zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zpracování studie vlivu na životní prostředí

18.04.2007
EIA
Zpracování studie vlivu na životní prostředí
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200762949
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
09.05.2007 
 
* Zdroj informace:  
Věstník 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Danubia Invest, a. s. vypisuje výběrové řízení na zpracování studie vlivu na životní prostředí v oblasti Danubia parku. Nabídka do tendru musí být zpracována do
9. 5. 2007. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

Verejná súťaž
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Danubia Invest, a. s., Bratislava
IČO: 31 369 596
Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava
Kontaktné miesto (miesta)
Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava
kontaktná osoba: Ing. Miroslav Pančík
tel. č.: 02/65 41 20 72, fax: 02/65 41 20 84
e-mail: pancik_miroslav@danubia.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť musia byť doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2.
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1.
Druh verejného obstarávateľa
Iný verejný obstarávateľ: Akciová spoločnosť čerpajúca prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ.
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
Iný: Súkromná akciová spoločnosť.
I.2.2.
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Životné prostredie.
I.2.3.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie.


ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
Opis
II.1.1.
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Danubia Park - posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
II.1.2.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby.
Kategória služby: 12.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Danubia Park - Čunovo.
NUTS kód: SK01.
II.1.3.
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4.
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5.
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Študijné, terénne a prieskumné práce.
Vypracovanie environmentálnej dokumentácie.
Odovzdanie environmentálnej dokumentácie na Ministerstvo životného prostredia SR.
Zabezpečenie ročného inventarizačného prieskumu.
Zapracovanie výsledkov inventarizačného prieskumu.
Zabezpečenie podrobnej hydrogeologickej charakteristiky územia.
Zabezpečenie techn. podkladov pripravenej stavby.
Zastupovanie obstarávateľa pri rokovaniach.
Konzultácie a poradenstvo pre obstarávateľa.
Technické a administratívne práce.
II.1.6.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 74231300-0.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 74271000-9, 74233500-6.
II.1.7.
Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.8.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie.
II.2.
Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.
Celkové množstvo alebo rozsah
Predpokladané rozpätie hodnoty zákazky bez DPH: od 3 365 000 do 3 500 000. Mena: Sk.
II.2.2.
Opcie
Nie.
II.3.
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Začatie: 1. 6. 2007, ukončenie: 15. 10. 2008.


ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1.
Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka sa nepožaduje.
III.1.2.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet obstarávania sa bude financovať z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.
III.1.3.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
III.1.4.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie.
III.2.
Podmienky účasti
III.2.1.
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. - osobné postavenie a preukáže to dokladmi podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 3 a 4 cit. zákona.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti pre osobné postavenie aj podľa § 128 ods. 1 cit. zákona. Ak uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 91 a následne zák. č. 523/2003 Z. z. v súlade s § 155 ods. 8 zák. č. 25/2006 Z. z., predloží aj doklad podľa § 26 ods. 2 písm. f) cit. zákona.
III.2.2.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Doklad podľa § 27 ods. 1 písm. a) zák. č. 25/2006 Z. z. a doklad podľa § 27 ods. 1 písm. b) zák. č. 25/2006 Z. z.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Uchádzač má zabezpečené dostatočné množstvo finančných prostriedkov na dodanie predmetu obstarávania minimálne vo výške ponúkanej ceny predmetu obstarávania. Uchádzač je poistený na všeobecnú zodpovednosť za škodu vzniknutú plnením predmetu obstarávania v minimálnej výške 2 000 000 Sk. Celkový obrat uchádzača za posledné tri roky (2004, 2005 a 2006), v každom roku nesmie byť nižší ako 12 000 000 Sk.
III.2.3.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Pôsobenie v predmetnej oblasti minimálne 10 rokov - výpis z OR.
Uchádzač musí byť zapísaný v zozname odborne spôsobilých osôb podľa § 60, 61 a 62 zák. č. 24/2006 Z. z. a vyhl. č. 52/2005 - potvrdenie MŽP SR.
Uchádzač musí mať zavedený systém manažérstva kvality pre oblasť obstarávania podľa ISO 9001 - certifikát.
Odborná spôsobilosť v oblasti ochrany prírody a krajiny podľa § 55 zák. č. 543/2002 Z. z. - potvrdenie MŽP SR.
Uchádzač musí predložiť profesijné životopisy kľúčových expertov, doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a zoznam projektov osôb priamo vykonávajúcich plnenie predmetu obstarávania.
Uchádzač musí predložiť doklad podľa § 28 ods. 1 písm. a) zák. č. 25/2006 Z. z.
III.3.
Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
III.3.1.
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
§ 60, 61 a 62 zák. č. 24/2006 Z. z. a § 55 zák. č. 543/2003 Z. z.
III.3.2.
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby
Áno.


ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
Druh postupu
IV.1.1.
Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2.
Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu
IV.1.3.
Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo dialógu
IV.2.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
IV.2.1.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
Najnižšia cena.
IV.2.2.
Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3.
Administratívne informácie
IV.3.1.
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
IV.3.2.
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
IV.3.3.
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
Dátum: 9. 5. 2007. Čas: 10.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Cena: 150. Mena: Sk.
Podmienky a spôsob úhrady: V hotovosti pri prevzatí súťažných podkladov alebo vopred prevodom na účet obstarávateľa, č. účtu: 2629003478/1100, pričom pri prevzatí súťažných podkladov sa musí uchádzač preukázať výpisom zo svojho bankového účtu, ktorým preukáže zaplatenie uvedenej sumy.
IV.3.4.
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 9. 5. 2007. Čas: 10.00 h.
IV.3.5.
Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do: 31. 5. 2007.
IV.3.7.
Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 9. 5. 2007. Čas: 10.00 h.
Miesto: Borská 6, 841 04 Bratislava, zasadacia miestnosť na 2. poschodí.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Uchádzač, člen štatutárneho orgánu uchádzača alebo ním splnomocnená osoba.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie.
VI.2.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF), Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava 2.
VI.3.
Ďalšie informácie
Komunikácia medzi obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku. V prípade doručenia žiadosti v inom ako požadovanom jazyku (okrem českého jazyka) sa takejto žiadosti nevyhovie.
VI.4.
Dátum odoslania tohto oznámenia
2. 4. 2007.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí