zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Greenways 2007 – grantový program Nadace Partnerství a Nadace České spořitelny

15.03.2007
Obecné
Greenways 2007 – grantový program Nadace Partnerství a Nadace České spořitelny

Vyhlášení grantového programu Greenways 2007 zaměřeného na rozvoj a péči o Zelené stezky

Nadace Partnerství s podporou Nadace České spořitelny, Generálního partnera programu Greenways a sponzora Nadace Partnerství, vyhlašuje grantový program Greenways 2007 zaměřený na rozvoj a péči o Zelené stezky Greenways

Základní údaje o grantovém programu

·         Vyhlášení programu:         12. března 2007

·         Uzávěrka přihlášek:                10. dubna 2007 (rozhoduje datum poštovního razítka)

·         Celková rozdělovaná částka:      1.300.000,- Kč

·         Zveřejnění výsledků:          do 30. dubna 2007

Podmínky udělení grantu:

·         Příjemcem grantu může být občanské sdružení, nadační fond, obecně prospěšná společnost, místní samosprávy a jimi zřízené organizace, sdružení nebo spolek obcí.

·         O příspěvek mohou žádat i fyzické osoby, na výkon funkce Strážce nebo Partner stezky (viz program Adoptuj stezku). 

·         Hlavní výstupy podpořeného projektu musí být uskutečněny do 12 měsíců ode dne podpisu smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.

·         Maximální výše grantu je 100.000,- Kč.

·         Žádost je podána na předepsaném formuláři ve dvou vyhotoveních nejpozději v den uzávěrky. 

Popis programu

Hlavní cíl:            podporovat dlouhodobý rozvoj a péči o víceúčelové trasy a stezky, které nesou jméno               Greenways, jsou spojené se stávajícími Greenways (Greenways Praha Vídeň,                             Greenways Moravské vinařské stezky a Greenways Krakow-Morava-Wien), nebo                  aktivity vedoucí ke vzniku nových Greenways v České republice.

Zelené stezky Greenways jsou trasy, komunikace  nebo přírodní koridory, využívané v souladu s jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci. Přinášejí užitek v oblasti ochrany přírody a kulturního dědictví, zlepšují možnosti pro dopravu, rekreaci a turistiku, jsou výzvou k zdravějšímu životnímu stylu  a udržitelnému využívání místních zdrojů.  Zelené stezky  vedou občany, zastupitele, úřady a podnikatele ke společnému plánování a zlepšování života v jejich obci a komunitě.

Doporučené typy projektů

1.       „Partnerství pro stezku“ – spolupráce více partnerů (neziskové organizace, obec, podnikatelé, školy, jednotlivci) podél páteřní trasy nebo stezky. Cílem spolupráce může být návrh stezky, tvorba informačních systémů, mapování atraktivit, zlepšování vybavenosti, poskytování informací o stezce nebo rozvoj služeb pro uživatele stezky (například propagace certifikace služeb pro cyklisty „Cyklisté vítáni“).

2.       „Adoptuj svou stezku“ – převzetí závazku dlouhodobé péče o stávající trasy a stezky Greenways, nebo jejich části. Adopce zahrnuje úklid a zkrášlování stezky, inventarizaci stavu značení a jiných informačních prvků v terénu, dodatkové značení logem Greenways (logem stezky), hlášení a odstraňování poškozených míst a značek na stezce, péči o zeleň podél stezek a vyhledávání dalších námětů na celkové zlepšení stezky.

Kritéria pro posuzování projektů

A. Základní podmínky

·         Soulad s posláním programu Zelené stezky Greenways

·         Projekt je buď přímo na trase stávajících projektů Greenways nebo tvoří jejich smysluplný doplněk (tématickou trasu, vyhlídkovou trasu apod.);

·         anebo projekt prokazatelně souvisí s novou stezkou nebo trasou, které mají zájem plnit podmínky a nést jméno Greenways.

·         Žadatel je partnerem programu Zelené stezky Greenways nebo má zájem dlouhodobě spolupracovat programem a dalšími partnery Greenways.

B. Spolupráce na místní úrovni

·         Majitel a správce dotčených pozemků souhlasí s realizací projektu (písemný doklad).

·         Projekt vytváří příležitosti k zapojení místních občanů, zejména různých spolků, škol apod. do  projektu.

·         Žadatel na projektu prokazatelně spolupracuje s místní samosprávou.

·         Plánovaná spolupráce s místními podnikateli, jinými neziskovými organizacemi apod.

·         S projektem příjemce grantu seznámí představitele místně příslušných oblastních poboček České spořitelny, a.s., jako zřizovatele Nadace České spořitelny.

C. Obsahové a formální zpracování

·         Jasně formulované cíle projektu a očekávané výsledky.

·         Jasný realizační plán s jednotlivými kroky a časovým harmonogramem.

·         Srozumitelnost, přehlednost, výstižnost.

C.  Finanční stránka

·         Přiměřenost, hospodárnost, zdůvodnitelnost a ověřitelnost rozpočtu.

·         Přiměřenost administrativních nákladů k celkovým nákladům projektu.

·         Výhodou je finanční spoluúčast místní samosprávy a jiných partnerů, příp. potvrzení o dalších zdrojích financování.

D.  Schopnost realizace

·         Zkušenosti organizace v řízení projektů.

·         Prokazatelnost spolupráce s partnery.

·         Schopnost získat finanční zdroje od jiných dárců.

 

NEBUDOU PODPOŘENY PROJEKTY TYPU

·         Projekty zaměřené výhradně na směrové značení tras a stezek.

·         Projekty omezené pouze na projektovou dokumentaci tras a stezek.

·         Jednorázové akce bez návaznosti na dlouhodobý program.

·         Vědecký výzkum.

·         Akce určené pouze pro členy jedné organizace.

 

DŮVODY VYLOUČENÍ ŽÁDOSTI

·         Žádost byla podána po datu uzávěrky (datum poštovního razítka bylo pozdější než den uzávěrky).

·         Ve formuláři nejsou vyplněny požadované údaje.

·         Žádost nebyla podána v předepsaném počtu kopií a chybí požadované přílohy.

·         Nevhodné nebo nevyjasněné vlastnictví pozemků.

·         Projekt postrádá informace nezbytné pro jeho věcné posouzení.

 

SMLUVNÍ PODMÍNKY NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

§         V případě, že projekt bude vybrán k účasti v programu, uzavře Nadace Partnerství se statutárním zástupcem organizace smlouvu o udělení nadačního příspěvku.

§         Nadační příspěvek je příjemci poskytován zpravidla ve dvou splátkách, organizace předkládá Nadaci Partnerství průběžnou a závěrečnou zprávu o projektu včetně vyúčtování; ve smlouvě jsou obsaženy termíny pro dodání zpráv/vyúčtování a zaslání splátek.

§         Příjemce nadačního příspěvku respektuje podmínky pro prezentaci Nadace Partnerství a Nadace České spořitelny, uvedené ve smlouvě.

 

Formulář žádosti je součástí této výzvy, nebo ke stažení na www.nadacepartnerstvi.cz.

Bližší informace podají:

Koordinátor - Juraj Flamik, 515 903 117, greenways@ecn.cz

Region Praha -  Daniel Mourek, 274 816 727, daniel.mourek@ecn.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí