zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Lesům kyne možnost dalších podpor, na potvrzení se ještě čeká

07.09.2006
Les
Lesům kyne možnost dalších podpor, na potvrzení se ještě čeká

Většinu podpor, které lesní hospodářství čerpá z evropských strukturálních fondů, lze nalézt v Operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (dále OP) a Horizontálním plánu rozvoje venkova (dále HRDP). Oba dokumenty byly zpracovány pro roky 2004 až 2006. Jaký však lze očekávat vývoj v nadcházejícím novém programovém období EU?

Rozvoj venkova pro programové období 2007-2013 byl sloučen do jediného rámce pro plánování programů a financování v rámci Nařízení Rady (ES) 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Podívejme se ve stručnosti na to, co tento fond nabídne českému lesnictví a které ze stávajících podpor budou pokračovat či jaké nové podpory se objeví.

Nejprve je třeba upozornit, že zatím není nic zcela definitivní. Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 (dokument, který popisuje podpory fondu EAFRD v ČR a z něhož jsou čerpány informace pro tento článek - dále PRV) je teprve ve fázi schvalování, takže uváděné podpory, podmínky či sazby se ještě mohou změnit. Podrobné podmínky poskytování jednotlivých titulů budou následně detailněji upraveny nařízením vlády. V tomto kontextu je třeba chápat veškeré další informace uvedené v tomto textu.

Program je rozdělen podle zaměření jednotlivých opatření do čtyř os. Pro lesnictví jsou významná zejména následující opatření v rámci prvních dvou os:

I.1.2. Investice do lesů

Navazuje na 1.3.2 Investice do lesů OP (investiční záměr a/,b/,d/), nově se zde objevuje:

- Zvyšování hospodářské hodnoty lesů (zahrnuje například podporu obnovy, zajištění, výchovy lesních porostů atd.).

- Technické vybavení pro finalizaci a pro tržní zhodnocení produktu v lesním hospodářství.

Výše podpory má činit 50 % přijatelných nákladů (60 % v rámci oblastí Natura 2000).

Příjemcem podpory bude "fyzická nebo právnická osoba hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich sdružení; v případě lesnické techniky včetně subjektů poskytujících služby v lesnických činnostech. U podpory technického vybavení provozoven jsou příjemci podpory fyzické osoby nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které mají méně než 10 zaměstnanců a jejichž roční obrat je nižší než 2 mil. eur (podle doporučení Komise 2003/361/ES). Toto omezení se nevztahuje na pořízení investic spojených s vývojem nových technologií" (citováno z PRV).

I.2.1. Seskupení producentů

Pro lesnictví jde o nové opatření, které je zaměřeno na podporu zakládání a činnosti organizací výrobců. Příjemcem podpory může být právnická osoba zařazená Státním zemědělským intervenčním fondem do opatření do konce roku 2013.

Výše podpory je stanovena procentem z roční produkce uvedené na trh. Podpora bude poskytována po dobu pěti let od data uznání seskupení se sestupnou tendencí (5 až 2 % z roční produkce).

Lidské zdroje a poradenství

Větší důraz než ve stávajícím programovém období je kladen na podporu zdokonalování lidských zdrojů a poradenství. Mezi opatřeními první osy tak najdeme I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost nebo I.3.4. Využívání poradenských služeb.

Zalesňování zemědělských půd a rychle rostoucí dřeviny

Úspěšné podpory stávajícího HRDP, sdružené pod zavádějícím názvem lesnictví (byť jsou primárně určeny zemědělcům), pokračují v rámci II.2.1.1. První zalesnění zemědělské půdy a II.2.1.2. Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití se změněnými sazbami a také sníženou dobou poskytování náhrady za ukončení zemědělské produkce.

II.2.2.1. Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu (Platby v rámci Natura 2000)

Nová podpora, jejímž cílem je "zachování stavu přírodních stanovišť chráněných podle evropské legislativy tím, že na vybraných územích bude podporováno zachování současné optimální druhové skladby základních dřevin lesních porostů nebo současného hospodářského tvaru lesa" (citováno z PRV).

Platba stanovená sazbou 1800 Kč/ha/rok bude poskytována každoročně po sjednanou dobu 20 let (což je také minimální doba plnění podmínek opatření). Příjemcem podpory může být soukromý vlastník lesního pozemku, nebo sdružení soukromých vlastníků lesních pozemků s právní subjektivitou.

II.2.3.1. Zlepšování druhové skladby lesních porostů (lesnicko-environmentální platby)

Bude to nový titul, podporující zachování a zlepšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) při výchově lesních porostů.

Příjemcem podpory mohou být "subjekty (fyzické a právnické osoby včetně obcí) hospodařící v lesích soukromých osob nebo jejich sdružení nebo obcí a jejich sdružení" (citováno z PRV) a vztahuje se na porosty ve věku 6 až 30 let.

Minimální doba plnění podmínek tohoto podopatření je opět 20 let. Po tuto dobu bude žadatel dostávat podporu stanovenou sazbou podle překročení minimálního podílu MZD ve výši 750 až 2900 Kč/ha/rok:

II.2.4.1. Obnova lesnického potenciálu a zavádění preventivních opatření

Navazuje na 1.3.1. OP.

II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích

Navazuje na 1.3.2. Investice do lesů OP (investiční záměr c/). Významnou změnou je výše podpory - 100 % přijatelných výdajů (50 % v OP).

Výčet těchto opatření není zdaleka výčtem úplným. V rámci třetí osy lze snadno najít i další opatření, která mohou být vhodná pro subjekty spojené s lesním hospodářstvím (například III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje nebo III.1.3. Podpora cestovního ruchu atd.).

Aby byl přehled změn úplný, je nutné zmínit i stávající opatření, která již nebudou podporována, tedy opatření 1.3.3. Sdružování majitelů lesa a 1.3.4. Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd (obojí OP Zemědělství).

Nezbývá než popřát lesnictví v ČR co nejvíce úspěchů při využívání těchto zdrojů.

Článek čerpá z dokumentu Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 ve verzi červen 2006, který je dostupný na stránkách Ministerstva zemědělství (www.mze.cz ). Informace o OP a HRDP naleznete na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (www.szif.cz).

JAROSLAV KUBIŠTA

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů - pobočka Stará Boleslav


Zdroj: Silvarium
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí