zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z rozkladové komise MŽP

30.04.2007
Ovzduší
Legislativa
Z rozkladové komise MŽP
K prokázání odborných znalostí podmiňujících vydání rozhodnutí o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb.

k § 15 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

k § 19 odst. 3 písm. b), § 20 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování

k § 64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

Podle ustanovení § 19 odst. 3 písm. b) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb. se rozsah znalostí podmiňujících vydání osvědčení o autorizaci prokazuje předložením dokladů, ne starších než 4 roky, o úspěšném absolvování odborného kurzu podle ustanovení § 20 této vyhlášky. Z hlediska citovaného ustanovení je relevantní datum vydání osvědčení, a nikoliv jeho platnost. (Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 20. října 2006, č. j. 5720/M/06, 70484/ENV/06, sp. zn. P/1876)

Rozkladem napadeným usnesením ministerstvo přerušilo správní řízení o žádosti odvolatele o prodloužení autorizace k měření účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných látek a ke kontrole spalinových cest podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. b) správního řádu, neboť dospělo k závěru, že odvolatel nepřiložil ke své žádosti platné potvrzení o úspěšném absolvování kurzu podle ustanovení § 20 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování (dále jen "cit. vyhláška"). Ministerstvo posoudilo žádost odvolatele jako novou žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci, neboť odvolatel nepožádal o prodloužení autorizace ve lhůtě stanovené podle ustanovení § 15 odst. 12 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších právních předpisů.

Ministerstvo dospělo k závěru, že odvolateli nelze vydat rozhodnutí o autorizaci k měření účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných látek a ke kontrole spalinových cest podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší, neboť podle názoru ministerstva nelze odvolatelem předložené osvědčení Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Výzkumného energetického centra, ze dne 4. 9. 2002 považovat za platné potvrzení o úspěšném absolvování kurzu podle ustanovení § 20 cit. vyhlášky.Proti předmětnému usnesení ministerstva podal odvolatel rozklad. Odvolatel připustil, že zmeškal lhůtu stanovenou zákonem o ochraně ovzduší pro podání žádosti o prodloužení autorizace. Upozornil však, že po celou dobu platnosti autorizace provedl více než 250 měření účinnosti spalovacího zdroje, a tak získal dostatečnou praxi, jakož i odborné znalosti nad rámec kurzu podle ustanovení § 20 cit. vyhlášky. Požadoval, aby jeho žádost byla posouzena jako žádost o prodloužení autorizace.

Na základě návrhu rozkladové komise ministr napadené usnesení ministerstva zrušil.

Z odůvodnění:

Usnesení ministerstva bylo vydáno s nesprávným odkazem na ustanovení § 64 odst. 1 písm. b) správního řádu. Pokud se ministerstvo domnívalo, že k žádosti odvolatele nebylo přiloženo platné potvrzení o úspěšném absolvování kurzu podle ustanovení § 20 cit. vyhlášky, mělo ministerstvo přerušit správní řízení podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu s výzvou k odstranění nedostatků podle ustanovení § 45 odst. 2 správního řádu.V dané věci však nenastaly důvody pro přerušení správního řízení podle ustanovení § 64 správního řádu, jak se nesprávně domnívá ministerstvo. Podle ustanovení § 19 odst. 3 písm. b) cit. vyhlášky se rozsah znalostí podmiňujících vydání osvědčení o autorizaci prokazuje předložením dokladů, ne starších než 4 roky, o úspěšném absolvování odborného kurzu podle ustanovení § 20 cit. vyhlášky. V dané věci je nutné za takový doklad považovat předložené osvědčení Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Výzkumného energetického centra, ze dne 4. 9. 2002, neboť z hlediska citovaného ustanovení je relevantní datum vydání osvědčení, a nikoliv jeho platnost omezená do 4. 9. 2005. Jelikož žádost o prodloužení autorizace byla odvolatelem podána dne 31. 3. 2006 a uvedené osvědčení bylo vydáno dne 4. 9. 2002, tj. toto osvědčení nebylo v době podání žádosti starší než 4 roky, je nutné konstatovat, že odvolatelem přiložené osvědčení nebrání vydání rozhodnutí o autorizaci, jak nesprávně tvrdí ministerstvo.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí