zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

konzultantské služby : vyhodnocení environmentální situace v oblasti naleziště ropy Patos-Marinze

09.08.2006
Geologie
konzultantské služby : vyhodnocení environmentální situace v oblasti naleziště ropy Patos-Marinze
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200660635
 
* Stav tendru: 
výzva k předkvalifikaci  
 
* Financování: 
EuropeAid - CARDS  
 
* Země: 
Albánie  BusinessInfo.cz - Albánie" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/albanie/1000781/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
11.09.2006 
 
* Zdroj informace:  
S 149 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Cílem zakázky je vyhodnocení environmentální situace v širší oblasti naleziště ropy Patos-Marinze o rozloze cca 200 km2 zahrnující 3 z 9 problémových oblastí v zemí za účelem vypracování podrobného akčního plánu, který by určil veškerá opatření zaměřená na zmírnění následků a/nebo nápravy dopadů na zdraví lidí a životní prostředí, které vznikly následkem vážného znečištění při těžbě a zpracování ropy.

 
Popis tendru (Čeština):

Cards – Ekologický akční plán širší oblasti Patos–Marinze


Albánie

Oznámení o veřejné zakázce na služby
1. Referenční číslo:
EuropeAid/122776/C/SER/AL
2. Řízení:
Užší.
3. Program:
Cards 2005.
4. Financování:
BGUE-B2006-22.050100-C8-ELARG.
5. Veřejný zadavatel:
Evropské společenství, zastoupené Evropskou komisí pro a jménem albánské vlády.

Předmět zakázky

6. Povaha zakázky:
Placená.

8. Počet a názvy položek:
Nehodící se.
9. Maximální rozpočet:
474 000 EUR.
10. Rozsah dalších služeb:
Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo si vyžádat dodatečné služby po úspěšném dokončení původního úkolu, na základě stejných sazeb, které byly platné pro úvodní smlouvu, kde smlouva se může prodlužovat pouze jednou, a to tak, aby hodnota i trvání prodloužení nepřekročily hodnotu a trvání původní smlouvy.

Podmínky účasti

11. Způsobilost:
Účast je otevřena pro všechny právnické osoby z členských států a ze zemí a území regionů krytých a/nebo oprávněných nařízeními o přístupu k vnější pomoci Společenství a dalšími specifickými předpisy příslušejícími k programu, v rámci něhož je zakázka financována (Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko, Kosovo (na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1244 ze dne 10.6.1999), Island, Lichtenštejnsko a Norsko – viz také bod 30 níže). Účast fyzických osob je přímo řízena zvláštními předpisy, které se týkají programu, v rámci kterého je zakázka financována.
12. Kandidatura:
Přihlásit se mohou všechny oprávněné fyzické a právnické osoby (stejně jako v bodě 11 výše) nebo skupiny takových osob (konsorcia). Konsorciem může být stálé, právně založené uskupení nebo skupina, která byla založena neformálně pro určité výběrové řízení. Všichni členové konsorcia (tj. vedoucí a všichni ostatní členové) jsou společně i jednotlivě zodpovědní zadavateli. Účast neoprávněné fyzické nebo právnické osoby (stejně jako v bodě 11) povede k automatickému vyloučení této osoby. V případě, že dotyčná neoprávněná osoba patří ke konsorciu, bude vyloučeno celé konsorcium.
13. Počet přihlášek:
Fyzická nebo právnická osoba, ať už je forma účasti jakákoli (jako individuální právní subjekt nebo jako vedoucí či partner konsorcia, které přihlášku podává), nemůže podat více než 1 přihlášku. V případě, že fyzická a právnická osoba podá více než 1 přihlášku, všechny přihlášky, na kterých se tato osoba podílela, budou vyloučeny.
14. Zákaz vytváření spolků v užším výběru:
Jakékoli nabídky obdržené od uchazečů sdružujících jiné firmy, nežli jsou uvedené na přihláškách z užšího výběru, budou z tohoto omezeného výběrového řízení vyloučeny. Uchazeči v užším výběru nesmí vytvářet spolky nebo vzájemné subdodávky pro zmíněnou zakázku.
15. Důvody pro vyloučení:
Jako součást přihlášky musí uchazeči předložit prohlášení podepsané a zařazené do standardního formuláře přihlášky, že se nenacházejí v žádné ze situací pro vyloučení, které jsou uvedené v oddílu 2.3.3 Praktického průvodce smluvními postupy pro vnější akce ES.
16. Subdodávky:
Subdodávky nejsou povoleny.
17. Počet uchazečů do užšího výběru:
Na základě obdržených přihlášek budou vyzváni nejméně 4 a nejvíce 8 uchazečů k podání podrobných nabídek pro tuto zakázku.

Předběžný časový rozpis

18. Předběžné datum výzvy k účasti v nabídkovém řízení:
22.9.2006.
19. Předběžné datum zahájení zakázky:
Leden 2007.
20. Počáteční období plnění a možné prodloužení zakázky:
10 měsíců s možností prodloužení.

Kritéria pro výběr uchazečů a zadání zakázky

21. Kritéria pro výběr uchazečů:
Na uchazeče se budou vztahovat následující výběrová kritéria. V případě, že bude přihláška podána konsorciem, budou se tato výběrová kritéria vztahovat na konsorcium jako celek:
1) Ekonomická a finanční způsobilost uchazeče (na základě bodu 3 formuláře přihlášky):
(a) průměrný roční obrat uchazeče za poslední 2 roky musí 2krát přesáhnout rozpočet zakázky.
2) Odborná způsobilost uchazeče (na základě bodů 4 a 5 formuláře přihlášky):
(a) alespoň 20 %, ale nejméně 10 osob ze stálých zaměstnanců, pracujících pro uchazeče v minulých 2 letech, by mělo pracovat v oblastech vztahujících se k této zakázce.
3) Technická způsobilost uchazeče (na základě bodů 5 a 6 formuláře přihlášky):
(a) uchazeč úspěšně působil jako vedoucí člen během posledních 3 let v alespoň 1 projektu stejné povahy s rozpočtem alespoň 200 000 EUR.
Hospodářský subjekt se může, v případě potřeby a za účelem konkrétní zakázky, spolehnout na kapacity jiných subjektů, bez ohledu na právní povahu vztahů, které s nimi má. V takovém případě se musí veřejnému zadavateli prokázat, že bude mít k dispozici zdroje potřebné pro provedení zakázky, například vytvořením závazku ze strany těchto subjektů poskytnout zdroje k jeho dispozici. Za stejných podmínek konsorcium hospodářských subjektů musí počítat s kapacitami členů konsorcia nebo jiných subjektů. Jestliže více než 8 oprávněných uchazečů splňuje výše uvedená výběrová kritéria, musí být znovu zváženy relativní klady a zápory přihlášek těchto uchazečů, aby mohlo být určeno 8 nejlepších přihlášek do nabídkového řízení. Jediné faktory, které budou brány v úvahu během nového přezkoumání, jsou:
1) uchazeči realizovali projekty související s provedením environmentálních a zdravotních studií v oblastech znečištěných ropnými produkty,
pokud je stále více než 8 uchazečů splňujících výše uvedené kritérium, pak bude uplatněno druhé kritérium, tj.
(2) celková hodnota studií vykonaných uchazečem (včetně roku 2006) ve vztahu k jeho zkušenostem získaným během posledních 3 let, jak to je uvedeno v bodě 6 formuláře přihlášky.
22. Kritéria pro zadání zakázky:
Specifikováno v zadávací dokumentaci připojené k dopisu s výzvou k účasti v nabídkovém řízení, který bude zaslán vybraným uchazečům.

Přihláška

23. Konečná lhůta pro přijetí přihlášek:
11.9.2006, (16:00). středoevropského času.
Jakákoli přihláška obdržená po tomto termínu nebude brána v úvahu.
24. Formát přihlášky a požadované podrobnosti:
Přihlášky musí být podány za použití standardního formuláře, který je dostupný na následující internetové adrese:
ec.europa.eu, jehož formát a pokyny musí být přísně dodrženy. Jakákoli další dokumentace (reklamní brožura, dopis atd.) zaslaná s přihláškou nebude brána v úvahu.
25. Způsoby podání přihlášek:
Přihlášky musí být podány v anglickém jazyce výlučně zadavateli: buď doporučeně (úřední poštovní službou) na adresu:
Delegace Evropské komise v Albánii, Kontraktační, finanční a kontrolní oddělení, Rruga e Durresit, č. 127-1, Tirana, Albánie.
Nebo osobně (včetně kurýrní služby) přímo veřejnému zadavateli proti podepsanému a datem označenému potvrzení o převzetí na adresu:
Delegace Evropské komise v Albánii, Oddělení zakázek, financí a auditu, Rruga e Durresit č. 127-1, Tirana, Albánie. K rukám: Mr Clas Nykvist (v době 31.7– 25.8: Ms Maria-Amalia Baraona), Tel.: (355-4) 22 83 20.
Název zakázky a referenční číslo (viz bod 1 výše) musí být zřetelně označené na obálce obsahující přihlášku a musí být vždy uvedené ve veškeré další korespondenci s veřejným zadavatelem. Přihlášky podané jakýmkoli jiným způsobem nebudou brány v úvahu.
26. Provedení změn nebo stažení přihlášek:
Uchazeči mohou změnit nebo odvolat své přihlášky podáním písemného oznámení před vypršením lhůty pro podání přihlášek. Po vypršení této lhůty žádné nabídky nelze změnit. Jakékoli takové oznámení o provedení změn nebo odvolání přihlášky má být připraveno a podáno v souladu se statí 25. Vnější obálka (a příslušná vnitřní obálka) musí být označené buď „Alteration (Změna)“ nebo „Withdrawal (Odvolání)“ (podle skutečnosti).
27. Pracovní jazyk:
Veškerá písemná komunikace, která se vztahuje k tomuto výběrovému řízení a zakázce, musí být v angličtině.
28. Další informace:
Nehodící se.
29. Datum zveřejnění předběžných informací o zakázce:
1.3.2006.
30. Právní základ:
Nařízení Rady (ES) č. 2666/2000 (Úř. věst. L/306) ze dne 5.12.2000, v platném znění nařízení Rady (ES) č. 2415/2001 ze dne 10.12.2001 (Úř. věst. L/327) a nařízení Rady (ES) č. 2257/2004 ze dne 20.12.2004 (Úř. věst. L /389), pozměněné nařízením Rady (ES) č. 2112/2005 ze dne 21.11.2005 (Úř. věst. L/344) o přístupu k vnější pomoci Společenství.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Věra Řeháčková
odborný pracovník, specialista CzechTrade
vera.rehackova@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907548
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí