zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kácení dřevin kolem silnic a otázka pevných překážek

23.02.2007
Příroda
Kácení dřevin kolem silnic a otázka pevných překážek
Dřeviny jsou ze zákona chráněny před poškozováním a ničením, protože jejich význam pro člověka je zásadní.

Ředitelství silnic a dálnic (dále jen ŘSD) v Jihlavě oznámilo dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny příslušným obecním úřadům záměr kácení vzrostlých stromů podél silnic I/34 z Havlíčkova Brodu směrem na Českou Bělou v rozsahu cca 135 ks a I/38 z Havlíčkova Brodu směrem na Kolín v rozsahu cca 40 ks. Po uplynutí stanovené 15ti-denní lhůty byly vykáceny vzrostlé stromy podél silnice č. 34. MŽP ČR a ČIŽP obdržely následně stížnosti na uvedené kácení a zároveň se objevily zprávy v regionálním tisku, a také v hlavní zpravodajské relaci ČT. Zde bylo mj. uvedeno, že kácení zeleně se děje v souladu s právními  předpisy a že jde o naplňování povinnosti správce komunikace o odstraňování pevných překážek silničního provozu v rozsahu 4,5 m od krajnice vozovky. Tyto informace jsou ovšem zavádějící, neboť podle platné právní úpravy má konečné slovo v otázce navrhovaného kácení silničních dřevin orgán ochrany přírody. ČIŽP ihned situaci zdokumentovala a svolala jednání na ŘSD ČR v Praze a následně na OI ČIŽP v Havlíčkově Brodě za účasti ŘSD Jihlava, MÚ Havlíčkův Brod, Agentury OPK ČR a starostů obcí (jako příslušných orgánů ochrany přírody), v jejichž katastru by mělo probíhat další navržené kácení.

Aktuálně k situaci v kraji Vysočina Na jednání v Havlíčkově Brodu bylo dohodnuto zastavení dalších příprav kácení vzrostlých stromů podél silnice I. třídy č. 38 a stanoven nový harmonogram postupu. Ten zohledňuje námitky ČIŽP jako dozorového orgánu ochrany přírody k rozsáhlému kácení a postoji některých příslušných orgánů ochrany přírody (obce). AOPK ČR byla inspekcí požádána o odborné posouzení stavu označených stromů u silnice č. 38. Zároveň bylo dohodnuto, že po dokončení odborného posudku proběhne obhlídka a sjednocení názoru na otázku nutnosti kácení za účasti AOPK ČR, ŘSD Jihlava, OI ČIŽP a příslušných orgánů OP tak, aby inspekce nebyla nucena použít svého oprávnění k omezení a zákazu činnosti podle § 66 zákona č. 114/1992 Sb.

Obecně k oprávnění správce komunikace ke kácení podle zvláštních předpisů

Při postupu podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích je správce oprávněn kácet tzv. na oznámení, které podá minimálně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody (obecnímu úřadu), jenž ale může kácení pozastavit, omezit nebo zakázat, “pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění”. Vychází se přitom z posouzení zdravotního stavu, funkčního a estetického významu dřeviny a hrozícího nebezpečí pro silniční provoz na dané komunikaci. Jednáním na ŘSD ČR v Praze, za účasti zástupců MŽP ČR a ČIŽP, bylo dosaženo shody na potřebě revize a aktualizace tzv. “Dohody o postupu při aplikaci ustanovení § 8 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve vztahu k ustanovení § 14 a § 20 zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů”, která byla uzavřena mezi MŽP ČR, MD ČR a MV ČR v roce 1995. Další jednání v této věci povede MŽP ČR. Dále bylo dohodnuto pozastavení rozsáhlého kácení podél komunikací do doby dořešení postupu novou meziresortní dohodu.

Význam dřevin rostoucích podél komunikací

Dřeviny jsou ze zákona chráněny před poškozováním a ničením, protože jejich význam pro člověka je zásadní. Kromě životně důležitého významu dřevin jako takových mají však dřeviny rostoucí podél komunikací ještě funkce krajinotvorné, estetické, jsou často biotopem mnoha druhů obratlovců i bezobratlých a důležitou součástí územního systému ekologické stability. Fungují jako biokoridory, větrolamy a protierozní zábrany, ovlivňují mikroklima, čímž brání přehřívání vozovky a omezují oslnění a v neposlední řadě udržují pozornost řidičů, případně naznačují směr pokračování komunikace za horizontem. Proto jsou dřeviny podél komunikací i důležitým bezpečnostním prvkem.

Zdroj: ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí