zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pokuty pravomocně uložené v r.2006 nad 100 000 Kč na úseku odpadového hospodářství

22.01.2007
Odpady
Pokuty pravomocně uložené v r.2006 nad 100 000 Kč na úseku odpadového hospodářství
Z nejdůležitějších rozhodnutí ČIŽP
FeastChemie s.r.o.

U Tonasa 172/2, 403 31 Ústí nad Labem

IČ 254 80 715

Pokuta v celkové výši: 120 000 Kč,-

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 24.3.2006.

20.000- Kč

za porušení ust. § 39 odst. (1) zákona o odpadech, kterého se FeastChemie dopustila tím, že nevede průběžnou evidenci odpadů v souladu s ust. § 21 odst (1) vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. FeastChemie nakládá při své činnosti s nebezpečnými odpady č.o. 06 01 01 Kyselina sírová, č.o. 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek a s odpady č. 20 03 01 Směsný komunální odpad. V průběžné evidenci těchto odpadů není uvedena kategorie odpadu, způsob naložení s odpadem, identifikační údaje oprávněných osob, kterým byl odpad předán (IČ, jméno a příjmení, obchodní firma, místo podnikání), identifikační údaje původce odpadu (obchodní firma, sídlo, místo podnikání), jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence. Tímto jednáním naplnila FeastChemie skutkovou podstatu ustanovení § 66 odst. (2) písm. a) zákona o odpadech

50.000,-Kč

za porušení ust. § 66 odst. (4) písm. d) zákona o odpadech, kterého se FeastChemie dopustila tím,že nemá souhlas místně příslušného KúÚk případně Magistrátu města Ústí nad Labem k nakládání s  nebezpečnými odpady č.o. 06 01 01 Kyselina sírová a č.o. 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek. S těmito odpady FeastChemie prokazatelně nakládá, což vyplývá jednak přímo z její podnikatelské činnosti (úprava odpadní kyseliny sírové) a jednak z její evidence odpadů. Tím, že FeastChemie tento souhlas příslušného správního orgánu nemá, došlo z její strany k naplnění skutkové podstaty ustanovení § 66 odst. (4) písm. d) zákona o odpadech

50.000- Kč

za porušení ust. § 13 odst. (3) zákona o odpadech, kterého se FeastChemie dopustila tím, že místo nakládání s nebezpečným odpadem č. 06 01 01 Kyselina sírová v hale v ul. U Tonasa 172/, kde FeastChemie, s.r.o. provádí úpravu tohoto odpadu, není vybaveno identifikačním listem nebezpečného odpadu. Tím naplnila skutkovou podstatu ustanovení § 66 odst. (2) písm. d) zákona o odpadech.

 

BAU-24 s.r.o. Přívozní 1054/2, Praha 7, Holešovice, PSČ 170 00,

IČ 267 33 510

Pokuta v celkové výši: 10 000 000,- Kč

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, ale po uplynutí zákonné lhůty pro podání odvolání. Rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 18.5.2006.

 1.000.000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust. § 12 odst. (3) zákona o odpadech, kterého se BAU–24 s.r.o. dopustila tím, že v období od 20.12.2005 do 5.1.2006 přebírala odpady do svého vlastnictví, aniž by byla dle zákona o odpadech provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu předmětných odpadů. Uloženo dle ust. § 66 odst. (5) zákona o odpadech

9.000.000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust.§ 12 odst. (2) zákona o odpadech, kterého se BAU–24 s.r.o. dopustila tím, že v období od 20.12.2005 do 5.1.2006 nakládala s odpady v objektu bývalého kravína v k.ú. Libčeves (tj. budova bez čp./če na pozemku parc.č. 160 a zemědělské stavby na parc.č. 158/10 a 158/9 v k.ú. Libčeves), tj. v zařízení, jenž není k nakládání s odpady dle zákona o odpadech určeno. Uloženo dle ust. § 66 odst. (4) písm b) zákona o odpadech

 

fyzická osoba podnikající ze SRN

Pokuta ve výši 1 220 000,- Kč za porušení ust. § 12 odst. 4 zákona č.185/2001 Sb., kterého se účastník dopustil tím, že nezjistil, zda osoba, které zamýšlel předat odpady je k jejich převzetí podle zákona oprávněna a tyto odpady jí předal v období od 8.11.2004 do 30.12.2004. Tímto konáním účastník řízení naplnil skutkovou podstatu ust. §66 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 16.5.2006.

 

Pražské služby, a.s.

 Pod šancemi 444/1, 180 77 Praha 9

IČ 60194120

Pokuta v celkové výši: 125 000,- Kč

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 21.4.2006.

100 000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kde je stanoveno, že provozovatel zařízení ke sběru odpadů je povinen provozovat zařízení v souladu s jeho schváleným provozním řádem, kterého se účastník dopustil tím, že ve vlastních sběrných místech nebezpečných odpadů, provozoval zařízení ke sběru odpadů v rozporu s platných provozním řádem tohoto zařízení. K předmětným zjištěním došlo v období od 15.8.2005 do 21.10.2005.Uloženo bylo dle ustanovení § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech

25 000,- Kč

za předání odpadu v roce 2004 osobám, které nebyly k jejich převzetí oprávněny ve smyslu zákona o odpadech. V tomto jednání je spatřováno porušení povinnosti stanovené ustanovením § 18 odst. 1 písm. d) zákona o odpadech, kde je stanoveno, že provozovatel zařízení ke sběru a výkupu odpadů je povinen sebrané a vykoupené odpady převádět do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, ve spojení s porušením ustanovení § 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kde je stanoveno, že původce odpadů je povinen odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Uloženo dle ustanovení § 66 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech

  Smurfit Kappa Czech, s.r.o.

Skandinávská 1000, 267 53 Žebrák

IČ 25105582

Pokuta v celkové výši: 190 000,- Kč

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.5.2006.

 

100 000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kde je stanoveno, že původce odpadů je povinen odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona odpadech, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Tuto povinnost porušil subjekt tím, že předal ve své provozovně na výše uvedené adrese v roce 2005 odpad (plastové sudy od používaných chemických přípravků) fyzické osobě, která k jeho převzetí nebyla dle zákona o odpadech oprávněná. Uloženo dle ustanovení § 66 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech

90 000,- Kč

za porušení § 16 odst. 1 písm.a) zákona o odpadech, kde je stanoveno, že původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a §6 zákona o odpadech. Tuto povinnost porušil subjekt tím, že v roce 2004 a 2005 nezařadil ve své provozovně na výše uvedené adrese odpad (kal z vlastní čistírny průmyslových odpadních vod) podle druhů a kategorií podle § 5 a 6 zákona o odpadech, podle § 66 odst. 4 písm. a) zákona o odpadech

 

Lučební závody Draslovka a.s.

Kolín, Havlíčkova 605

IČ 46357351

Pokuta v celkové výši: 290 000,- Kč

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.6.2006.

50 000 Kč

za porušení § 13 odst. 3 zákona o odpadech, který stanoví, že původce, který nakládá s nebezpečným odpadem, je povinen zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit. Uloženo dle ustanovení § 66 odst. 2 písm. d) zákona o odpadech

80 000 Kč ,

za porušení § 16 odst. 3 zákona o odpadech, který stanoví, že nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích. Tohoto porušení ustanovení zákona o odpadech se společnost Draslovka dopustila tím, že v období od 1.1.2004 do 12.9.2005, nakládala v provozovně na adrese Havlíčkova 605, Kolín s nebezpečnými odpady z vlastní produkce, které společnosti vznikaly ve stovkách tun, bez příslušného souhlasu dle § 16 odst. 3 zákona o odpadech. Uloženo dle ustanovení § 66 odst. 4 písm. d) zákona o odpadech

100 000 Kč

za porušení § 14 odst. 1 zákona o odpadech, který stanoví, že zařízení k odstraňování odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem. Tohoto porušení ustanovení zákona o odpadech se společnost Draslovka dopustila tím, že v období od 1.1.2004 do 30.4.2004 provozovala spalovnu nebezpečných odpadů bez platného souhlasu, vydávaného krajským úřadem dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Uloženo dle ustanovení § 66 odst. 3 písm. c) zákona o odpadech

60 000 Kč

za porušení § 39 odst. 1 zákona o odpadech, který stanoví, že původci odpadů jsou povinní vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Tohoto porušení ustanovení zákona o odpadech se společnost Draslovka dopustila tím, že v kontrolovaném období roku 2005 a části roku 2006 společnost nevedla důsledně evidenci o všech vznikajících odpadech. Uloženo dle ustanovení § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech

 

Recyklace odpadů a skládky a.s.

 Písecká 290, 386 01 Strakonice

IČ 45021511

Pokuta v celkové výši: 140 000,- Kč

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal. Odvolací orgán snížil uloženou částku pokuty na 100 000,- Kč, rozhodnutí nabylo právní moci dne 31.5.2006.

80 000 Kč

za porušení ustanovení §18 odst. 1 písm. i) téhož zákona, tj. za nezabezpečení odpadů před nežádoucím únikem (konkrétně za únik nebezpečných odpadů z kontejnerů č. 1 a 2 na okolní terén, naházení nebezpečných odpadů na terén v okolí těchto kontejnerů, akumulátor a ropné látky na terénu v západní části areálu); Uloženo podle §66 odst. 2 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

20 000 Kč

za porušení ustanovení §18 odst. 1 písm. e) téhož zákona, tj. za provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v rozporu s jeho schváleným provozním řádem, tj. za nevedení provozního deníku zařízení; Uloženo podle § 66 odst. 3 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb.

40 000 Kč

za porušení ustanovení §18 odst. 1 písm. h) téhož zákona, tj. za soustřeďování sbíraných nebo vykupovaných odpadů neutříděně podle jednotlivých druhů a kategorií (konkrétně směs plastových obalů kategorie ostatní a znečištěných obalů kategorie nebezpečný v okolí kontejnerů č. 1 a 2 a mezi nimi). Uloženo podle §66 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb.

 

Lidl Česká republika v.o.s.

Praha 5, Nárožní 1359/11, 158 00

IČ 26 17 85 41

Pokuta v celkové výši: 160 000,- Kč Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.6.2006.

100.000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené § 19 odst. 4 zákona o chemických látkách, kterého se Lidl Česká republika v.o.s. dopustil tím, že uváděl nebezpečný chemický přípravek Čistič potrubí a sifónu do oběhu v ČR jako první distributor, klasifikovaného jako C – žíravý, o obsahu 500 g určený prodeji spotřebiteli a nepředložil doklady o zajištění, zda uzávěr na obalu nebezpečného chemického přípravku klasifikovaného jako žíravý je opatřen uzávěrem odolným proti otevření dětmi. Uloženo dle ust. § 38a odst. 5 písm. d) a dle ust. § 38c písm. b) zákona o chemických látkách.

30.000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené § 21 odst. 4 zákona o chemických látkách, kterého se Lidl Česká republika v.o.s. dopustil tím, že uváděl nebezpečný chemický přípravek do oběhu v ČR jako první distributor, klasifikovaného jako C – žíravý, o obsahu 500 g určený prodeji spotřebiteli a nezajistil, aby výstražný symbol nebezpečnosti uvedený na obale zřetelně vystupoval z jeho pozadí a měl takové uspořádání, aby byl snadno čitelný. Výstražný symbol nebezpečnosti byl uveden jako obdélníček s piktogramem černé barvy na červenooranžovém pozadí. Celkově výstražný symbol splýval s barvou obalu ( bílá s červeno-oranžovou), nezřetelně vystupoval z pozadí a nevynikal. Uloženo dle ust. § 38a odst. 5 písm. e) a ust. § 38c písm. c) zákona o chemických látkách

30.000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené § 20 odst. 5 písm.d) zákona o chemických látkách, kterého se Lidl Česká republika v.o.s. dopustil tím, že uváděl nebezpečný chemický přípravek do oběhu v ČR jako první distributor, klasifikovaného jako C – žíravý, o obsahu 500 g určený prodeji spotřebiteli a výstražný symbol nebezpečnosti zahrnoval pouze grafický symbol bez slovního vyjádření nebezpečnosti či písmenného označení nebezpečnosti. Uloženo dle ust. § 38a odst. 5 písm. e) a ust. § 38c písm. c) zákona o chemických látkách

 

STAVOREMONT a. s.

Hlubčická 50a, 794 01 Krnov

IČ 25377973

Pokuta v celkové výši: 160 000,- Kč Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.1.2006.

100 000,- Kč

za porušení § 16 odst. 3 zákona tím, že účastník řízení nakládal s nebezpečnými odpady kat.č. 170903*, 160708*, 130205*, 160601* v období od 1/2004 do 8//2005 a s nebezpečným odpadem kat.č. 150202* dne 25.8.2005 formou jejich shromažďování bez souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy. Uloženo dle §66 odst.4 písm. d) zákona o odpadech.

30 000,- Kč

za porušení § 39 odst. 2 zákona tím, že účastník řízení nezaslal, za období roku 2004, pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny a to ve lhůtě do 15.2.2005, i když nakládal v roce 2004 s nebezpečnými odpady v množství větším než 50 kg. Uloženo dle §66 odst.2 písm. a) zákona o odpadech.

30 000,- Kč

za porušení § 13 odst. 3 zákona tím, že účastník řízení nakládal s nebezpečným odpadem kat.č. 150202* a 130205* formou jeho shromažďování, aniž místa nakládání s tímto nebezpečným odpadem vybavil identifikačním listem nebezpečného odpadu. Uloženo dle §66 odst.2 písm. d) zákona o odpadech.

 

STAVBY MORAVA, spol. s r.o.

Velká Dlážka 527, 750 01 Přerov

IČ 26786109

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 3.5.2006.

Pokuta ve výši 200 000,- Kč za porušení ustanovení § 16 odstavec 1 písm a) zákona tím, že účastník řízení nezařadil odpad, který vznikl z demolice staveb při výstavbě Obchodního centra ve Frýdlantě nad Ostravicí a který byl následně upraven drcením dodavatelskou firmou, podle druhu a kategorií podle § 5 a 6 zákona pod katalogové číslo 191212. Pokuta uložena dle §66 odst.3 písm. a) zákona o odpadech.

 

TRANSIMPO a.s. ul. Anatala Staška 32, 140 00 Praha

 IČ 63999374

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 9.2.2006.

Pokuta ve výši 150 000,- Kč za správní delikt § 38a odst.2 písm.d) zákona, porušením § 23 odst.1 zákona tím, že účastník řízení jakožto dovozce uvedl na trh nebezpečné přípravky pod obchodním názvem pokojový osvěžovač vzduchu obsahující isobutylnitrit a amylnitrit v množství 154 kg brutto ( 97 ks ) v březnu roku 2005, aniž by ve vypracovaném bezpečnostním listě pro tento přípravek byly uvedeny údaje o přípravku a potřebné údaje pro ochranu zdraví a životního prostředí, vše v souladu s vyhláškou č. 231/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů,kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu.Pokuta uložena podle § 38c písm.c) zákona o chemických látkách a chemických přípravcích.

  fyzická osoba podnikající z Třince

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 13.2.2006.

Pokuta ve výši 100 000,- Kč za porušení § 16 odstavec1 písmeno h) zákona o odpadech tím, že neumožnil kontrolním orgánům ve dnech 3.8 a 15.8.2005 přístup do objektů , zařízení sloužících k podnikatelské činnosti a na vyžádání (dopisy čj. 09/OH/5906/05/Hr ze dne 17.8.2005, 9/OH/8001/05/Hr ze dne 31.10.2005) se nezúčastnil ústních jednání, nepředložil dokumentaci a neposkytl žádné informace související s nakládáním s odpady. Pokuta uložena podle § 66 odstavec 2 písmeno c) zákona o odpadech.

 

ENVIPOINT s.r.o. Kyjevská 1232, PSČ 708 00 Ostrava- Poruba

IČ 25375181

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 14.6.2006.

Pokuta ve výši 100 000,- Kč za porušení § 14 odst. 1 zákona tím , že účastník řízení provozoval zařízení k využívání odpadů, kompostárna Paseky v k.ú.v Šilheřovice (dále jen kompostárna), v  rozporu se schváleným s provozním řádem. Pokuta uložena podle § 66 odst.3 písm.c) zákona o odpadech.

 

 fyzická osoba podnikající ze Sviadnova

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 7.6.2006.

Pokuta ve výši 110 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené v ust. §14 odst. 1 zákona, kterého se účastník řízení dopustil tím, že od 1.1.2003 do termínu kontroly provedené v objektu na ul.Selská ve Sviadnově dne 16.2.2006 provozoval zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů bez souhlasu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nebo v rozporu s ním. Uloženo dle ust. §66 odst. 3 písm d) zákona o odpadech.

 

Vítkovické slevárny, spol. s r.o.

Halasova 2904/1, 706 02 Ostrava – Vítkovice

IČ: 623 04 992

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 16.3.2006.

Pokuta ve výši 100 000,- Kč za porušení § 16 odst. 3 zákona tím, že subjekt nakládal s nebezpečnými odpady ,které vznikají při jeho činnosti, bez souhlasu věcně a místně příslušného orgánu. Uloženo dle ust. §66 odst. 3 písm d) zákona o odpadech.

 

  fyzická osoba podnikající z Havířova

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 1.2.2006.

Pokuta ve výši 100 000,- Kč za porušení § 19 odst. 4 zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn tím, že jakožto první distributor uváděl do oběhu ( z Polska do ČR ) nebezpečnou látku hydroxid sodný pod obchodním názvem KRTEK – ČISTIČ POTRUBÍ v balení 270,450,900 g v bílé nádobě HDPE se žlutým uzávěrem, aniž uchovával doklady ( certifikát a protokol o zkoušce ) o splnění požadavků na obaly a na uzávěry odolné proti otevření dětmi. Uloženo podle § 38c písm.b) zákona za správní delikt podle § 38a odst.5 písm.d) zákona

    KASKON s.r.o.

Zlín – Prštné 86, Zlín

IČ: 49433148

Pokuta v celkové výši: 110 000,- Kč Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.4.2006.

100 000,- Kč

za porušení ust. § 14 odst.1 zákona o odpadech, kterého se provozovatel dopustil tím, že nakládal s odpady v zařízení ke sběru a výkupu odpadů - provozovna v areálu Svit Zlín – Rybníky v rozporu s odsouhlaseným provozním řádem a v rozporu s podmínkami souhlasu vydaného rozhodnutím č.219 ze dne 31.10.2005 pod č.j. KUZL 24153/2005 ŽPZE-Ka. V rozporu s odsouhlaseným provozním řádem bylo nakládáno s nebezpečnými odpady, které v době šetření byly umístěny mimo prostory k tomu určené, bez technického zabezpečení proti úniku a povětrnostním vlivům – na volném prostranství. Uloženo dle § 66 odst. 3 písm.d) zákona o odpadech.

10 000,- Kč

za porušení ust. § 16 odst.1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se provozovatel dopustil tím, že neshromažďoval odpady vznikající z vlastní činnosti utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií. Uloženo dle § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

 

MUNDO, s.r.o.

Táboritská 1000/23, 13087 Praha 3

IČ 264 75 481

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 27.7.2006.

Pokuta ve výši 2 000 000,- Kč za nakládání s odpady v zařízeních, ve kterých nakládání s odpady je zakázáno nebo není povoleno, tj. za porušení ustanovení § 12 odst. 2) zákona o odpadech, konkrétně za nepovolené soustřeďování přibližně dvou tisíc tun odpadních pneumatik v pronajatém areálu v Lišově, v období od ledna 2005 do 3.4.2006. Pokuta uložena podle § 66 odst. 4 písm.b ) zákona o odpadech.

 

AM servis, spol. s r.o.

Šífařská 1/3, Praha 4

IČ: 48583014

Pokuta v celkové výši: 2 700 000,- Kč Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 30.7.2006.

2 000 000,- Kč

za porušení ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, který stanoví, že s odpady lze podle zákona o odpadech nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena, dle § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech. Tohoto porušení se společnost AM servis dopustila tím, že v listopadu a prosinci roku 2005 převzala odpady z Německa, které umístila do objektu na pozemku v k.ú. Milovice

700 000,- Kč

za porušení ustanovení § 12 odst. 3 zákona o odpadech, který stanoví, že k převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, dle § 66 odst. 5 zákona o odpadech. Tohoto porušení se společnost AM servis dopustila tím, že v období listopadu a prosince v roce 2005 vystupovala jako příjemce odpadů původem z Německa, přestože nesplňovala podmínku § 12 odst. 3 zákona o odpadech a převzala prokazatelně cca 200 t odpadů kategorie ostatní do svého vlastnictví.

 

Nemocnice Slaný

Politických vězňů 576, 274 51 Slaný

IČ 00875295

Pokuta v celkové výši: 108 000 Kč,-

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 9.9.2006.

6 000,- Kč

za porušení § 13 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se Nemocnice Slaný dopustila tím, že místa nakládání s nebezpečným i odpady neměla v době kontroly inspekce vybavena příslušnými identifikačními listy nebezpečných odpadů. Uloženo dle § 66 odst. 2 písm. d) zákona o odpadech

12 000,- Kč

za porušení § 12 odst. 4 zákona o odpadech, kterého se Nemocnice Slaný dopustila tím, že do doby kontroly inspekce předávala část kuchyňského odpadu z Nemocnice Slaný (odpad kat.č. 20 01 08) fyzické osobě, která tento odpad používala ke krmení domácích hospodářských zvířat, a která není k převzetí tohoto druhu odpadu ve smyslu zákona o odpadech oprávněna. Tímto jednáním byla naplněna skutková podstata ust. § 66 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech

30 000,- Kč

za porušení § 39 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se Nemocnice Slaný dopustila tím, že průběžně vedená evidence odpadů byla vedena nedostatečně a účelově (v rozporu s § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., v platném znění) a údaje v ní uvedené v některých případech neodpovídaly skutečnosti. Uloženo dle § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech

50 000,- Kč

za porušení § 16 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech, kterého se Nemocnice Slaný dopustila tím, že odpadní sklo (lahve, ampule, lékovky,…) znečištěné farmaceutickými přípravky (složka, která činí odpad nebezpečným, uvedená v příloze č. 5 zákona o odpadech pod kódem C33) shromažďovala v kontejnerech na tříděné sklo společně s “čistým” odpadním sklem kategorie ostatní a předávala ho dále oprávněné osobě jako odpad kat.č. 20 01 02 Sklo, kategorie ostatní, aniž by měla osvědčení od pověřené osoby, že tento odpad nemá nebezpečné vlastnosti. Uloženo dle § 66 odst. 4 písm. a) zákona o odpadech.

10 000,- Kč

za porušení § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se Nemocnice Slaný dopustila tím, že v době kontroly v kontejneru na směsný komunální odpad shromažďovala odpad, obsahující převážně využitelné složky odpadu (papír, plasty). Uloženo dle § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

 

EKO-HUKR a.s

Plotní 27, 602 00 Brno

IČ 25570820

Pokuta ve výši 1 500 000 Kč za porušení povinnosti stanovené zákonem o integrované prevenci, v tomto případě, za to, že provozovatel zařízení - "Skládky KO S-OO, Bratčice u Brna" nezastavil provoz části zařízení, nesplnil ve stanovené lhůtě opatření k nápravě tak, jak bylo stanoveno rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen "KÚ JMK") ze dne 17.3.2005, č.j. JMK 40153/2004/OŽPZ/Vr/6k. KÚ JMK vydal v souladu s ust. § 19 odst. 2 písm. c) a § 19 odst. 2 písm. a) zákona o integrované prevenci výše uvedené rozhodnutí, kterým v bodech I a II b) zastavil provoz části zařízení a stanovil provozovateli nápravná opatření - toto však provozovatel nesplnil. Za prokázaný správní delikt podle ust. § 37 odst. 5 písm. c) zákona o integrované prevenci uložila ČIŽP pokutu. Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal. Rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 30.8.2006.

 

fyzická osoba oprávněná k podnikání

Pokutu ve výši 295 000 Kč,- za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 12 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se subjekt dopustil tím, že přebíral od března 2005 do srpna roku 2005 stavební odpad - směs cihel a betonu v množství cca 980 m3. Tyto odpady následně uložil na stavbu “stavební úpravy hřiště, opěrné stěny, odvodnění hřiště”. Uloženo dle § 66 odst. 5 zákona o odpadech

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 1.11.2006.

 

ZBIROŽSKÁ SKLÁDKA s.r.o.

Václava Vačkáře 43, Zbiroh, 338 08

IČ 25216881

Pokuta v celkové výši: 285 000 Kč,-

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 11.4.2006.

35 000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 20 odst. 3 písm. g) zákona o odpadech, kterého se subjekt dopustil tím, že ani přes opakované žádosti a výzvy ČIŽP nepředložil ke kontrole výpisy z účtu pro vytváření finanční rezervy k 31. 1. 2004 a 31. 1. 2005, stejně jako za měsíce únor až červenec 2005 a neumožnil tak kontrolu tvorby finanční rezervy ve sledovaném období. Uloženo dle § 66 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech.

250 000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 20 odst. 3 písm. c) zákona o odpadech, kterého se subjekt dopustil tím, že ke dnům 25. 5. a dále 1., 13., 14. a 15. 6. 2005 neprovozoval “Skládku skupiny S-OO Chotětín” jako zařízení k odstraňování odpadů v souladu s  provozním řádem schváleným rozhodnutím Krajský úřad Plzeňského kraje č.j. ŽP/3388/04 ze dne 19.4.2004. Uloženo dle § 66 odst. 3 písm. c) zákona o odpadech.

 

R.K.M. PRAHA, spol. s r.o. Jiráskova 1519, 251 01 Říčany u Prahy

IČ 26491745

Pokuta v celkové výši: 500 000 Kč,-

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 17.8.2006.

200 000,- Kč

za porušení § 16 odst. 1 písm. f) zákona, kterého se subjekt dopustil tím, že v období od 10.2.2006 do dne 12.7.2006 nezabezpečil odpady (deky, obnošené i nové ošacení, spodní prádlo včetně používaného, dětské pleny, poškozené plyšové hračky, bytové koberce a závěsy, dřevěná i plastová ramínka, kožené kabelky, atd.) před nežádoucím znehodnocením, odcizením a únikem. K porušení zákona došlo v areálu Zemědělského družstva Mořina, v obci Sytno u Stříbra. Uloženo dle ust. § 66 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech.

300 000,-- Kč

za porušení § 12 odst. 3 zákona, kterého se subjekt dopustil tím, že ve dnech 10. – 11. 2. 2006 fyzicky převzal odpady (deky, obnošené i nové ošacení, spodní prádlo včetně používaného, dětské pleny, poškozené plyšové hračky, bytové koberce a závěsy, dřevěná i plastová ramínka, kožené kabelky, atd.) do svého vlastnictví, aniž by byl k tomu dle zákona oprávněn. K porušení zákona došlo v areálu ZD Sytno. Uloženo dle ust. § 66 odst. 5 zákona o odpadech

 

Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně

Pekařská 53, 656 91 Brno

IČ 00159816

Pokuta v celkové výši: 110 000 Kč,-

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal. Odvolací orgán snížil uloženou částku pokuty na 70 000,- Kč. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.9.2006.

30 000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 16 odst. 1 písm. f) zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že odpady kat.č. 18 01 03 (nebezpečný) – odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce a odpady kat.č. 18 01 04 - odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (odpad po provedené dekontaminaci, se kterým je nakládáno jako s odpadem nebezpečným) byly ukládány do jednoho otevřeného velkoobjemového kontejneru 9 m3. Kontejner byl umístěn na zámkové dlažbě a nebyl zabezpečen před přístupem dešťových vod. Dále u zdi u tohoto velkoobjemového kontejneru byly zjištěny shromážděné papírové krabice s použitými infuzními soupravami. Vedle krabic byly na ploše cca 6 x 2 m zjištěny mazlavé zbytky fialové barvy (odpad z Petriho misek) a plastové vršky (kryty z infuzních souprav). V tomto jednání je spatřováno porušení povinnosti stanovené ust. § 16 odst. 1 písm.f) zákona o odpadech – původce odpadů je povinen zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Za prokázaný správní delikt uložila ČIŽP pokutu podle § 66 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech.

20 000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 13 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že nebyl označen žádným způsobem velkoobjemový kontejner 9 m3, ve kterém byly zjištěny odpady kat.č. 18 01 03 (nebezpečný) – odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce. Některé pytle z oddělení uložené v tomto kontejneru byly různých barev, nebyly žádným způsobem označeny. V tomto jednání je spatřováno porušení povinnosti stanovené ust. § 13 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech – původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny daným způsobem (grafickým symbolem podle zvláštního předpisu). Za prokázaný správní delikt podle § 66 odst. 5 zákona o odpadech uložila ČIŽP pokutu.

20 000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že při provedené namátkové kontrole 3 ks ( vždy objemu 5 m3) kontejnerů určených pro shromažďování komunálních odpadů, byly mimo pytle s komunálním odpadem v nich zjištěny 2 červené pytle z kardiochirurgie s odpadem kat.č. 18 01 03. Dále byly zjištěny 4 ks černých pytlů s odpadem dle obsahu kat.č. 180103. Červené a černé pytle nebyly žádným způsobem označeny. V tomto jednání je spatřováno porušení povinnosti stanovené ust. § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech – původce odpadů je povinen shromažďovat odpady utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií. Za prokázaný správní delikt podle § 66 odst. 5 zákona o odpadech uložila ČIŽP pokutu.

40 000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 19 odst. 1 písm. c) a § 20 písm. c) zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že nedodržoval provozní řád zařízení pro odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu MEDISTER 160 schválený rozhodnutím KÚ JMK ze dne 13.12.2004 č.j. JMK 36344/2003 OŽPZ/Jr. Za rok 2005 a do 20.2.2006 nebyly archivovány protokoly o průběhu cyklu v případě MEDISTERU č. 2, v případě MEDISTERU č.1 nebyla pořizována a zakládána kopie kontrolního štítku. Dále v  r. 2005 a lednu 2006 nebyly prováděny 1 x měsíčně odběry vzorků dekontaminovaného odpadu na mikrobiologický rozbor. V tomto jednání je spatřováno porušení povinnosti stanovené ust. § 19 odst. 1 písm. c) a § 20 písm. c) zákona o odpadech – provozovatel zařízení k využívání odpadů (odstraňování odpadů) je povinen provozovat zařízení k využívání (odstraňování) odpadů v souladu s jeho schváleným provozním řádem. Za prokázaný správní delikt podle § 66 odst. 3 písm. c) zákona o odpadech uložila ČIŽP pokutu.

 

Lidl Česká republika v.o.s. Nárožní 1359/11, Praha 5

IČ: 26178541

Pokuta v celkové výši: 130 000 Kč,-

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.10.2006.

100 000,- Kč

za porušení § 19 odst. 4 zákona o chemických látkách,kterého se účastník řízení dopustil tím, že jako první distributor uváděl do oběhu nebezpečný přípravek,klasifikovaný jako žíravý, pod obchodním názvem “ čistič potrubí a sifónů” v balení 500 g v bílé nádobě s oranžovým uzávěrem, aniž uchovával doklady o splnění požadavků na obaly a na uzávěry odolné proti otevření dětmi v souladu s ČSN EN ISO 8317. K porušení zákona došlo na provozovně Ostrava, U Stadiónu 3266/1. Pokuta byla uložena dle ust. 38c písm. b) za správní delikt dle §38a odst. 5 písm.d) zákona o chemických látkách

20 000,- Kč

za porušení § 20 odst.2 zákona o chemických látkách,kterého se účastník řízení dopustit tím, že jako první distributor uváděl do oběhu nebezpečný přípravek “ čistič potrubí a sifónů” , aniž by na obalu byl výstražný symbol žíravý popsán písmenem a textem a nebylo uvedeno tel. číslo K porušení zákona došlo na provozovně Ostrava, U Stadiónu 3266/1. Pokuta byla uložena dle ust. 38c písm c) za správní delikt dle 38a odst. 5 písm. e)zákona o chemických látkách

10 000,-Kč

za porušení § 23 zákona o chemických látkách,kterého se účastník řízení dopustit tím, že nezajistil zpracování bezpečnostního listu (dále jen Bl) pro nebezpečný přípravek čistič potrubí a sifónů dle § 23 zákona. V rámci kontroly účastník řízení předložil bezpečnostní list, který byl zpracován dle již neplatného zákona č. 157/1998 Sb. a souvisejících předpisů, tedy tento bezpečnostní list nesplňoval kritéria dané § 23 zákona a prováděcí vyhlášky č. 231/2004 Sb. K porušení zákona došlo na provozovně Ostrava, U Stadiónu 3266/1. Pokuta byla uložena dle ust. § 38c písm. c)zákona za správní delikt dle § 38a odst. 5 písm.f) zákona o chemických látkách.

 

TILIA MĚLNÍK spol. s r.o.

Vřesová 3006, Mělník, 276 01

IČ: 498 26 841

Pokuta v celkové výši: 160 000 Kč,-

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo právní moci dne 13.9.2006.

60 000 Kč

za porušení ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se společnost Tilia dopustila tím, že v kontrolovaném období roku 2005 a části roku 2006 neoprávněně nakládala s odpady na pozemku st. p.č. 62/1 v k.ú. Vlíněves a v areálu bývalého statku na adrese Vlíněves čp. 28, neboť tyto pozemky nebyly k nakládání s odpady určeny dle zákona o odpadech ani dle jiného zákona, např. stavebního zákona. Pokuta byla uložena dle dle § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech

60 000 Kč

za porušení ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se společnost Tilia v tomto případě dopustila tím, že v kontrolovaném období roku 2005 a části roku 2006 provozovala zařízení ke sběru a výkupu odpadů na adrese Vlíněves čp. 9, 277 01 Dolní Beřkovice v rozporu s podmínkami č. 2, 3, 6 a v části, kde je ve výroku uveden seznam odpadů, které lze přijmout do zařízení a které mohou vzniknout vytříděním z odpadů, platného souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje, vydaného pod č.j.: ŽP-35465-B/02 ze dne 17. 3. 2003 a dále provozovala v kontrolovaném období v roce 2005 a části roku 2006 zařízení ke sběru a výkupu odpadů na adrese Vlíněves čp. 14, 277 01 Dolní Beřkovice, v rozporu s podmínkami č. 2, 3 a 6 platného souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje, č.j.: ŽP-35465-C/02 ze dne 17. 3. 2003. Pokuta byla uložena Dle § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech.

20 000 Kč

za porušení § 39 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se společnost Tilia dopustila tím, že nezaslala samostatně vypracované roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2005 za provozovnu Vlíněves čp. 14. Dále pak v ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2005 za provozovnu Vlíněves čp. 9 neuvedla pravdivé a úplné údaje (nejsou uvedeny odpady, které vzniknou vytříděním a dále jsou uvedeny chybně kódy nakládání). Pokuta byla uložena dle § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.

20 000 Kč

za porušení ustanovení § 16 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se společnost Tilia dopustila tím, že v roce 2005 v zařízení Vlíněves čp. 9 nakládala s nebezpečným odpadem kat. č. 14 06 03* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel, v množství 0,019 t, kód způsobu nakládání s odpady A00, který vznikl z její produkce. S nebezpečnými odpady pocházející z vlastní produkce lze nakládat pouze na základě souhlasu příslušného správního úřadu. V rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, čj.: ŽP-35465-B/02 ze dne 17. 3. 2003, kterým byl udělen souhlas k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů, je výslovně uvedeno: “Upozorňujeme, že udělený souhlas nepokrývá nakládání s nebezpečnými odpady vznikajícími v zařízení.” Společnost Tilia příslušný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady v roce 2005 nevlastnila. Pokuta byla uložena dle § 66 odst. 4 písm. d) zákona o odpadech.

 

HZC spol. s r.o.

Zahradní 105, Jeneč, 252 61

IČ: 14802899

Pokuta ve výši 250 000 Kč,- za porušení za porušení ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se právnická osoba HZC spol. s r.o. dopustila tím, že v den kontroly v provozovně společnosti HZC (zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů) na adrese Jateční ul., Praha 7 bylo zjištěno, že společnost HZC mísí jednotlivé druhy odpadů, vytřiďování odpadů neprobíhá v souladu s platným provozním řádem, společnost HZC nevede evidenci v souladu s § 39 zákona o odpadech a provozní deník nevede dle požadavků platného provozního řádu. Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal. Rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 20.10.2006. Pokuta byla uložena dle dle § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech

 

HANECO s.r.o. Stará cesta 268, 330 08 Zruč - Senec

IČ: 47719451

Pokuta ve výši 120 000 Kč za porušení povinnosti stanovené v ust. § 12 odst. 2 zákona, kterého se společnost dopustila tím, že odstraňovala odpady (dřevo, tlakové hadice, vzduchové filtry, kanystr od oleje, plasty, plechovky, skleněné lahve) pálením na otevřením ohništi. Pálení proběhlo dne 28. 4. 2006 v manipulačním skladu společnosti, lokalita Zelený Háj, Krchleby u Staňkova (dále jen “provozovna”). Společnost výše uvedeným činem porušila ustanovení § 12 odst. 2 zákona tím, že nakládala s odpady v zařízení, které k nakládání s odpady podle zákona určeno není. Společnost odpady odstraňovala v zařízení, jímž bylo místo ve smyslu § 4 písm. e) zákona. Za tento prokázaný delikt byla uložena pokuta dle podle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech. Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal. Rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 17.8.2006.

  Stanislav Ondrák spol. s r.o.

277 14 Nedomice 65

IČ 61 68 11 30

Pokuta ve výši 500 000 Kč za porušení ust. § 54 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v období od 4. 12. 2005 do 10. 12. 2005 dopravil ze Spolkové republiky Německo do České republiky nelegálně odpady za účelem odstranění. Bylo dovezeno celkem 8 kamionů. Jednalo se konkrétně o 2 kamiony registračních značek: 1S8 19-55, 1S8 24-34, kterými byl dne 8. 12. 2005 přivezen odpad k odstranění do provozovny společnosti Stavební výroba Praha, a.s., IČ 47 11 60 13, na adrese: Dolní Žandov 174, v celkovém množství 45,36 tun. Dále se jednalo o 6 kamionů registračních značek: MEK 60-33, 4S5 73-79, 1S8 25-81, 4S5 64-24, MEL 12-46 a 1S8 16-80, kdy odpady z těchto kamionů byly odstraněny na Skládce odpadů Činov provozované společností ZITAS-TKO spol. s  r.o., v celkovém množství 147,45 tuny. Všechny shora uvedené kamiony jsou ve vlastnictví a zároveň je provozuje účastník řízení a v uvedeném období přepravovaly následující odpady: V případě odpadů odstraněných ve středisku Dolní Žandov se jednalo o svázané balíky skládající se ze směsi odpadů a dalších neidentifikovatelných složek (igelity, PET láhve, kelímky od jogurtů, příměsi papíru), dále pak o odstřižky z výroby rohoží do interiérů osobních vozidel, rovněž svázané v kusových balících. Tyto odpady byly zařazeny pověřenou osobou ve smyslu § 7 odst. 2 zákona jako odpad kat. č. 20 03 01: směsný komunální odpad, který patří dle přílohy č. III Nařízení Rady (EHS) č. 259/93, o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole (dále “Nařízení Rady”) do “Žlutého seznamu odpadů.”

V případě zbývajících 6 kamionů byly odpady předány k odstranění na Skládku odpadů Činov jako směsný komunální odpad. Tento odpad patří rovněž do “Žlutého seznamu odpadů” a je veden pod kódem AD 160. Pokuta byla uložena dle dle ust. § 66 odst. 4 písm. g) zákona o odpadech. Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal. Rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 10.10.2006.

 

Skládka Tušimice, a.s.

Tušimice 7, Kadaň, 432 01

IČ 250 05 553

Pokuta ve výši 100 000 Kč za porušení povinností stanovených v ust.§ 20 písm. c) zákona o odpadech, kterého se Skládka Tušimice dopustila tím, že jako provozovatel zařízení na odstraňování odpadů provozovala skládku Tušimice v rozporu se schváleným provozním řádem tohoto zařízení. Odpady kategorie “Ostatní”, které jsou do kazety “A” ukládány (seznam ukládaných odpadů je uveden v provozním řádu skládky) nebyly po ukončení směny dne 9.3.2006 překryty zeminou, jak to provozovateli zařízení ukládá provozní řád skládky. Rovněž tak nebyla dodržena mocnost ukládaných odpadů v této kazetě, která musí být dle provozního řádu max. 0,5m, ale v době kontroly dne 10.3.2006 byla po celé ploše kazety několikanásobně větší. Pokuta byla uložena dle dle ust. § 66 odst. 3 písm. c) zákona o odpadech. Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal. Rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 27.7.2006.

 

ABRATECH s.r.o.

Palackého 68/803, Přívoz, 702 00

IČ:26253283

Pokuta v celkové výši: 100 000 Kč,-

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.9.2006.

20 000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 16 odst. 1 písm.f) zákona o odpadech, kterého se společnost ABRATECH dopustila tím, že vznikající odpady nebyly zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením a únikem, před vchodem do haly bývalé výkrmny prasat byly umístěny čtyři sudy o objemu cca 200 l zcela zaplněné vzájemně promísenými následujícími odpady – odpad sorbentu (znečištěné textilie), odpad plastu (folie a autoplast), komunální odpad, zemina znečištěná olejem a odpadní obaly se zbytkem oleje. Uloženo podle § 66 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech.

20 000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se společnost ABRATECH jako původce odpadu dopustila tím, že vznikající odpady neshromažďuje utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií (zejména se jedná o neutříděné shromažďování – mísení odpadů kategorie “O” a “N”). V době šetření se před vchodem do haly bývalé výkrmny prasat nacházely čtyři sudy o objemu cca 200 l zcela zaplněné vzájemně promísenými následujícími odpady – odpad sorbentu (znečištěné textilie), odpad plastu (folie a autoplast), komunální odpad, zemina znečištěná olejem a odpadní obaly se zbytkem oleje. Výše uvedené odpady byly v době šetření vzájemně promíseny – shromažďovány neutříděně. Uloženo dle dle ustanovení § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

20 000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 13 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se společnost ABRATECH jako původce odpadu dopustila tím, že místa nakládání s nebezpečným odpadem nebyla vybavena příslušným identifikačním listem, idetifikační listy nebezpečných odpadů, které prokazatelně společnosti ABRATECH vznikaly, nebyly ani na provozovně uloženy. Pokuta uložena dle § 66 odst. 2 písm.d) zákona o odpadech.

40 000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 16 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se společnost ABRATECH dopustila tím, že nakládala se vznikajícími nebezpečnými odpady bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu. ČIŽP OI Brno vlastním šetřením – dotazem na příslušný správní úřad zjistila, že společnost ABRATECH nakládá s nebezpečnými odpady bez souhlasu příslušného správního úřadu, a to v období od počátku podnikání na provozovně v Mrlínku, cca od počátku dubna 2006 (viz smlouva o pronájmu) do dne šetření. Způsob nakládání spočíval zejména ve shromažďování vznikajících nebezpečných odpadů. Vznikající druhy a způsob nakládání (včetně množství, se kterým v době šetření bylo nakládáno) je uvedeno v odůvodnění pokuty, nakládání bylo zejména s následujícími nebezpečnými odpady: např. odpad sorbentu (znečištěné textilie), zemina znečištěná olejem, odpadní obaly se zbytkem oleje. Odpad vznikl z činnosti společnosti – oprav motorových vozidel ve vlastnictví společnosti. Uloženo dle § 66 odst. 4 písm.d) zákona o odpadech.

 

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov

IČ:00844641

Pokuta v celkové výši: 280 000 Kč,-

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo právní moci dne 16.8.2006.

70.000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, jako provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů – “sklad nebezpečných odpadů – upravený chladírenský vůz Českých drah” (dále zařízení) provozoval zařízení v rozporu se souhlasem příslušného správního úřadu a v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení: neoznačil zařízení listem s katalogovými čísly odpadů ukládaných v zařízení; v zařízení nakládal s placentou, kterou dále předával oprávněné osobě dle zákona (společnosti Biopas spol. s r.o., Kroměříž), tedy nakládal s placentou v režimu odpadů jako s odpadem kat.č. 180102 O/N Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla 18 01 03) dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, v platném znění (dále jen Katalog odpadů), aniž byl tento odpad uveden v seznamu přijímaných odpadů povolených v provozním řádu zařízení; odpady kat.č. 180101 O/N, 180102 O/N a 180103* utříděné dle druhů a kategorií předával dále osobě oprávněné k jejich převzetí (společnosti Biopas spol. s r.o., Kroměříž) souhrnně pod jedním kat.č. 180103*, což je v rozporu s bodem č. 6 souhlasu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kde je uvedeno, že při nakládání s odpady musí být zabráněno míšení jejich jednotlivých druhů; nebyl předložen souhlas k upuštění od odděleného shromažďování uvedených komodit odpadů. Uloženo dle ust. § 66 odst.3 písm. d) zákona o odpadech.

45.000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust § 16 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nakládal s nebezpečným odpadem kat.č. 180101O/N Ostré předměty (kromě čísla 180103*) v období od 1.10.2004 do 17.3.2006 formou jeho shromažďování bez souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy. Uloženo dle ust. § 66 odst.4 písm. d) zákona o odpadech.

30.000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust § 13 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nakládal s nebezpečným odpadem kat.č. 090101*, 090104*, 200121* a 150202* formou jeho shromažďování, aniž místa nakládání s tímto nebezpečným odpadem vybavil identifikačním listem nebezpečného odpadu. Uloženo dle ust. § 66 odst.2 písm. d) zákona o odpadech.

30.000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust § 40 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nevedl evidenci přepravovaných nebezpečných odpadů, tedy jako odesílatel odpadu nevyplnil evidenční list v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem při přepravě nebezpečného odpadu kat.č. 180103*, 160107*, 200135* předávaného oprávněné osobě Biopas spol. s r.o., Kroměříž v roce 2006 (nevyplnil položku č. 15 Původce odpadů). Uloženo dle ust. § 66 odst.2 písm. a) zákona o odpadech.

45.000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust § 39 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nezaslal, za období roku 2005, pravdivé a úplné hlášení druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny, a to ve lhůtě do 15.2.2006 (účastník řízení nevykázal v hlášení o odpadech za rok 2005 za provozovnu Nemocnice Krnov odstranění odpadu kat.č. 190805 v množství 51,72 t a v hlášení o odpadech za rok 2005 za provozovnu Nemocnice Město Albrechtice produkci 724,5 kg odpadu kat.č. 180101 O/N, jak vyplývá z průběžné evidence odpadů vedené v roce 2005 za tuto provozovnu). Uloženo dle ust. § 66 odst.2 písm. a) zákona o odpadech.

20.000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust § 16 odst. 1 písm. k) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, neustanovil za podmínek stanovených zákonem odpadového hospodáře. Uloženo dle ust. § 66 odst.3 písm. g) zákona o odpadech

40.000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že shromažďoval odpady sklo a sklo znečištěné škodlivinou neutříděně podle jednotlivých druhů a kategorií. Uloženo dle ust. § 66 odst.5 zákona o odpadech.

 

RTT, spol. s r.o. Vrchlabí, Na Valech 304

IČ 25261134,

Pokuta ve výši 100 000 Kč za za neplnění povinností stanovených v § 18 odst.1, písm. j) a § 39 odst. 1 a 2, a § 40 zákona, §§ 21a 25 vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění (dále jen vyhláška č.383) tím, že neuvedl v průběžné evidenci odpadů za říjen 2003 odpady vzniklé při akci “rekonstrukce Nabíjející stanice na letecké základně Čáslav”, v říjnu 2003, tyto odpady neuvedl ani v hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2003 a nezaslal příslušnému úřadu evidenci přepravy nebezpečných odpadů za tyto odpady, a dále neuváděl údaje o původci odpadu v bodu 15 evidenčního listu přepravy nebezpečných odpadů (příloha č. 26 vyhlášky č.383). Uloženo dle ustanovení § 66 odst.2 písm. a) zákona o odpadech. Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 8.9.2006.   LAGARDE SPEDITION spol. s r.o.

Wolkerova 956/17, 350 02 Cheb

IČ 25 21 89 72

Pokuta ve výši 200 000 Kč za porušení povinnosti stanovené v ust. § 26 odst. 1 písm. a) zákona, kterého se účastník řízení dopustil tím, že ve dnech 2. 3. 2006, 12. 4. 2006, 21. 4. 2006 a 28. 4. 2006 provedl přeshraniční přepravu odpadů ze “Žlutého seznamu” přes území České republiky, aniž by tyto přepravy oznámil dotčenému příslušnému orgánu, v tomto případě Ministerstvu životního prostředí ČR (dále “MŽP ČR”). Tímto došlo ze strany účastníka řízení k porušení článku 26 odst. 1 písm. a) Nařízení Rady (EHS) č. 259/93, o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole (dále “NR 259”). K porušení zákona a prováděcích právních předpisů došlo vždy na území ČR, a to v místě hraničního přechodu kamionové dopravy Folmava a hraničního přechodu kamionové dopravy Pomezí. Uloženo dle ustanovení § 66 odst. 4 písm. g) zákona o odpadech. Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal. Výši pokuty odvolací orgán potvrdil, rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.8.2006.

 

LUCERNA a.s.

Bílina, Litoměřická 280/48, 418 01

IČ:61537616

Pokuta ve výši 250 000 Kč za porušení povinnosti stanovené v ust. §37n odst. (3) v součinnosti s ust. §37h odst. (1) písm. c) zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že nepřenesl dle ust. §37h odst. (1) písm. c) zákona o odpadech povinnosti na právnické osoby, které na základě rozhodnutí MŽP, zajišťující společné plnění povinností stanovené pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu podle 8.dílu zákona o odpadech pro financování nakládání s historickými elektrozařízeními zařazených do skupin 2, 3, 4 a 5 dle přílohy č.7 k zákonu o odpadech. Účastník při kontrole provedené dne 7.4.2006 nepředložil platné smlouvy s provozovateli kolektivních systémů, kteří zajišťují financování nakládání s historickými elektrozařízeními ze skupiny 2, 3, 4 a 5, ačkoliv tato historická elektrozařízení dovážel a uváděl na trh v ČR přede dnem 13.8.2005. V tomto jednání je spatřováno porušení povinnosti uvedené v ust. § 37n odst. (3) zákona o odpadech, protože účastník nemá zajištěno financování nakládání s historickými elektrozařízeními ze skupiny 2, 3, 4 a 5 prostřednictvím schválených kolektivních systému MŽP ČR, neboť účastník nepřenesl uloženou povinnost dle ust. §37h odst. (1) písm. c) zákona o odpadech na právnické osoby, které jsou provozovateli kolektivních systémů. Uloženo dle ust. §66 odst. (4) písm. f) zákona o odpadech. Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal. Rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 25.10.2006

 

SLANSPED s.r.o.

Sítná 3105, Kladno, 272 01

IČ 25082507 Pokuta ve výši 250 000 Kč za porušení povinnosti stanovené v ust. §12 odst. (2) zákona o odpadech, kterého se společnost Slansped dopustila tím, že dne 2.2.2006 a následně dne 9.2.2006 nakládala v pronajatém objektu Radešín čp. 34, okr. Litoměřice s odpady: 1.podskupina č.1912 odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace) tj. konkrétně jiné odpady z mechanické úpravy odpadů obsahující či neobsahující nebezpečné látky-do balíků slisovaný komunální odpad katalogové číslo (dále jen “k.č.”) 191211, popř. k.č. 191212 a 2.podskupina č.2001 složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 1501) tj. konkrétně odpadu textilní materiál -vyřazený použitý textil resp. obnošené šatstvo k.č. 200111,zařazených dle vyhl. MŽP č. 384/2001Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů, v zařízení, které není k nakládání s odpady dle zákona o odpadech určeno. Uloženo dle ust. §66 odst. (4) písm. b) zákona o odpadech. Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal. Rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 16.10.2006

 

BURSON PROPERTIES, a.s. Jihlava, Antonínův Důl č.p. 107, 586 02 IČ 26510090 Pokuta ve výši 250 000 Kč za porušení ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se společnost dopustila tím, že provozovala zařízení k odstraňování odpadů - bývalou skládku Jihlavských skláren Bohemia a.s. v k.ú. Střelecká, v období roku 2004 až srpna 2005 bez souhlasu k provozování tohoto zařízení a jeho provozním řádem, který vydává příslušný krajský úřad. Na uvedenou skládku účastník řízení ve výše uvedeném období ukládal odpady kategorie “O” pocházející z vlastní výrobní činnosti a to nevratné střepy, kaly z broušení skla, chemosádrovec. Uloženo dle § 66 odst. 3 písm. c) zákona o odpadech. Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 25.1.2006

 

fyzická osoba oprávněná k podnikání

Pokuta v celkové výši: 130 000 Kč,-

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal a rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potrvzeno a nabylo právní moci dne 4.10.2006.

100.000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust § 19 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jako provozovatel zařízení k využívání odpadů – “Terénní úpravy za účelem rekultivace bývalé pískovny” (dále zařízení) provozoval zařízení v  rozporu s jeho schváleným provozním řádem, a to v následujících bodech: do zařízení přijal odpady, jejichž kvalitativní charakteristiky neumožňují jejich přijetí do zařízení (rozbory odpadů neodpovídají ukazatelům uvedeným v tab. 6.1 přílohy č. 6 a tab. 9.1 přílohy č. 9 vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady (dále vyhláška), a dále odpady bez kvalitativní charakteristiky odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení) překročil povolenou kubaturu návozu jak roční, tak celkovou uložením 5413 t odpadů v zařízení v roce 2005 areál nebyl vybaven informačními tabulemi s údaji o provozu zařízení (provoz vozidel, povolený návoz odpadu včetně provozní doby a telefonních čísel). Uloženo dle dle ust. § 66 odst.3 písm. c) zákona o odpadech.

30.000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust § 39 odst. 3 zákona o odadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jako provozovatel zařízení k využívání odpadů nezaslal ve stanovené lhůtě příslušnému správnímu úřadu údaje o tomto zařízení, a to do 2 měsíců od zahájení provozu tohoto zařízení. Uloženo dle dle ust. § 66 odst.2 písm. a) zákona o odpadech.

 

Profiakont, s.r.o Jírovcova 2595, 370 04 České Budějovice

IČ 251 98 777 Pokuta v celkové výši: 295 000 Kč,-

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 26.7.2006.

35.000 Kč

za porušení ustanovení §12 odst. 3 zákona o odpadech, dle kterého je k převzetí odpadů do svého vlastnictví oprávněna pouze osoba, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu. Společnost Profiakont, s.r.o. dle předložené průběžné evidence odpadů za r. 2005 takto neoprávněně:

převzala a do ČR dovezla odpad katalogové číslo 200111 Textilní materiály, převzala v ČR odpad katalogové číslo 200101 Papír a lepenka, převzala v ČR odpad katalogové číslo 200139 Plasty, a to vše bez platného souhlasu místně příslušného krajského úřadu, který by ji k tomu opravňoval. Uloženo podle §66 odst. 5 zákona o odpadech.

150.000 Kč

za porušení ustanovení §12 odst. 2 zákona o odpadech, dle kterého lze s odpady nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Společnost Profiakont, s.r.o. soustřeďovala sbíraný odpad kat

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí