zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

V ovzduší přibývá prach

31.10.2006
Ovzduší
V ovzduší přibývá prach

PRAHA - Pokud chcete najít v České republice čistý vzduch pro své nejbližší, musíte prokázat schopnosti dobrého detektiva.

"Oblasti, kde došlo k překročení přípustných úrovní znečištění ovzduší představují už 35 procent území republiky. Žije tam více než 66 procent populace," vyčíslila Karolína Šulová, mluvčí ministerstva životního prostředí. Tři vážné problémy s nezanedbatelnými zdravotními riziky trápí v současné době Česko.

Jde o to, že se ve vzduchu nachází značné množství tzv. prachových částic (PM10), polycyklických aromatických uhlovodíků (vyjádřených jako benzo(a)pyren) a troposférický ozon.

"Trend koncentrací prachu má od roku 1999 stoupající charakter. K překračování přípustných úrovní znečištění ovzduší dochází ve všech krajích, a to i na vesnicích, které byly doposud považovány z pohledu kvality ovzduší za spíše bezproblémové," upozornila Karolína Šulová.

Za vyšší prašnost může především návrat ke spalování levnějších pevných paliv nebo dokonce odpadků v některých českých a moravských domácnostech.

Nejzatíženější jsou velká města
Mezi nejzatíženější patří území hlavního města Prahy, Brna a dalších větších měst, kde je hlavním zdrojem prachu doprava. "Přitom by stačilo pečlivěji a častěji udržovat a zametat silnice," nabídl jednoduchý recept vedoucí oddělení ochrany čistoty ovzduší východočeské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Rostislav Jireš.

Nejzávažnější situace je pak v Moravskoslezském kraji, především na Ostravsku a Karvinsku. "Nicméně oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k limitům pro ochranu zdraví se nalézají také v kraji Ústeckém, Zlínském a Jihomoravském," dodala mluvčí.

Nejhorší znečišťovatelé
"Pomineme-li dopravu a problematicky stanovitelný podíl lokálních topenišť na znečišťování, patří k největším znečišťovatelům ovzduší jednoznačně uhelné elektrárny, hutnické provozy a chemické továrny," vyjmenoval hlavní hříšníky Jindřich Perlík ze sdružení Arnika.

Podle dat z integrovaného registru patří k největším znečišťovatelům Elektrárny Prunéřov, Elektrárna Počerady, Elektrárny Tušimice společnosti ČEZ, a. s., dále pak hutnické provozy Mittal Steel Ostrava, Třineckých železáren a Vysoké pece Ostrava. "Je logické, že jsme největším znečišťovatelem ovzduší, protože jsme také největší ocelářská firma v republice.

Naše množství emisí je však nižší než u srovnatelných západoevropských fi rem," hájila železárny Mittal Steel Ostrava, bývalou Novou huť, mluvčí fi rmy Jana Dronská.

Z chemiček jednoznačně vede DEZA, a.s. Valašské Meziříčí, která vypouští do ovzduší vysoká množství karcinogenního benzenu. Litvínovský Chemopetrol je pro změnu velkým zdrojem emisí skleníkových plynů a škodlivin přispívajících ke vzniku kyselých dešťů.

Pokud se týká základních znečišťujících látek, jsou jejich emise u nás vyšší, než je evropský průměr. Pokles znečištění, kterého bylo dosaženo v devadesátých letech, se ukazuje sice jako veliký, ale současně i jako nedostatečný.

"Evropská unie teď připravuje další kroky ke snižování emisí. V rámci programu "Čistý vzduch pro Evropu" mají být do roku 2020 sníženy emise oxidů síry o 82 procent, oxidů dusíku o 60 procent, emise amoniaku o 27 a emise prachu o 59 procent ve srovnání s rokem 2000. Z těchto čísel je vidět, že nás čeká mnohem těžší práce než dosud," vysvětluje ekolog Milan Havel ze sdružení Arnika.

Co navrhují ekologové
na úrovni obcí příprava programů podpory úspor energie (zateplení domů, alternativní zdroje vytápění)
důsledné využití možnosti stanovit limity pro organické látky a těžké kovy při vydávání integrovaných povolení průmyslovým zdrojům znečištění krajskými úřady
nedovolit oslabení Integrovaného registru znečišťování a naopak jeho doplnění o další látky
zavedení limitů pro další škodliviny ve venkovním ovzduší (především pro rtuť, případně i pro další těžké kovy a některé organické látky)
HANA HIKEŠOVÁ
http://www.denik.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí