zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vláda se dohodla na programu snižování emisí

12.06.2007
Ovzduší
Vláda se dohodla na programu snižování emisí

Podpora z evropských fondů lidem, kteří se rozhodnou vyměnit staré kotle na uhlí, zpřísnění technické kontroly vozidel, postupná obměna vozového parku veřejné správy či finanční zvýhodnění automobilů, které splňují nejvyšší emisní normy – to jsou některá z opatření [1] Národního programu snižování emisí, který dnes schválila vláda.

Program se zaměřuje především na snižování emisí těch látek, které mají přímý negativní vliv na lidské zdraví, vegetaci a ekosystémy – tedy především jemných prachových částic (PM10 a PM2,5) a polycyklických aromatických uhlovodíků. Některá opatření míří také ke snižování emisí skleníkových plynů, především CO2.  "Soustředili jsme se na takové aktivity, které z úrovně vlády mohou pomoci doplnit konkrétní kroky krajů," říká ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP Jan Kužel. Program obsahuje soubor konkrétních úkolů pro MŽP, ale i pro ministerstva dopravy, zdravotnictví, financí, průmyslu a obchodu či zemědělství, především na následující rok a půl.

V devadesátých letech minulého století se podařilo zásadně snížit znečištění ovzduší především oxidem siřičitým (SO2) či oxidem uhelnatým (CO) a u těchto látek pozitivní trend nadále trvá. Ovšem například emise oxidů dusíku (NOx) od počátku tohoto století stagnují a v posledních několika letech se znečištění ovzduší PM10 a PM2,5 a polycyklickými aromatickými uhlovodíky začíná zvyšovat. "Jedná se o látky, které znamenají bezprostřední riziko pro zdraví lidí. Proto zhoršující se trend musíme zastavit," vysvětluje ministr Martin Bursík důvody, které MŽP vedly k přípravě Programu.

Za tyto toxické emise jsou z větší části odpovědné domácnosti a doprava (především automobilová). Vytápění v domácnostech se na emisích drobných částic PM10 a PM2,5 podílí ze 38 %, doprava dalšími 20 %. Emise polycyklických aromatických uhlovodíků dokonce ze dvou třetin (66 %) pocházejí z vytápění domácností.

Nadlimitnímu znečištění PM10 je vystaveno 66 % populace, znečištění je v některých oblastech plošné a dotýká se nejenom měst a obcí. Vystavení městského obyvatelstva u nás ovzduší znečištěnému těmito prachovými částicemi je jedno z nejhorších v EU. Limity obsahu benzo(a)pyrenu v ovzduší jsou překračovány na 5 % území, kde ale žije 35 % populace. Prakticky na celém území republiky dochází k překračování cílového imisního limitu pro ochranu zdraví obyvatel u znečištění troposférickým ozónem.

Regionálně je nejhorší situace v Moravskoslezském, ale také Ústeckém kraji, v Praze a Brně.

Velké množství malých zdrojů znečištění znamená obtížnou regulaci. „Zatímco velké  stacionární zdroje jako jsou továrny či elektrárny úspěšně donutil ke snížení znečištění zákon na ochranu ovzduší z počátku 90. let, na domácí kotle i stále se zvyšující počet osobních i nákladních automobilů byl tento zákon krátký,“ vysvětluje Martin Bursík .

 

Poznámky:

[1] Dnes přijatý Program bude znamenat:

1) MŽP připraví do konce roku 2008 komplexní novelu zákona o ovzduší. Přitom budou prováděcími vyhláškami stanoveny nové emisní parametry pro spalovací zdroje do 200 kW (tedy především domácí kotle). Novela zákona zajistí i kontrolu a dodržování těchto limitů. Pro zařízení na spalování tuhých fosilních paliv (tedy různých druhů uhlí) stanoví vyhláška limity, kterých bude třeba dosáhnout do konce roku 2013. V kotlích, které tyto limity po 1. 1. 2014 splňovat nebudou, bude spalování uhlí zakázáno. Novela zákona o ovzduší zavede také přísnější požadavky na kvalitu paliv.

2) MŽP nabídne v rámci Operačního programu Životní prostředí finanční podporu pro výměnu kotlů tak, aby lidé, ale i obce a další subjekty měli možnost vyměnit nevyhovující technologie za nové, moderní a efektivní, především na domácí obnovitelné zdroje (palivové dřevo, dřevní štěpka, pelety, apod.)

3) Ministerstvo dopravy ve spolupráci s MŽP do konce roku 2008 zajistí zpřísnění podmínek technické kontroly (STK) a měření emisí a také efektivnější kontrolu fungování systému STK, aby nedocházelo k obcházení nastavených podmínek.

4) MŽP připraví již do konce září 2007 program postupné obměny vozidel veřejné správy za vozidla environmentálně šetrnější tak, aby do 1. 1. 2014 veřejná správa využívala minimálně z 25 % právě tyto "čisté" automobily. V současné době se bude jednat především o automobily na stlačený zemní plyn (CNG), auta na vysokoprocentní směsi biopaliv (tzv. flexifuel, například E85 - směs 85 % biolihu a 15 % benzínu) nebo o hybridní automobily (kombinace spalovacího či vznětového motoru a elektromotoru).

5) Do konce roku 2007 připraví Ministerstvo financí ve spolupráci s MŽP novelu zákona o silniční dani tak, aby došlo k většímu zvýhodnění vozidel, která splňují nejvyšší emisní normy, což bude motivovat k nákupu k ovzduší šetrnějších aut.

6) Do konce roku 2008 Ministerstvo financí novelou zákona o místních poplatcích zvýší horní hranici poplatku, který mohou obce vybírat za vjezd do vybraných částí (například center měst). Dnes je tato hranice stále pouhých 20 Kč, což platí již od roku 1990 a taková výše nemá prakticky žádný motivační efekt. Obce by také měly získat vyšší pravomoci při stanovování podmínek provozu na komunikacích na svém území.

7) Při přípravě novely zákona o ovzduší reviduje MŽP současný systém poplatků za znečišťování ovzduší s cílem jej transformovat do daně z CO2, která bude zároveň stimulovat ke snižování emisí znečišťujících látek a která bude součástí II. fáze ekologické daňové reformy, která vstoupí v platnost od ledna 2010. Její návrh připraví MŽP do konce roku 2008.

8) MŽP spolu s Ministerstvem zdravotnictví připraví do konce září 2007 informační kampaň pro veřejnost zaměřenou zejména na zdravotní důsledky, které má znečištění ovzduší kvůli vytápění domácností uhlím či dokonce odpadky.

9) Speciální pozornost je v Programu věnována Moravskoslezskému kraji (MSK), který je na tom z hlediska znečištění ovzduší nejhůře v ČR. Česká vláda bude iniciovat vznik společného česko-polského řešení situace v MSK a Těšínském vojvodství.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí