zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hlavní zásady navrhování cyklostezek

24.04.2007
Obecné
Hlavní zásady navrhování cyklostezek

V návaznosti na novelizované normy pro projektování komunikací (ČSN 73 6110 a ČSN 73 6101) vyšly už v květnu 2006 nové Technické podmínky Ministerstva dopravy 

V posledních letech je zřetelný rozvoj cyklistické dopravy i v České republice. Jsou města, kde je jízda na kole rovnocenným způsobem přepravy, zatímco v jiných jen víkendovým zpestřením. Nové technické podmínky TP 179 pro navrhování cyklostezek mohou být užitečné pro obě skupiny.

V návaznosti na novelizované normy pro projektování komunikací (ČSN 73 6110 a ČSN 73 6101) vyšly už v květnu 2006 nové Technické podmínky Ministerstva dopravy TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty. Zpracovala je liberecká společnost EDIP. Jsou určeny zejména projektantům a pracovníkům státní správy a místní samosprávy.

Hlavním těžištěm TP 179 je navrhování komunikací pro cyklisty v zastavěném území (intravilánu). Zabývají se však i vedením tras mimo zastavěné území (extravilán). Publikace obsahuje řadu schématických obrázků i fotografických příkladů.

Generel cyklistických tras: Samotnému projektování a realizaci konkrétních cyklistických stezek v obci nebo městě by mělo vždy předcházet zpracování tzv. generelu (nebo studie) cyklistických tras. Tento koncepční dokument určí rozumnou míru investic do cyklistické infrastruktury při zohlednění potřeb cyklistů, doporučí etapy výstavby a nalezne možnosti sdružení investic při opravách komunikací. V generelu jsou vytypovány vhodné zdroje a cíle cyklistické dopravy. Na každé komunikaci je poté navrženo vhodné umístění pruhu pro cyklisty v rámci šířky uličního prostoru. Správně navržená a postupně budovaná síť cyklistických tras by měla splňovat tyto základní zásady: ucelenost sítě; spojení zdrojů a cílů; atraktivita tras z hlediska délky trasy i bezpečnosti; celková srozumitelnost.

Způsoby vedení komunikace pro cyklisty: Správná volba způsobu vedení cyklistické komunikace ukazuje na dobrou zkušenost projektanta. Rozhodujícími faktory pro řešení je intenzita všech druhů dopravy (automobilů, cyklistů i chodců) na dané komunikaci a dosahovaná rychlost jízdy. O volbě rozhodují i prostorové možnosti komunikace a převládající funkce cyklistické trasy.

Oddělení cyklistů od ostatních druhů dopravy: Při projednávání technických podmínek byla velká pozornost věnována způsobu oddělení cyklistů od ostatních druhů dopravy. Komunikaci pro cyklisty lze od jízdního pruhu s provozem motorové dopravy oddělit: vodicím proužkem; dělicím (zeleným) pásem; dělicím (zeleným) pásem a obrubníkem; obrubníkem a zábradlím nebo svodidlem.

O způsobu oddělení od provozu chodců rozhodují významnou měrou požadavky osob nevidomých a slabozrakých: hmatným pásem, dělicím pásem, obrubníkem, zábradlím.

Možné způsoby vedení komunikace pro cyklisty v návaznosti na ČSN 73 6110 jsou patrné z tabulky.

Přístup k projektování: Nejčastější způsoby a schválené šířkové parametry vedení komunikace pro cyklisty v zastavěném území ukazují obr. 1 až 5.

Dopravní značení: Vedle již známých způsobů značení sjednocují technické podmínky označování jízdního pruhu pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru (tj. vedení cyklistů "ve vozovce"). TP 179 doporučují v praxi osvědčený způsob užitím dopravní značky č. IP 20a "Vyhrazený jízdní pruh" se symbolem značky č. C 8a (Stezka pro cyklisty) - viz obr. 5 a 7. Určitým nedostatkem takové úpravy však je, že použití vyhrazeného jízdního pruhu není povinné. Dá se však předpokládat, že cyklisté jej ve svém zájmu maximálně využijí.

V praxi je někdy jedinou možností vést provoz cyklistů v protisměru jednosměrné komunikace. Tato úprava není bez problémů. Lze k ní přistupovat jen v odůvodněných případech a na dopravně méně významných komunikacích.

Jízdní pruh pro cyklisty musí být zřetelně vyznačen vodorovným a svislým dopravním značením. Pro vyjádření této skutečnosti a vyznačení situování jízdního pruhu pro cyklisty se sjednotilo užití dodatkové tabulky v provedení podle obr. 6. Úprava přednosti v jízdě musí být v tomto případě označena i v protisměru jednosměrné komunikace (byť jen pro účel výjezdu cyklistů). Určité pochybnosti ostatních řidičů o vedení jednosměrného provozu zde bohužel nelze vyloučit.

TP 179 byly zpracovány po řadě přínosných jednání a konzultací. Řeší základní případy, se kterými se projektant při návrhu setkává. Nedokážou však samozřejmě obsáhnout všechny situace, které mohou nastat při navrhování komunikací pro cyklisty.

AUTOR: Luděk Bartoš
EDIP, s. r. o.


Způsoby vedení komunikace pro cyklisty

Území zastavěné nebo určené k zastavění

- v hlavním dopravním prostoru

v jízdních pruzích (společný provoz s motorovou dopravou)

v jízdních pruzích pro cyklisty (oddělený provoz od motorové dopravy)

v obytné nebo pěší zóně (společný provoz s ostatními druhy dopravy)

- mimo hlavní dopravní prostor (v přidruženém prostoru nebo samostatné)

ve společném pásu pro provoz cyklistů a chodců (společný provoz s chodci)

v jízdním pruhu/pásu pro cyklisty v rámci stezky pro chodce a cyklisty s odděleným provozem (oddělený provoz od chodců)

v jízdním pruhu/pásu pro cyklisty (oddělený provoz od chodců)

Území nezastavěné

- na silnici

v jízdních pruzích (společný provoz s motorovou dopravou)

po krajnici (oddělený provoz od motorové dopravy)

v jízdních pruzích pro cyklisty (oddělený provoz od motorové dopravy)

- mimo silnici (stezka)

ve společném pásu pro provoz cyklistů a chodců (společný provoz s chodci)

v jízdním pruhu/pásu pro cyklisty v rámci stezky pro chodce a cyklisty s odděleným provozem (oddělený provoz od chodců)

v samostatném jízdním pruhu/pásu pro cyklisty (oddělený provoz od chodců)

po účelové komunikaci, polní nebo lesní cestě (společný provoz s ostatními druhy dopravy)
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí