zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na TEPLÁRENSKÉ DNY 2007

04.04.2007
Energie
Pozvánka na TEPLÁRENSKÉ DNY 2007
Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na XIII. ročníku svátku českého teplárenství

Uskuteční se ve dnech 24. – 26. dubna 2007 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. V rámci konference „KVET a dálkové zásobování teplem“ pořádané Teplárenským sdružením České republiky na Vás čeká pět odborných sekcí, rámcově zaměřených na jednotlivé oblasti energetiky, především dálkové zásobování teplem. Máte zde možnost seznámit se s posledními novinkami z oblasti legislativy, techniky, ekonomiky či moderních informačních systémů v energetice, zahraničními zkušenostmi i problematikou technických zařízení u odběratelů tepla.

Součástí doprovodného odborného programu TD 2007 bude dále konference “Energetika a životní prostředí“ pořádaná firmou Ekonox, s.r.o. Pardubice, konference MŽP ČR „Obnovitelné zdroje energie pro venkov a teplárenství“ a seminář „Platné předpisy pro energetiku“.

Dne 24. 4. 2007 se uskuteční jednání řádné valné hromady Teplárenského sdružení České republiky.

Souběžně ve dnech 24. - 26. dubna proběhne již XIII. ročník odborné mezinárodní výstavy techniky a technologií pro dálkové zásobování teplem a chladem, elektroenergetiky, obnovitelných zdrojů a nejlepších dostupných technik.

V průběhu TD 2007 bude vyhodnocen další ročník soutěže vyhlášené TS ČR „Projekt roku v systémech dálkového vytápění a chlazení“.

Slavnostní zahájení Teplárenských dnů proběhne dne 24. 4. 2007 v 11. 00 hod. před KC Aldis.

Současně si Vás dovolujeme pozvat na teplárenskou konferenci TEPKO 2007, připravovanou ve spolupráci se společností JMM CS s.r.o. Praha, která se uskuteční v říjnu 2007 v Praze.


Program konference:

24. duben 2007

Sekce I.   EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE PRO VYTÁPĚNÍ

8.00 Prezence

9.00  Zahájení

9.05  Vytápěcí a větrací jednotky pro haly
 Petr Bohuslav, Hoval CZ s.r.o. Plzeň

9.25 Principy návrhu rozvodů z předizolovaných trubek
 Leoš Dohnal, Isoplus – EOP, s.r.o., Opatovice n. L.

9.45 Kompaktní předávací stanice a jejich řízení
 Jan Kazda,  Systherm s.r.o., Plzeň

10.05 Velká čerpadla pro teplárenství a úspory energie při jejich provozu
 Lubomír Čepek, Grundfos s.r.o., Olomouc 

10.25 Přestávka

11.30 Maximální komfort v dálkovém vytápění
 Jan Hladík, MTH Kolín spol. s r.o.

11.50 Programy pro kreslení potrubních rozvodů, kotelen a strojoven ve 3D
 Libor Šolar, Astra 92 a.s. Zlín

12.10 Vytápění a příprava TUV v kompaktních stanicích bytových domů
 Jan Vamberecký, Danfoss, s.r.o., Praha

12.30 Doporučené úpravy vytápěcích soustav po zateplení objektu
 Vladimír Valenta, Říčany

12.50 Diskuse a závěr


25. duben 2007

Sekce II .   TEPLÁRENSTVÍ V ČR DNES A ZÍTRA

8.00 Prezence

9.00    Zahájení

9.10 Projekt roku v systémech dálkového vytápění a chlazení – vyhodnocení

9.40 Perspektivy dalšího rozvoje energetiky v ČR 
 Tomáš Hüner, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

10.05 Budoucnost a perspektivy dálkového vytápění a chlazení v evropské politice
Antonio Bonomo, Euroheat & Power, Brusel

10.30 Současná energetická situace v ČR a EU
 Josef Fiřt, Energetický regulační úřad, Jihlava

10.55 Nedostatek paliva pro rozvoj teplárenství?
 Miroslav Kubín

11.20 Přestávka

12.00 Výpočet podílu elektřiny z KVET a dosahovaných UPE podle nové evropské legislativy
 Josef Karafiát, ORTEP s.r.o., Praha

12.25 Energie a změny klimatu - příležitosti pro KVET a systémy zásobování teplem
 Jan Korff, EnergieNed, Nizozemí

12.50 Energetika a její rozvoj z pohledu ekologických organizací
  zástupce ekolog. hnutí…………

13.15 Ecoheatcool study – doporučení a závěry
 Norela Constantinescu, Euroheat & Power, Brusel

13.40 Přestávka

14.40 Novela energetického zákona
 Ladislav Havel, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

15.05 Novela zákona o hospodaření energií a povinnosti z ní vyplývající
 František Plecháč, UI SEI,

15.30 Ekologické daně v ČR
 Jarmila Zimmermannová, Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha

15.55 Význam a postavení OZE a DZE v české energetice
 Ladislav Pazdera, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha

16.20 Diskuse a závěr

Sekce III. NOVÉ TECHNOLOGIE A ŘEŠENÍ V TEPLÁRENSTVÍ

8.00  Prezence

9.00  Zahájení

9.05 ASŘ pro teplárenství a alternativní zdroje energií
 Vladimír Matuna, ZAT, a.s., Příbram

9.30 Elektřina s vůní dřeva a znovuobjevený dřevoplyn
 Radovan Šejvl, BOSS engineering, s.r.o,., Bučovice

9.55 Řešení dodávek technologické páry Papírny Větřní, a.s.
 Ivan Stránský

10.20 Spalování odpadů
 p. Karásek

10.45 Přestávka
 
11.15 Bezosé spirálové dopravníky v energetice a teplárenství 
 Stanislav Rataj, RATAJ s.r.o., České Budějovice
 
11.40 Nová těsnění pro energetiku
 Jaroslav Vitoušek, Kalina – těsnění, Zlín

12.05 Novinky v přímočinné regulaci ohřevu teplé vody
 Konstrukce předávací stanice - "co není na první pohled vidět"
 Radek Tůma, Alfa Laval – Cetetherm s.r.o., Praha

12.30 Čeho se vyvarovat při zapojení deskových výměníků tepla v rekonstruovaných výměníkových stanicích
 Vladislav Hynek, Alfa Laval - Comfort & Refrigeration s.r.o., Praha

12.55 Diskuse a závěr

26. duben 2007

Sekce IV.     MOŽNOSTI A NÁSTROJE PRO SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGIE
 
8.00  Prezence

9.00  Zahájení
   
9.05  Využití kogeneračních jednotek v domácnostech
 Emil Dvorský, Západočeská universita v Plzni

9.30 Zvýšení tepelné účinnosti energetických zařízení jejich udržováním v optimálních provozních podmínkách použitím sofistikované podpory řízení
 Jaroslav Rubek, I& C Energo, a.s. Třebíč, Břetislav Janeba, ČVUT – FSI, Praha

9.55   Evropská směrnice o energetické účinnosti a energetických službách a možné vlivy na výrobu tepelné energie
 Vladimír Sochor, SEVEn, o.p.s. Praha
 
10.20 Úspory energie při použití elektrických pohonů čerpadel a ventilátorů
 Pavel Kříž, Siemens s.r.o., Brno

10.45  Přestávka

11.15 Velká čerpadla pro teplárenství a úspory elektrické energie při jejich provozu  
 Lubomír Čepek, Grundfos s.r.o., Olomouc

11.40 Měření dodávek tepla a teplé vody v systémech s centrální přípravou teplé vody
 Václav Edr, TPM znalecká kancelář, s.r.o., Benešov   

12.05 Dálkový odečet – zvyšování komfortu a kvality služeb dálkového vytápění
 Benny Damgaard, Kamstrup A/S, Dánsko

12.45 Snížení energetické náročnosti – sociální dialog (ISEES projekt EU)
 Monika Měchurová, City Plan s.r.o., Praha

13.10  Diskuse a závěr

Sekce V.      CENY ENERGIÍ A TEPLÁRENSKÝ SEKTOR
 
8.00  Prezence

9.00  Zahájení
   
9.05  KVET do 5 MW jako nástroj pro snížení ceny tepla v plynových zdrojích
 Ivo Poukar, TEDOM Energo s.r.o., Třebíč

9.30 Česká republika a úloha ČEA
 Josef Bubeník, ČEA, Praha

9.55 Operační program Podnikání a inovace 2007 - 2013
 Miroslav Dostál, ČEA, Praha

10.20 Způsoby měření spotřeby tepla pro ohřev teplé užitkové vody
 Tomáš Daníček, SYSTHERM, s.r.o., Plzeň

10.45 Rozšíření systému Calor o funkcionality provozní ekonomie
 a vzdálený monitoring odběru tepla, Filip Kadeřábek, Soluziona s.r.o., Praha

11.10 Přestávka

11.40 Regulace cen tepelné energie dnes a zítra
 Stanislav Večeřa, Energetický regulační úřad, Jihlava

12.05 Regulace cen elektřiny dnes a zítra
 Energetický regulační úřad, Praha

12.30 Plynárenství v ČR a EU a jeho perspektivy
 Jan Zaplatílek, MPO ČR

12.55 Spotřební daně v energetice ČR
 Karel Korba, Ministrstvo financí ČR

13.20 Diskuse a závěr

Organizační pokyny
 
Datum konání:  24. - 26. duben 2007
Místo konání:  Kongresové centrum Aldis Hradec Králové, Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové
 
Účastnický poplatek je stanoven dohodou dle zákona č. 526/90 Sb. v částce  - viz přihláška.

Vkladem je hrazen seminář, sborník, drobné občerstvení a vstup na výstavu. V případě neúčasti se vložné nevrací, sborník Vám zašleme.
 
Účastnický poplatek poukažte na náš účet: KB Pardubice, č.ú. 35932-561/0100, variabilní symbol 201 nutno uvést. Účastnické poplatky nezahrnují DPH ve výši 19 %.

Závaznou přihlášku s potvrzenou platbou zašlete nejpozději do 15. dubna 2007 na adresu výkonného pracoviště Teplárenského sdružení ČR. Přihlášku je možno vyplnit i na http://www.tscr.cz v sekci „Plánované akce“ nebo „Plán pořádaných akcí“.

Pro účastníky je zajištěn omezený počet noclehů v hotelu Černigov v Hradci Králové za smluvní cenu (cena 1 400, - Kč za 1L pokoj, 1600,- Kč za 2L pokoj, ceny noclehů vč. DPH). Požadavky na zajištění noclehů lze uplatnit nejpozději do 23. března 2007. Po tomto termínu je možno noclehy zajistit pouze za standardní (cca dvojnásobné) ceny.

Dne 25. 4. se od 19.30 hodin v prostorách KC Aldis uskuteční společné setkání účastníků výstavy a konference. Máte-li o účast na setkání zájem, uveďte toto ve Vaší přihlášce na konferenci. Vložné na setkání není zahrnuto do vložného na konferenci.

Simultánní tlumočení čeština - angličtina zajištěno na jednání ve II. sekci (25.4.2007).

Účastníky budeme zařazovat dle pořadí došlých přihlášek. Přihlášky nepotvrzujeme. Vyrozumění obdržíte pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.

Odborný garant:
Ing. M. Krejčů MBA, Ing. H. Ľuptovská  - Teplárenské sdružení České republiky
Ing. V. Valenta, Cech topenářů a instalatérů České republiky

Teplárenské sdružení České republiky, Bělehradská 458, 530 09 Pardubice 9

telefon: 420 / 466 414 440,  fax: 420 / 466 412 737, e-mail: tscr@tscr.cz
IČ: 42940974, DIČ: CZ42940974, registrace: OŽÚ Pardubice, č. j. 581/S1/92
Ing. Miroslav Krejčů, MBA – odborný program ( 420 466 414 446)
pí. Olga Stará – registrace, noclehy ( 420 466 414 444)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí