zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dlouhodobé dopady geneticky modifikovaných (GM) plodin na zdraví, biodiverzitu a životní prostředí

28.02.2007
GMO
Dlouhodobé dopady geneticky modifikovaných (GM) plodin na zdraví, biodiverzitu a životní prostředí

stanovení priorit pro potenciální rizika a vymezení nejistot.

* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200762429
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
Evropská společenství  
 
* Země: 
Belgie  BusinessInfo.cz - Belgie" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/belgie/1000809/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
10.04.2007 
 
* Zdroj informace:  
S 39 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Evropská komise, GŘ pro životní prostředí vypisuje výběrové řízení na konzultantské služby v oblasti dlouhodobých dopadů geneticky modifikovaných (GM) plodin na zdraví, biodiverzitu a životní prostředí: stanovení priorit pro potenciální rizika a vymezení nejistot. Hlavním cílem projektu je sběr a srovnání informací o zjištěných nebo potenciálních dlouhodobých dopadech GM plodin na zdraví, biodiverzitu a životní prostředí; stanovit priority pro potenciální rizika hlavních kombinací rysů plodin, které jsou v současné době schválené celosvětově, a určit oblasti větších vědeckých nejistot.

 
Popis tendru (Čeština):

Oznámení o zakázce

Služby

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místa:
Evropská komise, GŘ pro životní prostředí, F.2 – Finance, BU-5 00/169, B-1049 Brussels. Kontaktní místo: tým „Trhy“. Tel.: (32-2) 296 00 08. Fax: (32-2) 299 44 49. E-mail: env-tenders@ec.europa.eu.

Další informace lze získat:Viz výše uvedená kontaktní místa.

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:Viz výše uvedená kontaktní místa.

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:Viz výše uvedená kontaktní místa.
I.2)Druh veřejného zadavatele a hlavní předmět činnosti:
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace.
Životní prostředí.
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: Ne.

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Dlouhodobé dopady geneticky modifikovaných (GM) plodin na zdraví, biodiverzitu a životní prostředí: stanovení priorit pro potenciální rizika a vymezení nejistot.
II.1.2)Druh zakázky a místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění:
Služby.
Kategorie služeb č. 12.
Hlavní místo plnění: „extra muros“.
II.1.3)Toto oznámení se týká:

II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):
90310000.
II.1.7)Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA):
Ano.
II.1.8)Rozdělení do položek:
Ne.
II.1.9)Budou přijímány varianty:
Ne.
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
6měsíční smlouva, bez prodloužení.
Celkový maximální dostupný rozpočet činí 275 000 EUR bez DPH (včetně poplatků, cestovních a všech dalších výdajů).
Odhadovaná hodnota bez DPH: 275 000 EUR.
II.2.2)Opce:
Ne.
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta k dokončení:
Doba trvání: 6 měsíců od zadání zakázky.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky, které se týkají zakázky
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
Nehodící se.
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky a/nebo odkaz na příslušná opatření, která tyto podmínky upravují:
Platby v rámci této zakázky se budou provádět takto:
záloha ve výši 30 % bude zaplacena po podpisu smlouvy;
poslední platba ve výši 70 % bude provedena po přijetí závěrečné zprávy Komisí.
Komise si vyhrazuje právo popřípadě zrušit vyplacení zálohy nebo si vyžádat finanční záruku podle svého vlastního uvážení.
Komise je osvobozena od placení všech daní a poplatků, včetně daně z přidané hodnoty, podle ustanovení v článcích 3 a 4 Protokolu o výsadách a imunitách ES s ohledem na svůj peněžitý příspěvek v rámci zakázky.
III.1.3)Právní forma, kterou má mít skupina hospodářských subjektů, kterým bude zakázka zadána:
Skupiny mohou podat nabídky bez ohledu na svou právní formu. Uchazeči musí po vytvoření skupiny předložit společnou nabídku pod podmínkou, že vyhovuje pravidlům soutěže. Takové skupiny (konsorcia) musí uvést společnost nebo osobu, která bude vedoucím projektu a musí také předložit kopii dokumentu, který opravňuje tuto společnost nebo osobu k podání nabídky a k podepsání smlouvy jménem skupiny/konsorcia, bude-li jim zakázka zadána. Všichni členové konsorcia musí předložit příslušnou dokumentaci s ohledem na kritéria pro vyloučení a výběr.
III.1.4)Další zvláštní podmínky, kterým plnění zakázky podléhá:
Ne.
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících:
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
A. Kritéria pro vyloučení:
Zhotovitelé nebo uchazeči budou vyloučeni z účasti v tomto výběrovém řízení podle kritérií, která jsou stanovena v zadávací dokumentaci, jakož i v článku 93 a 94 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25.6.2002.
B. Oprávnění k provedení zakázky:
Uchazeč musí prokázat svou oprávněnost k provedení zakázky podle vnitrostátního práva, o čemž svědčí zápis v obchodním nebo živnostenském rejstříku nebo přísežné prohlášení či certifikát, členství v konkrétní organizaci, výslovné oprávnění nebo zápis v registru plátců DPH.
C. Přístup na trh:
Uchazeč musí uvést, ve kterém členském státě má své sídlo, nebo odkud pochází, a předložit průkazní materiál, který je běžně uznáván v rámci zákonů tohoto státu.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost:
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
— zjednodušená účetní rozvaha a výsledovka, pouze na základě formuláře přílohy 5, který se přikládá k zadávací dokumentaci,
— nebo finanční výkazy za poslední 2 finanční roky,
— nebo výkaz o obratu z prodeje v předmětné oblasti během posledních 3 finančních let,
— nebo jiné průkazné dokumenty, jestliže uchazeč nebo kandidát nemůže, z pádných důvodů, předložit výše uvedené dokumenty.
III.2.3)Technická způsobilost:
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
— zkušenosti, o čemž svědčí vzdělání a odborná kvalifikace poskytovatele služeb nebo zhotovitele a vedoucích pracovníků firmy a zvláště osoby nebo osob, které budou odpovědné za poskytování služeb. Musí být předloženy životopisy;
— musí být předložen seznam příslušných předchozích projektů během posledních 3 let, s označením příslušných částek, dat, veřejných nebo soukromých příjemců.
III.2.4)Vyhrazené zakázky:
Ne.
III.3)Podmínky, které se týkají pouze zakázek na služby
III.3.1)Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi:
Ne.
III.3.2)Právní subjekty musí uvést jména a odbornou kvalifikaci zaměstnanců odpovědných za poskytování dané služby:
Ano.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení:
Otevřené.
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky:
Ekonomicky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií, která jsou uvedena níže:
kritéria; váha:
1. porozumění; 30;
2. metodika; 40;
3. řízení a užitečnosti projektu; 30.
IV.2.2)Bude použita elektronická aukce:
Ne.
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
ENV.B.3/ETU/2007/0007.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky:
Číslo oznámení předběžných informací v Úř. věst.: 2007/S 30-35508 ze dne 13.2.2007.
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu:
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům:
23.3.2007.
Dokumenty za poplatek: Ne.
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast:
10.4.2007 (16:00).
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány:
Angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, irština, italština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, litevština, lotyština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština.
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán:
Doba trvání: 6 měsíců od data stanoveného k obdržení nabídek.
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek:
24.4.2007 (11:00).
Místo: avenue de Beaulieu 5, B-1060 Brusel.
Osoby oprávněné k tomu, aby byly přítomny otevírání nabídek: Ano.
Otevírání nabídek se smí zúčastnit jeden zástupce každého uchazeče (s průkazem totožnosti; žádné výdaje nebudou hrazeny).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Jedná se o opakující se veřejnou zakázku:
Ne.
VI.2)Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků EU:
Ne.
VI.3)Další informace:
V souladu s článkem 126 prováděcích pravidel finančního předpisu (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23.12.2002 si generální ředitelství pro životní prostředí vyhrazuje právo vyjednat se zhotovitelem další služby až do maximální výše 50 % z hodnoty zakázky, kde:
a) takováto další zakázka nemůže být technicky nebo ekonomicky oddělena od hlavní zakázky, aniž by tím veřejnému zadavateli vznikly vážné nepříjemnosti;
b) nebo takové dodatečné služby, přestože jsou oddělitelné od plnění původní smlouvy, jsou naprosto nezbytné k jejímu dokončení.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení:
Soud prvního stupně Soudního dvora Evropských společenství, boulevard Konrad Adenauer, L-2925 Luxembourg. Tel.: (352) 43 03-1. Fax: (352) 43 37 66. E-mail: ECJ.Registry@curia.europa.eu. URL: curia.europa.eu.

Subjekt odpovědný za mediační řízení:Evropský veřejný ochránce práv, 1, avenue du President Robert Schuman, BP 403, F-67001 Strasbourg Cedex. Tel.: (33) 388 17 23 13. Fax: (33) 388 17 90 62. E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu. URL: www.euro-ombudsman.europa.eu.
VI.4.2)Podání odvolání:
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Během 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nemá vliv na pozastavení této lhůty, ani na započetí nové lhůty pro podání odvolání.
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
14.2.2007.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Věra Řeháčková
odborný pracovník, specialista CzechTrade
vera.rehackova@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907548
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí