zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nad rozvojem vodohospodářské infrastruktury z pohledu vlastníka

18.05.2007
Voda
Nad rozvojem vodohospodářské infrastruktury z pohledu vlastníka
Nové předpisy vyvolávají potřebu nových investic...
Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., je vlastnická společnost, jejímiž akcionáři jsou město Jeseník spolu s obcemi Česká Ves, Lipová lázně, Bělá pod Pradědem, Písečná a Hradec Nová Ves. Jde převážně o sídla, která jsou zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Jeseník.

Provoz vlastněné vodohospodářské infrastruktury (VHI) je zajištěn na základě smlouvy o provozování (nejde o nájemní smlouvu) s Jesenickou vodohospodářskou společností, s. r. o. Základním principem společnosti, kterým se řídíme již od jejího vzniku v roce 1996, je princip solidarity, princip jednotné ceny a efektivního vynakládání prostředků do VHI.

Stav VHI vkládané do společnosti při jejím vzniku se nijak nelišil od stavu této infrastruktury vkládané do obdobných společností na celém území ČR. Je nutné vzít přitom v úvahu skutečnost, že se jednalo také o vodovodní a kanalizační sítě, postupně budované již od počátku minulého století, v mnoha případech bez základní projektové dokumentace a bez znalosti aktuálního technického stavu.

OPRAVY A OBNOVA PŘEDEVŠÍM ZA TRŽBY

Při vzniku společnosti byla hodnota majetku vodohospodářské infrastruktury vložena do akciové společnosti ve výši 336 mil. Kč, tj. 99,7 km vodovodů a 32 km kanalizací včetně všech jejich součástí. Ke konci roku 2006 hodnota majetku VHI se zvýšila na 523,6 mil. Kč a délka vodovodů a kanalizací vzrostla na 146,4 km, resp. na 59,1 km.

Na základě požadavků a podnětů akcionářů, společně s provozovatelem, sestavujeme plán rekonstrukcí VHI, a to s ohledem na stáří, použitý materiál nebo současný technický stav. Střednědobé a dlouhodobé plánování je stanoveno v novele prováděcí vyhlášky číslo 428/2001 Sb., zveřejněné pod číslem 516/2006 Sb., k zákonu o vodovodech a kanalizacích, která mj. uvádí rozsah a způsob zpracování plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizací. Plán musí být zpracován do konce roku 2008, jeho aktualizace musí být nejdéle po pěti letech od jeho zpracování.

Financování oprav a obnovy VHI se u nás zajišťuje pouze ze zdrojů získaných převážně z tržeb za vodné a stočné. Evropské i národní dotační tituly jsou využitelné pro projekty řešící převážně kvalitu vody (pitné i odpadní).

REKORDNÍ PROJEKT S POMOCÍ PROGRAMU ISPA

Nové předpisy vyvolávají potřebu nových investic. Proto v roce 2005 byla zahájena realizace projektu, dotovaného z prostředků EU v rámci programu ISPA - CF Nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v regionu Jesenicka. Tento projekt je převážně zaměřen na řešení problematiky odpadních vod s cílem naplnit Směrnice 91/271/EHS. Ukončení akce bude v říjnu roku 2007, po jejím dokončení se délka vodovodů rozšíří o dalších 25,5 km na celkových 171,9 km a kanalizací o 63,8 km na celkových 122,9 km. Hodnota majetku naší společnosti se zvýší o 480 mil. Kč a celkem přesáhne 1 mld. Kč. Takto rozsáhlý projekt je, pokud jde o rozvoj VHI, historicky největší v Jesenickém regionu.

V rámci tohoto projektu byla zcela zrekonstruována čistírna odpadních vod (ČOV) Česká Ves, která již teď splňuje parametry na vypouštění odpadních vod stanovené EU. Kromě rekonstrukcí stávajících vodovodů a kanalizací byly realizovány zcela nové, dosud chybějící úseky VHI v České Vsi, Jeseníku, Lipové lázních a Bělé pod Pradědem. Celkové smluvní náklady jsou 16,370 mil. eur, z toho dotace z EU činí 9,145 mil. eur. Státní rozpočet podpořil krytí smluvních nákladů částkou 3,048 mil. eur, zbytek byl pokryt vlastními prostředky ve výši 4,177 mil. eur.

Během trvání společnosti nastal nebývalý dynamický rozvoj její VHI. Infrastruktura vložená do společnosti v době jejího vzniku, se za posledních deset roků a po ukončení rozsáhlé investiční akce v roce 2007 ve fyzických objemech zdvojnásobí a ve finančním vyjádření téměř ztrojnásobí.

Tímto rozsáhlým projektem naše aktivity v oblasti investičního rozvoje zdaleka nekončí. I nadále budeme usilovat o to, abychom s pomocí dostupných dotačních titulů pokrývali disproporci mezi předpokládanou tvorbou vlastních zdrojů a potřebami, tentokrát se zaměřením na řešení problematiky převážně pitné vody.

Základním posláním naší práce je, aby všechny aktivity společnosti vedly k dlouhodobému uspokojování zákazníka. Týká se to hlavně dohledu nad řádným provozováním majetku společnosti, zabezpečování technického a investičního rozvoje vodohospodářské infrastruktury, a to vše s cílem zabezpečení dodávky pitné vody v dobré kvalitě. Ale také spolehlivého odvádění odpadních vod a jejich čištění s minimálními dopady na životní prostředí s důrazem na optimalizaci nákladů s přijatelnou cenou vodného a stočného.

VYŠŠÍ CENY NEMUSÍ ZNAMENAT VYŠŠÍ VÝNOSY

Připouštíme, že růst ceny vodného a stočného se někomu může zdát neúměrný, a registrujeme sílící názory, že voda je drahá. Ovšem na druhé straně je nutné vzít na zřetel, že je to komodita s věcně usměrňovanou cenou a se stále se zvyšujícím podílem fixních nákladů. Realizované investice (byť více či méně dotované z některých dotačních programů) s sebou nesou potřebu krytí z vlastních zdrojů a výsledným efektem nemusí být vždy vyšší výnosy z tržeb, ale většinou dochází ke zkvalitnění služeb, tj. ke zlepšení kvality pitné vody nebo čištění odpadních vod. Využitím evropských a národních dotačních titulů pro projekty řešící kvalitu vody se nárůst ceny vodného a stočného pouze zmírnil.

U vodohospodářských společností, kde současný stav VHI vyžaduje investice, ale nemají připravené projekty k realizaci tak, aby mohly v období 2007 až 2013 požádat o dotaci, lze dnes jen těžko odhadnout, k jakému nárůstu cen vodného a stočného po tomto období dojde.

AUTOR: MIROSLAV MRÁČEK
předseda představenstva ředitel společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.,
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí