zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dodání vybavení pro environmentální monitoring

18.12.2006
Obecné
Dodání vybavení pro environmentální monitoring
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200661824
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
EuropeAid - CARDS  
 
* Země: 
Albánie  BusinessInfo.cz - Albánie" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/albanie/1000781/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
20.02.2007 
 
* Zdroj informace:  
S 238 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T160000 Blíže neurčeno - Stroje a mechanická zařízení; elektrická zařízení; jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství k těmto přístrojům

T180000 Blíže neurčeno - Nástroje a přístroje optické, fotografické, kinematografické, měřící, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické; hodiny a hodinky; hudební nástroje; jejich části, součásti a příslušenství

 
 
 
Anotace tendru:

Vybavení, které má být dodáno prostřednictvím této zakázky, bude sloužit k měření chemických a biologických parametrů vody.
Předmětem zakázky je výroba, doručení, instalace a uvedení do provozu následujícího zboží dodavatelem:
zkratky institucí: NIPH (Národní ústav veřejného zdraví – National Public Health Institute), HI (Hydrometeorologický ústav – Hydro-Meteorological Institute), IBR (Ústav biologického výzkumu – Institute of Biological Research), EI (spojený Ústav životního prostředí – Environmental Institute – a Výzkumný ústav lesního hospodářství a pastevectví – Forestry and Pasture Research Institute), FRI (Výzkumný ústav rybářství – Fishery Research Institute), RIPH (Regionální ústav veřejného zdraví – Regional Public Health Institute), FS (Přírodovědecká fakulta, chemie – Faculty of Science, Chemistry), ISUV (Ústav bezpečnosti potravin a veterinářství – Institute of Food Safety and Veterinary), ZM (Přírodovědné muzeum (Zoologické muzeum)) – Museum of Natural Science (Zoological Museum)):
zboží č. 1; víceúčelová odstředivka; množství: 2; instituce: EI, HI; místo: Tirana;
zboží č. 2; systém na čištění vody; množství: 4; instituce: EI, HI, IBR, FS; místo: Tirana;
zboží č. 3; homogenizátor; množství: 2; instituce: EI, IBR; místo: Tirana;
zboží č. 4; invertovaný mikroskop; množství: 1; instituce: ISUV (má být dohodnuto jako výměna, proto dosavadní podobné vybavení v ISUV bude umístěno do IBR); místo: Tirana;
zboží č. 5; výzkumný mikroskop; množství: 2; instituce: IBR, ZM; místo: Tirana;
zboží č. 6; stereomikroskop; množství: 2; instituce: IBR, ZM; místo: Tirana;
zboží č. 7; hliníkový člun s přívěsným motorem a vlekem; množství: 1; instituce: ZM; místo: Tirana;
zboží č. 8; zařízení pro odběr vzorků vody; množství: 2; instituce: HI, ZM; místo: Tirana;
zboží č. 9; zařízení pro odběr vzorků bentické fauny; množství: 1; instituce: ZM; místo: Tirana;
zboží č. 10; vybavení pro elektrolov s generátorem; množství: 1; instituce: ZM; místo: Tirana;
zboží č. 11; tenatní sítě pro výzkumné účely; množství: 9; instituce: ZM(5), FRI(4); místa: Tirana (5), Durres (4);
zboží č. 12; zařízení pro odběr jádrových vzorků sedimentu a meiofauny; množství: 2; instituce: HI, ZM; místo: Tirana;
zboží č. 13; GPS s přenosným sonarem; množství: 1; instituce: ZM; místo: Tirana;
zboží č. 14; generátor; množství: 3; instituce: EI, ZM, HI; místo: Tirana;
zboží č. 15; generátor; množství: 1; NIPH; místo: Tirana;
zboží č. 16; chladící koš s chladícími prvky; množství: 25; instituce: ZM(4), EI(2), HI(6), ISUV(4), FRI(4), RIPH(5); místa: Tirana (16); Durres (5), Korce, Vlore, Shkoder, Gjirokaster;
zboží č. 17; teplotní záznamník se softwarem; množství: 20; instituce: ZM(3), EI(2), HI(4), ISUV(3), FRI(3); RIPH(5); místa: Tirana (12); Durres (4), Korce, Vlore, Shkoder, Gjirokaster;
zboží č. 18; mrazicí box, 400 l; množství: 2; instituce: HI, FRI; instituce: Tirana, Durres;
zboží č. 19; chladnice, 400 l; množství: 3; instituce: HI, ZM, FRI; místa: Tirana (2), Durres (1);
zboží č. 20; ohřevná skříň; množství: 3; instituce: HI, IBR, FRI; místa: Tirana (2), Durres (1);
zboží č. 21; muflová pec; množství: 2; instituce: HI, EI; místo: Tirana;
zboží č. 22; prosévací přístroj, suchý/mokrý; množství: 1; instituce: HI; místo: Tirana;
zboží č. 23; víceúčelový měřič ph; množství: 6; instituce: HI, RIPH; instituce: Tirana, Durres, Korce, Vlore, Shkoder, Gjirokaster;
zboží č. 24; analytické váhy, 0,01 g; množství: 6; instituce: HI, RIPH; místo: Tirana, Durres, Korce, Vlore, Shkoder, Gjirokaster;
zboží č. 25; analytické váhy, 0,0001 g; množství: 2; instituce: EI, HI; místo: Tirana;
zboží č. 26; analytické váhy, 0,000001 g; množství: 1; instituce: NIPH; místo: Tirana;
zboží č. 27; sady automatických pipet s fixním objemem, množství: 3; instituce: EI, HI, FS; místo: Tirana;
zboží č. 28; GC kolony; množství: 20; instituce: EI(8), HI(8), FS(4); místo: Tirana;
zboží č. 29; HPLC kolony; množství: 8; instituce: EI(3), HI(3), FS(2); místo: Tirana;
zboží č. 30; referenční materiál; množství: 1 (toto zboží zahrnuje 1 sadu 8 látek); instituce: EI(3), HI(3), FS(2); místo: Tirana;
zboží č. 31; vybavení SPE; množství: 2; instituce: EI, HI; místo: Tirana;
zboží č. 32; Soxhletův přístroj; množství: 4; instituce: EI(2), HI(2); místo: Tirana;
zboží č. 33; rotační odparka; množství: 2; instituce: EI, HI; místo: Tirana;
zboží č. 34; laboratorní sklo; množství: 2; instituce: EI, HI; místo: Tirana;
zboží č. 35; jehly z nerezavějící oceli; množství: 20 000; instituce: ZM; místo: Tirana;
zboží č. 36; difúzní potrubí pro monitorování vzduchu, množství: 120; instituce: NIPH; místo: Tirana.
Veškeré zboží musí být doručeno v 1 položce do stanovených míst. Uplatňovanými mezinárodními obchodními podmínkami bude DDP (s dodáním clo placeno) (Incoterms 2000) včetně platby DPH a všech dalších celních/dovozních poplatků.
Lhůta pro podání nabídek: 20.2.2007 v 16:00 místního času. Nabídka do tendru musí být zpracována v angličtině.

 
Popis tendru (Angličtina):

AL-Tirana: Cards — supply of equipment for environmental monitoring

Albania

Supply procurement notice
1. Publication reference:
EuropeAid/122781/C/SUP/AL (re-launch)
2. Procedure:
Open.
3. Programme:
Cards 2004.
4. Financing:
BGUE-B2006-22.050100-C8-ELARG.
5. Contracting authority:
European Community, represented by the European Commission, for and on behalf of the beneficiary of the Government of Albania.

Contract specifications

6. Description of the contract:
The equipment to be provided through this contract will serve for the measurement of chemical and biological parameters of water.
The subject of the contract is the manufacture, delivery, installation and commissioning by the contractor of the following goods:
agency abbreviations: NIPH (National Public Health Institute), HI (Hydro-Meteorological Institute), IBR (Institute of Biological Research), EI (the combined Environmental Institute and Forestry and Pasture Research Institute), FRI (Fishery Research Institute), RIPH (Regional Public Health Institute), FS (Faculty of Science, Chemistry), ISUV (Institute of Food Safety and Veterinary), ZM (Museum of Natural Science (Zoological Museum)):
item No 1; multiuse centrifuge; quantity: 2; agencies: EI, HI; location: Tirana;
item No 2; water purification system; quantity: 4; agencies: EI, HI, IBR, FS; location: Tirana;
item No 3; homogeniser; quantity: 2; agencies: EI, IBR; location: Tirana;
item No 4; inverted microscope; quantity: 1; agency: ISUV (to be arranged as an exchange, so the existing similar equipment at the ISUV is placed at the IBR); location: Tirana;
item No 5; research microscope; quantity: 2; agencies: IBR, ZM; location: Tirana;
item No 6; stereomicroscope; quantity: 2; agencies: IBR, ZM; location: Tirana;
item No 7; aluminium boat with outboard motor and trailer; quantity: 1; agency: ZM; location: Tirana;
item No 8; water sampler; quantity: 2; agencies: HI, ZM; location: Tirana;
item No 9; grab for benthic fauna sampling; quantity: 1; agency: ZM; location: Tirana;
item No 10; electro-fishing equipment with generator; quantity: 1; agency: ZM; location: Tirana;
item No 11; research gillnets; quantity: 9; agencies: ZM(5), FRI(4); locations: Tirana (5), Durres (4);
item No 12; tube core sampler for sediment and meio-fauna; quantity: 2; agencies: HI, ZM; location: Tirana;
item No 13; GPS with handheld sonar; quantity: 1; agency: ZM; location: Tirana;
item No 14; generator; quantity: 3; agencies: EI, ZM, HI; location: Tirana;
item No 15; generator; quantity: 1; NIPH; location: Tirana;
item No 16; cooling basket with cooling elements; quantity: 25; agencies: ZM(4), EI(2), HI(6), ISUV(4), FRI(4), RIPH(5); locations: Tirana (16); Durres (5), Korce, Vlore, Shkoder, Gjirokaster;
item No 17; temperature logger with software; quantity: 20; agencies: ZM(3), EI(2), HI(4), ISUV(3), FRI(3); RIPH(5); locations: Tirana (12); Durres (4), Korce, Vlore, Shkoder, Gjirokaster;
item No 18; deep freezer, 400 l; quantity: 2; agencies: HI, FRI; locations: Tirana, Durres;
item No 19; refrigerator, 400 l; quantity: 3; agencies: HI, ZM, FRI; locations: Tirana (2), Durres (1);
item No 20; heating cabinet; quantity: 3; agencies: HI, IBR, FRI; locations: Tirana (2), Durres (1);
item No 21; muffle oven; quantity: 2; agencies: HI, EI; location: Tirana;
item No 22; sieving machine, wet/dry; quantity: 1; agency: HI; location: Tirana;
item No 23; multifunction pH meter; quantity: 6; agencies: HI, RIPH; locations: Tirana, Durres, Korce, Vlore, Shkoder, Gjirokaster;
item No 24; analytical balance, 0,01 g; quantity: 6; agencies: HI, RIPH; location: Tirana, Durres, Korce, Vlore, Shkoder, Gjirokaster;
item No 25; analytical balance, 0,0001 g; quantity: 2; agencies: EI, HI; location: Tirana;
item No 26; analytical balance, 0,000001 g; quantity: 1; agency: NIPH; location: Tirana;
item No 27; sets of fixed-volume automated pipettes; quantity: 3; agencies: EI, HI, FS; location: Tirana;
item No 28; GC column; quantity: 20; agencies: EI(8), HI(8), FS(4); location: Tirana;
item No 29; HPLC column; quantity: 8; agencies: EI(3), HI(3), FS(2); location: Tirana;
item No 30; reference material; quantity: 1 (this item consist of 1 set of 8 materials); agencies: EI(3), HI(3), FS(2); location: Tirana;
item No 31; SPE equipment; quantity: 2; agencies: EI, HI; location: Tirana;
item No 32; Soxhlet equipment; quantity: 4; agencies: EI(2), HI(2); location: Tirana;
item No 33; rotary evaporator; quantity: 2; agencies: EI, HI; location: Tirana;
item No 34; laboratory glassware; quantity: 2; agencies: EI, HI; location: Tirana;
item No 35; stainless steel pins; quantity: 20 000; agency: ZM; location: Tirana;
item No 36; diffusion tubes for air monitoring; quantity: 120; agency: NIPH; location: Tirana.
All items have to be delivered in 1 lot at the indicated locations. The incoterm applicable shall be DDP (delivery duty paid)(Incoterms 2000) excluding the payment of VAT and any other custom/import duties.
7. Number and titles of lots:
One lot.

Terms of participation

8. Eligibility and rules of origin:
Participation is open to all legal persons participating either individually or in a grouping (consortium) of tenderers of the Member States and the other Member States of the European Economic Area (Iceland, Liechtenstein and Norway), the official candidate countries (Bulgaria, Croatia, FYROM, Romania and Turkey) and the beneficiary countries of the Cards programme (Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, FYROM and Serbia and Montenegro — including Kosovo under the UNSCR No 1244 — see also point 22 below). All goods supplied under this contract must originate in 1 or more of these countries. Participation of natural persons is directly governed by the specific instruments applicable to the programme under which the contract is financed.
9. Grounds for exclusion:
Tenderers must submit a signed declaration, included in the tender form for a supply contract, to the effect that they are not in any of the situations listed in point 2.3.3 of the Practical Guide to contract procedures for EC external actions.
10. Number of tenders:
Tenderers may submit only 1 tender per lot. Tenders for parts of a lot will not be considered. Any tenderer may state in its tender that it would offer a discount in the event that its tender is accepted for more than 1 lot. Tenderers may not submit a tender for a variant solution in addition to their tender for the supplies required in the tender dossier.
11. Tender guarantee:
Tenderers must provide a tender guarantee of EUR 5 000 when submitting their tender. This guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure has been completed and to the successful tenderer(s) upon signature of the contract by all parties. This guarantee will be called upon if the tenderer does not fulfil all obligations stated in its tender.
12. Performance guarantee:
The successful tenderer will be asked to provide a performance guarantee of 10 % of the amount of the contract at the signing of the contract. This guarantee must be provided together with the return of the countersigned contract no later than 30 days after the tenderer receives the contract signed by the contracting authority. If the selected tenderer fails to provide such a guarantee within this period, the contract will be void and a new contract may be drawn up and sent to the tenderer who has submitted the next best compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit:
No information meeting is planned.
14. Tender validity:
Tenders must remain valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Period of implementation:
60 days from commencement order until provisional acceptance.

Selection and award criteria

16. Selection criteria:
The following selection criteria will be applied to tenderers. In the case of tenders submitted by a consortium, these selection criteria will be applied to the consortium as a whole:
1) Economic and financial capacity of tenderer (based on i.a. item 3 of the tender form for a supply contract):
(a) the annual average turnover in the last 2 years must exceed at least 3 times the proposal of the tender.
2) Professional capacity of tenderer:
(a) has a minimum of 5 technical staff employed permanently.
3) Technical capacity of tenderer:
(a) the tenderer has successfully completed at least 1 supply contract with a budget of approximately that of this contract in the past 3 years;
(b) the tenderer has worked successfully on at least 1 supply contract for the provision of laboratory equipment for life sciences, e.g. biology, veterinary, medicine, food, in the past 3 years.
An economic operator may, where appropriate and for a particular contract, rely on the capacities of other entities, regardless of the legal nature of the links which it has with them. It must in that case prove to the contracting authority that it will have at its disposal the resources necessary for performance of the contract, for example by producing an undertaking on the part of those entities to place those resources at its disposal. Under the same conditions, a consortium of economic operators may rely on the capacities of members of the consortium or of other entities.
17. Award criteria:
Price.

Tendering

18. How to obtain the tender dossier:
The tender dossier is available from the following Internet address:
europa.eu.int The tender dossier is also available from the contracting authority. Tenders must be submitted using the standard tender form for a supply contract included in the tender dossier, whose format and instructions must be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this tender should send them in writing to Maria Amalia Baraona (maria-amalia.baraona@ec.europa.eu, cc. to clas.nykvist@ec.europa.eu) at the address below:
Delegation of the European Commission, Contracts, Finance and Audit Section, Rruga e Durresit, 127/1, Tirana, Albania,
(mentioning the publication reference shown in point 1) at least 21 days before the deadline for submission of tenders given in point 19. The contracting authority must reply to all tenderers` questions at least 11 days before the deadline for submission of tenders. Eventual clarifications to the tender dossier shall be published on the EuropeAid web site at europa.eu.int
19. Deadline for submission of tenders:
20.2.2007 (16:00), local time.
Any tender received after this deadline will not be considered.
20. Tender opening session:
21.2.2007 (10:00), local time.
21. Language of the procedure:
All written communications for this tender procedure and contract must be in English.
22. Legal basis:
Council Regulation (EC) No 2666/2000 of 5.12.2000 (OJ L 306) as amended by Council Regulation (EC) No 2415/2001 of 10.12.2001 (OJ L 327) and by Council Regulation (EC) No 2257/2004 of 20.12.2004 (OJ L 389), modified by Council Regulation (EC) No 2112/2005 of 21.11.2005 (OJ L 344) on access to Community external assistance.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí