zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vo SR možno ročne zhodnotiť až milión ton odpadov

11.04.2007
Odpady
Vo SR možno ročne zhodnotiť až milión ton odpadov

V Bratislavě se dne 03.04.2007 konala tisková konference Recyklačného fondu SR.

Stálou úlohou Recyklačného fondu zostáva finančne podporovať budovanie infraštruktúry na zber a zhodnocovanie odpadov zo zákonom určených komodít. Kým v predchádzajúcich rokoch Recyklačný fond prispel významnou mierou k vybudovaniu kapacít na zhodnotenie odpadov, prioritou nastávajúceho obdobia sa stáva separovanie komunálneho odpadu v obciach a mestách tak, aby do roku 2010 separovali všetky predpísané druhy odpadu - papier, plasty, sklo, kovové obaly. Fond sa preto sústredí na osvetu a  propagácii separovaného zberu, zhodnocovania odpadu a potrebnú zmenu legislatívy. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ing. Ján Líška.

",Vedenie Recyklačného fondu považuje za reálne, aby sa na celoštátnej úrovni prijali dlhodobé ciele, kde by bolo možné v rámci Slovenska zapojiť všetkých 2924 miest a obcí v Slovenskej republike do zberu a triedenia všetkých druhov odpadov. Materiálové zhodnotenie odpadov by sa tak zvýšilo z vlaňajších 160.000.ton na cca 1 milión ton v roku 2015. Dalo by sa tak vytvoriť minimálne 7000 nových pracovných miest  s trvalou udržateľnosťou. Prepodpokladá to však rozšíriť zákonné možnosti podpory z Recyklačného fondu na zhodnocovanie ďalších druhov odpadov, napríklad textílie, stavebné odpady, chemické odpady - rozpúšťadlá, riedidlá, hydraulické kvapaliny a ďalšie", povedal J.Líška.

Poukázal aj na to, že v niektorých komoditách sa už podarilo zabezpečiť dostatok zberovej a spracovateľskej kapacity. Je dobudovaný komplexný celoslovenský systém bezplatného zberu a zhodnocovania štartovacích a priemyselných (olovených a niklovo-kadmiových) akumulátorov. "Vlani sa dobudovali aj kapacity na zhodnocovania odpadových olejov. Materiálové zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík je zabezpečené viac ako dostatočne. Ročná potreba je asi 26 tis. ton, vybudované kapacity 44 tis. ton. V súčasnosti sú dobudované recyklačné kapacity takmer na všetky najvýznamnejšie druhy plastových odpadov, ktoré sa separovali a zbierali, ako fóliové odpady z polyolefínov, použité PET fľaše, penový polystyrén. Fond podporoval rozšírenie separovaného zberu a triedenia odpadového papiera a jeho materiálové zhodnotenie. Spolufinancovaním takto zameraných projektov prispel k tomu, že zvýšenie podielu spracovaného zberového papiera z tuzemských zdrojov sa na Slovensku zvýšilo o 30 percent. Podarilo sa splniť cieľ komoditného programu sektora papiera do roku 2006 dosiahnuť mieru návratnosti papiera 52,4  percenta," konštatoval J. Líška.

Dodal, že v komodite sklo podpora fondu, až 80 percent, smerovala do zavedenia a zintenzívnenia separovaného zberu predovšetkým miest a obcí, resp. organizácií odpadového hospodárstva. Vlani sa vytvorili dostatočné spracovateľské kapacity na zhodnocovanie všetkých nebezpečných odpadov s obsahom ortuti. Ostáva  dobudoval systém zberu elektroodpadu tak, aby sa dosiahol cieľ zapojiť doň asi 70 percent obyvateľov a dosiahnuť v priemere na obyvateľa 4 kg vyseparovaného odpadu za rok.

"Ako jednu z priorít do roku 2010 máme podporu vybudovania systému zberu a prepravy primárnych a sekundárnych prenosných batérií a technologického zariadenia na ich zhodnocovanie. Podporíme zmenu spaľovania odpadových olejov od malých piecok k autorizovaným zhodnocovateľom. Významnejšie podporíme aj zber odpadových olejov, najmä uhrádzaním prevádzkových nákladov na zber. Pripravíme aj návrh na zmenu sadzby príspevku do Recyklačného fondu, aby primeranejšie vyjadrovala reálne náklady na zber a zhodnotenie odpadových olejov," vysvetlil plány J. Líška.

Podľa neho bude fond naďalej podporovať zber opotrebovaných pneumatík a hlavne zapracovanie druhotných surovín vznikajúcich pri spracovaní opotrebovaných pneumatík do nových, sofistikovanejších výrobkov. Rovnako tak rozširovanie separovaného zberu odpadov z viacvrstvových kombinovaných materiálov (pozn. na Slovensku se zkracuje jako VKM - jde o tetrapack) . Fond podporí rozšírenie recyklačných technológií na zhodnocovanie ďalších, doteraz nespracúvaných druhov elektroodpadov  a podporí mestá a obce pri zbere a triedení elektroodpadu nepochádzajúceho z domácností.

"Našou ambíciou v oblasti plastov je do roku 2010 dosiahnuť 80-percentné zapojenie obyvateľstva do ich separovaného zberu, s účinnosťou 3 kg na obyvateľa ročne. Už nepočítame s podporou výstavby ďalších recyklačných kapacít. Výnimkou sú problémovejšie druhy odpadov, ako sú zmesové plasty a tvrdé plastové odpady, ktorých recyklácia nie je zatiaľ uspokojivo vyriešená.  Naďalej budeme podporovať i projekty zamerané na materiálové zhodnotenie zberového papiera. Cieľom ostáva podpora spracovania zberového papiera z tuzemských zdrojov v domácich papierňach," konštatoval J. Líška.

Recyklačný fond mieni iniciovať novelizáciu súčasne platného zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a súvisiacich predpisov, ktorý redukuje príjmy fondu pochádzajúce z príspevkov dovozcov obalov a obalových materiálov v komoditách plasty, papier, sklo, viacvrstvové kombinované materiály a kovové obaly a výrobcov a dovozcov elektrozariadení. To môže v krátkom čase spôsobiť, že fond nebude môcť plniť svoje poslanie.  ",Podstatou novelizácie by bol návrat ku koncepcii, podľa ktorej povinné príspevky do Recyklačného fondu platené výrobcami a dovozcami vybraných materiálov a výrobkov majú vytvárať zdroje približujúce sa celkovým predpokladaným nákladom na zber a zhodnotenie celého množstva odpadov z výrobkov a materiálov, za ktoré sa platí príspevok do fondu. Terajší zákon umožňuje používanie virtuálnych (nekrytých) potvrdeniek o zhodnotení odpadu. Kryštalizujú aj úvahy o opodstatnenosti rozšírenia okruhu tzv. komodít s povinnosťou platiť príspevok do Recyklačného fondu o ďalšie skupiny výrobkov a materiálov" uzavrel J. Líška.

Výsledky Recyklačného fondu SR v roce 2006

Recyklačný fond vyplatil za rok 2006 vyše 365 miliónov Sk na projekty zberu, zhodnocovania a spracovania odpadov na Slovensku. Za päť rokov svojho pôsobenia celkove schválil projekty za takmer 2,2 miliardy Sk a vyplatil cca 1,8 miliardy Sk, keď vyhovel vyše 4300 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky. Prijímatelia prostriedkov za uplynulé obdobie vyzbierali takmer 380.000 ton a materiálovo zhodnotili cca 390.000 ton odpadov. Vďaka realizácii dotovaných projektov vytvorili podnikatelia 782 pracovných miest, z nich 119 pribudlo vlani. Informoval o tom predseda správnej rady Recyklačného fondu Ing. Juraj Dlhopolček, ",Od výrobcov a dovozcov desiatich spoplatnených komodít Recyklačný fond sústredil v roku 2006 spolu takmer 565 miliónov Sk. Príjmy z príspevkov naďalej klesali a predstavovali ani nie 65 percent oproti roku 2002. V porovnaní s rokom 2005 boli o 80 miliónov Sk nižšie. Pokles je logickým dôsledkom rastúceho objemu zberu a zhodnocovania príslušných druhov odpadov v SR. Dochádza k nemu uplatňovaním nároku výrobcov a dovozcov na zníženie časti príspevku, ktorý by mali zaplatiť z dôvodu zhodnotenia časti ich produkcie prostredníctvom zmluvných partnerov,“ povedal J. Dlhopolček.

Dodal, že Recyklačný fond v roku 2006 vyhovel vyše 1800 žiadostiam obcí a podnikateľských subjektov o poskytnutie finančných prostriedkov. Žiadateľom poskytol na 7 účelov súvisiacich s triedeným zberom a zhodnocovaním zákonom určeného okruhu odpadov spolu 365 miliónov korún. Na vyše 1500 žiadostí obcí o príspevok za vytriedený odpad fond vyplatil bezmála 17 miliónov korún.

"Recyklačný fond bezkonkurenčne najväčšou mierou spolufinancuje infraštruktúru zberu a zhodnocovania odpadov v komunálnej i podnikateľskej sfére. Napriek stále obmedzenejším zdrojom, fond vyplácal mestám a obciam príspevok 1300 až 1800 Sk za tonu triedeného odpadu. Komunálna sféra tak dostala popri dotáciách na projekty aj tieto prostriedky, ktoré používa na ďalší rozvoj systémov zberu komunálneho odpadu. Vďaka pomoci fondu sa v roku 2006 podarilo vyzbierať a vytriediť 216.000 ton odpadov. Materiálovo sa zhodnotilo vyše 160.000 ton odpadov.

Subjekty podporené fondom vlani zozbierali a spracovali bezmála 18.500 kusov starých vozidiel. Piaty rok činnosti fondu bol zároveň prvým rokom plnenia Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2006 – 2010,“ vyzdvihol J. Dlhopolček

Zdroj: www.petrecycling.cz - nekomerční, nezávislý, volně přístupný, nesponzorovaný český webový portál.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí