prioritní byla ochrana území před povodní. Bylo rozhodnuto o opravě Vranovské přehrady (kaskád, betonů aj.) a o zvýšení kapacity znojemského přelivu a úpravách, jejichž cílem je ochrana samotného vodního dílo Znojmo a následně samozřejmě ohrožené části města.
Znojmo spolu s firmou Penam vybudovalo nové stavidlo mlýnského náhonu za 5,8 mil. Kč, čímž se odstranila jedna z příčin zatopení ulic v roce 2002. Toto opatření se ukázalo jako vysoce efektivní právě v letošním roce.

Na další postup při realizaci preventivních opatření proti velké vodě ve Znojmě jsme se zeptali starosty města ing. Pavla Balíka.

Pane starosto, vedení města Znojma se, jak známo, nespokojilo pouze s uvedenými opatřeními.

To jistě ne. Snažíme se vlastně už čtyři roky dosáhnout toho, aby se v první řadě jednalo o změně manipulačního řádu Vranovské přehrady. To je pro nás záležitost prvořadá. Musím však bohužel konstatovat, že zatím nebylo dosaženo kýženého výsledku. Ostatně jsme o těchto jednáních průběžně informovali.
Také velká voda, která ohrozila město a jeho občany v minulých týdnech, potvrdila, že změna manipulačního řádu by byla ku prospěchu věci. Proto jsem v minulých dnech zaslal dopis generálnímu řediteli Povodí Moravy s.p. ing. Pavlu Mylbachrovi a na vědomí jsem jej poslal i ministru zemědělství ing. Janu Mládkovi a hejtmanovi Jihomoravského kraje ing. Stanislavu Juránkovi.

Můžeme znát obsah dopisu?

Samozřejmě. Můžeme jej citovat:

Vážený pane generální řediteli,

dovolte mi, abych Vás v souvislosti se situací, která vznikla na řece Dyji v posledních dnech, seznámil s názory občanů a vedení města Znojma, které se týkají manipulace na vodním díle Vranov.
Spolupráce a komunikace města Znojma s Povodím Moravy, s.p. se sice od poslední povodně koncem března 2006 velmi zlepšila, přesto si dovoluji upozornit znovu v prvé řadě na potřebu urychleného snížení hladiny - zvětšení retenčního prostoru Vranovské přehrady a v druhé řadě na nutnost upravení manipulačního řádu přehrady tak, aby byla skutečně naplňována ochrana zdraví a majetku občanů žijících pod vodním dílem Vranov. Vysoká hladina na Vranovské přehradě vzbuzuje u našich spoluobčanů pocit nejistoty pro případné další přívalové deště a nedává nám možnost toto ovlivnit.
Na tyto skutečnosti jsem upozornil i předsedu vlády ČR Jiřího Paroubka a ministra vnitra ČR Františka Bublana při jejich návštěvě Znojma v pátek 30. června 2006.
Považujeme tento požadavek za prioritu, která by mohla v krátké době bez velkých finančních nákladů ovlivnit bezpečnost lidí a jejich majetku.
Žádám Vás, aby zkušenosti letošních povodní v březnu a v červnu byly zapracovány do nového manipulačního řádu Věřím, vážený pane generální řediteli, že tak, jak se zlepšila v posledních měsících komunikace mezi Vaší společností a městem Znojmem, obcí s rozšířenou působností, podaří se Vám zajistit ještě operativnější manipulaci s vodou na vodním díle Vranov. Žádám Vás proto o nové vyhodnocení situace, které bude garantovat co nejmenší riziko pro vznik dalších mimořádných situací.

 • Město Znojmo, obec s rozšířenou působností III. stupně však předalo Povodí Moravy, s.p. také další návrhy opatření, které by měly zabránit či minimalizovat nebezpečí dalších povodní.

  Ano. Je to soubor opatření, které jsme předávali jménem ohrožených obcí Znojemska. Pokud jde konkrétně o město Znojmo, obsahuje návrh následující požadavky:

  - Rekonstrukce jezů na Dyji ve Znojmě
  - Odvodnění zaplaveného území u Bohumilického náhonu
  - Rekonstrukce hráze náhonu na MVE PENAM, a.s.
  - Oprava levobřežní hráze Dyje v ř. km 130,0 - 130,420
  - Protipovodňová zeď na ochranu bytových domů na ulici Loucká
  - Zvýšení protipovodňové ochrany čistírny odpadních vod Znojmo
  - Protipovodňové úpravy pro ochranu ulic Krapkova a Melkusova ve Znojmě

Prioritou je přitom pro nás vybudování nové odvodňovací kanalizace v ulicích Krapkova a Melkusova, která umožní v případě potřeby odčerpávání odpadních vod.
Tento projekt jsem již projednal s hejtmanem Jihomoravského kraje a v současné době se hledá možnost finančního zajištění. Začít s realizací akce by se mohlo již do konce letošního roku.

Uvedené požadavky Povodí Moravy sumarizuje a předá je ministerstvu zemědělství.

Zdůrazňuji, že uvedený návrh jsme ve spolupráci s vodohospodáři z odboru životního prostředí městského úřadu a dalšími zainteresovanými vypracovali odpovědně a že jde o náš pohled na to, co je potřeba především udělat. Povodí musí samo jako správce a majitel vyhodnotit stav dna řeky. V tomto případě můžeme pouze upozornit na eventuální potřebu takového zásahu.

Jak hodnotíte práci krizového štábu města Znojma při červnové velké vodě?

Je podle mě skutečností, že to, že nedošlo k zaplavení obytných částí města je výsledek dobrého fungování integračního záchranného systému. Spolupráce hasičů, pracovníků Vodárenské akciové společnosti, Policie ČR, Městské policie, pracovníků firmy .A.S.A. EKO, Správy a údržby silnic i odborníků - vodohospodářů z městského úřadu byla příkladná. Všem, včetně Penamu, patří velké poděkování.

Vyskytují se však kritické hlasy, které vidí situaci trochu jinak.

Je pravda, že se v poslední době vyskytlo v některých sdělovacích prostředcích několik - snad i dobře míněných - rad. Chci však zdůraznit, že jde vesměs o věci vytržené ze souvislosti, jednotlivosti, které zdaleka neřeší komplexně celou problematiku. S velkou vodou - jak jsme se bohužel mohli již třikrát přesvědčit - nejsou žerty. V boji proti tomuto nebezpečí se musí postupovat se znalostí problematiky. Než vyslovíte soud, je třeba si navíc ujasnit i kompetence jednotlivých účastníků, možnosti, které celý proces změny situace k lepšímu nabízí.
Samozřejmě se objevují rádcové, kteří střílejí od boku. Póza však ničemu nepomůže. Nepravdivé informace, plané sliby, zaměření se na jednotlivosti - to je zbytečné plýtvání energií tam, kde je třeba skutečně pomoci, změnit k lepšímu, co změnit lze. Znovu opakuji, že v úvahu je třeba vzít možnosti města, oddělovat například kompetence Povodí od kompetencí samosprávy.
To neznamená, že se nemůžeme snažit dohodnout na řešení, které povede k blokaci nebezpečí nebo aspoň jeho minimalizaci. Naše komunikace s Povodím, se kterou jsem v tomto rozhovoru čtenáře seznámil, jasně dokazuje, že rozhodně nesedíme s rukama v klíně. O to víc mě mrzí znevažování práce všech, kteří na přípravě a realizaci preventivních opatření systematicky pracují. A koneckonců i znevažování práce těch, kteří se v případě, že povodeň přijde, podílejí na ochraně zdraví a majetku občanů.

Zaslouží si naopak plné uznání a poděkování.
http://www.znojmocity.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí