zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ecolabeling jako prostředek komunikace

02.02.2007
EMS
Ecolabeling jako prostředek komunikace
Stále více spotřebitelů vnímá kvalitu výrobků s ohledem na životní prostředí.
Výrobci musí tyto změny spotřebitelského chování zohledňovat a vhodně marketingově využívat. Vhodným prostředkem ke komunikaci je environmentální značení a prohlášení (ecolabeling).

Environmentální značení a prohlášení je dobrovolným, tržně orientovaným nástrojem ochrany životního prostředí. Pro zajištění transparentnosti a celosvětové srovnatelnosti hodnocení je upraveno normami ISO řady 14020. Cílem je povzbudit nabídku a poptávku po výrobcích s nižšími environmentálními aspekty prostřednictvím sdělování ověřitelných, přesných a nezavádějících informací založených na vědecké metodice poskytující reprodukovatelné výsledky. Existují tři druhy environmentálního značení a prohlášení:

typ I - výrobky splňující předem stanovené environmentální požadavky v rámci určité výrobkové kategorie, které jsou nezávisle ověřeny třetí stranou - ekologicky šetrné výrobky;

typ II - environmentální tvrzení o výrobku (např. biologicky degradovatelný) provedené výrobcem s potvrzením o správnosti tohoto tvrzení;

typ III - kvantifikované environmentální informace zahrnující celý životní cyklus výrobku, určené ke srovnání výrobků shodných funkčních vlastností a nezávisle ověřené třetí stranou - environmental product declaration (EPD).

EPD - ABSOLUTNÍ KVANTIFIKOVANÁ VÝPOVĚĎ

EPD musí být vždy založeno na ověřených datech z posouzení životního cyklu (life cycle assessment - LCA) výrobku v souladu s požadavky norem ISO řady 14040. Je určeno především k mezipodnikové komunikaci (B2B), avšak není vyloučeno ani použití ve vztahu ke konečným spotřebitelům (B2C). Narozdíl od typů I a II, založených na porovnávání vybraných environmentálních ukazatelů z některých fází životního cyklu výrobku s předem definovanými standardy, je EPD absolutní kvantifikovanou výpovědí o environmentálních aspektech daného výrobku, a to ve všech fázích jeho životního cyklu. Ty zahrnují těžbu surovin a paliv a výrobu základních materiálů a energií, výrobu hodnoceného výrobku, přepravu ve všech fázích životního cyklu výrobku, užití výrobku a jeho servis, demontáž a recyklaci/zneškodnění součástí po skončení životnosti výrobku. V tomto případě je tedy vyloučeno "přesouvání" environmentálních zátěží mezi jednotlivými fázemi životního cyklu výrobku, kdy příznivé charakteristiky například ve fázi "užití" mohou být převáženy negativními dopady například ve fázi výroba.

NA ZAČÁTKU JE LCA STUDIE

K základním environmentálním aspektům výrobku, které se v EPD vyhodnocují, patří: spotřeba přírodních zdrojů (materiálových i energetických), spotřeba vody, emise do ovzduší, emise do vod a produkce odpadů. Sestavení EPD předchází LCA studie výrobku podle norem ISO řady 14040. Základní informací je součástkové a materiálové složení hodnoceného výrobku. Každá ze součástek, ať se jedná o vyrobené, či nakoupené díly, nebo hotové sestavy, se charakterizuje místem výroby a způsobem přepravy do místa montáže hodnoceného výrobku. Tím jsou popsány přepravní nároky ve fázi výroby.

Dalším krokem je popis výrobních postupů jak vyráběných dílů, tak i nakupovaných dílů či hotových sestav i vlastního hodnoceného výrobku. K popisu se používají hmotnostní a energetické vstupy a emisní/odpadové výstupy, sestavené na základě bilancí a vztažené na zvolenou funkční jednotku (1 ks výrobku či jednotka charakterizující funkci výrobku). Obdobně se popíše distribuce hotového výrobku (včetně obalů) a návazné fáze životního cyklu - užití (provoz, včetně spotřeby energií, pomocných materiálů a náhradních dílů, i včetně přepravy výrobku do místa servisu) a demontáž výrobku po skončení jeho životnosti (přeprava do místa demontáže, spotřeba energií), včetně recyklace využitelných součástí a skládkování nevyužitelných materiálů.

Takto shromážděná data, tvořící materiálovou a energetickou "mapu" výrobku, jsou následně vložena do specializovaných softwarů využívajících rozsáhlé databáze o environmentálních souvislostech těžby a úpravy materiálů, paliv a energií, dílčích výrobních postupech a různých způsobech přepravy. Teprve tato data poskytnou komplexní obraz o environmentálních aspektech hodnoceného výrobku od "kolébky do hrobu".

KDE JSOU PŘÍNOSY?

Výrobce musí při sběru dat vyhodnotit veškeré spotřeby materiálů a energií na daný výrobek. Tyto údaje jsou klíčovou informací k vyhodnocení výrobních nákladů daného produktu. Výrobce tak získává nástroj pro řízení vlastních materiálových a energetických toků. Otázkou řízení změn je pak provést tuto alokaci na inovovaný výrobek v dané výrobkové řadě, a ovlivňovat tak jeho environmentální profil.

Odsud je jen krok k porovnávání materiálových a energetických toků u srovnatelných výrobků různých výrobců, což umožní veřejně dostupná celosvětová databáze EPD (v současné době na www.environdec.com). To bude významný benchmarketingový nástroj iniciující permanentní výrobkové změny odpovídající neustále se zrychlujícím inovačním cyklům výrobků.

Certifikace

Certifikát EPD s dotací EU

Díky podpoře Evropského sociálního fondu se v současné době otevírá možnost získání certifikace EPD i pro malé a střední podnikatele z území Prahy. Úřad práce hlavního města Prahy podpořil v rámci grantového schématu "Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací" projekt "EPD - environmentální deklarace výrobků jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti", který umožňuje 10 pražským podnikům získat certifikát EPD s využitím až 95 % dotace EU. Na internetových stránkách projektu (www.certifikace.eu) se zájemci mohou seznámit s podmínkami, které deset vybraných klientů dostane. Projekt není doposud plně obsazen, proto případní zájemci mohou ještě této příležitosti využít.

AUTOR: Marek Záveský

je hlavním výzkumným pracovníkem společnosti ECO trend
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí