zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Poskytování informací o dobrovolných nástrojích ochrany životního prostředí

28.02.2007
EMS
Poskytování informací o dobrovolných nástrojích ochrany životního prostředí
Požaduje vedení podniku zlepšení environmentálního profilu organizace?
 • Chcete dát svým zákazníkům najevo, že vyrábíte zboží či poskytujete služby na vysoké úrovni?
 • Usilujete o změnu image Vaší firmy?
 • Toužíte po zdravějším životním prostředí?

K tomu všemu můžete využít dobrovolné nástroje, tedy takové nástroje, které přesahují legislativní rámec, ale o to větší bývá jejich přínos, který vytváříte VY.


Co to jsou dobrovolné nástroje?
Jedná se aktivity (metody, postupy, způsoby chování apod.), které jsou propracované popř. normalizované na mezinárodní úrovni a podniky je zavádějí dobrovolně, nad rámec legislativních předpisů.

K čemu slouží?
Dobrovolné aktivity vedou ke snížení negativních vlivů výroby či provozu na životní prostředí a zároveň k posílení postavení podniku či organizace na trhu, k zvýšení konkurenceschopnosti, dobré pověsti a v neposlední řadě také ke zvýšení zisku.

Proč je zavést?
Podnikatelské subjekty v dnešní době čelí značným legislativním požadavkům v oblasti ochrany životního prostředí. Pro splnění těchto požadavků a současného posílení konkurenceschopnosti subjektu je vhodné využití právě dobrovolných nástrojů, které zajistí jak snížení dopadů na životní prostředí, tak zároveň mohou posílit pozici na trhu.

CENIA, oddělení dobrovolných nástrojů Vám v rámci své dlouhodobé činnosti nabízí informační servis a organizační podporu pro následující dobrovolné nástroje:

Ekologicky šetrný výrobek/služba, ekoznačka ČR
The Flower – Květina, ekoznačka EU
EMAS, systém řízení podniku a auditu s ohledem na životní prostředí
Čistší produkce (CP), preventivní strategie pro efektivní využívání vstupních zdrojů

Uvedené nástroje jsou v rámci oddělení dobrovolných nástrojů organizačně zajišťovány na úrovni odpovědného orgánu pověřeného Ministerstvem životního prostředí.

O dalších dobrovolných nástrojích Vás můžeme informovat. Jedná se především o tyto:

 • Environmentální prohlášení III typu (EPD) - soubor informací o vlivech výrobku na životní prostředí, jenž podnik vypracovává dle ČSN ISO 14025 a které zveřejňuje.
 • Environmentální značení typu II (vlastní environmentální tvrzení) - soubor informací o podniku nebo jeho produktech z hlediska jejich vlivů na životní prostředí, jenž podnik vypracovává podle normy ČSN ISO 14021 a zveřejňuje.
 • ISO 14001 - norma Mezinárodní organizace pro standardizaci v platné verzi ČSN EN ISO 14001:2005 slouží k zavedení environmentálního systému řízení (EMS), řízení vlivu organizace na životní prostředí. Požadavky ISO 14001 jsou shodné se základními požadavky systému EMAS.
 • Environmentální manažerské účetnictví (EMA) - poskytuje informace o nákladech a přínosech spojených s problematikou životního prostředí.
 • Veřejné zelené zakázky (Green Public Procurement, GPP) - státní a veřejné instituce při svém nakupování upřednostňují výrobky a služby šetrné k životnímu prostředí = environmentálně šetrné (tzv. zelené) veřejné zakázky.
 • Ecodesign - navrhování a konstrukce produktů s důrazem na snižování vlivů negativně působících na životní prostředí.
 • LCA (Posuzování životního cyklu) – poskytuje informace o vlivech určitého systému, např. výrobku, na životní prostředí, v průběhu jeho celého životního cyklu.
 • Environmental benchmarking - nebo-li porovnání s nejlepším - poskytuje informace o příčinách rozdílného působení podniků na životní prostředí.
 • Dobrovolné environmentální dohody - smluvní závazky uzavírané v oblasti ochrany životního prostředí mezi orgány veřejné správy a podnikatelskými subjekty (např. podniky či svazy) za účelem efektivnějšího dosažení cílů v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Environmentální reporting - soubor informací o vlivech podniku na životní prostředí, jenž podnik zveřejňuje.
 • Hodnocení možností čistší produkce - poskytuje informace o příčinách způsobujících vznik negativních vlivů podniku na životní prostředí a také o možnostech, jak některé z nich odstranit.
 • Monitoring a targeting (měření a hodnocení, M&T) - systém řízení vedoucí ke snižování spotřeby energie a surovin.

Vzájemné propojení dobrovolných nástrojů

Dobrovolné nástroje jsou vzájemně propojitelné. Systémy environmentálního řízení (EMS) lze prakticky propojit s většinou dobrovolných nástrojů (např. možnosti čistší produkce lze použít na místo úvodního přezkoumání, finálnímu výrobku je možné udělit ekoznačku. Ekoznačka je určena výrobkům; doplňuje tak systémové změny v podniku způsobené zavedením EMS.) Obecně lze říci, že je velmi vhodné propojení s nástrojem hodnocení možností čistší produkce. Metodika čistší produkce dovoluje určit příčiny negativních vlivů subjektu na životní prostředí a zvýšit tak preventivní zaměření systémů environmentálního řízení i jejich eko-efektivnost, kterou lze sledovat pomocí environmentálního manažerského účetnictví (EMA).

Propojení dobrovolných nástrojů s dalšími nástroji ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje lze úspěšně kombinovat s dalšími (i legislativními) nástroji ochrany životního prostředí (IPPC – integrovaná prevence a omezování znečištění). IPPC a CP (EMAS) – výsledky procesu zavádění čistší produkce resp. EMAS v podniku, (které identifikují celkové znečištění z výroby), je možno využít při řízení o integrovaném povolení a vydání podmínek integrovaného povolení.
CP a BAT – úsporná opatření realizovaná v rámci čistší produkce často využívají BAT (nejlepší dostupné techniky) a opět mohou poté sloužit při řízení o IPPC.

Vedle dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí jsou celosvětově užívány nástroje:

 • sociální:
- společenská odpovědnost podniku (Corporate Social Responsibility, CSR) je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholdery (EU, Zelená kniha, 2001)

- ISO 26000 (v přípravě)

- OHSAS 18001 (Occupational health and safety management systéme) - systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze velmi dobře kombinovat se systémy kvality (QMS) a životního prostředí (EMS) a zavádět případně najednou v rámci tzv. integrovaného systému řízení (ISŘ)
 • a ekonomické:

- nástroji v této sféře se zabývá Oddělení environmentální ekonomiky 

Zdroj: CENIA

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí