zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Provádění stavebního dozoru nad výstavbou čistírny odpadních vod a vodovodní sítě

24.04.2007
Voda
Provádění stavebního dozoru nad výstavbou čistírny odpadních vod a vodovodní sítě
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200763023
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
29.05.2007 
 
* Zdroj informace:  
S 77 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Západoslovenská vodárenská společnost vypisuje výběrové řízení na provádění stavebního dozoru při výstavbě čistírny odpadních vod a vodovodní sítě. Nabídka do tendru musí být zpracována do 29. 5. 2007. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině nebo češtině.

 
Popis tendru (Slovenština):

SK-Nitra: Stavebný dozor
Služby

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Kontakt: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Trnavská 32, 826 29 Bratislava, Do rúk: Ing. Igor Čajda, Eleonóra Eleková, SK-949 01 Nitra. Tel.: 421 2 5556 7126. E-mail: igor.cajda@ba.zsvs.sk, eleonora.elekova@ba.zsvs.sk. Fax: 421 2 5556 0329.
Internetová adresa (adresy):
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa: www.zsvs.sk.
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné podklady a doplňujúce podklady (vrátane podkladov na dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).
I.2) HLAVNÁ ČINNOSŤ ALEBO ČINNOSTI OBSTARÁVATEĽA:
Vodné hospodárstvo.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) OPIS
II.1.1) Názov zákazky podľa obstarávateľa:
Činnosť stavebného dozoru: Povodie Váhu a Dunaja - Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou - aglomerácia Galanta.
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:
Služby.
Kategória služby: č. 12.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Slovenská republika, západné Slovensko, projektovaná oblasť zahŕňa sídla: Galanta, Kajal, Gáň, Topoľnica, Košúty, Čierny Brod, Mostová, Čierna Voda, Vozokany, Tomášikovo, Dolné Saliby, Kráľov Brod.
NUTS kód: SK02.
II.1.3) Oznámenie zahŕňa:
Verejnú zákazku.
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode:
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Výkon stavebného dozoru pri výstavbe čistiarní odpadových vôd a kanalizačnej a vodovodnej siete.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
74231530, 74232400, 74262100, 74232110, 74231800, 74231330.
II.1.7) Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):
Áno.
II.1.8) Rozdelenie na časti:
Nie.
II.1.9) Variantné riešenia sa prijímajú:
Nie.
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
Výkon stavebného dozoru pri výstavbe čistiarní odpadových vôd a kanalizačnej a vodovodnej siete v rozsahu:
kanalizačná sieť: 120 569 km,
domové prípojky: 5 378 ks,
rekonštrukcia ČOV: 1 ks,
výstavba novej ČOV: 1 ks,
vodovodná sieť: 6 674 km,
rekonštrukcia vodojemu: 1 ks,
výstavba nového vodojemu: 1 ks.
Ide o indikatívne ukazovatele, ktoré sa môžu zmeniť po vyhotovení projektovej dokumentácie.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 1 250 000 EUR.
II.2.2) Opcie:
Nie.
II.3) TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTY NA USKUTOČNENIE:
Obdobie v mesiacoch: 41 (od uzatvorenia zmluvy).

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
Obstarávateľ požaduje zábezpeku na ponuku vo výške 2 000 000 SKK, podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
Kohézneho fondu, rozhodnutie EK: CCI 2004 SK 16 C PE 003, v rozsahu 65 % oprávnených nákladov, štátneho rozpočtu SR v rozsahu 27 % oprávnených nákladov, obstarávateľa v rozsahu 8 % oprávnených nákladov. Obstarávateľ neposkytuje zálohovú platbu. Fakturácia sa bude uskutočňovať trojmesačnými priebežnými platbami.
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, ktorej ponuka bude prijatá:
Pred podpisom Zmluvy o poskytnutí služieb sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a acquis communautaire (napr. podľa § 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov), ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:
Nie.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesného alebo obchodného registra:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o verejnom obstarávaní) a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 3 a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené fotokópie týchto dokladov. Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže nahradiť doklady uvedené v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením úradne overenej kópie potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov platnom v čase predkladania ponúk. Ak uchádzač predkladá potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov platnom v čase predkladania ponúk vydanom podľa zákona ô. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii štátnej správy v znení neskorších predpisov a predloží aj potvrdenie príslušného inšpektorátu prúce podľa § 26 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní - osobné postavenie záujemcov, predkladá každý člen skupiny osobitne.
III.2.2) Hospodárske a finančné postavenie:
1. Vyjadrením banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky o výške úverového limitu v objeme minimálne 5 000 000 SKK.
2. Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom najmenej vo výške 25 000 000 SKK alebo ekvivalent v inej mene.
3. Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti za posledné tri hospodárske roky, t. j. 2004, 2005, 2006. Uchádzač predloží výkazy ziskov a strát (alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch), za posledné tri hospodárske roky, t. j. 2004, 2005, 2006. Súčasťou predložených výkazov musí byť overenie príslušného daňového úradu podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Uchádzač preukáže minimálny priemerný ročný obrat 25 000 000 SKK. Z predložených dokladov musí byť zrejmý a jednoznačný obrat. Uchádzač na základe uvedených dokladov vyplní aj priložený formulár v prílohe súťažných podkladov.
V prípade, že uchádzač nemá povinnosť podať výkaz ziskov a strát a poď na príslušný daňový úrad za rok 2006 do konca lehoty na predkladanie ponúk, za rok 2006 predloží čestné prehlásenie (originál potvrdený osobou oprávnenou na podpis v mene uchádzača), ktorým potvrdí, že jeho obrat za rok 2006 bol min. 25 000 000 SKK. V prílohe uvedie ročný obrat za rok 2006 ako odhad.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Ak ponuku predkladá skupina, preukazuje splnenie podmienok účasti - hospodárske a finančné postavenie, spoločne.
Obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - hospodárske a finančné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené fotokópie týchto dokladov.
III.2.3) Technická spôsobilosť:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1. Uchádzač musí preukázať, že má v trvalom pracovnom pomere min. 10 zamestnancov, z toho min. 5 pôsobiacich v oblasti konzultačnej činnosti pre líniové vodohospodárske stavby a čistiarne odpadových vôd (podrobnosti v Prílohe súťažných podkladov).
Uchádzač predloží vyplnený formulár uvedený v prílohe súťažných podkladov.
2. Uchádzač musí preukázať (podrobnosti v Prílohe súťažných podkladov), že za posledné 3 roky, t. j. 2004, 2005, 2006 úspešne ukončil služby stavebného dozoru na:
- 1 projekte výstavby alebo rekonštrukcie vodovodov, kanalizácií alebo ČOV s rozpočtovým nákladom investičného diela min. 100 000 000 SKK bez DPH,
- 1 projekte vodohospodárskeho alebo inžinierskeho charakteru s rozpočtovým nákladom investičného diela min. 200 000 000 SKK bez DPH, pričom dozorovanie bob vykonané v zmysle zmluvných podmienok FIDIC.
Uchádzač predloží vyplnený formulár uvedený v prílohe súťažných podkladov a referenčné listy potvrdené objednávateľom/obstarávateľom - podrobnosti v Prílohe súťažných podkladov V prípade, že odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení zmlúv potvrdí tento verejný obstarávatel`. Ak odberateľom bola fyzická osoba alebo právnická osoba iná ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení zmlúv bude potvrdený týmto odberateľom, ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich realizácii a s uvedením objektívneho dôvodu nevydania predmetného potvrdenia.
3. Údaje o osobách zodpovedných za poskytnutie služieb - uchádzač musí preukázať, že navrhovaní kľúčoví špecialisti spĺňajú tieto požiadavky:
Vedúci stavebného dozoru
- ukončené vysokoškolské vzdelanie stavebného zamerania - preukazuje sa predložením úradne overenej kópie diplomu,
- výborná znalosť anglického jazyka,
- minimálne 15 rokov odbornej praxe v stavebníctve, z toho minimálne 10 rokov v oblasti vodohospodárskych stavieb - preukazuje sa údajmi v životopise (Príloha 3.1 súťažných podkladov),
- skúsenosti s vykonávaním činností stavebného dozoru alebo stavbyvedúceho pre vodohospodárske stavby (vodovodné siete alebo kanalizačné siete alebo ČOV):
- minimálne 10 rokov,
- v súlade so zmluvnými podmienkami FIDIC (červená kniha, žltá kniha) minimálne na 2 stavbách (realizovaných za posledných 10 rokov) s investičným nákladom vyšším ako 100 000 000 SKK bez DPH,
- preukazuje sa údajmi v životopise (Príloha súťažných podkladov).
Zástupcovia vedúceho stavebného dozoru:
Zástupca vedúceho stavebného dozoru pre líniové stavby - č. 1.
- ukončené vysokoškolské vzdelanie stavebného zamerania - preukazuje sa predložením úradne overeného dokladu diplomu,
- minimálne 10 rokov odbornej praxe v stavebníctve, z toho minimálne 7 rokov v oblasti vodohospodárskych stavieb - preukazuje sa údajmi v životopise (Príloha súťažných podkladov),
- skúsenosti s vykonávaním činností stavebného dozoru alebo stavbyvedúceho pre vodohospodárske stavby, t. j. vodovodné siete, kanalizačné siete alebo ČOV:
- minimálne 7 rokov,
- na 1 stavbe (realizovaných za posledných 10 rokov) s investičným nákladom vyšším ako 80 000 000 SKK bež DPH,
- na 3 stavbách nešpecifikovaného rozsahu vo vyššie uvedených oblastiach (vodohospodárske stavby).
- preukazuje sa údajmi v životopise (Príloha súťažných podkladov).
- oprávnenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov, podľa zákona č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 236/2000 Z. z. a zákona 554/2001 Z. z. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch - preukazuje sa predložením úradne overenej kópie jedného z dokladov:
- osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor. (Činnosti vedenia uskutočňovania stavieb - §45 ods. 1 písm. b) Stavebného zákona),
- autorizačného osvedčenia na vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb. (Kategória 2 - Inžinierske stavby).
Zástupca vedúceho stavebného dozoru pre líniové stavby - č. 2.
- ukončené vysokoškolské vzdelanie stavebného zamerania - preukazuje sa predložením úradne overeného dokladu diplomu,
- minimálne 10 rokov odbornej praxe v stavebníctve, z toho minimálne 7 rokov v oblasti vodohospodárskych stavieb - preukazuje sa údajmi v životopise (Príloha súťažných podkladov),
- skúsenosti s vykonávaním činností stavebného dozoru alebo stavbyvedúceho pre vodohospodárske stavby, t. j. vodovodné siete alebo kanalizačné siete alebo ČOV:
- minimálne 7 rokov,
- na 1 stavbe (realizovaných za posledných 10 rokov) s investičným nákladom vyšším ako 80 000 000 SKK bez DPH,
- na 3 stavbách nešpecifikovaného rozsahu vo vyššie uvedených oblastiach (vodohospodárske stavby).
- preukazuje sa údajmi v životopise (Príloha súťažných podkladov).
- oprávnenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov, podľa zákona č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 236/2000 Z. z. a zákona 554/2001 Z. z. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch - preukazuje sa predložením úradne overenej kópie jedného z dokladov:
- osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor. (Činnosti vedenia uskutočňovania stavieb - § 45 ods. 1 písm. b) Stavebného zákona),
- autorizačného osvedčenia na vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb.
(Kategória 2 - Inžinierske stavby).
Zástupca vedúceho stavebného dozoru pre čistiarne odpadových vôd - č. 3:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie stavebného zamerania - preukazuje sa predložením úradne overeného dokladu diplomu,
- minimálne 10 rokov odbornej praxe v stavebníctve, z toho minimálne 7 rokov v oblasti vodohospodárskych stavieb - preukazuje sa údajmi v životopise (Príloha súťažných podkladov),
- skúsenosti s vykonávaním činností stavebného dozoru alebo stavbyvedúceho pre vodohospodárske stavby t.j., vodovodné siete alebo kanalizafiné siete alebo ČOV:
- minimálne 7 rokov,
- na 1 stavbe (realizovaných za posledných 10 rokov) s investičným nákladom vyšším ako 80 000 000 SKK bez DPH,
- na 3 stavbách nešpecifikovaného rozsahu vo vyššie uvedených oblastiach (vodohospodárske stavby),
- preukazuje sa údajmi v životopise (Príloha súťažných podkladov),
- oprávnenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov, podľa zákona č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 236/2000 Z. z. a zákona 554/2001 Z. z. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch - preukazuje sa predložením úradne overenej kópie jedného z dokladov:
- osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor. (Činnosti vedenia uskutočňovania stavieb - § 45 ods. 1 písm. b) Stavebného zákona),
- autorizačného osvedčenia na vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb.
(Kategória 2 - Inžinierske stavby):
Minimálne jeden zástupca vedúceho stavebného dozoru, preukáže aktívnu znalosť anglického jazyka (min. na strednej úrovni - stupeň 3) - preukazuje sa údajmi v životopise (Príloha súťažných podkladov),
Uchádzač predloží životopisy navrhovaných kľúčových špecialistov vyplnením formuláru uvedeného v Prílohe súťažných podkladov a referenčné listy navrhovaných kľúčových špecialistov, preukazujúce výkon stavebného dozoru alebo stavbyvedúceho, potvrdené objednávateľom/zamestnávateľom.
Všetky úradne overené kópie vyššie uvedených oprávnení, osvedčení a preukazov musia byť podpísané odborne spôsobilou osobou a v prípade, že je to relevantné, opečiatkované originálnym odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby, v opačnom prípade bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.
Vzájomná komunikácia medzi hlavným inžinierom a kľúčovými špecialistami musí byť v jednom jazyku, ktorý musí byť uvedený vo vyplnených životopisoch (Príloha súťažných podkladov). Komunikácia s obstarávatel`om bude v slovenskom jazyku.
Za účelom podávania ponuky pre funkcie zástupcov vedúceho stavebného dozoru bude uznaná autorizácia stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru v súlade s platnými zákonmi Českej republiky. Uchádzačov však upozorňujeme, že títo kľúčoví špecialisti sa musia k dátumu zahájenia stavby podľa či. 8,1 FIDIC preukázať dokladmi o odbornej spôsobilosti na výkon stavebného dozoru v zmysle zákona č. 138/1992 Zb.
4. Vyhlásenie, že uchádzač bude mať ku dňu podpisu zmluvy k dispozícii prostriedky a technické zariadenia potrebné na plnenie zmluvy: 4 prenosné počítače s programovým vybavením, 1 osobný počítač s programovým vybavením, 4 digitálne fotoaparáty, 4 osobná motorové vozidlá, 5 mobilných telefónov. Opis technického vybavenia potrebného na plnenie zmluvy podľa podmienok uvedených vo Zväzku Hl. súťažných podkladov.
5. Certifikát systému riadenia kvality podľa EN ISO 9001:2000, resp, preukázanie iných dôkazov preukazujúcich opatrenia na zabezpečenie kvality (napr. príručka kvality, politika kvality, plán kvality, vykonané opatrenia na zabezpečenie kvality).
6. Doklad, ktorým záujemca preukáže kto a v akom rozsahu koná v mene uchádzača (napr. overený výpis z Obchodného registra a pod.); v prípade skupiny podnikateľov požadovaný doklad predložia všetci členovia skupiny.
7. V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Ak ponuku predkladá skupina, preukazuje splnenie podmienok účasti - technickú spôsobilosť, spoločne.
Obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - technickú spôsobilosť v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené fotokópie týchto dokladov.
III.2.4) Vyhradené zákazky:
Nie.
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1) Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu:
Áno.
Zákon č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 236/2000 Z. z. a zákona 554/2001 Z. z. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch (všetci zástupcovia vedúceho stavebného dozoru).
III.3.2) Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytovanie služby:
Áno.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu:
Verejná súťaž.
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena.
IV.2.2) Použije sa elektronická aukcia:
Nie.
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil obstarávateľ:
740/07.
IV.3.2) Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky:
Pravidelné informatívne oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:2007/S 69-085007 z 7.4.2007
Ďalšie predchádzajúce oznámenia
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:2006/S 2-002927 z 5.1.2006
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:2006/S 64-066978 z 1.4.2006.
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov:
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 7.5.2007 - 14:00.
Spoplatnenie súťažných podkladov:
cena: 595,00 SKK.
Podmienky a spôsob platby:Poplatok za súťažné podklady je potrebné uhradiť v pokladnici obstarávatel`a v pracovných dňoch od 8:00 do 13:00 h na adrese; Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Trnavská 32, 826 29 Bratislava alebo na bankový účet obstarávateľa vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a. s., Bratislava, č. ú.: 2603-112/0200 s uvedením variabilného symbolu, ktorým bude IČO uchádzača, v prípade skupiny IČO lídra skupiny. Súťažné podklady budú záujemcovi vydané až po zaplatení poplatku za súťažné podklady, k žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov uchádzač priloží kópiu dokladu o zaplatení poplatku za súťažné podklady. Výška úhrady 500,- 95,- SKK DPH. spolu: 595,00 SKK.
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:
29.5.2007 - 09:00.
IV.3.5) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
česky. Slovensky.
IV.3.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
IV.3.7) Podmienky na otváranie obálok s ponukami:
29.5.2007 - 10:00.
Miesto: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Trnavská 32, 826 29 Bratislava, blok B. I. poschodie, zasadacia miestnosť.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: áno
Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou preukazujúcou sa originálom plnej moci uchádzača (alebo jej úradne overenou kópiou) na jeho zastupovanie. V prípade predkladania ponuky skupinou dodávateľov, môže byť skupina dodávateľov zastúpená osobou oprávnenou konať za jedného z jej členov.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ:
Nie.
VI.2) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:
Áno.
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Kohézneho fondu, rozhodnutie EK: CCI2004 SK 16 C PE 003.
VI.3) ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ak cena ponuky bude presahovať finančný limit 1 250 000 EUR, prepočítaný aktuálnym denným kurzom ECB SKK/EUR 28 dní pred dátumom na predkladanie ponúk (http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-skk.en.html). Náklady spojené s účasťou vo verejnej súťaži znášajú uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči obstarávateľovi. V prípade dokladov, v ktorých sú finančné údaje uvedené v inej mene ako SKK, prevod na SKK sa prepočíta aktuálnym denným kurzom ECB SKK/EUR platným 28 dní pred dátumom na predkladanie ponúk (http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-skk.en.html).
Obhliadka miesta poskytnutia služieb sa uskutoční dňa 10.5.2007 o 9:00 hod. na MsÚ Galanta, Mierové námestie č. 940/1, Galanta a je nepovinná, podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1) Orgán zodpovedný za konanie o námietkach:
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, SK-820 04 Bratislava 24. Tel.: 421 2 5026 4218. URL: www.uvo.gov.sk. Fax: 421 2 5026 4219.
Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Trnavská 32, SK-826 29 Bratislava. Tel.: 421 2 5556 7126. Fax: 421 2 5556 0329.
VI.4.2) Podávanie žiadostí o nápravu a námietok:
Presné informácie o termínoch na podávanie žiadostí o nápravu a na podávanie námietok: Žiadosti o nápravu sa podávajú podľa § 136 zákona o verejnom obstarávaní a námietky sa podávajú podľa § 138 zákona o verejnom obstarávaní.
VI.4.3) Úrad, na ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch:
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, SK-820 04 Bratislava 24. Tel.: 421 2 5026 4218. URL: www.uvo.gov.sk. Fax: 421 2 5026 4219.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
12.4.2007.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí