zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výprava jako cesta k dobrodružství (nejen) ve výuce přírodovědy

16.04.2007
Příroda
Výprava jako cesta k dobrodružství (nejen) ve výuce přírodovědy
Výprava již v samotném názvu nese něco tajemného, dobrodružného, co láká, co vyvolává zvědavost.
Výprava je možnost netradičního vyučování, které splňuje zásady názornosti, aktivity, vědeckosti, trvalosti.
 

 

 A když k ní ještě přidáme motivační název (např. Výprava k hučícím vodopádům), máme přímo nastartováno k dobrodružství. Jak tedy můžeme chápat výpravu a rozumět ji?

 

Výprava má cíl, záměr. Nejdeme se projít jen tak. Cílem je poznávání nových a neznámých míst, ale i těch, o kterých víme, že jsou, ale nevíme »jak« jsou, jak žijí. Při výpravě lze zažít radost z objevů, vybízí k aktivní činnosti, je silnou motivací pro žáky.

 

Výprava může mít různou náplň, a to jak monotematickou (např. listy stromů), tak polytematickou (např. rybník a jeho okolí). Pro žáky prvního stupně je vhodnější výprava polytematická a to nejen v rámci přírodovědného vzdělávání, ale i v ostatních složkách (tělesné výchovy, matematické či jazykové, vlastivědné aj.). Při výpravě je výuka spojena přímo se světem žáků, dále umožňuje vyučovat komplexně, integrovaně a dává žákům pohled na svět v souvislostech. Zároveň vede k utváření hodnot, které, jak víme, se vytváří a nejvíce prožitkem.

 

Jelikož příroda dává žákům mnoho podnětů, které mnohdy odvádějí jejich pozornost, je vhodné, aby měli žáci dopředu jasně a srozumitelně definovány úkoly. Doporučujeme třeba předtištěné pracovní listy (viz dále), jejichž předností je i usnadnění »technické práce« (zápisu) žáků. Zároveň má i funkci kontrolní a pomůže učiteli při hodnocení výpravy. Při hodnocení ovšem nebereme v úvahu jen kvalitu vypracovaného pracovního listu, ale také chování žáků v přírodě.

 

Součástí výpravy je i nezbytné vybavení učitele (např. lékárnička) a žáků (pomůcky ke zkoumání, svačina). Pomůcky si připravíme dle cíle výpravy před výpravou samotnou, třeba i na více dní. Je také vhodné, když každé dítě má úkol nést a starat se o nějakou pomůcku, s čímž mu zároveň připadá speciální role – např. hlavní měřič, opatrovatel cenných nálezů, specializovaný průzkumník (s lupou), vrchní kreslič (poradce při grafickém zachycování přírodnin), nosič těžších nálezů (např. hornin) apod.

 

Cenné výsledky zkoumání a bádání z výprav, zachycené třeba v pracovních listech, lze vkládat do kroužkových pořadačů a tak si ve třídě vytvářet vlastní archiv poznatků, objevů, zážitků, překvapení.

 

Je důležité, když si učitel sám může projít místo, kam výpravu směřuje, dříve. Taková »příprava« je nejen praktická (hledisko organizační i obsahové), ale i obohacující samotného učitele, který potom může obohatit své žáky. A to nejen určitými vědomostmi, ale i celkovým přístupem, který děti umí docela dobře rozluštit.

 

Výprava se může stát cestou, kterou nám otevírá Rámcový vzdělávací program (1), jež vede žáky ke klíčovým kompetencím (k učení, řešení problémů, komunikativnosti, kompetencím sociálním a personálním, občanským a pracovním). Ty by měly být cílem ve vzdělávání, jež se někdy s jistou nadsázkou označuje jako »to, co nám zůstane (dovednosti, kompetence, zkušenosti, rozvinuté myšlenkové operace, kvality osobnosti), když zapomeneme všechno, co jsme se učili ve škole (sumy izolovaných fakt, pamětně osvojené vědomosti)«. (2)

 

A teď již společně pojďme na jednu výpravu, kteráž budiž motivační, abychom využili čas ve škole, který s dětmi máme, k tomu, aby si do života ze školy odnesly možná něco, na co nikdy nezapomenou, a škola se snad stala dobrodružnou i pro učitele.

 

 

Na Trnovníkový ostrov

 

Jsou místa, kolem kterých chodíme téměř denně, a přece naši pozornosti unikají. Pro mě se takovým místem stal malý remízek uprostřed pole. Je to takový ostrůvek s několika málo stromy a bylinami, kolem kterého se rozprostírá od podzimu do jara »hnědé moře«, které je v zimě, stejně jako ostrůvek pokryto sněhem – vynikající izolační vrstvou. Ne nadarmo se mu lidově říká bílá peřina. Ale od jara do podzimu se mění v zelené moře hospodářských plodin. A ostrov se stává, zejména když je vysazena kukuřice, na část roku nedostupným. Měl jsem však štěstí, pole přede mnou nepokrývala žádná plodina vysazená člověkem. Cesta k onomu ostrůvku byla otevřená. Usmyslil jsem si tedy, že jej prozkoumám.

 

Po nezbytných přípravách, kdy jsem si připravil pomůcky, se přede mnou otevřela jedinečná, neprozkoumaná, bohatá příroda s cílem »dobýt« ostrov. Jeho dobytí nebylo vůbec snadné, po cestě jsem se musel proplést mezi rmenem rolním, řeřichou, kokoškou pastuší tobolkou, violkou rolní nebo i hořčicí, nemusel jsem se bát ani nebezpečně vyhlížejícího pcháče osetu, jelikož mé úmysly byly dobré. Všechny tyto polní plevele hrály různými barvami, vůní. Toho jsem si nemohl nepovšimnout. Roste zde trochu jiná zahrada než jakou ji známe z nejbližšího okolí rodinných domů nebo chat. Je jiná, ale rovněž krásná a zajímavá. Ale o tom možná někdy jindy. Ostrov byl již na dosah.

 

Nebyl velký, jeho obvod činil asi 100 kroků, tedy cca 75 metrů. Šířka nebyla větší než 5 metrů a délka do 10 m. Přesto jsem byl zvědavý na jeho obyvatele.

 

První, co mne zaujalo, bylo několik stromů, jímž vévodily akáty. Přesněji trnovníky akáty. Trnovník akát není náš původní strom, nežije u nás od nepaměti, jeho rodištěm je USA. První akáty v Evropě byly na dvoře francouzského krále před třemi stoletími. Lidé jej chodili obdivovat do jeho zahrad. Pak se trnovník dostal do jiných zahrad a zemí. Cizinci si z královského dvora odnášeli semínka akátu jako vzácný královský dar. Je to strom vytrvalý, který nepohrdne ani suchými a kamenitými stráněmi. Trny, které jsou jeho nezaměnitelným znakem, zaručují, že si jej nespleteme se žádným jiným stromem. A což teprve, když rozkvetou jeho bílé květy hroznovitého tvaru! To je všude vůně. A charakteristické květenství nám prozrazuje cizince. Složené listy vypučí na jaře spolu s listy jasanu nejpozději. Také plody, lusky s malými černými semínky, jistě neujdou naši pozornosti. Zůstávají na stromě i přes zimu. (3)

 

Zajímavostí, kterou jsem na ostrově objevil, bylo to, že malé stromečky trnovníku měly delší trny než dospělí jedinci. Může to být ukázka promyšlené stavby přírody, kdy menší jedinec je slabší, náchylnější k hrozícímu nebezpečí, a proto je »lépe« chráněn. Jako rytíř, který má kopí.

 

Když jsem se potom podíval důkladněji na zem, uviděl jsem malé hnědé kuličky – vývržky zajíce a také podobné, trochu zploštělé vývržky srn. Tak tady utíkají, když je vidím běhávat po poli. Pátrám po dalších obyvatelích a narážím na hnědé pírko bažanta obecného, který je považován za našeho nejrozšířenějšího lovného ptáka. Ale pozor, i jeho populace ubývá! Zato kousek vedle objevuji největší nález – lebku srnce. Asi nepřežil minulou krutou a dlouhou zimu.

 

Mému zraku neujde ani strom rovněž se složenými listy, které vychází z velkých, černých pupenů a jeho větve tvoří při pohledu z odstupu takový svícen. Je to jasan ztepilý. Typický strom zvláště kolem železnice. Schválně, až někdy pojedete v zimě, či na počátku jara vlakem, podívejte se na ty svícny s »černým plamenem«, jak lemují trať.

 

Jelikož ostrov leží pod dráty vysokého napětí, musí být strom, který dosáhne větší výšky, pokácen. I to stojí výdobytky civilizace.

 

Vzpomeňme si možná, až si budeme číst pod elektrickou lampou v pohodlí domova, na to, že pro tento komfort padl život stromu. Já si na to vzpomenu. Zůstala tu ovšem po něm památka – pařez. Podrobil jsem jej zkoumání. Doprostřed letokruhů jsem zapíchl špendlík, potom jsem odpočítal svůj věk a zapíchl druhý špendlík, letokruhy pokračovaly dál. Byl starší než já. Ale ne o moc. Třetí špendlík zapíchnutý v posledním letokruhu určoval stáří stromu. 29 let.

 

Odloupl jsem kousek kůry pařezu. Nastal úprk drobného stvoření. Jejich malá velikost (asi 10 mm) však způsobila, že jsem je mohl nějakou dobu sledovat. Pomocníkem mi byla lupa. Tento malý, černý až do modra zbarvený živočich s článkovaným tělem se jmenuje stínka obecná. A už se mi objasnilo to, proč tak rychle prchá. Hledá stín, aby dostála svému jménu. Podařilo se jí to. Mou pozornost však upoutala jiná drobná zvířátka. Byla celá červená, asi 4–6 mm velká a v klidu se procházela u paty pařezu. Podle atlasu jsem doma zjistil. že se jednalo o sametku rudou, neškodného roztoče. A krásného!

 

Celý ostrov byl pokryt bujnou travinatou vegetací pýru plazivého, jehož kořeny mohou sahají hluboko pod zem. Dorůstá výšky až 150 cm (4). A když se v takové trávě přikrčíte, či lehnete na zem, v ničem si nezadá z africkou džunglí. Ani jsem si nevšiml, že uběhla už spousta času a začínalo se pomalu šeřit. Ostrov jsem nazval Trnovníkový, po jeho hlavním obyvateli.

 

Každá výprava by měla mít svůj název, alespoň já si výpravy vždy nějak pojmenuji. Krajina je pak obohacena o zajímavá místa, která tu už sice byla dávno, ale o kterých teď, po takové výpravě, bezpečně vím. Překvapilo mne, kolik zajímavého se dá najít na prve, dle mého soudu, obyčejném kousku naší Země. To pozdně jarní odpoledne bylo pro mě obohacující. A nechci si to nechat pro sebe…Mohu jej přece ukázat i dětem.

 

Nejdůležitější pomůcky na výpravy: malý notýsek formátu A6 k zápiskům, pro žáky pracovní listy (můžou být vlepeny do sešitku – lépe se pak na ně píše), tužku, která je vhodná nejen pro samotný zápis, ale lze jí též dobře kreslit, zachytit tvary objektů, které studujeme, barevné pastelky, metr či provaz na měření, lupu pro důkladnější pozorování miniaturního světa, plátěnou brašnu na úlovky – přírodniny a v dnešní moderní době i digitální fotoaparát, jež se stává neocenitelným pomocníkem při výpravách do přírody, mapa oblasti, kompas nebo busola

 

Podle cíle výpravy a biotopu to mohou být i další vhodné pomůcky. (Např. Výprava k zámeckému rybníku – síťka, sklenice od zavařenin apod.)

 

 

Náměty na výpravy s dětmi: pracovní list

 

Ukázka možného pracovního listu pro žáky

 

VÝPRAVA č. 1: Na Trnovníkový ostrov

 

Tvé jméno: ………………

Datum: …………..

Čas: ………………

Počasí: …………………

 

1. Obvod ostrova měří asi:        kroků =        metrů =       centimetrů

 

2. Zakresli jeho tvar, urči světové strany pomocí kompasu. Urči podle mapy vždy jednu obec, která je na sever, východ, jih a západ od ostrůvku. (Celkem určíš 4 obce). Obce zapiš.

 

3. Do plánu ostrova zaznač, co a kde roste: použij k zakreslení těchto značek.

Pozn.: Úkol je plněn po seznámení s významnými rostlinami na ostrově. Učitel přiřadí značku k dané rostlině, případně může nechat rozčlenění značek k jednotlivým rostlinám na samotných žácích.

Značky pro jednotlivé rostliny (např.): ...

 

4. Urči mluvnické kategorie těchto názvů (podstatných jmen)

 

název

pád

číslo

rod

vzor

trnovník

 

 

 

 

trávou

 

 

 

 

semenu

 

 

 

 

pařezem

 

 

 

 

 

5. Vyber si jednu rostlinu a tu popiš. Můžeš ji i nakreslit. Všímej si: umístění, celkového tvaru, velikosti, barvy, stonku, listů, květů

 

6. Zkoumáme trnovník akát

a) Načrtni tvar listů a plodů trnovníku.

b) Spočítej na několika složených listech, kolik má lístků a potom udělej průměr.

 

LIST

počet lístků

list č. 1

 

list č. 2

 

list č. 3

 

list č. 4

 

list č. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomeň si: Průměr vypočítáme tak, že sečteme všechny lístky na složených listech a vydělíme počtem listů.

 

Výpočet:

 

Průměrně je na 1 složeném listu …………….. lístků.

 

Odhadni, kolik složených listů je na jedné větvi.

ODHAD: …………………

 

Odhadni, kolik větví je na stromě:

ODHAD: …………………

 

Pro šikuly: Sestav příklad, jak bys spočítal, kolik složených listů je na stromě.

 

c) Napiš, co ti připomíná vůně květů trnovníku (po čem voní)

 

7. Velká pátrací akce detektivů: Kdo první najde nějakého drobného živočicha.

Poznámka: Když někdo z žáků najde, společně s učitelem (za jeho pomoci) představí, jak zvíře vypadá, jak se pohybuje. Učitel sdělí žákům jeho název.

 

Společná diskuse na ostrově: (zaměření na formování kladných postojů žáků)

 

Možné otázky k přemýšlení:

Bylo by ti nepříjemné, kdyby ti někdo zbořil dům, kde bydlíš? Proč? Co bys musel dělat?

Můžeme tento ostrov přirovnat k domu? Jak? Kdo zde žije?

Jak a proč člověk boří tyto ostrovní domy? Co myslíš? Proč je lepší nechat tyto domy než mít místo nich o trochu více orné půdy? Proč si myslíš, že jsou užitečné takové ostrůvky?

Srovnej, co přinese člověku pár metrů čtverečních orné půdy navíc a co přinese přírodě (člověku) pár metrů čtverečních »ostrovního domu«? Co je podle tebe víc? Na čem nebo na kom závisí to, že v dnešní době již nevidíme tolik koroptví, bažantů nebo takových ostrůvků?

  

Poznámka: Žáci si mohou v jedné či dvou větách zapsat výsledek diskuse. Diskusi můžeme provést třeba po svačině. Učitel nebo nadaný žák s učitelem řídí diskusi.

 

Úkol do školy: Napiš krátké vyprávění z výpravy

Můžeš už nad ním přemýšlet cestou. Co jsi prožil? Co tě nejvíc zaujalo překvapilo? Z čeho jsi měl radost? Co tě naopak zklamalo nebo se nepovedlo? a podobné pomocné otázky.

 

 

Použitá (a doporučená) literatura

 

(1) KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2005. s. 14–17, http://www.vuppraha.cz/index.php?op=sections&sid=367

(2) SPILKOVÁ, V. Pojetí, smysl a základní orientace primárního vzdělávání In. KOLEKTIV AUTORŮ. Předškolní a primární pedagogika. Praha : Portál, 2001. s.152. ISBN 80-7178-585-7

(3) ZAPLETAL, M. Výpravy za dobrodružstvím. Praha : Albatros, 1986. s. 68

(4) ČIHAŘ, J. a kol. Příroda v České a Slovenské republice. Praha : Academia, 2002. ISBN 80-200-0938-8

 

 

Učitelské listy 2006/2007, č. 7, str. 5–7, Náměty pro učitele

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí