zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Sběr, přeprava a likvidace komunálního odpadu včetně dalších služeb

12.06.2007
Odpady
Sběr, přeprava a likvidace komunálního odpadu včetně dalších služeb
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200763606
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
30.07.2007 
 
* Zdroj informace:  
Věstník 108 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Město Zvolen vypisuje výběrové řízení na technické služby - sběr, přeprava a likvidace komunálního odpadu včetně dalších služeb. Nabídku do tendru je nutné zaslat do
30. 7. 2007. Nabídka do tendru může být zpracována ve slovenštině nebo češtině.

 
Popis tendru (Slovenština):

Verejná súťaž
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)
NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Mesto Zvolen
IČO: 00 320 439
Námestie slobody 22, 960 61 Zvolen, Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta)
MsÚ, Námestie slobody 22, 960 61 Zvolen
kontaktná osoba: Ing. Ján Záchenský
tel. č.: 045/530 32 96, fax: 045/533 14 28
e-mail: jzachensky@zvolen.sk
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).
I.2)
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI
Regionálny alebo miestny orgán.
Iný predmet: Samospráva.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: Nie.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
OPIS
II.1.1)
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Zvolen.
II.1.2)
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby.
Kategória služby: 16.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Mesto Zvolen.
NUTS kód: SK032.
II.1.3)
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4)
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom obstarávania je zber, preprava, zneškodnenie alebo zhodnotenie zmesového komunálneho odpadu zo všetkých druhov zberných nádob, pri zberných nádobách - ich výmena, oprava, údržba a dezinfekcia; ukladanie odpadov na riadenú skládku, zber a preprava drobného stavebného odpadu, zber a preprava objemného odpadu, likvidácia nelegálnych skládok, vykonávanie separovaného zberu podľa požiadaviek obstarávateľa vrátane zabezpečenia zhodnotenia vyseparovaných zložiek, zber a preprava biologického odpadu vrátane odpadu z kuchynských a reštauračných zariadení a zabezpečenie ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, zriadenie a prevádzkovanie zberných dvorov, vedenie evidencie o druhoch a množstvách odpadov, ich zhodnote- ní alebo zneškodnení, poskytnutie zberných nádob všetkých druhov na zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu, objemného odpadu a vykonávanie separovaného zberu, zabezpečenie potrebnej zberovej techniky.
II.1.6)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 90121110-5.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 90121120-8, 90121000-1.
II.1.7)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)
Nie.
II.1.8)
Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.9)
Varianty sa prijímajú
Nie.
II.2)
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1)
Celkové množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 170 000 000. Mena: SKK.
II.2.2)
Opcie
Nie.
II.3)
TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA
Začatie: 19. 2. 2008, ukončenie: 31. 12. 2016.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1)
Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 2 000 000 Sk.
1.4.1. Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľa:
1.4.1.1. finančné prostriedky musia byť zložené na účet obstarávateľa Unicredit Bank Slovakia, a. s., pobočka Zvolen, č. ú.: 6606376042/1111, variabilný symbol: 870922007, špecifický symbol: IČO uchádzača, IBAN: SK79 1111 000 000 6606 376042, SWIFT kód: UNCRSKBX; účet je úročený,
1.4.1.2. finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
1.4.1.3. súčasťou ponuky uchádzača bude doklad potvrdený bankou - avízo o splatnej a realizovanej platbe, o zložení požadovanej zábezpeky uchádzačom. Doklad uchádzač doloží ako originál alebo úradne overenú kópiu.
1.4.2. Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 Obchodného zákonníka. Uchádzač predloží záručnú listinu, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí obstarávateľa za uchádzača do výšky zábezpeky. Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Záručná listina musí byť predložená v pôvodnom jazyku a súčasne úradne preložená do slovenského jazyka, okrem záručnej listiny v českom jazyku. Obdobie platnosti bankovej záruky môže byť v záručnej listine obmedzené do uplynutia lehoty viazanosti ponúk. V záručnej listine musí byť uvedené, že v prípade, ak verejnému obstarávateľovi (obstarávateľovi) neplynú lehoty v dôsledku § 138 ods. 12 až ods. 15 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, čoho dôsledkom môže byť predĺženie lehoty viazanosti, predlžuje sa obdobie platnosti bankovej záruky.
III.1.2)
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Z rozpočtu mesta Zvolen na príslušný kalendárny rok.
III.1.3)
Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Nepožaduje sa.
III.1.4)
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie.
III.2)
PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
a) Originál výpisu z registra trestov štatutárnych zástupcov uchádzača alebo rovnocenný doklad z krajiny jeho sídla nie starší ako 3 mesiace ku dňu otvárania ponúk.
b) Originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia súdu alebo správneho orgánu v krajine sídla, že sa proti uchádzačovi nevedie konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, nie je v konkurze ani v likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ani nie je v podobnom konaní podľa zákonov a predpisov v krajine jeho sídla.
c) Originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdení všetkých zdravotných poisťovní, do ktorých uchádzač odvádza platby zdravotného poistenia, že nemá evidované nedoplatky vymáhané výkonom rozhodnutia v SR alebo v krajine jeho sídla, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu otvárania ponúk. Ak do niektorej poisťovne neodvádza platby zdravotného poistenia - čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti podpísané štatutárnym zástupcom.
d) Originály alebo úradne osvedčené kópie potvrdení, že uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie v SR alebo v krajine jeho sídla, a ak má sídlo v SR, ani evidované nedoplatky príspevku na poistenie v nezamestnanosti vymáhané výkonom rozhodnutia, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu otvárania ponúk.
e) Originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia daňového úradu, že uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky vymáhané výkonom rozhodnutia, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu otvárania ponúk.
f) Originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia obecného alebo mestského úradu, že uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky v mieste sídla a prevádzok vymáhané výkonom rozhodnutia, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu otvárania ponúk.
g) Úradne osvedčená kópia dokladu o oprávnení podnikať podľa predpisov v krajine jeho sídla alebo dokladu o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou. Dátum overenia nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu otvárania ponúk.
h) Originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia príslušného inšpektorátu práce, že uchádzač neporušil v predchádzajúcich piatich rokoch (2002 - 2006) zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu v SR alebo v krajine jeho sídla. Dátum overenia nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu otvárania ponúk.
Uvedené doklady [body a) - g)] môžu byť nahradené úradne osvedčenou kópiou výpisu zo zoznamu podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 128 ods. 1 za splnenia podmienky podľa § 155 ods. 8 zák. č. 25/2006 Z. z. v platnom znení.
Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov podľa bodov a) až h) alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, môže ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine svojho sídla. V prípade, ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením vykonaným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo sídla uchádzača alebo záujemcu.
V prípade nesplnenia uvedených podmienok sa predložená ponuka nebude vyhodnocovať a uchádzač bude z verejnej súťaže vylúčený.
III.2.2)
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
1. Vyjadrenie banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky v originálnom vyhotovení alebo úradne overená fotokópia tohto dokumentu, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky. Verejný obstarávateľ požaduje, aby vyjadrenie banky, v ktorej má uchádzač zriadený účet, obsahovalo:
- akú má klient (uchádzač) vo verejnej súťaži reputáciu,
- odkedy je uchádzač klientom banky,
- ako si plní finančné záväzky,
- či bol klient od roku 2005 až ku dňu predloženia ponuky v nepovolenom debete,
- že v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
- že jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie.
V prípade, že vo vyjadrení banky bude chýbať jej vyjadrenie k niektorému z vyššie uvedených bodov, prípadne banka označí klientovu (uchádzačovu) reputáciu ako zlú alebo si klient (uchádzač) neplní finančné záväzky, alebo klient (uchádzač) bol od roku 2005 ku dňu predloženia ponuky v nepovolenom debete, alebo klient (uchádzač) nedodržuje v prípade splácania úveru splátkový kalendár, alebo jeho bežný účet bol alebo je predmetom exekúcie, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený a ním predložená ponuka sa nebude vyhodnocovať. Ak je uchádzač klientom banky menej ako jeden rok ku dňu predloženia ponuky, verejný obstarávateľ požaduje doložiť vyššie uvedené vyjadrenie od banky, kde mal uchádzač zriadený účet v predchádzajúcom období, tak, aby týmto vyjadrením pokryl obdobie minimálne jedného roka ku dňu predloženia ponuky.
2. Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa vyplývajúcu z podnikateľského rizika. Uchádzač je povinný uzatvoriť a v ponuke predložiť zmluvu o poistení zodpovednosti za škody vyplývajúce (spôsobené) z podnikateľského rizika pri realizácii predmetu zmluvy po celé obdobie jej účinnosti.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby poistné krytie na každú jednu poistnú udalosť bolo minimálne vo výške 20 000 000 Sk (slovom: dvadsať miliónov slovenských korún). Zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, potvrdenie o poistení zodpovednosti za škody alebo zmluvu o budúcej zmluve požaduje verejný obstarávateľ predložiť v originálnom rovnopise alebo v jeho úradne overenej kópii.
3. Súvaha (alebo výkaz o majetku a záväzkoch) a výkaz ziskov a strát (alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch) za predchádzajúce tri roky (2004 - 2006) - originál, resp. úradne overená kópia. Verejný obstarávateľ stanovuje podmienku, aby uchádzač aspoň v dvoch z týchto troch rokov mal kladný hospodársky výsledok.
4. Prehľad o celkovom obrate alebo prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky (2004 - 2006), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Verejný obstarávateľ stanovuje podmienku na preukázanie finančného postavenia, a to, aby minimálna výška obratu v priebehu každého účtovného roka 2004 - 2006 nebola u uchádzača nižšia ako 85 000 000 Sk bez DPH (slovom: osemdesiatpäť miliónov slovenských korún) dosahovaného v tých predmetoch činností, ktoré sú predmetom zákazky a účelom tejto verejnej súťaže.
5. V prípade nesplnenia podmienok v bodoch 1. až 4. sa predložená ponuka nebude vyhodnocovať a uchádzač bude z verejnej súťaže vylúčený.
III.2.3)
Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
1. Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky 2004 - 2006 [§ 28 ods. 1 písm. a)] rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti s plánovanou zmluvou na dodanie predmetu obstarávania.
1.1. Verejný obstarávateľ vzhľadom na služby mimoriadneho verejného záujmu požaduje, aby uchádzač pri preukazovaní každej realizovanej zmluvy uviedol:
a) obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania objednávateľa,
b) kontaktnú osobu a číslo telefónu objednávateľa, kde si bude môcť verejný obstarávateľ overiť uchádzačove informácie,
c) predmet zmluvy, jeho stručnú špecifikáciu rozsahu,
d) celkovú zmluvnú cenu bez DPH a s DPH (vrátane uvedenia výšky DPH v čase realizácie zmluvy),
e) dátum uzatvorenia zmluvy,
f) lehoty a miesto realizácie zákazky.
1.2. Zoznam zmlúv, ktorý je súčasťou dokumentácie ponuky uchádzača, bude potvrdený:
a) verejným obstarávateľom, ak bol odberateľom verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní,
b) odberateľom, ak odberateľ bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, alebo ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich realizovaní.
1.3. V tejto súvislosti verejný obstarávateľ požaduje, aby v každom z predchádzajúcich troch rokov (2004 - 2006) uchádzač vo vyššie uvedenom zozname realizovaných zákaziek zároveň preukázal, že poskytol aspoň jednu zákazku rovnakého alebo podobného druhu, ako je predmet tejto zákazky, v každom z uvedených rokov - verejnej súťaže, vo finančnom objeme minimálne 30 000 000 Sk/rok (slovom: tridsať miliónov) bez DPH, v každom roku, v prípade nesplnenia tejto podmienky bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený a ním predložená ponuka sa nebude vyhodnocovať.
1.4 Verejný obstarávateľ požaduje, aby každá informácia uchádzača o zrealizovanej zákazke zo zoznamu poskytnutých služieb mala rozsah a obsah presne taký, ako je uvedené v bode 1.1. V prípade nedodržania požiadavky bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený a ním predložená ponuka sa nebude vyhodnocovať.
2. Zoznam s údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služieb [§ 28 ods. 1 písm. g)], s uvedením vzdelania a dĺžky odbornej praxe pri činnostiach, ktorých vykonávanie je predmetom verejnej súťaže. Zoznam zamestnancov (s uvedením údajov podľa § 32 ods. 7) požaduje verejný obstarávateľ predložiť v ponuke v originálnom rovnopise a potvrdený štatutárnym orgánom, prípadne inou osobou oprávnenou v plnom rozsahu konať v mene a na zodpovednosť uchádzača, t. j. v zmysle aktuálneho výpisu spoločnosti z obchodného registra. Verejný obstarávateľ stanovuje, že prax osôb zodpovedných za poskytnutie služby musí byť minimálne 5 rokov.
3. Vyhlásenie uchádzača o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky 2004 - 2006.
3.1. Verejný obstarávateľ požaduje, aby priemerný počet zamestnancov u uchádzača v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka nebol nižší ako 25 zamestnancov.
3.2. Vyhlásenie o priemernom ročnom počte zamestnancov bude v ponuke predložené v originálnom rovnopise. Verejný obstarávateľ požaduje, aby vyhlásenie bolo potvrdené štatutárnym orgánom, prípadne inou osobou oprávnenou v plnom rozsahu konať v mene a na zodpovednosť uchádzača.
3.3. V prípade nedodržania požiadaviek uvedených v tomto bode bude uchádzač vylúčený z verejnej súťaže a ním predložená ponuka sa nebude vyhodnocovať.
4. Vyhlásenie uchádzača, že má k dispozícii prostriedky, strojové a technické vybavenia [§ 28 ods. 1 písm. j)] potrebné na plnenie zmluvy. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v tomto písomnom vyhlásení potvrdil, že strojové a technické vybavenie, ktoré má a bude mať k dispozícii počas celého obdobia realizácie zákazky, je plne postačujúce. Ďalej uvedie samotnú špecifikáciu strojov a technického vybavenia, ktoré má k dispozícii na plnenie zákazky (zmluvy).
Požadovaná špecifikácia bude obsahovať:
a) názov stroja alebo mechanizmu,
b) typové označenie stroja, resp. mechanizmu a rok jeho výroby,
c) počet kusov,
d) kópie technických preukazov.
4.1. Vyhlásenie uchádzača, že má k dispozícii prostriedky, strojové a technické vybavenie potrebné na plnenie zmluvy, požaduje verejný obstarávateľ predložiť v ponuke v originálnom rovnopise a potvrdené štatutárnym orgánom, prípadne inou osobou oprávnenou v plnom rozsahu konať v mene a na zodpovednosť uchádzača, t. j. v zmysle aktuálneho výpisu spoločnosti z obchodného registra.
4.2. Obstarávateľ trvá na tom, aby uchádzač mal k dispozícii:
Strojové vybavenie:
- 3 ks špeciálnych áut s lisovacou nadstavbou na prepravu komunálneho odpadu,
- 3 ks vozidiel s ramenovým nakladačom na VOK,
- 2 ks nákladných áut na zber a prepravu objemného a drobného stavebného odpadu,
- 1 ks nákladné auto na zber a prepravu papiera, plastov a skla z upravených zberných nádob,
- 1 ks špeciálne nákladné auto na zber a prepravu bioodpadu z upravených zberných nádob,
- 1 ks špeciálne nákladné auto na zber a prepravu nebezpečných vytriediteľných zložiek z KO.
Zberné nádoby:
- 737 ks 1 100 l zberných nádob,
- 62 ks veľkoobjemových kontajnerov,
- vrecia na zber a prepravu zmes. KO z pešej zóny mesta Zvolen,
- 110 ks upravených zberných nádob na papier,
- 210 ks upravených zberných nádob na plasty,
- 210 ks upravených zberných nádob na sklo,
- 1 300 ks upravených zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad - zelený v IBV,
- vrecia na zber a prepravu papiera, plastov a skla v IBV,
- 9 ks veľkoobjemových kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad - zelený.
4.3. Verejný obstarávateľ požaduje, aby vyhlásenie malo rozsah a obsah presne taký, ako je uvedené v tomto bode, v opačnom prípade bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený a ním predložená ponuka sa nebude vyhodnocovať.
5. Iné požadované doklady preukazujúce technickú a odbornú spôsobilosť uchádzača:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť nasledujúce platné doklady a dokumenty, a to originál alebo úradne overenú kópiu:
1. registráciu podľa § 15 zák. č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších zmien,
2. súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov - zberného dvora - v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
3. súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ktoré sú predmetom zákazky, v zmysle § 7 ods. 1 písm. g) zák. č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších zmien,
4. rozhodnutie podľa § 28 ods. 1 písm. a) zák. č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - integrované povolenie, ktorým sa povoľuje vykonávanie činnosti skládky odpadov, na ktorej uchádzač bude zneškodňovať odpady z tejto zákazky; uchádzač zároveň predloží evidenčný list skládky odpadov k 31. 12. 2006 s potvrdením príslušného obvodného úradu životného prostredia; doklad uchádzač predloží ako originál (potvrdenie obvodného úradu) alebo úradne overenú kópiu; verejný obstarávateľ požaduje, aby voľná kapacita skládky k 31. 12. 2006 bola najmenej 35 000 m3,
5. súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov - kompostáreň - v zmysle § 7 ods. 1 písm. c) zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien,
6. potvrdenie mesta/obce s počtom obyvateľov viac ako 10 000, že uchádzač v posledných troch rokoch aspoň 1 rok prevádzkoval v uvedenej obci/meste systém triedeného zberu komunálneho odpadu v rozsahu minimálne 5 triedených zložiek (z toho povinné sklo, papier, plasty, bioodpad), predložené ako originál alebo overená kópia.
Uchádzač na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti môže využiť technické a odborné kapacity aj iného subjektu bez ohľadu na právnu povahu väzieb s ním. Túto skutočnosť však musí preukázať relevantným dokladom - prísľubom, že určitý subjekt má reálne k dispozícii strojový park, zariadenie alebo technikov na realizáciu predmetu zákazky, ak uchádzač bude úspešný v tejto súťaži. Verejný obstarávateľ požaduje, aby tento prísľub bol súčasťou ponuky uchádzača, a to napr. ako zmluva o budúcej zmluve, pri dodržaní, resp. uvedení údajov a predložení dokladov podľa bodov 3. až 5.
Zabezpečenie kvality a ochrany životného prostredia:
1. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie platných certifikátov:
a) certifikát systému kvality ISO 9001:2000 pre služby v odpadovom hospodárstve, ktorým uchádzač potvrdí splnenie noriem zabezpečenia kvality,
b) certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004 pre služby v odpadovom hospodárstve.
2. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o zabezpečení systému riadenia kvality a systému environmentálneho manažérstva. Tieto dôkazy však musia byť rovnocenné s požadovanými certifikátmi, teda musia spĺňať minimálne požiadavky, ktoré zaručujú vyššie uvedené osvedčenia. Pri predložení iných rovnocenných dôkazových dokumentov tieto musia byť preskúmané a potvrdené nezávislým certifikačným orgánom.
3. Verejný obstarávateľ požaduje, aby certifikáty uvedené v bode 4.1. uchádzač predložil ako originál alebo ich úradne overenú kópiu.
4. V prípade nedodržania požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v bodoch 1., 2. a 3. bude uchádzač vylúčený z verejnej súťaže a ním predložená ponuka sa nebude vyhodnocovať.
III.2.4)
Vyhradené zákazky
Nie.
III.3)
OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1)
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
Nie.
III.3.2)
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby
Áno.

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
DRUH POSTUPU
IV.1.1)
Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2)
Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovania alebo na účasť na dialógu
IV.1.3)
Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1)
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena.
IV.2.2)
Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3)
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1)
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
IV.3.2)
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Predbežné oznámenie:
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2007/S 87092-028334 z 12. 4. 2007.
IV.3.3)
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
Dátum: 23. 7. 2007. Čas: 11.00 h.
Spoplatnenie súťažných podkladov: Nie.
IV.3.4)
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 30. 7. 2007. Čas: 9.00 h.
IV.3.5)
Dátum odoslania výziev na predloženie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6)
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
Slovenský, český.
IV.3.7)
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do: 20. 9. 2007.
IV.3.8)
Podmienky na otváranie obálok s ponukami
Dátum: 30. 7. 2007. Čas: 9.00 h.
Miesto: MsÚ, Námestie slobody 22, Zvolen.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: Na otváraní sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo osobou preukazujúcou sa originálom plnej moci na jeho zastupovanie. V prípade predkladania ponuky skupinou uchádzačov môže byť skupina zastúpená jedným z jej členov. Uchádzač - fyzická osoba, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukážu na otváraní obálok preukazom totožnosti a originálom plnej moci uchádzača na zastupovanie.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1)
TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ
Nie.
VI.2)
ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA
Nie.
VI.3)
ĎALŠIE INFORMÁCIE
VI.4)
REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1)
Orgán zodpovedný za konanie o námietkach
Úrad pre verejné obstarávanie, IČO: 31 797 903, Dunajská 68, P. O. Box 58, 820 04 Bratislava 24, Slovenská republika, tel. č.: 02/50 26 42 18, fax: 02/50 26 42 19, internetová adresa: www.uvo.gov.sk.
Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu:
Mesto Zvolen, IČO: 00 320 439, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, tel. č.: 045/530 32 96, fax: 045/533 14 28, e-mail: jzachensky@zvolen.sk, internetová adresa: www.zvolen.sk.
VI.4.2)
Podávanie žiadostí o nápravu a námietok
VI.4.3)
Úrad, v ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch
Úrad pre verejné obstarávanie, IČO: 31 797 903, Dunajská 68, P. O. Box 58, 820 04 Bratislava 24, Slovenská republika, tel. č.: 02/50 26 42 18, fax: 02/50 26 42 19, internetová adresa: www.uvo.gov.sk.
VI.5)
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
1. 6. 2007.


 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí