zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU oslaví 85. výročí vzniku

07.09.2006
Voda
Příroda
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU oslaví 85. výročí vzniku

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské univerzity (VÚRH JU), který byl  založen v roce 1921 v Praze a v roce 1953 přestěhován do jihočeských Vodňan, si letos připomíná 85. výročí od svého založení. Od roku roku 1996 je tento vědecký ústav součástí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je největším a nejkomplexnějším pracovištěm zaměřeným na badatelský a především aplikovaný výzkum v oblasti rybářství v České republice Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický.

Na 12. září 2006 připravili pracovníci VÚRH JU v čele s ředitelem vysokoškolského vědeckého ústavu  prof. Ing. Otomarem Linhartem, DrSc., oslavy tohoto výročí, kterých se účastní rovněž představitelé ministerstva zemědělství, reprezentace Jihočeského kraje vedená hejtmanem RNDr. Janem Zahradníkem, zástupci Jihočeské univerzity v čele s rektorem JU prof. PhDr. Václavem Bůžkem, CSc.,  a řada hostů, včetně odborníků ze zahraničí. Program oslav zahrnuje vedle prezentace dosažených výsledků a směřování tohoto vědeckého zařízení rovněž návštěvu laboratoří a pracovišť VÚRH JU, včetně ukázky některých sladkovodních druhů ryb, z exotických např. vyzy velké či veslonosa amerického. Na odpoledne je připraven také workshop v angličtině „Aquaculture Research and Education in European Union“ za účasti hostů z Francie, Holandska, Německa, Řecka, Švédska, Maďarska, Rakouska, Polska, Taiwanu a Mexika.

Oslavy proběhnou v hlavní budouvě VÚRH JU ve Vodňanech (Zátiší 728/II).

Program dne:

·         9,15 – 10 hodin – tisková konference;

·         9,00 - 10 hodin -  prezence;

·         10,00 - 11,30 hodin – prezentace VÚRH JU -  vystoupení ředitele VÚRH JU a dále hostů z ministerstev, kraje, JU, rybářství a zahraničí;

·         11,30 - 12,30 hodin – přestávka s občerstvením;

·         12,30 - 14,00 hodin – návštěva laboratoří a pracovišť VÚRH JU, včetně ukázky některých sladkovodních druhů ryb, z těch exotických například vyzy velké či veslonosa amerického;

·         14,00 - 17,00 hodin - workshop v angličtině pod názvem „Aquaculture Research and Education in European Union“ za účasti hostů z Francie, Holandska, Německa, Řecka, Švédska, Maďarska, Rakouska, Polska, Taiwanu a Mexika.

·         od 14,00 hodin - neformální program s hudbou při opékání ryb apod.

------------------------------------------------------------------------- 

85 let Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického

V letošním roce si připomínáme 85. výročí založení Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického. Za dobu své existence několikrát změnil organizační zařazení i adresu, než posléze a zdá se, že již natrvalo, zakotvil v jihočeských Vodňanech a později se stal plnohodnotnou součástí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

V našich zemích bylo rybářství a zvláště rybníkářství vždy tradičním oborem, s propracovaným způsobem budování rybníků i systému chovu ryb (vzpomeňme jen Viléma z Pernštejna, Štěpánka Netolického, Jakuba Krčína nebo Dubravia – jehož kniha z roku 1547 obsahovala souhrn poznatků, které nejméně po 300 let sloužily celé Evropě!). Poté bohužel následoval všeobecný úpadek rybářství, který trval zhruba do poloviny 19.století, kdy např. J. Šusta a prof. A. Frič opět začali zkoumat rybníky i volné vody z hlediska rybářského i hydrobiologického. Tehdejší rakousko-uherská administrativa však tyto aktivity českého rybářského výzkumu nepodporovala. Až po vzniku samostatné republiky došlo k obnově požadavků na všestranné biologické studium vod.

Proto koncem roku 1919 rada ministerstva zemědělství rozhodla o struktuře čs. zemědělského výzkumu, do sekce věnované živočišné výrobě byl zařazen i rybářský výzkum. Konečně 1.září 1921 po řadě technických problémů byl VÚRH prohlášen za otevřený se sídlem v Praze. Ve statutu měl za úkol aplikaci vlastních i cizích výsledků do rybářské výroby. Po několika dalších stěhováních se ústav v roce 1953 přesunul blíže k centru skutečné rybníkářské výroby, tedy do Vodňan. Zde teprve mohl ústav začít budovat i vlastní experimentální základnu. V té době se profiloval jako pracoviště zaměřené převážně na aplikovaný výzkum v oblasti rybářství a navazujících oborech (např. hydrobiologie, nemoci ryb, genetika a šlechtění ryb, obhospodařování volných vod a další).

V 90. letech minulého století se ústav ubránil hrozící privatizaci a v roce 1996 byl převeden jako samostatná instituce pod Jihočeskou univerzitu. O dva roky později se podle nového vysokoškolského zákona stal organickou součástí univerzity a jeho pracovníci se mohli opět klidněji věnovat své práci. V souvislosti s novými podmínkami postupně došlo k významnému posunu původního zaměření ústavu v činnosti vědeckovýzkumné, kde omezení některých oblastí (např. rybářské využití volných vod, chov lososovitých ryb, aj.) bylo nahrazeno rozšířením a zkvalitněním výzkumu v oblastech jiných (genetika a šlechtění ryb, chov, biologie a ochrana raků, ekotoxikologie, v poslední době zvláště molekulární biologie apod.). Nedílnou součástí ústavu se stala pedagogická činnost, která stále nabývá na významu, ale rozvíjejí se i oblasti informační, poradenské, konzultační a další.

V současné době je VÚRH JU největším a nejkomplexnějším pracovištěm zaměřeným na badatelský a především na aplikovaný výzkum v oblasti rybářství v České republice. Ke své práci má k dispozici rybniční hospodářství, účelový říční rybářský revír, specializované laboratoře, akvarijní místnosti, dva experimentální objekty pro výzkum reprodukce, genetiky a šlechtění ryb, intenzivní chov ryb a raků, včetně recirkulačních systémů s filtrací vody. Ústav disponuje i největší specializovanou rybářskou knihovnou v ČR.

Pedagogická činnost ústavu je od roku 2004 soustředěna hlavně na zabezpečení doktorského studijního programu Rybářství nedávno akreditovaného na Jihočeské univerzitě. Pracovníci ústavu se dále významně podílejí na výuce rybářského bakalářského a magisterského oboru ZF JU i dalších vysokých školách.

Další zkvalitňování práce ústavu není však možné bez rozsáhlých tuzemských i zahraničních kontaktů. Významná je v tomto ohledu široce rozvinutá mezinárodní spolupráce nejen s řadou zemí EU (Francie, Polsko, Německo, Holandsko, Španělsko aj.), ale i např. s USA, Ruskem, Mexikem a Čínou. Jedná se o spolupráci na řešení projektů a grantů, výměnné stáže a studijní pobyty na základě uzavřených mezinárodních smluv i výměnu informací. Neméně rozsáhlá je i spolupráce s pracovišti v České republice. Např. výzkumné oddělení genetiky a šlechtění ryb se šlechtitelskou stanicí je spojeno formou „Společné laboratoře genetiky, fyziologie a reprodukce ryb“ s ÚŽFG AV ČR v Liběchově. Dlouhodobě je však udržována institucionální i personální spolupráce nejen s pracovišti AV ČR, ale i dalšími vědeckými a výzkumnými organizacemi, vysokými školami a jinými pracovišti.

Nedílnou součástí činnosti ústavu je i pravidelné pořádání vědeckých a odborných konferencí, workshopů a seminářů. Pracovníci tak mají možnost nejen prezentovat své výsledky a seznámit s nimi veřejnost, ale také je porovnat s výsledky dosaženými na jiných pracovištích. Výsledky činnosti jsou prezentovány i formou publikací v renomovaných našich a hlavně zahraničních periodikách, v poslední době zde došlo nejen ke kvantitativnímu, ale hlavně kvalitativnímu posunu. V této souvislosti je třeba zmínit vysokou aktivitu pracovníků ústavu při získávání finančních prostředků z grantových a dalších zdrojů, což umožňuje neustálé zvyšování kvality vědecké a výzkumné činnosti. Tomu odpovídá i stále se zvyšující počet pracovníků s vědeckými, ale i pedagogickými hodnostmi, přitom z věkové struktury ústavu je zřejmý vysoký podíl mladých vědeckých pracovníků.

Ústav vydává dlouhodobě i vlastní materiály, zmínit je možno odborný čtvrtletník Bulletin VÚRH (od roku 1965), edici Metodik (od roku 1982), sborníky z konferencí apod. Aktivně se také podílí na popularizaci vědy a výzkumu, např. svým spolupořadatelstvím již tradičních Vodňanských rybářských dnů, jejichž první ročník se konal v roce 1991.

Jistě ne vše jde vždy podle našich představ, ne vše se vždy daří, z poslední doby lze připomenout katastrofální povodně z roku 2002, které způsobily nejen přímé materiální školy, ale podepsaly se i na výsledcích výzkumu. Trápí nás také chronický nedostatek finančních prostředků na infrastrukturu ústavu, přes padesát let dobře sloužící budova ústavu si žádá své, opravy jsou nutné i na experimentálních objektech, chybí prostředky na vybavení laboratoří, nákup literatury apod.

Přesto si do dalších let přejme, aby přes všechny větší či menší problémy dlouholetá tradice, v současnosti velmi příznivá věková i kvalifikační struktura pracovníků společně s rozvíjejícím se experimentálním zázemím vedly k dalšímu úspěšnému rozvoji VÚRH JU v evropském prostoru, k optimalizaci vztahu mezi badatelským a aplikovaným výzkumem a současně pedagogickou činností, ke kvalitativně vyšší spolupráci s produkčními rybářskými podniky, sportovními rybářskými svazy a tím i k udržení dobrého jména a vysoké úrovně českého rybářství.                                                             Ing. Blanka Vykusová, CSc., odd. VTI, VÚRH JU

Hana Bumbová, tisková mluvčí Jihočeské univerzity, 4. 9. 2006
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí