zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Linky a mlýny na zpracování plastového odpadu

15.06.2007
Odpady
Linky a mlýny na zpracování plastového odpadu
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200763646
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
03.08.2007 
 
* Zdroj informace:  
S 110 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T136804 Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky, bez rámů, používané k mletí, drcení, broušení, ostření, leštění, hoblování nebo řezání, ruční brousky nebo lešticí kameny a jejich části a součásti, z přírodního kamene, z aglomerovaných přírodních nebo umělých brusiv nebo z keramiky, též s některými částmi z jiných materiálů

T168479 Stroje a mechanická zařízení s vlastní individuální funkcí, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté

 
 
 
Anotace tendru:

Eko-LON vypisuje výběrové řízení na linku pro drcení plastových materiálů a mlýny na plastové materiály. Nabídka do tendru musí být dodána do 3. 8. 2007. Nabídka do tendru musí být zpracována v češtině nebo slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

SK-Nižná: Recyklačné zariadenia
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):
Eko – LON spol. s r.o., Za Vŕškom 698, Kontakt: Eko – LON spol. s r.o., Do rúk: Ing. František Černý, SK-027 43 Nižná. Tel.: 421 903 545 842. E-mail: ekolon@orava.sk.
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI:
Iný verejný obstarávateľ: podľa §7 zákona 25/2006 z.z.
Životné prostredie.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: nie.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) OPIS
II.1.1) Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
ZARIADENIA NA DELENIE PLASTOVÝCH ODPADOV A NA VÝROBU REGRANULÁTU.
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:
Tovary.
Kúpa.
Hlavné miesto dodania tovarov: Eko-LON spol. s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina.
NUTS kód: SK031.
II.1.3) Oznámenie zahŕňa:
Verejnú zákazku.
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode:
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Súbor obstarávaných prístrojov určeních na recykláciu a spracovanie plastov pozostáva z 3 častí: 1. Regranulačná linka s príslušenstvom, ktorá je určená na materiálové zhodnocovanie plastových materiálov regranuláciou drveného plastového odpadu; 2. Jednorotorový pomalobežný mlyn s príslušenstvom, určený na hrubé delenie plastového odpadu; 3. Nožový mlyn – drvič s príslušenstvom, v ktorom sa mletím na hrubo predrveného materiálu dosiahne požadovaná veľkosť výstupných častíc.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
29241400, 29442500.
II.1.7) Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):
Nie.
II.1.8) Rozdelenie na časti:
Áno.
Ponuky treba predložiť na: jednu alebo viac častí.
II.1.9) Varianty sa prijímajú:
Nie.
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
Technológia pozostávajúca z troch samostatných častí.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 10 000 000 SKK.
II.2.2) Opcie:
Nie.
II.3) TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA:
Začatie: 23.8.2007.

INFORMÁCIE O ČASTIACH

ČASŤ č. 1
NÁZOV: Regranulačná linka s príslušenstvom
1) STRUČNÝ OPIS:
Regranulačná linka s príslušenstvom je určená na materiálové zhodnocovanie plastových materiálov regranuláciou drveného plastového odpadu. V regranulačnej linke dochádza postupne k pretaveniu drviny, jeho modifikácii vhodnými aditívami, odsávaniu plynných splodín vznikajúcich počas tavenia, filtrovaniu prípadných mechanických nečistôt na špeciálnej filtračnej jednotke. Granulácia taveniny nastáva v granulovacom zariadení, ktoré je chladené vodou s interným chladiacim okruhom. Chladiaci okruh pozostáva zo zásobníka chladiacej vody s chladičom, resp. s chladiacou vežou. Konečným výsledkom výrobného procesu je regranulát s požadovanými parametrami.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):
29241400, 29442500.
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH:
technologická linka.
4) ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA:
Obdobie v mesiacoch: 3 (od uzatvorenia zmluvy).
5) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH:
Regranulačná linka pozostáva z nasledovných hlavných častí: a) násypka s objemovým dávkovačom surovín a ostatných aditív, b) separácia kovových prímesí, c) nasávanie materiálu do násypky, d) jedno závitovkový extrúder s evakuáciou a filtračnou jednotkou, e) granulovacie zariadenie vrátanie chladenia vody v internom okruhu, f) podľa potreby príp. vlastný kompresor, g) baliace a vážiace zariadenia so zásobníkom regranulátu os 1,5 do 3 m3. Balenie musí mať možnosť plniť regranulát do BIG-BAG – ov a 25 kg vriec s alternatívou uzatvárania obyčajné a ventilové, váha do 50 kg Regranulačná linka musí byť schopná spracovávať plastovú drvinu z PP, PE, PET, ABS, PA, PS, HIPS, PS a pod., pričom veľkosť častíc výstupného regranulátu a musí pohybovať na úrovni 6 x 6 x 6 mm a max. vlhkosť môže byť 0,5 %.
ČASŤ č. 2
NÁZOV: Jednorotorový pomalobežný mlyn s príslušenstvom
1) STRUČNÝ OPIS:
Jednorotorový pomalobežný mlyn s príslušenstvom je určený na hrubé delenie plastového odpadu. Väčšie kusy odpadu nie je možné drviť v jednej operácii tak, aby sa dosiahla požadovaná veľkosť častíc pre ďalšie spracovanie v regranulačnej linke.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):
29241400, 29442500.
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH:
technologická linka
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: EUR.
4) ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA:
Obdobie v mesiacoch: 2 (od uzatvorenia zmluvy).
5) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH:
V zariadení sa rotorom špeciálnej konštrukcie a pod tlakom hydraulicky poháňaného podávača bezpečne delí plastový odpad na menšie kusy, ktoré je možné následne v nožovom mlyne - drviči spracovať na požadovanú veľkosť. Dávkovanie sa môže vykonávať ručne alebo pomocou dopravníkového pásu. Odber drviny sa zabezpečuje opäť pomocou pásového dopravníka . Veľkosť podrvených častíc sa pohybuje okolo 70 x 70 x 70 mm. Zariadenie má byť schopné spracovať gumu a plastové odpady rôznych tvarov z PP,PE, PET, ABS, PA, HIPS, PS a pod.
ČASŤ č. 3
NÁZOV: Nožový mlyn – drvič s príslušenstvom
1) STRUČNÝ OPIS:
V uvedenom zariadení sa mletím na hrubo pred drveného materiálu dosiahne požadovaná veľkosť výstupných častíc. Dávkovanie pred upravených plastových častíc od jednorotorového pomalobežného mlyna do nožového mlyna – drviča sa zabezpečuje pomocou pásového dopravníka s magnetickým separátorom kovových častíc.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):
29241400, 29442500.
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH:
technologická linka.
4) ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA:
Obdobie v mesiacoch: 2 (od uzatvorenia zmluvy).
5) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH:
Transport produktu drvenia z nožového mlyna do miesta ďalšieho spracovania sa zabezpečuje vzduchotechnikou s výkonnými ventilátormi, ktoré sú schopné prekonať výšku 10 m a dĺžku 25 m s priemerom dopravných rúr 150 mm. K požadovanému príslušenstvu patrí násypka drobného plastového odpadu, pásový dopravník s reguláciou, separátor kovových častíc, cyklón, stojan na BIG-BAGY s nosnosťou 1 200 kg, objem BIG-BAGov je 1,2 m3.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
Článok 4.3 Súťažných podmienok.
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva:
III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:
Nie.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, c) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, g) neporušil v predchádzajúcich piatich rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu, h) nedopustil sa závažného porušenia odborných povinností v predchádzajúcich piatich rokoch, ktoré vie verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
III.2.2) Ekonomické a finančné postavenie:
III.2.3) Technická spôsobilosť:
III.2.4) Vyhradené zákazky:
Nie.
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1) Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu:
III.3.2) Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby:

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu:
Verejná súťaž.
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovania alebo na účasť na dialógu:
IV.1.3) Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu:
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií stanovených v špecifikáciách vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť v rokovaniach alebo v súťažných podkladoch.
IV.2.2) Použije sa elektronická aukcia:
Nie.
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
IV.3.2) Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky:
Nie.
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 27.7.2007 - 14:00.
Spoplatnenie súťažných podkladov: nie.
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:
3.8.2007 - 14:00.
IV.3.5) Dátum odoslania výziev na predloženie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom:
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
česky. Slovensky.
IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Do: 30.9.2007.
IV.3.8) Podmienky na otváranie obálok s ponukami:
6.8.2007 - 10:00.
Miesto: Eko – LON spol. s r.o., Za Vŕškom 698, 027 43, Nižná.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: áno.
Každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ:
Nie.
VI.2) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:
Áno.
Uviesť odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Štrukturálne fondy, Operačný program Životné prostredie, Priorita č. 2 Enviromentálna infraštruktúra, Opatrenie č. 2.3 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva a z vlastných prostriedkov.
VI.3) ĎALŠIE INFORMÁCIE:
VI.4) REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1) Orgán zodpovedný za konanie o námietkach:
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O.BOX 58, SK-820 04 Bratislava 24. Tel.: 421 2 5026 4218. URL: www.uvo.gov.sk.
Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu:
Eko – LON spol. s r.o, Za Vŕškom 698, SK-027 43 Nižná. E-mail: ekolon@orava.sk. Tel.: 421 903 545 842.
VI.4.2) Podávanie žiadostí o nápravu a námietok:
VI.4.3) Úrad, na ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch:
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O.BOX 58, SK-820 04 Bratislava 24. Tel.: 421 2 5026 4218. URL: www.uvo.gov.sk.
VI.5) DÁTUM ODODSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
11.6.2007.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí