zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z rozkladové komise ministra životního prostředí

12.01.2007
Příroda
Legislativa
EIA
Z rozkladové komise ministra životního prostředí
Výklad k hodnocení vlivů plánů a projektů podle § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

k § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

I. Záměry a koncepce uvedené v § 45h zákona č. 114/1992 Sb., schválené před 28. 4. 2004 podle zvláštních právních předpisů, např. stavební zákon, horní zákon, zákon o geologických pracích, nejsou předmětem hodnocení vlivů záměrů či koncepcí podle § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

II. Bylo-li posuzování vlivů záměru či koncepce na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. ukončeno vydáním stanoviska před 28. 4. 2004, avšak záměr či koncepce dosud nebyly schváleny ve smyslu § 45i odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb., nejsou předmětem nového posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., avšak podléhají hodnocení podle § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. Toto hodnocení se provádí procesem podle zákona č. 100/2001 Sb., jeho výsledkem je samostatné stanovisko vztahující se výhradně k vlivům na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

Odůvodnění:

Prostřednictvím zákona č. 218/2004 Sb., který novelizoval zákon č. 114/1992 Sb., byla do českého právního řádu transponována ustanovení evropské směrnice č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, ukládající povinnost členskému státu EU zajišťovat hodnocení zamýšlených koncepcí a záměrů z hlediska jejich možného dopadu na lokality tvořící soustavu chráněných území evropského významu Natura 2000.

Z dikce zákona č. 114/1992 Sb. nevyplývá, že by koncepce a záměry, jejichž schvalovací řízení byla zahájena přede dnem 28. 4. 2004, avšak dosud nebyla ukončena, neměly být předmětem hodnocení vlivů podle zákona č. 114/1992 Sb. Vzhledem k neexistenci přechodných ustanovení týkajících se hodnocení vlivů záměrů a koncepcí v zákoně č. 218/2004 Sb. je třeba respektovat platný právní stav a tento významný preventivní nástroj ochrany životního prostředí uplatňovat.

Datum 28. 4. 2004, které je datem účinnosti zákona č. 218/2004 Sb., a před nímž mají být koncepce a záměry schváleny (nebo má být ukončeno posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.), se v praxi nemusí shodovat se dnem vzniku konkrétní evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti tvořící soustavu Natura 2000, jež jsou zřizovány jednotlivě obecně závaznými právními předpisy. Přesto je toto datum relevantní, neboť Česká republika byla již ke dni vstupu do EU povinna zajistit předběžnou ochranu následně vyhlášeným evropsky významným lokalitám a ptačím oblastem.

Použití procesu stanoveného zákonem č. 100/2001 Sb. na hodnocení podle ustanovení § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb. předpokládá ustanovení § 45h odst. 2 spolu s § 45i odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Rozsah a orientaci tohoto hodnocení je nutné přizpůsobit jeho specifickému účelu, tedy posouzení významného vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.


 

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí