zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Model environmentálne orientovanej logistiky priemyselného podniku

22.12.2006
EMS
Model environmentálne orientovanej logistiky priemyselného podniku
Logistické procesy ovplyvňujú životné prostredie mnohorakým spôsobom
a preto je potrebné zaoberať sa zásobovacou logistikou, výrobnou, odbytovou a spätnou logistikou. Model environmentálne orientovanej logistiky umožňuje rozpoznať environmentálne aspekty všetkých logistických procesov priemyselného podniku. Najdôležitejšie dôvody prečo sa zaoberať environmentálne orientovanou logistikou sú požiadavky zákazníkov na produkt, platná legislatíva a verejná mienka.

Pre zavedenie environmentálne orientovanej logistiky sú dôležité vstupy t.j. zdroje (materiál, 3/4udské zdroje, energie, stroja a zariadenia), procesy a výstupy (produkty, znečistenie životného prostredia ) Prínosom environmentálne orientovanej logistiky pre priemyselný podnik sú vo zvýšení jeho konkurencieschopnosti a sú špecifické pre určité odvetvie alebo podnik.

Na základe analýzy uskutočnenej v slovenských a zahraničných podnikoch, uskutočnenej v rámci spracovania doktorandskej dizertačnej práce [1], je možné skonštatovať, že priemyselné podniky si uvedomujú dôležitosť zoh3/4adnenia vplyvu logistických procesov na životné prostredie. Vedú ich k tomu rôzne dôvody (legislatíva, konkurencia, podnet zákazníka).

Environmentálne orientovaná logistika priemyselného podniku je proces plánovania, realizácie a koordinácie reťazcov materiálových a informačných tokov pri optimálnych nákladoch z miesta vzniku do miesta spotreby a následne aj recyklácia, likvidácia a spätné použitie produktov, pričom hlavným cie3/4om je uspokojenie požiadaviek zákazníka pri zoh3/4adnení vplyvov na životné prostredie.

Pri tvorbe modelu environmentálne orientovanej logistiky priemyselného podniku bola využitá kombinácia viacerých vedeckých prístupov, metód a nástrojov, ktoré umožňujú skúmanie objektov a procesov v celej ich zložitosti a komplexnosti Jedná sa o tieto čiastkové nástroje a metódy:

- na zistenie skutočného stavu v podnikovej praxi - empirické metódy (dotazník),

- východiskom pre triedenie a sumarizáciu získaných poznatkov boli exaktné metódy predovšetkým systémová analýza (rozklad - celku na časti) a syntéza (zistenie podstatných javov a súvislostí),

- pre kvantifikáciu, t.j. číselné vyjadrenie zistení - štatistické charakteristiky,

- na zobrazenie výsledkov uskutočneného prieskumu v podnikovej praxi - grafické metódy (histogramy, kruhové diagramy, pavučinové diagramy),

- pri tvorbe návrhu modelu tvorivé metódy h3/4adania nových námetov.

Ďalej boli využité princípy abstrakcie, princíp štrukturalizácie, princíp hierarchie a princíp top-down.

Model umožňuje lepšie pochopenie zložitosti reálnej podnikovej skutočnosti, nadväznosti čiastkových procesov a ich vzájomných vzťahov. Medzi výhody patrí najmä identifikácia podnikových procesov, ich atribútov (vstupy, výstupy), určenie zodpovednosti za priebeh procesov a určenie alternatív ich priebehu v prípade zmien.

Znaky návrhu procesného modelu environmentálne orientovanej logistiky priemyselného podniku:

- zahŕňa všetky hlavné procesy logistického systému priemyselného podniku,

- rešpektuje materiálový a informačný tok,

- charakterizuje prepojenie interných logistických procesov s externými partnermi (dodávatelia, odberatelia),

- znázorňuje vzájomnú nadväznosť a hierarchiu procesov,

- zoh3/4adňuje možné vplyvy na životné prostredie a eliminuje negatívne dôsledky.

Návrh modelu environmentálne orientovanej logistiky priemyselného podniku pozostáva z viacerých submodelov, ktoré sú jeho neoddelite3/4nou súčasťou:

- Procesný submodel zásobovacej logistiky so zoh3/4adnením environmentálnych vplyvov;

- Procesný submodel výrobnej logistiky so zoh3/4adnením environmentálnych vplyvov;

- Procesný submodel odbytovej logistiky so zoh3/4adnením environmentálnych vplyvov;

- Procesný submodel spätnej logistiky so zoh3/4adnením environmentálnych vplyvov.

Všetky uvedené súčasti sú nevyhnutným predpokladom pre fungovanie priemyselného podniku a jeho logistických procesov tak, aby fungovali vo vzájomnej nadväznosti a súčinnosti ako predpoklad konkurencieschopnosti.

Na priebeh logistických procesov priemyselného podniku vplýva:

- platná legislatíva, napr. zákon č.223/2001 o odpadoch v posl. znení,

- požiadavky zákazníka na kvalitu a environmentálnu vhodnosť,

- tlak verejnej mienky.

Vstupmi pre priemyselný podnik sú:

- zdroje (suroviny, materiál, polotovary, 3/4udské zdroje),

- energie,

- stroje a zariadenia.

Výstupmi priemyselného podniku sú:

- produkt požadovaný zákazníkom (v ideálnom prípade environmentálne vhodný výrobok),

- negatívne vplyvy na životné prostredie ako hluk, odpad, znečistenie životného prostredia emisiami atd.

Dôležitým prínosom návrhu procesného modelu environmentálne orientovanej logistiky priemyselného podniku je identifikácia a definovanie logistických procesov priemyselného podniku (vstupy, výstupy, popis a ohraničenie procesu, nadväznosť a atribúty procesov, vplyv na životné prostredie).

Vytvorený návrh modelu environmentálne orientovanej logistiky priemyselného podniku je možné pod3/4a potreby prispôsobiť podmienkam konkrétneho podniku, jeho organizačnej štruktúre, členitosti z h3/4adiska procesov a výrobnej štruktúry. Môže byť použitý ako podklad pre štandardizáciu prostredníctvom interných noriem, pokynov, odchýlkové a zmenové riadenie, určovanie pôsobnosti organizačných jednotiek, pre oboznamovanie pracovníkov s priebehom procesov priemyselného podniku a ich vplyvom na životné prostredie.

Navrhnutím modelu environmentálne orientovanej logistiky je zabezpečené jednoduchšie pripomienkovanie a návrhy na zlepšenie logistických procesov priemyselného. podniku, možnosť vytvorenia variantov priebehu logistických procesov so zoh3/4adnením vplyvov na životné prostredie. Zároveň je pomôckou pre zavedenie a certifikáciu environmentálneho manažérskeho systému priemyselného podniku.

AUTOR: Ing. Helena Fidlerová, PhD.
helena.fidlerova@stuba.sk

AUTOR: Prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
peter.sakal@stuba.sk

KEBI Mtf STU v Trnave


Literatúra:

[1] FIDLEROVÁ, H., Návrh procesného modelu environmentálne orientovanej logistiky priemyselného podniku. Doktorandská dizertačná práca. Trnava: KPIM MtF STU Trnava, 2006. 145 strán.

[2] SAKÁL, P., JERZ, V., Operačná analýza v praxi manažéra II. Systémová a operačná analýza. Trnava: SP SYNERGIA - expertná poradenská, konzultačná a obchodná činnosť vo vydavate3/4stve TRIPSOFT Trnava, 2006. 335 strán. ISBN 80-969390-5-X.

Tento príspevok bol vypracovaný v rámci úspešne ukončenej výskumnej úlohy VEGA 1/9099/02 Environmentálne orientovaný manažment, marketing a logistika strategických podnikate3/4ských jednotiek a pri riešení prebiehajúceho výskumného projektu č. 019/2001: "Transforming Industry in Slovakia Through Participatory Ergonomic", finančne podporovaného spoločným slovensko-americkým fondom pre vedecko-technickú spoluprácu.
Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí