zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Venkov a ekologické zemědělství na Zemi Živitelce

22.08.2006
Zemědělství
Venkov a ekologické zemědělství na Zemi Živitelce

Možnost prezentace partnerské spolupráce na venkově nabízí Ministerstvo zemědělství České republiky ve spolupráci s Ministerstvem místního rozvoje tzv. místním akčním skupinám (MAS) na výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích ve dnech 24. – 29. srpna.

Na českobudějovickém výstavišti v pavilonu F2 se tak, mimo jiné, představí dvě regionální MASky ze severní Moravy - MAS Horní Pomoraví, o.p.s. a MAS Zábřežsko, o.p.s. ve společném stánku s neziskovou organizací PRO-BIO Regionálním centrum Jeseníky, pobočkou PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

PRO-BIO RC Jeseníky bude tradičně prezentovat bioprodukty z ekologických farem a bio výrobky členů Svazu PRO-BIO. Místní akční skupiny představí především svou činnost, svá území, "své" podnikatele a jejich působení a také představu vzájemné spolupráce v rámci společných projektů. Na stáncích budou k vidění kromě turistických propagačních materiálů zvoucí k návštěvě regionu rovněž expozice zaměřené na prezentaci venkovského způsobu života blízkého k přírodě a především propagační předměty místních firem. Pojítkem pro všechny tři expozice budou místní ekologické produkty, které tvoří most mezi zdravou venkovskou přírodou a činností člověka na venkově v souladu s udržitelným rozvojem.

Návštěvník si bude moci například prohlédnout kroj tanečního souboru MARKOVICE z Postřelmova, ochutnat hanušovické pivo, ale také třeba leštinské bio koláčky, či se seznámit se sortimentem bio výrobků obchodní společnosti Pro-Bio s r.o. ze Starého Města pod Sněžníkem.

Stánky budou umístěny v pavilonu F2 a zveme všechny příznivce ekologického zemědělství, bioproduktů a venkova k návštěvě.

Místní akční skupiny

MASky jsou dobrovolnými sdruženími subjektů působících na venkově - podnikatelů, neziskových organizací, obcí, jejichž cílem je zlepšení podmínek života na venkově, uchování tradic, prezentace místních výrobků a tedy rozvoj venkova.

PRO-BIO RC Jeseníky

Je pobočkou PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, což je celostátní nevládní organizace sdružující rolníky, zpracovatelské a obchodní organizace, spotřebitele, školy a podniky služeb orientující se na ekologické zemědělství a uplatnění jeho produktů. Svaz PRO-BIO poskytuje komplexní služby svým členům, počínaje pomocí s přechodem na ekologický systém hospodaření, přes pomoc při řešení odborných i administrativních problémů, až po podporu prodeje, propagaci bioproduktů, vzdělávání a zastupování zájmů vůči kontrolním organizacím či státním orgánům. V současné době má 486 členů, z toho 357 zemědělských podniků, které obhospodařují na 117 tisíc hektarech zemědělské půdy. Ke svým členům má blízko díky svým deseti regionálním centrům, která s ekohospodáři úzce spolupracují. Prostřednictvím PRO-BIO Ligy podporuje spolupráci se spotřebiteli a přáteli ekologického zemědělství.

Zajímavost

V rámci grantového schématu „Síť environmentálních informačních a poradenských center“ MŽP ČR v operačním programu Rozvoj lidských zdrojů podpořený z Evropského sociálního fondu byl v březnu 2006 zahájen rozsáhlý projekt Svazu PRO-BIO „Agroenvironmentální informační a poradenská centra v ČR, vytvoření sítě v Pardubickém, Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji“.

Cíle projektu:

- popularizovat a odborně zajistit ekologické formy hospodaření a posílit jejich vazby na ochranu přírody, rozvoj venkova a zaměstnanost

- zvýšit povědomí zemědělců a obyvatel venkova o  evropské i národní environmentální a zemědělské legislativě, včetně rozvoje venkova

- zvýšit kvalifikační úroveň a znalosti venkovského obyvatelstva v oboru ekologického zemědělství a tím i adaptabilitu pracovní síly obyvatel venkova

- spolupracovat s nejdůležitějšími partnery na území čtyř sousedních krajů (včetně veřejné správy) při vytváření sítě informačních a poradenských center pro agroenvironmentální programy

- využít stávající sítě regionálních center svazu PRO-BIO a připojit nová, vybavit nová informační centra odbornými a obecnými informačními materiály dosud vydanými, i novými, které vzniknou jako výstupy vzdělávacích aktivit projektu

- zajistit kvalitní poradenství a informace pro zemědělce orientované hlavně na zlepšení stavu životního prostředí, podporu biodiverzity (vč. propagace regionálních biopotravin),

- Zdroj informací mj. - nově vzniklé odborné a výzkumné centrum pro ekologické zemědělství a krajinu Bioinstitut, o.p.s. se sídlem v Olomouci

- propagovat ekologické zemědělství a biopotraviny

- vytvořit nová pracovní místa v informačních centrech a nepřímo i pracovní místa v zájmovém území

Stěžejním záměrem projektu je vytvoření sítě agroenvironmentálních informačních a poradenských center v regionu východních Čech a severovýchodní Moravy ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody, jednotlivými Správami chráněných krajinných oblastí, Zemědělskými agenturami Ministerstva zemědělství ČR, zemědělskými školami, nevládními neziskovými organizacemi a obcemi. Síť bude propojena elektronickým info-systémem, koordinována a monitorována Svazem PRO-BIO. Projekt bude trvat 2 roky, jeho hodnota je cca 13.600.000.- Kč. Evropský sociální fond EU na tento projekt přispívá částkou 9.560.000.- Kč, náš stát ze státního rozpočtu přispěje částkou cca 3.185.000.- Kč a žadatel z vlastních zdrojů zajistí spolufinacování ve výši 870.000.- Kč (6,4%).

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010, který přijala vláda ČR, definoval silné stránky ekologického zemědělství, ale i stránky slabé s cílem jejich zlepšení. Prioritou Akčního plánu je zlepšit vazbu ekologického zemědělství na ochranu přírody a krajiny, zdokonalit poradenství, vzdělávání zemědělců, spotřebitelů i ostatních stakeholderů. Akční plán je národním strategickým dokumentem pro ekologické zemědělství, jeho implementace není však dosud systematicky financována, zájmová problematika projektu se nachází na rozhraní kompetencí resortu zemědělství a životního prostředí. Ekologické zemědělství je součástí podporovaných agroenvironmentálních programů v rámci HRDP (Horizontální plán rozvoje venkova) - většina informačních a vzdělávacích okruhů je shodná pro ekologické zemědělství i agro-envi. Hlavním podnětem pro podání žádosti o podporu tohoto projektu ze zdrojů Evropského sociálního fondu je potřeba rozvoje ekologického zemědělství, které je žádoucí zejména v méně rozvinutých regionech České republiky, kde může podpořit nové produkční a zpracovatelské programy, podílet se na ochraně přírody a vytvářet nové pracovní příležitosti.

Více informací:

www.pro-bio.cz

www.pro-bio.cz

leader.isu.cz

leader.isu.cz

 

Kontakt:

PRO-BIO Regionální centrum Jeseníky

František Winter

Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

tel.: 602 533 707

email: f.winter@atlas.cz

 

MAS Zábřežsko o.p.s.

Anna Bartošová

tel.: 583 468 262

abartosova@muzabreh.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí