zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vypracování návrhu na zlepšení systému řízení nakládání s radioaktivním odpadem a další spojené služby

29.08.2006
Odpady
Vypracování návrhu na zlepšení systému řízení nakládání s radioaktivním odpadem a další spojené služby
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200660814
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
29.09.2006 
 
* Zdroj informace:  
S 161 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Ministerstvo financí Slovenska vypsalo tendr na zpracování analýz a vypracování studie v oblasti zlepšení systému řízení nakládání s radioaktivním odpadem na Slovensku. Nabídka do tendru musí být zpracována do 29. 9. 2006. Nabídka musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

SK-Bratislava: Služby súvisiace s riadením
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):
Ministerstvo financií Slovenskej, Centrálna finančná a kontraktačná jednotka, Štefanovičova 5, Kontakt: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Centrálna finančná a kontraktačná jednotka, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika, Do rúk: Ing. Miroslav Škvarka, SK-817 82 Bratislava. Tel.: 421 2 5958 2535. E-mail: cfcu@mfsr.sk. Fax: 421 2 5958 2559.
Internetová adresa (adresy):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.finance.gov.sk.
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI:
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov.
Všeobecná štátna správa.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: nie.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) OPIS
II.1.1) Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
Vypracovanie návrhu na zlepšenie systému riadenia zaobchádzania s inštitucionálnym rádioaktívnym odpadom v SR.
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:
Služby.
Kategória služby: č. 11.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a.s., (JAVYS, a.s.) Jaslovské Bohunice, 919 31 Slovenská republika.
NUTS kód: SK021.
II.1.3) Oznámenie zahŕňa:
Verejnú zákazku.
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode:
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Vypracovanie analýz a dodanie dokumentácie zameraných na zlepšenie systému zaobchádzania s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi (IRAO) v SR, vybudovanie národnej databázy pre systém monitorovania nakladania s IRAO v SR a prí práva údajov pre integrovanú databázu a monitorovací systém.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
74142000, 90122110, 72316000, 72320000, 73300000, 74110000, 74210000, 90122112.
II.1.7) Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):
Áno.
II.1.8) Rozdelenie na časti:
Nie.
II.1.9) Varianty sa prijímajú:
Nie.
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
V uvedenom rozsahu nasledovne:
- Vykonanie analýzy prostredia vo vzťahu k zaobchádzaniu s IRAO v členských štátoch EÚ a v SR;
- Kompletné zabezpečenie a realizácia študijnej návštevy odborníkov SR;
- Vytvorenie národnej databázy RAO so zameraním na zaobchádzanie s IRAO, jej inštalácia a zaškolenie personálu;
- Vytvorenie efektívneho systému centralizovaného zberu a manažmentu IRAO v SR;
- Vypracovanie bezpečnostnej správy;
- Spracovanie národného inventáru.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 625 000,00 EUR.
II.2.2) Opcie:
Nie.
II.3) TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA:
Trvanie v mesiacoch: 13 (od uzatvorenia zmluvy).

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
Zábezpeka v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nepožaduje.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania, ako aj zmluvné záruky, sú podrobne uvedené v bode 15 súťažných podkladov a prílohe č. 2 súťažných podkladov „Návrh zmluvy na poskytovanie služieb - Licenčná zmluva".
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva:
Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy, musí však stanoviť lídra skupiny, ktorý bude oprávnený konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní, ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy.
III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:
Nie.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Predloženie dokladov podľa § 26 ods. 2 až 4 zákona č. 25/2006 Z. z., ktorými sa preukazuje splnenie podmienok osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona.
III.2.2) Ekonomické a finančné postavenie:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Neuplatňuje sa.
III.2.3) Technická spôsobilosť:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: a) Predloženie certifikátu kvality v zmysle normy EN ISO 9001, ktorého je uchádzač držiteľom na ním vykonávané činnosti, resp. iných dôkazov o opatreniach na zabezpečenie kvality.
b) Predloženie certifikátu kvality v zmysle normy EN ISO 14 001, ktorým sa preukazuje splnenie noriem environmentálneho riadenia, alebo schémy Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit, alebo splnenie normy environmentálneho manažérstva vyplývajúcej z príslušných európskych noriem alebo medzinárodných noriem certifikovaných orgánov, resp. predloženie iných rovnocenných certifikátov vydaných orgánmi členských štátov, alebo iných dôkazov, ktoré sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
c) Predloženie profesných životopisov (vypracovaných podľa vzoru č. 7 súťažných podkladov), dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (kópia VŠ diplomu) a zoznamu preukázateľných pracovných skúseností/projektov, resp. zoznamu právnych predpisov, na príprave ktorých sa expert podieľal u osôb uchádzača, ktoré budú zodpovedné za poskytovanie služieb, t. j. kľúčových expertov č. 1, 2, 3 - 4.
Požadovaný zoznam preukázateľných pracovných skúseností/projektov musí obsahovať nasledovné informácie: názov a sídlo odberateľa, čas plnenia zmluvy/projektu, t. j. od - do (mesiac, rok), stručný popis predmetu zmluvy/projektu, zmluvnú cenu v SKK bez DPH za zákazku, na ktorej sa expert podieľal, tel. číslo a meno zamestnanca odberateľa, kde je možné si tieto údaje overiť.
Požadovaný zoznam právnych predpisov, na príprave ktorých sa expert podieľal, musí obsahovať nasledovné informácie: názov a sídlo subjektu, pre ktorý bol právny predpis vytvorený, stručný popis predmetu právneho predpisu, tel. číslo a meno zamestnanca subjektu, pre ktorý bol právny predpis vytvorený, kde je možné si tieto údaje overiť.
Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledovných minimálnych požiadaviek u kľúčových expertov č. 1, 2 a 3 - 4:
Kľúčový expert č. 1: Vedúci tímu:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v technickej oblasti; túto podmienku účasti uchádzač preukáže kópiou VŠ diplomu kľúčového experta,
- min. 10 rokov preukázateľných pracovných skúseností v oblasti manažmentu projektov v jadrovej energetike resp. v oblasti manažmentu RAO, vyraďovania jadrových zariadení a legislatívy RAO; túto podmienku uchádzač preukáže životopisom kľúčového experta,
- účasť na min. 3 projektoch v objeme min. 5 mil. SKK za každý projekt, realizovaných za posledných 10 rokov, v oblasti manažmentu RAO zahrňujúcich prípravu a/alebo realizáciu daných projektov; túto podmienku uchádzač preukáže zoznamom preukázateľných pracovných skúseností/projektov kľúčového experta,
- min. 1 preukázateľná pracovná medzinárodná skúsenosť v rozsahu min. 6 mesiacov (pričom pod medzinárodnou skúsenosťou sa rozumie vykonávanie a koordinácia činností v nižšie uvedených oblastiach v zahraničí a/alebo členovia expertného tímu boli zo zahraničia) v oblasti manažmentu RAO alebo vyraďovania jadrových zariadení alebo legislatívy RAO v rámci EÚ; túto podmienku uchádzač preukáže zoznamom preukázateľných pracovných skúseností/projektov kľúčového experta,
- znalosť anglického jazyka slovom aj písmom; túto podmienku uchádzač preukáže životopisom kľúčového experta.
Kľúčový expert č. 2: Expert pre legislatívu:
- vysokoškolské vzdelanie právnického zamerania; túto podmienku účasti uchádzač preukáže kópiou VŠ diplomu kľúčového experta,
- min. 10 rokov preukázateľných pracovných skúseností v oblasti práva; túto podmienku uchádzač preukáže životopisom kľúčového experta,
- v rámci vyššie uvedených 10 rokov preukázateľných pracovných skúseností v oblasti práva min. 5-ročná preukázateľná pracovná skúsenosť so slovenskou a/alebo európskou legislatívou v oblasti nakladania s RAO na úrovni členských štátov EÚ; túto podmienku uchádzač preukáže životopisom kľúčového experta,
- min. 1 preukázateľná pracovná skúsenosť s tvorbou právnych predpisov, na príprave ktorých sa podieľal na úrovni členských štátov EÚ alebo Európskej komisie v oblasti RAO; túto podmienku uchádzač preukáže zoznamom právnych predpisov kľúčového experta, na príprave ktorých sa podieľal,
- znalosť anglického jazyka slovom aj písmom; túto podmienku uchádzač preukáže životopisom kľúčového
Experta.
Kľúčoví experti č. 3 - 4: Technický expert pre nakladanie s RAO:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v technickej oblasti; túto podmienku účasti uchádzač preukáže kópiou VŠ diplomu kľúčových expertov,
- min. 7 rokov preukázateľných pracovných skúseností v oblasti realizácie projektov v jadrovej energetike, resp. v oblasti manažmentu RAO alebo vyraďovania jadrových zariadení alebo práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia alebo v radiačnej ochrane; túto podmienku uchádzač preukáže životopisom kľúčových expertov,
- v rámci vyššie uvedených 7 rokov preukázateľných pracovných skúseností v oblasti realizácie projektov v jadrovej energetike, resp. v oblasti manažmentu RAO alebo vyraďovania jadrových zariadení alebo práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia alebo v radiačnej ochrane min. 5-ročná preukázateľná pracovná skúsenosť s projektovaním a aplikáciou zariadení v oblasti jadrovej energetiky a nakladania s RAO; túto podmienku uchádzač preukáže životopisom kľúčových expertov,
- účasť na min. 1 projekte v rozsahu min. 6 mesiacov v oblasti manažmentu IRAO v SR; túto podmienku uchádzač preukáže zoznamom preukázateľných pracovných skúseností/projektov kľúčových expertov,
- znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni; túto podmienku uchádzač preukáže životopisom kľúčových expertov;
Profily kľúčových expertov č. 5 - 6 (Technickí experti pre ukladanie RAO) a č. 7 - 8 (Technickí experti -Informatici) nebudú predmetom hodnotenia pred podpisom zmluvy. Výber týchto expertov sa uskutoční pred začiatkom výkonu aktivít a vyžaduje si súhlas prijímateľskej inštitúcie a verejného obstarávateľa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
III.2.4) Vyhradené zákazky:
Nie.
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1) Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu:
Nie.
III.3.2) Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby:
Áno.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu:
Verejná súťaž.
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovania alebo na účasť na dialógu:
IV.1.3) Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu:
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena.
IV.2.2) Použije sa elektronická aukcia:
Nie.
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
2004/016-764.07.01/02.
IV.3.2) Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky:
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2006/S 10-011105 z 17.1.2006.
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 14.9.2006 - 15:00.
Spoplatnenie súťažných podkladov: nie.
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:
29.9.2006 - 10:00.
IV.3.5) Dátum odoslania výziev na predloženie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom:
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Slovensky.
IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Do: 15.12.2006.
IV.3.8) Podmienky na otváranie obálok s ponukami:
29.9.2006 - 13:00.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: áno.
Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ:
Nie.
VI.2) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:
Áno.
Uviesť odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Prechodný fond, č. programu: 2004/016-764.07.01.
VI.3) ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Súťažné podklady si uchádzač vyžiada na základe písomnej žiadosti doručenej poštou alebo osobne v pracovných dňoch, t. j. pondelok až piatok od 9:00 do 15:00 h. na adresu uvedenú v bode I.1). Podmienkou poskytnutia súťažných podkladov je doručenie písomnej žiadosti v lehote uvedenej v bode IV.3.3.) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
Celkový rozpočet určený na nákup tohto predmetu zákazky je 625 000,00 EUR bez DPH. V prípade, že ponuky presiahnu túto výšku, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné a v prípade, že ani jedna z ponúk nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť súťaž na základe § 46 ods.1 písm. c) zákona.
V prípade ak uchádzač stratí po uzatvorení zmluvy schopnosť splniť zmluvný záväzok, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo prijať ponuku s druhou najnižšou zmluvnou cenou a uzatvoriť s príslušným uchádzačom zmluvu.
Prijímateľská inštitúcia: Úrad jadrového dozoru, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava, Slovenská republika Konečný prijímateľ: JAVYS, a.s., 919 31 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika.
VI.4) REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1) Orgán zodpovedný za konanie o námietkach:
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O. Box 58, SK-820 04 Bratislava. URL: www.uvo.gov.sk.
Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Centrálna finančná a kontraktačná jednotka, Štefanovičova 5, SK-817 82 Bratislava. E-mail: cfcu@mfsr.sk. Tel.: 421 2 5958 2535. URL: www.finance.gov.sk. Fax: 421 2 5958 2559.
VI.4.2) Podávanie žiadostí o nápravu a námietok:
Presné informácie o lehotách na podávanie žiadostí o nápravu a na podávanie námietok: V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
VI.4.3) Úrad, na ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch:
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O.Box 58, SK-820 04 Bratislava. URL: www.uvo.gov.sk.
VI.5) DÁTUM ODODSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
21.8.2006. 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí