zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dodávka odpadních nádob z plastů

05.03.2007
Odpady
Dodávka odpadních nádob z plastů
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200762468
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Polsko  BusinessInfo.cz - Polsko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/polsko/1000792/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
16.04.2007 
 
* Zdroj informace:  
S 42 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T073900 PLASTY A VÝROBKY Z NICH

 
 
 
Anotace tendru:

Městské zastupitelství vypisuje výběrové řízení na dodávku odpadních nádob z plastů. Nabídka do tendru musí být zpracována do 16. 4. 2007. Nabídka musí být zpracována v polštině.

 
Popis tendru (Polština):

PL-Warszawa: Pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych
Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43, Kontakt Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. , Wydział Zamówień Publicznych pokój nr 11, Do wiadomości Jolanta Sztyk, PL-01-161 Warszawa. Tel. 48 22 888 20 40. E-mail wzp@mpo.com.pl. Faks 48 22 888 20 48 lub 49.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mpo.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Podmiot prawa publicznego.
Inne: Usługi komunalne.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup i dostawa pojemników plastikowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Siedziba Zamawiającego lub siedziby jednostek podległych Zamawiającemu zlokalizowane na terenie m. st. Warszawy - będą wskazywane każdorazowo przez Zamawiającego w składanych zamówieniach częściowych.
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pojemników plastikowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
Zadanie I - Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych i odpadów segregowanych.
Zadanie II - Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
25223300.
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.
II.1.8) Podział na części:
Tak.
Oferty należy składać w odniesieniu do: jednej lub więcej części.
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych i odpadów segregowanych oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 900 000,00 PLN.
II.2.2) Opcje:
Tak.
Proszę podać opis takich opcji: Umowa będzie realizowana w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej oraz w oparciu o zamówienia częściowe, które składane będą (pisemnie lub faksem) zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji umowy nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych na ten cel. W przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy nie zostanie w pełni wykorzystana do czasu zakończenia umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania umowy (na warunkach zaproponowanych w ofercie najkorzystniejszej) do chwili, gdy przyznane środki zostaną wydane jednak nie dłużej niż 6 miesięcy.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zmówienia):

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 1
NAZWA: Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych i odpadów segregowanych
1) KRÓTKI OPIS:
Pojemniki plastikowe do zbiórki odpadów komunalnych i odpadów segregowanych, wykonane z polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD, zgodnie z normą EN 840.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
25223300.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych i odpadów segregowanych.
Szacunkowy koszt bez VAT: 1 849 600,00 PLN.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 2
NAZWA: Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów
1) KRÓTKI OPIS:
Pojemniki plastikowe do selektywnej zbiórki odpadów, wykonane z polietylenu niskociśnieniowego o wysokiej gęstości typu (PE-HD), zgodnie z normą EN 13071.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
25223300.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.
Szacunkowy koszt bez VAT: 50 400,00 PLN.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zadanie I - 18496,00 PLN.
Zadanie II - 504,00 PLN.
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Płatność za realizację zamówienia dokonana będzie na konto Wykonawcy, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego wystawionej po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru ilościowo-jakościowego.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Tak.
Dostarczone pojemniki plastikowe muszą posiadać aktualny atest higieniczny wydany przez PZH (Państwowy Zakład Higieny).
Celem potwierdzenia, że oferowane pojemniki plastikowe odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty muszą zostać dołączone następujące dokumenty:
1) Aktualny atest higieniczny wydany przez PZH (Państwowy Zakład Higieny) dla zaproponowanych pojemników.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie może podlegać wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca załączył oświadczenie,potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca załączył dokumenty zawarte w § 1.1 ust. 2, 3, 4 i 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19.5.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
III.2.3) Zdolność techniczna:
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
Nie.
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta.
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SZ/Z/2/07.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 13.4.2007 - 15:00.
Dokumenty odpłatne:
Podać cenę: 30,00 PLN.
Warunki i sposób płatności: Wpłata dotyczy jedynie sytuacji, w których SIWZ pobierany jest bezpośrednio od Zamawiającego w formie wydrukowanego dokumentu: wpłata na konto nr 31 1140 1010 0000 3848 6000 1019 (przed pobraniem specyfikacji) lub gotówką w kasie.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
16.4.2007 - 11:00.
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
16.4.2007 - 11:15.
Miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. ul. Obozowa 43.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak.
Barbara Sakowska, Remigiusz Majewski, Julianna Tyska, Jolanta Sztyk, Matylda Więcek.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. 48 22 458 77 77. URL: www.uzp.gov.pl. Faks 48 22 458 77 00.
VI.4.2) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. Złożone odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. 48 22 458 77 77. URL: www.uzp.gov.pl. Faks 48 22 458 77 00.
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
28.2.2007.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí