zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhlášení výběrového řízení na podporu projektů předložených občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi pro rok 2007

24.08.2006
Obecné
Vyhlášení výběrového řízení na podporu projektů předložených občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi pro rok 2007
Vyhlášení výběrového řízení vychází ze zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), z usnesení vlády č. 114 ze dne 7. února 2001, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy a z usnesení vlády č. 690 ze dne 7. června 2006 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2007. Na výběrové řízení se nevztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím na realizaci projektů, které přispívají k naplňování cílů státní politiky specifikovaných v hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím ( dále jen NNO) v roce 2007.
MŽP si uvědomuje roli občanské společnosti a k jejímu rozvoji přispívá i touto podporou NNO. Přitom vychází z politik Evropské unie, ze Státní politiky životního prostředí (usnesení vlády č. 235 ze dne 17. března 2004), ze Strategie udržitelného rozvoje (usnesení vlády č. 1242 ze dne 8. prosince 2004) a ze Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR (usnesení vlády č.1048 ze dne 23. října 2000) i z politik krajů.
Na dotaci není právní nárok.


I. ÚČASTNÍCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Do výběrového řízení se mohou přihlásit výhradně:
- občanská sdružení založená podle § 6 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování obča­nů, ve znění pozdějších předpisů,
- obecně prospěšné společnosti založené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Každá z organizací výše uvedeného typu může přihlásit více projektů do všech programů.

II. HLAVNÍ OBLASTI PODPORY
A. Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny.
B. Ochrana přírody a krajiny.
C. Zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí a udržitelný rozvoj
na regionální úrovni a Místní agendy 21.
D. Poskytování environmentálních informací.
E. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta.
Přehled programů včetně horního limitu částky, kterou lze na jeden předkládaný projekt v daném programu požadovat, je uveden v příloze č. 1 – Programy výběrového řízení.
Koordinační programy (A1, A2, A3) musí danou problematiku nutně pokrývat v celém předepsaném rozsahu s celorepublikovou působností.
III. PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
1) Dodržení předepsaného způsobu podání přihlašované nabídky projektu.
2) Dodržení vybraného programu.
3) Dodržení závazné osnovy nabídky projektu, vyplnění závazného formuláře pro rozpočet projektu a použití závazné přihlášky.
4) Dodržení stanoveného horního limitu požadované částky na jeden předkládaný projekt.
Dotace ze státního rozpočtu nesmí přesáhnout 70% rozpočtových výdajů projektu.
Pravidla pro použití dotace obsahuje příloha č. 4 - Pokyny pro žadatele.

FINANČNÍ PODPORA
Finanční podpora bude poskytována z prostředků státního roz­počtu formou účelově vázané dotace na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2007, a lze ji tudíž použít jen na účel uvedený v Rozhodnutí. Přitom je potřebné dodržet výši a skladbu nákladů týkajících se poskytnuté dotace tak, jak byly v Rozhodnutí schváleny. Případné změny údajů v Rozhodnutí v průběhu rozpočtového roku může MŽP provést na základě písemné žádosti příslušné NNO.
Rozhodnutí není rozhodnutím ve správním řízení.
V Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu stanoví MŽP písemně podmínky, které je příjemce dotace při používání finančních prostředků povinen dodržet. Rozhodnutí bude mimo jiné obsahovat ustanovení, že:
* v případě vázání rozpočtových prostředků, o kterém rozhodla vláda (§ 15, zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech), může poskytovatel snížit smluvenou částku dotace,
* objem prostředků dotace, které budou použity na úhradu mzdových nákladů a odměn, bude na základě podrobného rozpočtu projektu samostatně vymezen,
* NNO souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté dotace,
* NNO umožní kontrolu dodržení rozpočtu schváleného projektu a svého hospodaření MŽP,
* NNO vydá a do 30. června roku 2008 zašle MŽP výroční zprávu o svých aktivitách v rozpočtovém období, v němž mu byla dotace poskytnuta,
* NNO oznámí změnu všech identifikačních údajů uvedených v předložené žádosti v průběhu období, na které byla dotace poskytnuta, a to do 14 dnů od této změny,
* NNO před případným zánikem přednostně vypořádá vztahy se státním rozpočtem,
* NNO povede řádné a oddělené sledování přijatých a použitých dotací v účetnictví,
* NNO vrátí nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním dotace nejpozději do 30 dnů od oznámení o odstoupení od projektu nebo jeho ukončení, pokud se projekt neuskuteční nebo je ukončen v průběhu roku,
* NNO se zavazuje používat dotaci ze státního rozpočtu hospodárně a efektivně.
Finanční prostředky budou NNO uvolňovány v souladu s regulací čerpání výdajů státního rozpočtu ČR na rok 2007 ve smluvní výši, zpravidla jednorázově.
U dlouhodobých projektů nevzniká uzavřením smluv automatický nárok na podporu v dalších letech.

KONTROLA VYUŽITÍ DOTACE
MŽP má právo a povinnost průběžně i dodatečně kontrolovat řešení projektu i použití dotace, hospodárnost, efektivnost a účelnost včetně celého hospodaření a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Tím nejsou dotčena kontrolní oprávnění fi­nančních orgánů a orgánů kontroly České republiky.
NNO, které byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu, umožní na požádání ústředního orgánu provedení kontroly a ověření správnosti použití prostředků dotace v účetní evidenci.
Finanční kontrola, řízení o odnětí dotace a ukládání sankcí za porušení rozpočtové kázně se provádí v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů a zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. V případě, že kontrolní orgán nebo ústřední orgán zjistí kontrolou neoprávněné použití prostředků nebo zadržení prostředků, zajistí jejich vrácení do státního rozpočtu prostřednictvím příslušného finančního úřadu.

FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DOTACE SE STÁTNÍM ROZPOČTEM
NNO je povinna předložit ministerstvu do 30 dnů po ukončení projektu, nejpozději do 31.1.2008 písemné vyúčtování přidělené dotace, závěrečnou odbornou zprávu o projektu členěnou dle závazné osnovy, případně další závazné výstupy specifikované v Rozhodnutí.. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace současně poukáže podle dispozic MŽP na jeho účet.
V případě, že NNO nepředloží v termínu finanční vyúčtování poskytnuté dotace a neodvede nevyčerpané prostředky z dotace do státního rozpočtu, vztahují se na ni sankce podle příslušných platných právních předpisů. V případě, že požádá o dotaci na nastupující rozpočtový rok, nebude jí dotace poskytnuta. Výjimku z tohoto pravidla může povolit ministr za předpokladu, že již bylo provedeno finanční zúčtování se státním rozpočtem.

ZPŮSOB PODÁNÍ
Přihlašované projekty zasílejte doporučeně (nebo doručte osobně přímo do podatelny MŽP) v uzavřených obálkách s označením:

Podpora NNO a kód programu tj. A.1. – E. 5. (viz příloha č. 1 )

na adresu: Ministerstvo životního prostředí
Odbor vnějších vztahů
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Závazný seznam příloh projektu obsahuje příloha č. 4 - Pokyny pro žadatele.
Příjem veškerých přihlášek končí 3. 10. 2006 ve 12.00 hod. Později nebo jiným způsobem doručené přihlašované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.

VIII. POSOUZENÍ PŘIHLÁŠENÉHO PROJEKTU
Splnění základních náležitostí způsobu podání předkládaných nabídek projektů prověří obálková komise, která zasedá dne 3. 10. 2006 ve 13.00 hod. Otevírání obálek s nabídkami se mají právo zúčastnit všichni uchazeči, kteří předložili nabídky.
Předložené nabídky projektů, které nesplní základní formální náležitosti, vyřadí obálková komise z dalšího posuzování a hodnocení a celá nabídka bude vrácena předkladateli.
Předkládané nabídky projektů, zařazené do výběrového řízení budou vy­hodnoceny skupinou odborníků - expertní komisí, jmenovanou ministrem životního prostředí. Každý projekt hodnotí čtyři experti dle stanovených kritérií (příloha č. 3.) Expertní komise na svém závěrečném zasedání seřadí hodnocené projekty podle dosaženého bodového průměru.
MŽP zveřejní výsledky výběrového řízení a jména členů expertní komise do tří týdnů po schválení přidělení konečné výše finančních prostředků ministrem na svých internetových stránkách. Předkladatelům vybra­ných nabídek projektů následně zašle Rozhodnutí o přidělení dotace, které bude obsaho­vat podmínky čerpání dotace, položky rozpočtu na které byla přidělena, způsob a termín jejího vyúčtování a sankční opatření.
Pro koordinační programy (A1, A2, A3) bude rozděleno celkem 6,5 mil. Kč. Zbylé prostředky (v objemu závislém na celkové výši dotačních prostředků z rozpočtu MŽP) budou pro jednotlivé skupiny programů (vyjma výše uvedených koordinačních programů) rozděleny ve stejném poměru, v jakém budou součty požadovaných prostředků z rozpočtu MŽP v projektech podaných do těchto skupin programů.
Nevyčerpané prostředky (nepodepsaná Rozhodnutí, vrácené prostředky) budou nabídnuty dalším NNO na podporu projektů v pořadí dle počtu bodů.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
MŽP nevrací nabídky projektů, které byly přijaty do výběrového řízení a nezdůvodňuje u neúspěšných projektů, proč nebyly podpořeny.
Proti Rozhodnutí nelze podat opravný prostředek.
MŽP si vyhrazuje právo zrušit celé výběrové řízení nebo některé vypsané programy.

Kontakty:
MŽP - odbor vnějších vztahů, Vršovická 65, Praha 10
RNDr. Helena Knappová, e-mail: Helena_Knappova@env.cz, tel.: 267 122 229
Bohumila Svobodová, e-mail: Bohumila_Svobodova@env.cz, tel.: 267 122 584
(osobní návštěvu nutno dohodnout předem)

Přílohy:
Příloha č. 1 – Programy výběrového řízení pro rok 2007 (xls, 26 kB)
Příloha č. 2 – Formulář žádosti občanského sdružení, obecně prospěšné společnosti o státní dotaci v roce 2007 (xls, 165 kB)
Příloha č. 3 - Kritéria hodnocení projektů (doc, 33 kB)
Příloha č. 4 - Pokyny pro žadatele o dotaci MŽP (doc, 49 kB)
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí