zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dopravní aktuality z Evropské unie

23.05.2007
Obecné
Dopravní aktuality z Evropské unie
Spolková vláda zesílí své úsilí v další liberalizaci železniční dopravy
DOPRAVNÍ POLITIKA

Hodnocení 1. poloviny německého prezidentství v Radě EU - Provedl je před Velikonocemi ze svého hlediska německý ministr dopravy W. Tiefensee v tiskovém prohlášení. Za úspěchy považuje souhlas s urychleným pokračováním projektu Galileo, jednomyslné přijetí letecké dohody Open Sky s USA a ujednání o interních vyrovnávacích mechanizmech pro přelety Sibiře. Spolková vláda zesílí své úsilí v další liberalizaci železniční dopravy za pomoci tzv. 3. drážního balíčku. Má se rovněž zvýšit silniční bezpečnost. SRN přitom sází na větší pokrok v přijímání směrnice o dovybavení nákladních vozidel zpětnými zrcátky. Ta totiž řeší problém mrtvého úhlu.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

K uplatnění 1. drážního balíčku - Evropský parlament (EP) připravuje zprávu k přehledu Evropské komise (EK) o uplatnění 1. drážního balíčku opatření. Parlamentním zpravodajem je M. Cramer (zelení - SRN). Ten připravil návrh zprávy, která jde daleko za cíle balíčku a dotýká se změn klimatu, intermodální konkurence, daně z kerosinu a modulární koncepce. V prvním kole diskuse v rámci parlamentního dopravního výboru byla Cramerova zpráva ostře kritizována třemi politickými formacemi EP. Většina kritiky se týkala skutečnosti, že zpráva jde daleko za poslání přehledu EK a hodí se spíše do diskuse o dopravní politice.

Dopis CER Evropské komisi proti "monstrózním" kamionům - Společenstvo evropských drah CER za asistence dalších spřízněných mezinárodních organizací UIRR, UIP a UNIFE zaslalo koncem března dopis dopravnímu komisaři EU J. Barrotovi o znepokojení nad posledním vývojem v možném zavedení delších a kapacitnějších nákladních automobilů o parametrech 25 m/60 t. Tato vozidla, jež jsou již v běžném provozu v části Skandinávie, se v této době ověřují v Německu a Nizozemsku. CER mj. uvádí, že tzv. giga-soupravy budou přímou hrozbou kombinované dopravě železnice - silnice a mohou tak způsobit jen v SRN přesun asi 400 tis. jízd z železniční dopravy. Zdůrazňuje se přitom negativní vliv zvýšené emise CO2. Organizace žádají EK, aby nepodnikala žádné kroky na podporu těchto vozidel, ale aby podpořila ekologicky mnohem příznivější zavádění delších a těžších nákladních vlaků v Evropě na základě koncepce výlučné a primární drážní nákladní sítě.

SILNIČNÍ DOPRAVA

IRU: EK musí vyjasnit problémy kolem dob řízení a odpočinku - V EU vstoupilo v polovině dubna v platnost nařízení 561/06 v uvedené věci. Mezinárodní unie silniční dopravy IRU však kritizuje ve svém dokumentu, přijatém v minulých dnech na jejím valném shromáždění v Ženevě, že se v té souvislosti musejí autodopravci potýkat s celou řadou praktických problémů a uvádí jich celý seznam. Vznikají mj. z toho, že členské státy nařízení rozdílně definují a zavádějí. Cílem IRU je dostat EK k tomu, aby se v závěrečném protokolu konečně postarala o jasnost při aplikaci předpisů. Bez jejich jednotné interpretace nelze vyloučit narušení hospodářské soutěže a nezáměrná porušování. Jako příklad uvádí IRU definici pojmu přestávka. Musí být zajištěno, že ve všech členských zemích EU alespoň 45 minut doby druhého řidiče se pojímá jako přestávka. Kromě toho musí mít nařízení v určitých případech přednost před všeobecnou směrnicí o pracovních dobách (2002/15/CE). Jen tak mohou řidiči nákladních aut např. započítávat denní odpočinek na lodích nebo ve vlacích se zajištěným místem pro spaní. Obtíže také vznikají při jízdách do Švýcarska nebo přes ně. Řidiči se musí kontrolovat na základě úmluvy AETR (tzn. staré nařízení), do doby než země přijme nové nařízení EU do národního práva. Množství problémů rovněž vzniká při zavádění digitálních tachografů.

Bruselská prezentace hybridní technologie Volvo - Zástupcům mezinárodních organizací v Bruselu, politikům a mezinárodním organizacím byla předvedena nová hybridní technologie Volvo, která by měla být na trhu k dispozici v přijatelné době (2 roky). Prezentace se účastnila i řada europoslanců. Testy a pilotní ověřování začnou počátkem 2. pololetí t.r. I když se technologie zřejmě více týká městské dopravy osob, její ekologické a úsporné efekty v palivu jsou hodné pozornosti též v dopravě zboží. Blíže - www.volvo.com Volvo se zabývá výzkumem a vývojem hybridních technologií 20 let. V konečném řešení jsou spolu integrovány nejlepší charakteristiky vznětového a elektrického motoru. Elektrický motor slouží ke startování a akceleraci na cca 20 km/hod, při vyšší rychlosti nastupuje diesel a současně dobíjí akumulátory elektromotoru. Při stání vozidla a volnoběhu je dieselový motor vypnut, neemituje emise a navíc je zcela tichý, což se oceňuje zejména v městských obytných částech. Kombinace může ušetřit až 70 % původní spotřeby. Dosud nevyřešeným problémem je standardizace ekologické efektivnosti systému (ve srovnání s motory řad Euro 0 až 5). Výsledná eko-efektivnost bude pravděpodobně vyšší, než systém Euro-klasifikace navrhuje.

LETECKÁ DOPRAVA

Letecká svoboda na Atlantikem - Letecká doprava mezi EU a USA se bude v nadcházejícím roce dále liberalizovat. Evropští ministři dopravy totiž jednomyslně v Bruselu koncem března schválili takzvanou Dohodu o otevřeném nebi se Spojenými státy. Dopravní komisař EU J. Barrot označil toto rozhodnutí za velký průlom: "Dohoda je prvním a rozhodujícím krokem k uskutečnění velké vize, nazývané Open aviation area. Ještě před koncem roku proběhnou s USA další jednání. Dohoda předpokládá, že letecké společnosti ze všech členských zemí EU budou moci létat do USA. Opačně - letecké společnosti z USA si budou moci svobodně volit svá cílová letiště v EU. V dopravě zboží budou moci společnosti z EU k tomu všude z USA operovat. S ohledem na rezervovanost Velké Británie, která se zejména obává záporných důsledků pro národní společnosti na letišti Londýn - Heathrow, vstoupí dohoda v platnost s půlročním zpožděním, k 30. březnu 2008. Podle J. Barrota vytvoří dohoda větší konkurenci a povede na základě fůzí a nákupů ke konsolidaci leteckých společností.

Zpráva Komise o vývoji leteckého trhu ve 4. čtvrtletí 2006 - Zpráva poskytuje klíčové údaje o vývoji pokud jde o kapacitu, letecký provoz, finanční výsledky leteckých podniků, kontrolu leteckého provozu, vývoj v ochraně životního prostředí, letadlech a jejich výrobcích.

NÁMOŘNÍ DOPRAVA

Vlajkové státy musí plnit své povinnosti - Evropský parlament schválil v 1. čtení část III. balíku opatření Erika k námořní bezpečnosti. Členové EU se nebudou moci v budoucnu zbavovat povinností vlajkových států, jež jsou uvedeny v mezinárodních úmluvách. To v případě, když EP schválí novou směrnici, která prošla prvním čtením. Návrh směrnice od EK předpokládá, že členské státy vypracují vhodné kontrolní postupy pro lodě, plovoucí pod jejich vlajkami. Tak má být zajištěno, aby se také v praxi uplatňovala příslušná úmluva, přijatá mezinárodní námořní organizací IMO. EP rovněž schválil návrh druhé směrnice, stanovící nejnižší hranici civilně-právní odpovědnosti majitelů lodí. Oba návrhy jsou součástí III. balíku opatření Erika. Ten rovněž obsahuje nová pravidla pro inspekce lodí v přístavech EU, pro dohled nad klasifikačními společnostmi, pro zavedení systému dohledu nad námořní dopravou a pro vyšetřování příčin nehod. Hlasování EP proběhne koncem dubna.

INTERMODÁLNÍ DOPRAVA

Konference na podporu intermodální dopravy v Antverpách - Uskutečnila se koncem března za účasti zástupců EK, různých mezinárodních organizací, akademických institucí, konzultačních domů a individuálních podniků. Konference jednala v pěti sekcích: Politická témata a hodnotící prohlášení; Inovace a nejlepší zkušenosti pro přístavní provoz a námořní dopravu; Inovace a nejlepší zkušenosti v organizaci a managementu intermodální dopravy; Inovace úkoly ze soutěže EIA o cenu za nejlepší výsledky; Diskuse u kulatého stolu: budoucnost intermodální dopravy v Evropě. Z poslední sekce uvádíme hlavní body.

John Berry, EK: - Bílá kniha z r. 2001 o dopravní politice byla psána pod dohledem generálního ředitele Fr. Lamoureuxe a konstatovala, že hospodářský růst má být oddělen od dopravního růstu. Proto do r. 2005 byla dávána priorita železnici a dělbě dopravní práce a nic se ve skutečnosti nedělalo, aby se silniční doprava dělala lépe.

Současnost 2006: pod Mathiasem Ruete jde o změnu mentality, středem pozornosti je jak dělat silnici lépe a dále inteligentní dopravní systémy; Komise nemá politiku pro kongesce - nikdo je nemá rád, ale neví se co s nimi; cíl snížit o 20 % emise CO2 dává Komisi něco, oč se snažit v politice.

Livio Ambrogio, prezident Evropské intermodální asociace: Intermodální služby mají být cílem v oblastech, kde jejich využití má smysl; je potřeba standardizovat zařízení; napříč členskými státy EU je třeba sladěné úsilí k eliminaci úzkých míst.

Peter Sonnabend, DHL Expres: Musíme poskytovat nejefektivnější služby, využíváme druhy dopravy podle jejich skutečné a nikoliv potenciální efektivnosti; nemá jít o snahu omezit konkurenceschopnost silnice, má jít o zvýšení efektivnosti ostatních druhů dopravy, aby byly konkurenční.

Willy de Decker, Centrum na podporu "Short Sea", Belgie: Požaduje se lepší infrastruktura, 45stopý paletový kontejner bude podle něj přednostní intermodální ložnou jednotkou.

INFRASTRUKTURA

Varování Polsku ohledně ochrany přírody - EK zaslala Polsku poslední varování, týkající se škod, jež vzniknou na pralese a na zvěři evropského významu, pokud bude pokračovat výstavba Augustowského a Wasilkowského objezdu. Komise podporuje zlepšování infrastruktury v Polsku, včetně silničního koridoru Helsinky - Varšava, ale nesouhlasí, že nenapravitelné škody, jež způsobí objezdy, jsou nezbytné nebo oprávněné. Pokud terénní práce již začínají nebo mají začít, Komise věc považuje za naléhavou a žádá Polsko o urychlenou odpověď. V případě neuspokojivé odpovědi může Komise věc přenést na půdu Evropského soudního dvora. V žádosti může soud požádat, aby přikázal zastavení prací až do dalšího řešení. V prosinci 2006 byl takový příkaz soudem vydán ve věci lovu chráněného ptactva v italském regionu Ligurie. Polsko dalo oficiálně zelenou oběma zmíněným stavbám, když obdrželo loni v prosinci první varovný dopis, týkající se osmi silničních projektů na severovýchodě země.

CELNÍ VĚCI

Zpráva soudu auditorů o společném tranzitním systému - Byla publikována zvláštní zpráva soudu auditorů o společném tranzitním systému společně se stanovisky Komise. Toto jsou hlavní poznatky: (a) Komise s úspěchem koordinuje zavádění NCTS a poskytuje odpovídající podporu; (b) V auditovaných členských státech byla často nedostatečná aplikace revidovaných právních opatření ke zjednodušeným postupům; (c) Členské státy aplikují právní opatření k výpočtu cla v neúplných tranzitech nejednotným způsobem, což vede ke zdržením, místo aby cla byla včas k dispozici pro komunitární rozpočet; (d) Stejně jako na konci r. 2005 služby Komise dosud neprováděly inspekce v členských státech, zaměřené na tranzit, aby se mohlo zhodnotit, zda aplikace nového právního rámce je efektivní; (e) Ve většině navštívených zemích byl shledán základní rizikový management a několik fyzických kontrol zboží v tranzitu; (f) Informace Komisi o podvodech v tranzitu jsou nespolehlivé a neúplné, aby bylo možno zjistit, jestli právní reforma a projekt NCTS úspěšně snižují v tranzitu podvody.

Nedostatek údajů o podvodech a chabý rizikový management v členských státech volají po koordinační akci na evropské úrovni. Komise by měla mít přístup k podrobným informacím o NCTS pro analýzy rizikových důvodů, aby na základě nejlepších zkušeností mohla podporovat strategie pro cílené kontroly zboží v tranzitu.

AUTOR: Ing. Jiří Kladiva, CSc.
Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí