zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Fond soudržnosti a životní prostředí

23.11.2006
Obecné
Fond soudržnosti a životní prostředí
Žádost o podporu z FS v sektoru životního prostředí je připravována ve dvou stupních.
Procesy spojené s žádostí, získáním a využíváním prostředků z FS v České republice lze ilustrovat na oblasti životního prostředí. Žádost o podporu z FS v sektoru životního prostředí je připravována ve dvou stupních. První tvoří zpracování záměru projektu, druhý zpracování žádosti o podporu. Administrace projektů probíhá následujícím způsobem:

Na úrovni realizačního orgánu - Státního fondu životního prostředí (SFŽP)

konzultace a pomoc žadatelům při vypracování všech stupňů žádostí l oficiální registrace žádostí l technické a ekonomické vyhodnocování žádostí l předkládání žádostí na MŽP.

Na úrovni zprostředkujícího subjektu - ministerstva životního prostředí (MŽP)

přijímání žádostí, předkládání vyhodnocených žádostí, pracovní skupina pro FS l jednání s EK, předkládání žádostí na Řídící orgán FS l žádost je zpracovávána ve 2 stupních - záměr a po jeho odsouhlasení příprava žádosti FS.

Na úrovni Řídícího orgánu FS, Meziresortního řídícího výboru a Evropské komise

schvalování žádosti l jednání s EK l předání žádosti EK

registrace projektu EK l proces projednávání a schvalování na úrovni Evropské komise l vydání Rozhodnutí Komise k danému projektu l monitorování projektu FS (Monitorovací výbor).

Názornou představu o tom, co všechno se již za pomoci finančních prostředků z FS podařilo v Česku na poli životního prostředí realizovat a které projekty probíhají v současné době, poskytuje následující obrázek.

Je zřejmé, že v sektoru životního prostředí v České republice převažují vodohospodářské projekty zaměřené na rekonstrukci a dobudování kanalizačních systémů, zásobovacích systémů pitné vody a výstavbu čistíren odpadních vod. Následující přehled projektů, které již v ČR získaly podporu z FS určenou pro oblast životního prostředí nebo se o ni ucházejí, velmi jasně dokumentuje vysoký objem finančních prostředků, které tyto akce představují, a tedy i značný přínos Fondu soudržnosti pro Českou republiku.

Projekty schválené EK v rámci ISPA

- sektor životního prostředí

Celkem 14 projektů, podpora EU celkem 228,379 mil. eur

Rozšíření kanalizace v Ostravě l Kanalizační systém města Brna l Monitoring Hydrosféry v České republice (ČHMÚ)

Rekonstrukce zásobovacího systému pitné vody, výstavba ČOV v regionu Podkrušnohoří (Severní Čechy) l ČOV a modernizace kanalizačního systému v Jihlavě l Modernizace kanalizace Olomouc l Ochrana vody a výstavba vodojemu řeky Dyje l Odvádění odpadové vody a zásobování pitnou vodou Jeseník l Čistá Bečva l Rozvodová vodní síť Jižní Čechy l Rekonstrukce kanalizačního systému Žďár nad Sázavou l Spalovna Brno l Rekonstrukce kanalizačního systému Znojmo l Úprava ČOV - Příbram

Projekty FS v realizaci

schválené EK v prosinci 2004

Celkem 10 projektů, podpora z EU celkem 203,984 mil. eur

Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzeň l Rekonstrukce úpravny vody a čistírny odpadních vod v povodí Lužické Nisy l Čistá voda Karlovy Vary l Klatovy - čisté město l Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun l Zlepšení kvality vod horní povodí řeky Moravy Šumperk l Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy l Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje l Karviná - rozšíření kanalizace l Olomouc - kanalizace II. Etapa (Rozhodnutí EK, květen 2005)

Projekty FS schválené EK v roce 2005

Celkem 10 projektů, podpora z EU celkem 122,180 mil. eur

Střední Pomoraví - výstavba a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury, dostavba a rekonstrukce kanalizace a rek. ČOV l Labe - Loučná, dostavba kanalizace, rekonstrukce kanalizace a intenzifikace ČOV l Šlapanicko - Čistá Říčka a Rakovec- výstavba kanalizace l Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích l Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy - region Třebíčsko l Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okrese Vyškov l Zlepšení kvality vod oblasti soutoku Moravy a Bečvy l Mladoboleslavsko - intenzifikace ČOV, dostavba kanalizace l Čistá horní Úpa l Cidlina

Projekty FS předložené ke schválení EK

v roce 2005 (již registrované)

Celkem 11 projektů

Rekonstrukce stávajících a výstavba nových stok a zajištění množství a jakosti pitné vody v regionu Jihlavsko Horní Vltavy (připraveno ke schválení v roce 2006) l Zlínsko - čištění odpadních vod pro Evropu (připraveno ke schválení v roce 2006) l Zásobování obyvatelstva pitnou vodou z Vírského oblastního vodovodu (připraveno ke schválení v roce 2006) l Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy - region Třebíčsko l Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně, Modřicích a Kuřimi l Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko l Řešení vybraných problémů VH infrastruktury v povodí Horní Vltavy l Zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku (připraveno ke schválení v roce 2006) l Mělník - kanalizace a ČOV, zlepšení kvality vody v Labi l Doplnění kanalizačních systémů v aglomeracích Hradec Králové a Nový Bydžov a opatření na ČOV Hradec Králové l Čistá Berounka - etapa I l Revitalizace povodí Olše - I. etapa

Projekty FS předložené EK v roce 2005

(zásobník projektů pro budoucí programovací období)

Celkem 10 projektů

Dostavba plošné kanalizace Ostrava - projekt I l Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny l Čisté horní Labe l Kanalizace a ČOV Kladensko l Revitalizace povodí Olše - I. etapa - rekonstrukce a výstavba kanalizace a výstavba 4 ČOV l Celková přestavba ÚČOV Praha na Císařském ostrově l Dolní Labe l Čistá Ploučnice l Sanace a rekultivace staré ekologické zátěže po zpracování uranových rud na lokalitě MAPE Mydlovary l Sanace chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem l Rekonstrukce 73 bytových domů v Praze 5.
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí