zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

K otázce obnovení těžby uranu: Co bylo rozhodnuto již minulý rok MPO ČR o ložisku Rožná?

03.02.2007
Odpady
Energie
Geologie
EIA
K otázce obnovení těžby uranu: Co bylo rozhodnuto již minulý rok MPO ČR  o ložisku Rožná?

Materiál informuje o důvodech pokračování těžby uranu na lokalitě Rožná.

Dotěžení zásob uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka

Publikováno: 25.1.2006

Autor: Ing. Šanda Vladimír

Ministerstvo průmyslu a obchodu provedlo analýzu návrhu státního podniku DIAMO na prodloužení těžby uranu na ložisku Rožná a zpracovalo na jednání vlády ČR "Informaci o dotěžení zásob uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka, v souvislosti s růstem cen uranu na světových trzích". Vláda ČR vzala svým usnesením ze dne 12. října 2006 č. 1316 tuto informaci na vědomí, schválila pokračování těžby a úpravy uranu na ložisku Rožná do konce roku 2008 bez nároku na finanční zdroje státního rozpočtu a zrušila usnesení vlády ze dne 26. června 2002 č. 689.

Lokalizace a charakteristika ložiska

Uranové ložisko Rožná se nachází v kraji Vysočina, okres Žďár nad Sázavou. Jeho dobývací prostor o současné rozloze 8,76 km2 je situován v katastrálních územích obcí Bukov, Milasín, Rožná, Dolní Rožínka, Horní Rožínka, Rodkov, Blažkov a Horní Rozsíčka.

V oblasti Dolní Rožínka bylo uranové zrudnění ověřeno geologicko—průzkumnými pracemi v roce 1954. Od roku 1958 až dosud zde probíhá hlubinná těžba, která je od roku 1990 soustředěna jen na ložisku Rožná. Finálním prodejným produktem z těžby a úpravy je uranový koncentrát (žlutý koláč) ve formě diuranátu amonného a vedlejším produktem z likvidace nadbilančních vod z úpravny je prodejný síran sodný. Produkovaný uranový koncentrát vyhovuje svojí kvalitou obchodním normám všech konverzních závodů.

Celkové zásoby představovaly v ložisku Rožná před započetím útlumu těžby a úpravy uranu objem 2 400 tun uranu. V průběhu dokončování průzkumných prací přechodně vzrostly na 3 200 tun a od roku 1995 uplatněním parametrů výběrové těžby byly přepočteny na stav 1 850 tun uranu. V současné době jsou ve výši 687 tun.

Těžní věž Dolu RožnáTěžní věž Dolu Rožná

Hlavní důvody pro změnu rozhodnutí o pokračování těžby uranu na ložisku Rožná

Hlavním důvodem je výrazný nárůst cen uranu na světových trzích. Po dlouhém období cenové deprese (v období 1988 — 2003), vyvolané zejména vržením "laciného" uranu z ruských zásob na trh a stagnací jaderných energetických programů v řadě rozhodujících zemí světa, nastala nejprve pozvolná a později prudká konjunktura cen uranu.

Podle dostupných informací, současná úroveň cen uranu a jejich očekávaný vývoj, vytváří nové možnosti pro dotěžení konzervovaných zásob ve světě a dokonce pro otevření nových ložisek. Poslední cenové údaje ze zdroje UX) uvádí cenu ve výši 29,5 USD za 1 libru U3O8, což v přepočtu činí 76,7 USD za 1 kg uranu a při kurzu 25 Kč/USD je korunová cena 1 916 Kč za 1 kg uranu. Podle názoru některých odborných firem vzrůstající cena uranu úzce souvisí s ohlášenou expanzí jaderné energetiky některých zemí (jihovýchodní Asie) a s postupným překvalifikováním stávajícího jaderného programu USA.

Vzhledem ke stávající surovinové základně na ložisku Rožná, možnosti výroby uranového koncentrátu a vývoji cen, bude zajištěna v letech 2006 — 2008 ekonomicky rentabilní těžba a výroba uranu. Vlivem optimalizace činností a výběru rudných bloků k těžbě jsou již několik roků v o. z. GEAM Dolní Rožínka snižovány výrobní náklady na 1 kg uranu ve finálním produktu — uranovém koncentrátu a nyní jsou výrazně nižší než cena na uranovém trhu. Za tohoto předpokladu lze konstatovat, že dodatečná výroba uranu z prodloužení provozu v o. z. GEAM Dolní Rožínka bude efektivní. Těžba a úprava uranu nebude dotována z prostředků státního rozpočtu a případný zisk z prodeje bude použit na pokrytí pozdějších nákladů likvidace ložiska Rožná.

Příznivý bude rovněž dopad na zaměstnanost v regionu Bystřicko, neboť nedojde k propouštění cca 650 zaměstnanců, kteří těžbu a úpravu uranu budou nadále zabezpečovat. Více jak 65 % zaměstnanců o. z. GEAM Dolní Rožínka má trvalé bydliště právě v tomto regionu.

Vliv těžby na životní prostředí

Sledování působení činnosti odštěpného závodu GEAM Dolní Rožínka státního podniku DIAMO na životní prostředí je zajišťováno ve smyslu § 18 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Monitoring je prováděn podle dokumentovaných programů monitoringu, které jsou schvalovány a jejich výsledky každoročně projednávány s příslušnými správními úřady, orgány odborného dozoru (SÚJB) a seznamována je s nimi rovněž veřejnost.

Na základě vyhodnocení dosavadních výsledků pravidelného monitoringu životního prostředí, bylo prokázáno, že v důsledku těžby a zpracování uranové rudy v oblasti Dolní Rožínka nedochází k závažnému znečišťování nebo poškozování životního prostředí.

S ohledem na úroveň technického a organizačního zabezpečení těžby a zpracování uranu v Dolní Rožínce (připravenost dolu, čištění důlních vod, technicko bezpečnostní zajištění odkališť, systematický monitoring pracovního a životního prostředí) a plný soulad provozované hornické činnosti s požadavky právních předpisů a norem lze konstatovat, že ani prodloužení těžby ve stávajícím dobývacím prostoru nebude mít negativní vliv na životní prostředí a nevyvolá ani žádná další mimořádná opatření na jeho ochranu.

Čistírna volných vod na odkališti RožnáČistírna volných vod na odkališti Rožná

Možnost dalšího prodloužení těžby

Přijaté usnesení vlády schvaluje prodloužení těžby na ložisku Rožná do konce roku 2008. Pokud by i po roce 2008 byla příznivá cenová relace uranového koncentrátu a v rámci upřesnění těžitelných zásob by se prokázala možnost další těžby i po roce 2008, může vláda České republiky rozhodnout o pokračování další těžby uranu na výše uvedeném ložisku.

ZDROJ: MPO

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí