zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologický provoz podniků není jen vizí

16.02.2007
Ovzduší
Ekologický provoz podniků není jen vizí
Jedním ze základních aspektů čistoty ovzduší u ekologicky sledovaných průmyslových a energetických objektů je účinné odlučování pevných částic z odpadních plynů
 před jejich vypouštěním do ovzduší. K nejefektivnějším technickým řešením a prostředkům, jak ovlivnit výslednou kvalitu životního prostředí v okolí zdrojů znečištění, patří elektrostatické odlučovače a látkové filtry.

ELEKTROSTATICKÉ ODLUČOVAČE A JEJICH VYUŽITÍ

Elektrostatické odlučovače jsou využívány v řadě průmyslových procesů k dosažení nízké hodnoty úletu tuhých znečišťujících látek, například v elektrárnách (odlučování popílku vznikajícího při spalování uhlí), spalovnách komunálních a průmyslových odpadů (variabilita odpadů způsobuje proměnlivost vlastností vzniklého popílku a vyžaduje specifické řešení elektrostatického odlučovače), cementárnách (odprášení rotačních pecí při výrobě cementu a vápna) a hutích (vysoká měrná hmotnost prachu a vysoký podtlak spalin určují konstrukci elektrostatického odlučovače).

ELEKTROSTATICKÉ ODLUČOVAČE

Odpadní plyny jsou odváděny ze zdroje znečištění přes elektrostatický odlučovač pomocí ventilátoru a následně vypouštěny do atmosféry. Znečištěné odpadní plyny jsou vedeny do aktivního prostoru elektrostatického odlučovače přes vstupní díl s rozdělovacími stěnami, které zajišťují rovnoměrné rozdělení plynu po celém průřezu elektrostatického odlučovače. Aktivní prostor tvoří systém elektrod, kde vzniká silné elektrostatické pole. V tomto elektrostatickém poli se odlučované částice nabíjí a usazují na povrchu elektrod. Mechanickým oklepáváním se usazené částice uvolňují a padají do výsypek ve spodní části elektrostatického odlučovače, odkud jsou odváděny k dalšímu využití nebo uložení na skládku. K výhodám elektrických odlučovačů patří:

- nízká tlaková ztráta

- menší citlivost na překročení teplot

- nízké provozní náklady

- nenáročnost na obsluhu zařízení

- dlouhá životnost zařízení.

MODULOVÉ PROVEDENÍ

Elektrostatické odlučovače vyrábí ZVVZ Milevsko, a.s., v modulovém provedení. Toto řešení umožňuje měnit rozměry elektrických odlučovačů v závislosti na charakteru zdroje znečištění, charakteru odlučovacího procesu a v případech rekonstrukcí stávajících odlučovačů také umožňuje optimální využití prostoru pro jejich instalaci. Používají se různé rozteče elektrodového systému (300 až 500 mm) s výškou elektrod od 4,5 do 16 m.

ZVVZ, a.s., využívá při vývoji, projektování, výrobě a dodávkách elektrických odlučovačů vlastního know how, které odráží nejnovější poznatky z oblasti výzkumu a vývoje této oblasti v nadnárodním pojetí. Tento přístup začal podnik uplatňovat již v samém začátku vývoje elektrostatických odlučovačů, tedy před více než 30 lety.

"Současné provedení elektrických odlučovačů splňuje veškeré legislativní požadavky EU z hlediska ochrany životního prostředí a výrazně zvyšuje jejich odlučivost a provozní spolehlivost. Konečný efekt pro zákazníka spočívá v úspoře investičních a provozních nákladů," říká k problematice elektrických odlučovačů ředitel divize Engineering Ing. Jiří Kadlec.

GENEZE VÝVOJE ELEKTRICKÝCH ODLUČOVAČŮ V ZVVZ

Princip elektrostatického odlučování je složitý multidisciplinární proces. Vývoj v této oblasti postupuje v souladu se stavem a úrovní poznání v různých oborech techniky. Jedná se o dlouhodobý proces, během něhož dochází k inovaci jednotlivých funkčních prvků. ZVVZ v minulosti úzce spolupracovala s Výzkumným ústavem vzduchotechniky. Na řízené zrušení výzkumných ústavů v devadesátých letech minulého století firma reagovala částečným převzetím výzkumných aktivit. V posledních letech se daří rozvíjet spolupráci nad vývojovými projekty s některými vysokými školami. ZVVZ uplatňuje aktivní politiku spolupráce s akademickými pracovišti s cílem dosáhnout vyšší míry orientace výukových i vědeckých aktivit směrem k potřebám průmyslu. Konkrétními příklady spolupráce jsou společné projekty s Centrem nových technologií při Západočeské univerzitě v Plzni, Ústavem mechaniky tekutin ČVUT v Praze a dalšími. Vysoká technická úroveň elektrických odlučovačů je podmíněna především kvalitou týmu techniků a projektantů, kteří jsou nositeli dalšího vývoje.

SLOVO MÁ ZÁKAZNÍK

"Akciová společnost ZVVZ v minulosti realizovala objemné dodávky technologických zařízení v oblasti vzduchospalinového traktu. Jednalo se zejména o elektrické odlučovače, kouřové a vzduchové ventilátory, klapky, kompenzátory, části kanálů spalin atp. V nedávné minulosti realizovala rekonstrukce uvedených zařízení v rámci generálních oprav 200 MW bloků elektrárny Tušimice. Veškeré dodávky a služby byly vždy realizovány v souladu s požadavky, firma přitom splnila jakostní a termínové ukazatele, definované příslušnými smluvními dokumenty. V současné době působí firma na ETU jako jeden z dodavatelů, který má uzavřenu smlouvu na údržbu zařízení formou tzv. žádankového systému. I zde podnik plní své závazky v kvalitě vysokého standardu, firma disponuje vysokým odborným potenciálem, který je ze strany ČEZ využíván při řešení jakýchkoliv provozních či jiných problémů. I tady ZVVZ vystupuje vždy velice operativně a vstřícně. V roce 2007 bude na ETU zahájena komplexní obnova elektrárny, na níž se bude uvedená firma rovněž podílet významným způsobem, tj. jako dodavatel nového vzduchospalinového traktu v rámci dodávek technologie pro TC 2 - kotel a příslušenství, jehož hlavním dodavatelem je společnost Vítkovice Heavy Machinery," charakterizuje spolupráci se ZVVZ Milevsko Ing. Jiří Hampl, vedoucí odboru Správa majetku ETU.


V tepelné elektrárně Tušimice (spalování hnědého uhlí) provedla ZVVZ generální opravy bloků č. 21, 22 a 24. Uvedení do provozu: 2002 - 2004.

Výkon bloku 200 MW

Počet bloků 3

Elektrický odlučovač EKF 1 - 50 - 10,5 - 3

(EO) - typ - (5 6 5)

Počet EO / blok 2

Umístění EO před odsiřovací jednotkou

Množství kouřových plynů 1 050 000 Nm3 / hod

Teplota kouřových plynů 170 °C

Výstupní koncentrace 100 mg / Nm3 popílku
Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí