zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Studie o zacházení s tekutým radioaktivním odpadem

23.05.2007
Odpady
Studie o zacházení s tekutým radioaktivním odpadem
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200763370
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
Evropská společenství  
 
* Země: 
Belgie  BusinessInfo.cz - Belgie" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/belgie/1000809/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
06.07.2007 
 
* Zdroj informace:  
S 95 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Evropská komise vypisuje výběrové řízení na zpracování studie o zacházení s tekutým radioaktivním odpadem. Nabídka do tendru musí být zpracována do 6. 7. 2007. Nabídka do tendru musí být zpracována v kterémkoliv jazyce členského státu EU.

 
Popis tendru (Čeština):

L-Lucemburk: Zacházení s tekutým radioaktivním odpadem, který vzniká ve zdravotnických zařízeních členských států a kandidátských zemí Evropské unie – Mediwaste
Oznámení o zakázce

Služby

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1) Název, adresa a kontaktní místa:
Evropská komise, Generální ředitelství pro energii a dopravu, k rukám: pan Vesa Tanner, kancelář EUFO 4152A, L-2920 Luxembourg. Kontaktní místo: Odddělení ochrany před radioaktivitou (H4). Tel.: (352) 43 01-32297. Fax: (352) 43 01-34646. E-mail: Vesa.Tanner@ec.europa.eu.

Internetová adresa:

Obecná adresa veřejného zadavatele: ec.europa.eu


Další informace lze získat:

Viz výše uvedená kontaktní místa.


Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:

Viz výše uvedená kontaktní místa.


Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:

Viz výše uvedená kontaktní místa.

I.2) Druh veřejného zadavatele a hlavní předmět činnosti:
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace.
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: Ne.

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1) Popis
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Zacházení s tekutým radioaktivním odpadem, který vzniká ve zdravotnických zařízeních členských států a kandidátských zemí Evropské unie – Mediwaste.
II.1.2) Druh zakázky a místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění:
Služby.
Kategorie služeb č. 10.
Hlavní místo plnění:
Smluvní strana vykoná práci, kterou má uskutečnit, ve svých vlastních prostorách.
II.1.3) Toto oznámení se týká:
Veřejná zakázka.
II.1.5) Stručný popis zakázky:
Cílem vhodného zacházení s odpadem je minimalizace jeho možné nebezpečnosti pro zaměstnance, pacienty, obecnou veřejnost a životní prostředí. Studie by měla pomoci místním bezpečnostním orgánům a vedoucím zdravotnických zařízení ve členských státech určit oblasti, ve kterých se vyžaduje zvýšení bezpečnosti. V dlouhodobém měřítku by měla pomoci službám Komise, které se zabývají hospodařením s radioaktivním odpadem a ochranou před zářením, navrhnout v této oblasti nové legislativní akce tam, kde je třeba. Studie by se měla snažit vyzdvihnout ty řídící postupy, které vyžadují zlepšení z hlediska bezpečnosti (Směrnice Rady 96/29Euratom a zejména ustanovení v článcích 5 a 44 až 47), a tím vytvořit technické zázemí pro možnou budoucí legislativu EU v této oblasti. Studie by také měla vzít v úvahu všechny související akce týkající se hospodaření s radioaktivním odpadem pocházejícím ze zdravotnických zařízení v členských státech nebo kandidátských zemích podnikané Generálním ředitelstvím pro rozšíření.
II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):
74131100.
II.1.7) Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA):
Ano.
II.1.8) Rozdělení do položek:
Ne.
II.1.9) Budou přijímány varianty:
Ne.
II.2) Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah:
Rozsah příslušné práce na provedení této zakázky je odhadován na 200 pracovních dnů.
II.2.2) Opce:
Ne.
II.3) Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení:
24 měsíců od zadání zakázky.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1) Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky a/nebo odkaz na příslušná opatření, která tyto podmínky upravují:
Platební podmínky jsou uváděny v zadávací dokumentaci a jedná se o podmínky platné pro zakázky na služby pro Evropskou komisi.
III.1.3) Právní forma, kterou musí mít skupina dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
Skupiny se mohou přihlásit bez ohledu na jejich právní formu. Uchazeči mohou po vytvoření skupiny předložit společnou nabídku pod podmínkou, že vyhovuje soutěžním předpisům. Takové skupiny (konsorcia) musí uvést společnost nebo osobu, která bude vedoucím projektu a také musí předložit kopii dokumentu, který opravňuje tuto společnost nebo osobu k podání nabídky. V případě zadání zakázky bude zakázka podepsána osobou nebo společností, která je vedoucím projektu a která bude vůči Komisi jedinou smluvní stranou zodpovědnou za provedení této zakázky.
Nabídky konsorcií firem nebo skupin poskytovatelů služeb, zhotovitelů nebo dodavatelů musí specifikovat roli, kvalifikaci a zkušenosti každého člena skupiny.
III.1.4) Další zvláštní podmínky, kterým plnění zakázky podléhá:
Ne.
III.2) Podmínky účasti
III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících:
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Aby byli uchazeči oprávněni účastnit tohoto řízení pro zadání zakázky, nesmí se nacházet v žádné ze situací pro vyloučení uvedených v článku 93 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25.6.2002, Úř. věst. L 248 ze dne 16.9.2002 (viz zadávací dokumentace).
Uchazeči musí uvést, ve kterém státě mají své sídlo, nebo odkud pochází a doložit průkazní materiál, který je běžně uznáván zákony této země.
Dodatečně by měli uchazeči poskytnout doklad o jejich zapsání do živnostenského/obchodního rejstříku. Toto může být doloženo přisežným prohlášením, nebo libovolným dokladem uznávaným podle zákona členského státu, ve kterém mají uchazeči sídlo. Pokud je uchazeč fyzická osoba, musí poskytnout důkaz, že spadá do systému sociálního zabezpečení jako osoba samostatně výdělečně činná.
III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost:
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
bilanční výkazy nebo výpisy z bilančních výkazů za poslední 3 finanční roky;
výpis o celkovém obratu a obratu v oblastech souvisejících s předmětem zakázky za poslední 3 finanční roky.
III.2.3) Technická způsobilost:
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
1) Vzdělanostní kvalifikace v oblasti hospodaření s radioaktivním odpadem nebo ochrany proti radiaci;
2) pracovní zkušenosti v oblasti hospodaření s radioaktivním odpadem nebo ochrany proti radiaci (minimálně 3 roky).
V případě, že se nabídky bude účastnit několik poskytovatelů služeb / subdodavatelů, pak každý z nich musí poskytnout důkaz, že disponuje odbornou a technickou způsobilostí potřebnou pro provedení úkolů, které jim budou přiděleny.
Uchazeči musí podat se svou nabídkou podrobný životopis (CV) každého zaměstnance zodpovědného za plnění práce, včetně jeho/její dosaženého vzdělání, titulů a diplomu, odborných zkušeností, výzkumné práce, publikací a jazykových znalostí.
Životopisy musí být předloženy v souladu s doporučením Komise v jednotném evropském formátu pro životopisy uveřejněném v Úř. věst. L 79 ze dne 22.3.2002, str. 66.
III.2.4) Vyhrazené zakázky:
Ne.
III.3) Podmínky týkající se pouze zakázek na služby
III.3.1) Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi:
Ne.
III.3.2) Právní subjekty by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby:
Ano.

Oddíl IV: Řízení

IV.1) Druh řízení:
Otevřené.
IV.2) Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky:
Ekonomicky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených ve specifikacích, ve výzvě k podání nabídek či výzvě k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu.
IV.2.2) Bude použita elektronická aukce:
Ne.
IV.3) Administrativní informace
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
TREN/H4/68-2007.
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky:
Ne.
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu:
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům:
30.6.2007 (16:00).
Dokumenty za poplatek: Ne.
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast:
6.7.2007 (16:00).
IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány:
Angličtina, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština.
IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán:
Doba trvání: 6 měsíců od data stanoveného k obdržení nabídek.
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
23.7.2007 (10:30).
Místo: Euroforum Building, Office 4157, 1, rue Henry Schnadt, zone d’activités Cloche d’Or, L-2530 Luxembourg.
Osoby oprávněné k tomu, aby byly přítomny otevírání nabídek: Ano.
Oficiálního otevírání nabídek se smí zúčastnit jeden zástupce každého uchazeče.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1) Jedná se o opakovanou zakázku:
Ne.
VI.2) Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků EU:
Ne.
VI.3) Další informace:
Zadávací dokumentaci týkající se této výzvy k podání nabídek lze stáhnout z internetové stránky Generálního ředitelství pro energii a dopravu na následující adrese: ec.europa.eu
VI.4) Odvolací řízení
VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení:
Soud prvního stupně Soudního dvora Evropských společenství, boulevard Konrad Adenauer, L-2925 Luxembourg. Tel.: (352) 43 03-1. Fax: (352) 43 37 66. E-mail: ecj.registry@curia.eu.int. URL: curia.eu.int.

Subjekt odpovědný za mediační řízení:

Evropský veřejný ochránce práv, 1, avenue du Président Robert Schuman, BP 403, F-67001 Strasbourg. Tel.: (33) 388 17 23 13. Fax: (33) 388 17 90 62. E-mail: euro-ombudsman@europarl.eu.int. URL: www.euro-ombudsman.eu.int.

VI.4.2) Podání odvolání:
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Během 2 měsíců od oznámení žalobce nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nemá vliv ani na pozastavení této lhůty, ani na započetí nové lhůty pro podání odvolání.
VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání:
Soud prvního stupně Soudního dvora Evropských společenství, boulevard Konrad Adenauer, L-2925 Luxembourg. Tel.: (352) 43 03-1. Fax: (352) 43 37 66. E-mail: ecj.registry@curia.eu.int. URL: curia.eu.int.
VI.5) Datum odeslání tohoto oznámení:
8.5.2007.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí