zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Významný vodohospodářský projekt současnosti

28.08.2006
Voda
Významný vodohospodářský projekt současnosti
Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV), která stojí na Císařském ostrově v Praze, pracuje jako mechanicko-biologická čistírna s chemickým srážením a s regenerací vratného kalu.
Provozovaná technologie využívá výsledků provedených intenzifikací a dalších realizovaných investic či oprav a zajišťuje čištění asi 95 % celkové produkce odpadních vod z hlavního města od téměř 1,2 mil. obyvatel. V roce 2005 bylo na ÚČOV vyčištěno 119 639 112 m3 odpadních vod.

Současný stav čištění je charakterizován vysokou účinností odstraňování nerozpuštěných látek a biologicky odbouratelného organického znečištění a nízkým efektem odstraňování dusíkatých látek z odpadních vod. Není tak zajištěno splnění požadovaných parametrů vypouštěných odpadních vod, stanovených platnou legislativou na období po roce 2010, kdy pro Českou republiku končí platnost přechodného období k realizaci opatření ke splnění požadavků směrnice Rady EU č. 91/271/EHS o čištění komunálních odpadních vod.

Kaly produkované na ÚČOV jsou anaerobně stabilizovány ve dvoustupňových vyhnívacích nádržích při teplotě 55 °C. Odvodněný vyhnilý kal je z objektu odstředivek dopravován do akumulačních sil, odkud je odvážen specializovanou firmou ke skládkování nebo zpracování na průmyslový kompost. Produkovaný bioplyn se spaluje v 5 plynových motorech o výkonu po 1 MW.

NOVÁ KONCEPCE ČIŠTĚNÍ

Provedené intenzifikace, ani následující dílčí modernizace provozu nemohly v omezeném prostoru současného areálu ÚČOV zajistit splnění všech požadovaných limitů pro vypouštění odpadních vod. Po vstupu ČR do EU v roce 2004 tak byla Praha, stejně jako mnoho dalších českých měst, postavena před úkol zajistit v relativně krátkém období do roku 2010 splnění emisních limitů pro citlivé oblasti směrnice Rady EU č. 91/271/EHS.

Vzhledem ke stálé snaze najít optimální řešení z hlediska termínu realizace a výše investičních nákladů byla v listopadu 2004 schválena zastupitelstvem HMP koncepce čištění odpadních vod, založená na kombinaci rekonstrukce stávající čistírny a výstavby nové vodní linky v sousedství areálu ÚČOV na Císařském ostrově. Následně bylo technické řešení upřesněno a zpracován záměr "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově", jenž byl v závěru roku 2004 s ohledem na vysoké investiční náklady předložen k posouzení možnosti částečného financování ze zdrojů Evropské unie meziresortní komisi, kterou byl odsouhlasen v lednu 2005. V polovině roku 2005 byl záměr dopracován do formy projektu a žádosti o spolufinancování z prostředků Fondu soudržnosti.

CO PŘINÁŠÍ PROJEKT

Projekt řeší vybudování nové mechanicko-biologické linky čištění odpadních vod s chemickým srážením a úpravu stávající čistírny tak, aby bylo možné do roku 2010 splnit emisní limity nařízení vlády č. 61/2003 Sb. a směrnice Rady č. EU 91/271/EHS pro citlivé oblasti. Projekt současně zajišťuje zvýšení kapacity čistírny o 183 560 ekvivalentních obyvatel na celkovou kapacitu 1 611 000 EO (tj. 8,2 m3/s mechanicko-biologicky čištěných odpadních vod) a další mechanicko-chemické čištění odpadních vod v množství max. 3 m3/s při srážkových průtocích. Nová vodní linka je navržena jako kaskádový třístupňový systém čištění s nitrifikací a denitrifikací. Kalové hospodářství bude pro obě vodní linky společné a jeho koncepce je založena na termofilní anaerobní stabilizaci s předřazenou dvoustupňovou hydrolýzou a zahušťováním.

Předpokládá se celkové odstranění znečištění v ukazateli BSK5 34 600 t/rok, CHSK 90 963 t/rok, nerozpuštěné látky 66 172 t/rok, dusík celkový 6805 t/rok a fosfor celkový 1031 t/rok. Projekt je řešen ve vazbě na architektonické pojetí celého areálu ÚČOV a krajinného rázu Císařského ostrova, potřebnou úroveň povodňové ochrany, zájmy ochrany přírody i minimalizaci možných negativních vlivů provozu na okolí. To vše při respektování limitovaných investičních prostředků a optimalizace provozních nákladů.

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově má být realizována v letech 2007 - 2010 s rozpočtovými náklady ve výši 9 041 mil. Kč, jako zdroje financování byly v žádosti uvažovány vlastní zdroje investora - hlavní město Praha 3 950 mil. Kč, Fond soudržnosti EU 2 941 mil. Kč, státní rozpočet ČR 2 100 mil. Kč a Státní fond životního prostředí ČR 50 mil. Kč.

CESTA K REALIZACI

Nezbytným předpokladem pro realizaci projektu bylo také schválení změny územního plánu hlavního města Prahy. Zastupitelstvo HMP usnesením č. 22/19 schválilo v listopadu 2004 změnu č. 0652/00, která umožnila zachování provozu ÚČOV na Císařském ostrově i po roce 2010.

V závěru roku 2005 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) se zapracovanými připomínkami z posouzení projektu z hlediska vlivu na životní prostředí - EIA, v současné době probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP).

Schválením výše uvedené koncepce čistění odpadních vod bylo současně rozhodnuto o využití stávajících objektů ÚČOV Praha. Proto souběžně s přípravou projektu "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově" probíhá příprava a částečně již i realizace některých opatření, která zajišťují snížení negativních dopadů provozu ÚČOV Praha na životní prostředí, obyvatelstvo a okolí (zápach, hluk), bezproblémový chod ÚČOV, nebo která realizaci projektu podmiňují. Odhadovaná cena potřebných opatření se specifikovanými investičními náklady, např. zakrytí manipulačních nádrží na kal, prostorů pro přípravu jeho transportu mimo areál čistírny, výměna dmychadel za typy s nižší hlučností, sanace lapáků písku, rekonstrukce aktivačních a dosazovacích nádrží a rekonstrukce 10 vyhnívacích nádrží, je zhruba 570 mil. Kč.

Vzhledem k příznivějším možnostem čerpání prostředků Fondu soudržnosti pro finanční období 2007 - 2013 byla v letošním roce aktualizována žádost za účelem získání vyššího podílu finančních zdrojů EU ke spolufinancování stavby, což by umožnilo využít limitované tuzemské zdroje pro přípravu a realizaci podmiňujících a doprovodných investic na ÚČOV Praha.


Celková délka kanalizační sítě 3431 km

Délka kanalizačních přípojek 860 km

Počet kanalizačních přípojek 83 099

Počet provozovaných čerpacích stanic 190

Počet zařízení na čištění odpadních vod 20 pobočných ČOV ÚČOV
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
19
1. 2018
19-21.1.2018 - Seminář, školení
Praha 6
22
1. 2018
22-25.1.2018 - Veletrh, výstava
Ostrava
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí