zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z rozkladové komise MŽP

04.05.2007
Legislativa
Geologie
Z rozkladové komise MŽP
K charakteru rozhodnutí o stanovení průzkumného území

k § 4 a § 4a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů

I. Samotné rozhodnutí o stanovení průzkumného území neumožňuje jakýkoliv zásah do přírody a krajiny. Předmětným rozhodnutím nemá žadatel povoleny vlastní geologické práce a není schválena ani metodika a lokalizace konkrétních geologických prací.

II. Rozhodnutí o stanovení průzkumného území nelze považovat za schválení záměru podléhajícího posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí či záměru uvedeného v ustanovení § 45h zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, neboť samotná existence průzkumného území takovým záměrem být nemůže.(

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 15. září 2006, č. j. 5138/M/06, 63708/ENV/06, sp. zn. P/1866)

Dne 11. 4. 2006 byla ministerstvu doručena žádost společnosti U. o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumné území Z. pro vyhledávání ložisek vyhrazených nerostů ropy a zemního plynu (dále jen "PÚ Z.") ze dne 18. 5. 2001. V této žádosti žadatel uvádí, že stanovená lhůta pro dokončení geologických prací není dostačující z důvodu časové náročnosti získání úplného souboru starších geofyzikálních dat, přípravy terénních prací v horském terénu, dodržení podmínek ochrany přírody a krajiny při provádění seismického měření i vlastních geologických prací.

Napadeným rozhodnutím ministerstva ze dne 25. 5. 2006 byla žadateli po provedeném správním řízení prodloužena doba platnosti rozhodnutí o stanovení PÚ Z. o 8 let, tj. do 31. 12. 2014. Ministerstvo v odůvodnění konstatuje, že v době platnosti PÚ Z. a při realizaci dosud provedených prací v tomto území nebyly ze strany obcí či dotčených orgánů státní správy uplatněny žádné připomínky či stížnosti, ani nebyly dány podněty k šetření negativních dopadů realizovaných geologickoprůzkumných prací na krajinu a přírodu. Ministerstvo zdůrazňuje, že tímto rozhodnutím nepovoluje vlastní provádění geologických prací, ani neschvaluje metodiku jejich realizace. Závěrem ministerstvo uvádí, že předmětné rozhodnutí není územním rozhodnutím a nenahrazuje rozhodnutí orgánů státní správy, popř. samosprávy, příslušných k ochraně objektů a zájmů chráněných zvláštními zákony.Proti rozhodnutí ministerstva byl podán rozklad. Město R. nesouhlasí s prodloužením doby platnosti rozhodnutí ze dne 18. 5. 2001 a požaduje, aby byl záměr posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Žádá, aby byla doplněna "stanoviska Ministerstva životního prostředí, odboru zvláště chráněných částí přírody a Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC k uvedenému záměru". Poukazuje na to, že navržené území téměř celé překrývá území Chráněné krajinné oblasti B., které bylo vyhlášeno jako evropsky významná lokalita B. Podle jemu dostupných informací byl ve stanoveném dobývacím prostoru potvrzen výskyt některých významných druhů ptáků. Zástupci města jsou přesvědčeni, že činností, která je předmětem rozhodnutí, dojde k hrubému zásahu do stanovišť těchto ptáků. S. doplňuje, že záměr žadatele je v rozporu s rozvojem cestovního ruchu v této oblasti a že se jedná také o oblast přirozené akumulace vod.Na základě návrhu rozkladové komise ministr rozklady zamítl a napadené rozhodnutí ministerstva ze dne 25. 5. 2006 potvrdil.

Z odůvodnění:

Na základě předložené žádosti bylo ve správním řízení podle ustanovení § 4a odst. 7 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "geologický zákon"), posuzováno pouze prodloužení doby platnosti rozhodnutí, které bylo vydáno v roce 2001, nešlo tedy o stanovení nového průzkumného území, neměnila se rozloha PÚ Z. ani rámcové podmínky pro provádění geologických prací. Průzkumné území bylo stanoveno za účelem zjištění zásob nerostného bohatství. Vzhledem k tomu, že již v čl. 7 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je zakotvena povinnost státu dbát o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství, je přirozeně ve státním zájmu zjistit, jaké přírodní zdroje a přírodní bohatství se na území České republiky nacházejí. Ke stanovení průzkumného území podle ustanovení § 4 geologického zákona dochází v řízení, ve kterém ještě nemohou být dotčeny zájmy ochrany přírody. Samotné rozhodnutí

o stanovení průzkumného území neumožňuje jakýkoliv zásah do přírody a krajiny. Předmětným rozhodnutím nemá žadatel povoleny vlastní geologické práce a není schválena ani metodika a lokalizace konkrétních geologických prací. Stanovením průzkumného území tedy nemůže dojít k jakémukoliv zásahu do životního prostředí. V tom smyslu nelze rozhodnutí o stanovení průzkumného území považovat za schválení záměru podléhajícího posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí či záměru uvedeného v ustanovení § 45h zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, neboť samotná existence průzkumného území takovým záměrem být nemůže. Ve fázi, ve které se nachází vyhledávání ložisek uhlovodíků v PÚ Z., nelze stanovit údaje, na základě kterých by výše požadované posouzení bylo možné provést. Takové posouzení bude možné až po předložení projektu geologických prací. Vlastní geologické práce může žadatel provádět ve smyslu ustanovení § 6 geologického zákona na základě schváleného projektu geologických prací. V odstavci 2 citovaného paragrafu je uloženo zjišťovat, zda se geologické práce nedotýkají zájmů chráněných zvláštními předpisy. Jestliže se provádění geologických prací dotkne zájmů chráněných zvláštními předpisy, tj. i předpisy na úseku ochrany životního prostředí, je nezbytné postupovat v souladu s těmito předpisy (§ 22 geologického zákona). Riziko případných negativních dopadů geologických prací na přírodu a krajinu tak bude možné vyhodnotit až po předložení uvedeného projektu geologických prací. Bude-li projekt geologických prací obsahovat vrtné práce v rozsahu stanoveném zákonem, bude ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 geologického zákona posuzován příslušným

správním orgánem z hlediska ochrany jednotlivých složek životního prostředí. Rovněž bude možné uplatnit postup podle citovaného ustanovení a nechat vypracovaný projekt geologických prací objektivně posoudit Českou geologickou službou, uložit biologické hodnocení nebo jiné odborné posouzení nebo podklad. Pokud jde o zdroje podzemních vod, je třeba tuto otázku rovněž posoudit v průběhu projektování geologických prací.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí