zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Likvidace nebezpečného odpadu včetně souvisejících činností

27.03.2007
Odpady
Likvidace nebezpečného odpadu včetně souvisejících činností
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200762693
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
16.05.2007 
 
* Zdroj informace:  
S 59 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Ministerstvo obrany SR vypisuje výběrové řízení na zneškodnění nebezpečného odpadu včetně souvisejících činností. Nabídku do tendru je nutné zpracovat do
16. 5. 2007. Nabídku do tendru je nutné zpracovat ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

SK-Trenčín: Služby súvisiace s odpadom ako takým
Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):
Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo logistiky, Legionárska 5, Kontakt: Veliteľstvo logistiky, Trenčín, Do rúk: Ing. Peter Klička, SK-911 27 Trenčín. Tel.: 421 960 333 225. E-mail: peter.klicka@mil.sk. Fax: 421 960 333 413.
Internetová adresa (adresy):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.mosr.sk
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI:
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov.
Obrana.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: nie.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) OPIS
II.1.1) Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
Zneškodnenie/zhodnotenie odpadov a súvisiace činnosti.
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:
Služby.
Kategória služby: č. 16.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Slovenská republika.
NUTS kód: SK0.
II.1.3) Oznámenie zahŕňa:
Vypracovanie rámcovej dohody.
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode:
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom.
Trvanie rámcovej dohody: obdobie v rokoch: 3
Predpokladaná celková hodnota nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody:
Predpokladaná hodnota bez DPH: 29 000 000 SKK.
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Zneškodnenie/zhodnotenie nebezpečných a ostatných odpadov vyprodukovaných v rokoch 2007 až 2009 v útvaroch a zariadeniach Ministerstva obrany Slovenskej republiky a súvisiace činnosti.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
90121000 - E165, 90122100, 90122000.
II.1.7) Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):
Áno.
II.1.8) Rozdelenie na časti:
Áno.
Ponuky treba predložiť na: jednu alebo viac častí.
II.1.9) Varianty sa prijímajú:
Nie.
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
Zneškodnenie/zhodnotenie do 2 828 525 kilogramov nebezpečných odpadov.
Zneškodnenie/zhodnotenie do 16 604 000 kilogramov ostatných odpadov.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 29 000 000 SKK.
II.2.2) Opcie:
Nie.
II.3) TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA:
Trvanie v mesiacoch: 30 (od uzatvorenia zmluvy).

INFORMÁCIE O ČASTIACH

ČASŤ č. 1
NÁZOV: Zneškodnenie/zhodnotenie nebezpečných odpadov
1) STRUČNÝ OPIS:
Zneškodnenie/zhodnotenie nebezpečných odpadov vyprodukovaných v rokoch 2007 až 2009 v útvaroch a zariadeniach Ministerstva obrany Slovenskej republiky a súvisiace činnosti.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):
90121000 - E165, 90122100.
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH:
Zneškodnenie/zhodnotenie do 2 828 525 kilogramov nebezpečných odpadov.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 13 000 000 SKK.
4) ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA:
5) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH:
ČASŤ č. 2
NÁZOV: Zneškodnenie/zhodnotenie ostatných odpadov
1) STRUČNÝ OPIS:
Zneškodnenie/zhodnotenie ostatných odpadov vyprodukovaných v rokoch 2007 až 2009 v útvaroch a zariadeniach Ministerstva obrany Slovenskej republiky a súvisiace činnosti.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):
90121000 - E165, 90122000.
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH:
Zneškodnenie/zhodnotenie do 16 604 000 kilogramov ostatných odpadov.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 16 000 000 SKK.
4) ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA:
5) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH:

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
Predmet zákazky sa bude financovať zo štátneho rozpočtu MO SR formou bezhotovostného platobného styku bez poskytovania preddavku. Splatnosť faktúr je 30 dní.
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva:
Úspešný uchádzač musí mať právnu subjektivitu.
III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:
Nie.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Predloženie dokladov podľa § 26 ods. 2 až 4 zákona č. 25/2006 Z. z. ktorými sa preukazuje splnenie podmienok osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti pre osobné postavenie podľa § 128 ods. 1 cit. zákona, k potvrdeniu priloží aj doklad v zmysle § 26 ods. 2 písm. e). Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.2) Ekonomické a finančné postavenie:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Predloženie dokladov podľa § 27 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 25/2006 Z. z. Podrobnosti o preukazovaní sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Technická spôsobilosť:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Predloženie dokladov podľa § 28 ods. 1 písm. a), g), j) a k) zákona č. 25/2006 Z. z., rozhodnutí a dokladov v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Podrobnosti o preukazovaní sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.4) Vyhradené zákazky:
Nie.
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1) Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu:
Nie.
III.3.2) Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby:
Áno.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu:
Verejná súťaž.
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovania alebo na účasť na dialógu:
IV.1.3) Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu:
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena.
IV.2.2) Použije sa elektronická aukcia:
Nie.
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
VeLog-388-76/2007-OZT III.
IV.3.2) Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky:
Nie.
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 2.5.2007 - 14:00.
Spoplatnenie súťažných podkladov: nie.
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:
16.5.2007 - 14:00.
IV.3.5) Dátum odoslania výziev na predloženie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom:
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Slovensky.
IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Do: 18.7.2007.
IV.3.8) Podmienky na otváranie obálok s ponukami:
17.5.2007 - 9:30.
Miesto: Veliteľstvo logistiky, Legionárska 5, Trenčín.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: áno.
Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Podrobnosti o možnosti účasti sú uvedené v súťažných podkladoch.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ:
Nie.
VI.2) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:
Nie.
VI.3) ĎALŠIE INFORMÁCIE:
VI.4) REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1) Orgán zodpovedný za konanie o námietkach:
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O.Box 58, SK-820 04 Bratislava. Tel.: 421 2 5026 4105. URL: www.uvo.gov.sk. Fax: 421 2 5026 4207.
Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu:
Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo logistiky, Legionárska 5, SK-911 27 Trenčín. E-mail: peter.klicka@mil.sk. Tel.: 421 960 333 225. Fax: 421 960 333 413.
VI.4.2) Podávanie žiadostí o nápravu a námietok:
VI.4.3) Úrad, na ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch:
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O.Box 58, SK-820 04 Bratislava. Tel.: 421 2 5026 4105. URL: www.uvo.gov.sk. Fax: 421 2 5026 4207.
VI.5) DÁTUM ODODSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
19.3.2007.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí