zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Svoz a likvidace komunálního odpadu

26.07.2007
Odpady
Svoz a likvidace komunálního odpadu
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200764142
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
13.08.2007 
 
* Zdroj informace:  
Věstník 137 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Městský úřad v Šale vypisuje výběrové řízení na svoz smíšeného komunálního odpadu. Nabídka do tendru musí být zpracována do 4. 9. 2007. Tendrová dokumentace je přístupná pro firmy do 13. 8. 2007. Nabídka do tendru musí být vypracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

03270 - MSS
Verejná súťaž
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)
NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Mesto Šaľa
Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta)
Mesto Šaľa, mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7
kontaktná osoba: Margita Simighová
tel. č.: 00421 31 770 59 81, fax: 0421 31 770 60 21
e-mail: simighova@sala.sk
Internetová adresa (adresy)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.sala.sk.
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).
I.2)
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI
Iný predmet: Samostatný územný samosprávny a správny celok SR (v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: Nie.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
OPIS
II.1.1)
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Nakladanie s komunálnym odpadom.
II.1.2)
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby.
Kategória služby: 16.
Hlavné miesto poskytovania služieb:
NUTS kód: SK023.
II.1.3)
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4)
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Vývoz zmesového komunálneho odpadu zo sídlisk a rod. domov, ukladanie odpadov na riadenú skládku a separovaný zber podľa požiadaviek ver. obstarávateľa - viac v súťažných podkladoch.
II.1.6)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 90121100.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 90121000, 90121000, 90122000.
II.1.7)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)
Nie.
II.1.8)
Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.9)
Varianty sa prijímajú
Nie.
II.2)
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1)
Celkové množstvo alebo rozsah
Vývoz zmesového komunálneho odpadu zo sídlisk a rod. domov, ukladanie odpadov na riadenú skládku a separovaný zber podľa požiadaviek verejného obstarávateľa - viac v súťažných podkladoch.
Predpokladané rozpätie hodnoty zákazky bez DPH: od 210 000 000 do 220 000 000. Mena: SKK.
II.2.2)
Opcie
Nie.
II.3)
TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA
Začatie: 1. 7. 2008, ukončenie: 30. 6. 2017.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1)
Požadované zábezpeky a záruky
III.1.2)
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtu mesta Šaľa.
III.1.3)
Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
III.1.4)
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie.
III.2)
PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
§ 26 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov je podľa doterajších predpisov povinný predložiť okrem potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov a dokladu o oprávnení podnikať aj doklad podľa § 26 ods. 2 písm. f) - potvrdenie inšpektorátu práce o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 26 ods. 2 písm. a) - f) zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač splnil podmienky podľa § 26 ods. 3 alebo 4 tohto zákona. Doklady uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené podľa § 19 ods. 3 zákona. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.2)
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
§ 27 ods. 1 písm. a) - c) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Preukáže ich predložením týchto dokladov:
Vyjadrenie banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky (že uchádzač nebol za predchádzajúce dva roky v nepovolenom debet, že v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár, že jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie).
Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá v iných bankách záväzky.
Úradne overená fotokópia poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa. Zmluva o poistení musí byť platná a účinná a zabezpečuje poistenie počas celého obdobia plnenia zmluvy, a to do roku 2017 vrátane.
Originál, resp. úradne overená fotokópia súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch a výkazu ziskov a strát za predchádzajúce tri roky (2004 - 2006), nie staršie ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Poistná zmluva vo výške min. 10 mil. Sk.
Aspoň v dvoch z rokov 2004 - 2006 mal uchádzač kladný hospodársky výsledok.
III.2.3)
Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
§ 28 ods. 1 písm. a), g), f), j) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Preukáže ich predložením týchto dokladov:
Potvrdený zoznam dodávok služieb v oblasti odpadového hospodárstva za obdobie posledných troch rokov (2004 - 2006).
Zoznam s údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služieb s uvedením vzdelania a dĺžky odbornej praxe pri činnostiach, ktorých vykonávanie je predmetom verejnej súťaže. Zoznam zamestnancov (s uvedením údajov podľa § 32 ods. 7) požaduje verejný obstarávateľ predložiť v ponuke v originálnom rovnopise a potvrdený štatutárnym orgánom, prípadne inou osobou oprávnenou v plnom rozsahu konať v mene a na zodpovednosť uchádzača.
Vyhlásenie uchádzača o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky (2004 - 2006) potvrdené štatutárnym orgánom, prípadne inou osobou oprávnenou v plnom rozsahu konať v mene a na zodpovednosť uchádzača.
Prevádzkovanie zberného miesta nebezpečných odpadov vyseparovaných z KO na území mesta Šaľa, ako aj v mestskej časti Veča.
Platné rozhodnutie úradu životného prostredia v zmysle zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov na:
- prevádzkovanie zariadenia na zneškodnenie odpadov [§ 7 ods. 1 písm. a)],
- prevádzkovanie zariadenia na zhodnotenie odpadov [energetické alebo materiálové - § 7 ods. 1 písm. c)],
- prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov - zberové dvory [§ 7 ods. 1 písm. d)],
- nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy [§ 7 ods. 1 písm. g)],
- zber starých vozidiel [§ 7 ods. 1 písm. l)],
- na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti [§ 7 ods. 1 písm. p)].
Predložiť platné zmluvy na zhodnotenie, resp. zneškodnenie jednotlivých vyseparovaných zložiek KO vrátane nebezpečných odpadov.
Údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na poskytnutie služieb podľa súťažných podkladov.
Podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť v subdodávke. Uchádzač je povinný uviesť obchodné mená tretích osôb podieľajúcich sa na plnení zmluvy a uviesť podiel finančného objemu v percentuálnom vyjadrení, ktorým bude zabezpečovať plnenie zmluvy tretími osobami, a uviesť, ktorej časti plnenia zmluvy sa podiel týka.
Iné požadované doklady preukazujúce technickú a odbornú spôsobilosť uchádzača:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť nasledujúce platné doklady a dokumenty, a to originál alebo úradne overenú kópiu:
a) rozhodnutie podľa § 28 ods. 1 písm. a) zák. č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - integrované povolenie, ktorým sa povoľuje vykonávanie činnosti skládky odpadov, na ktorej uchádzač bude zneškodňovať odpady z tejto zákazky; uchádzač zároveň predloží evidenčný list skládky odpadov k 31. 12. 2006 s potvrdením príslušného obvodného úradu životného prostredia,
b) potvrdenie mesta (obce) s počtom obyvateľov viac ako 5 000, že uchádzač v posledných troch rokoch aspoň jeden rok prevádzkoval v uvedenom meste (obci) systém triedeného zberu KO v rozsahu minimálne 5 triedených zložiek (z toho povinné sklo, papier, plasty, bioodpad).
§ 29 zák. č. 25/2006 Z. z. - podmienky týkajúce sa zabezpečenia kvality a ochrany životného prostredia.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie platných certifikátov:
a) certifikát systému kvality ISO 9001:2000 pre služby v odpadovom hospodárstve, ktorým uchádzač potvrdí splnenie noriem zabezpečenia kvality,
b) certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004 pre služby v odpadovom hospodárstve.
Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o zabezpečení systému riadenia kvality a systému environmentálneho manažérstva. Tieto dôkazy však musia byť rovnocenné s požadovanými certifikátmi, teda musia spĺňať minimálne požiadavky, ktoré zaručujú vyššie uvedené osvedčenia. Pri predložení iných rovnocenných dôkazových dokumentov tieto musia byť preskúmané a potvrdené nezávislým certifikačným orgánom. Všetky požadované doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti musia byť doložené ako originál alebo úradne overená kópia, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Aspoň jedna zmluva v každom roku v hodnote minimálne 20 mil. Sk vrátane DPH.
Prax osôb zodpovedných za poskytnutie služby musí byť minimálne 5 rokov.
Priemerný počet zamestnancov v roku 2006 nebol nižší ako 20.
Súhlas na nebezpečné odpady podľa katalógu odpadov vydaný na uchádzača.
Fotokópie technických preukazov mechanizmov vo vlastníctve uchádzača, v prípade nájmu mechanizmov preukáže uchádzač strojové vybavenie úradne overenou fotokópiou nájomnej zmluvy alebo zmlúv o budúcej zmluve s podmienkou uzatvorenia nájomnej zmluvy pred ukončením lehoty viazanosti ponúk.
Vyžaduje sa:
1. strojové vybavenie:
- špeciálne autá s lisovacou nadstavbou na prepravu komunálneho odpadu s mechanizmom na zber KO z 1 100 l kontajnerov, ako aj z malých nádob (napr. KUKA) - 2 ks,
- vozidlá s ramenovým nakladačom na VOK - 2 ks,
- nákladné autá, príp. traktor s prívesom na zber a prepravu veľkorozmerného a drobného stavebného odpadu, na zber papiera, plastov, skla, kovu a biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov - 3 ks,
- nákladné auto na zber a prepravu papiera, plastov a skla z upravených zberných nádob - 1 ks,
- špeciálne auto na zber a prepravu nebezpečných vytriediteľných zložiek z KO - 1 ks.
2. zberné nádoby:
- 1 100 l zberné nádoby - 700 ks,
- malé nádoby (napr. 110 l) - 1 900 ks,
- veľkoobjemové kontajnery (vrátane zberu BTO v záhradkárskych osadách) - 40 ks,
- upravené zberné nádoby na plasty - 120 ks,
- upravené zberné nádoby na sklo - 120 ks,
- upravené zberné nádoby na papier - 120 ks.
Vyžaduje sa:
aby skládka zabezpečovala ukladanie odpadu z mesta v ročnom množstve cca 8 000 ton aspoň do roku 2017.
III.2.4)
Vyhradené zákazky
Nie.
III.3)
OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1)
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
Nie.
III.3.2)
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby
Áno.


ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
DRUH POSTUPU
IV.1.1)
Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2)
Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovania alebo na účasť na dialógu
IV.1.3)
Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1)
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených nižšie:
1. Cena za vývoz zmesového komunálneho odpadu z kontajnerov a malých nádob vrátane DPH (Sk/tona) - 34.
2. Cena za zber, zvoz a doseparovanie obsahu veľkoobjemového kontajnera vrátane DPH (Sk/tona) - 8.
3. Cena za zber, odvoz a uloženie stavebného odpadu vrátane DPH (Sk/tona) - 3.
4. Cena za uloženie komunálneho odpadu na riadenej skládke vrátane DPH (Sk/tona) - 32.
5. Cena za zber jednotlivých zložiek separátov vrátane DPH (Sk/tona) - 8.
6. Cena za zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu vrátane DPH (Sk/tona) - 8.
7. Cena za prevádzkovanie zberového dvora vrátane DPH (Sk/mesiac/obyvateľ) - 3.
8. Podieľanie sa na zisku z predaja separátov (%) - 4.
IV.2.2)
Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3)
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1)
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
IV.3.2)
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Nie.
IV.3.3)
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
Dátum: 13. 8. 2007. Čas: 13.00 h.
Spoplatnenie súťažných podkladov: Nie.
IV.3.4)
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 4. 9. 2007. Čas: 11.00 h.
IV.3.5)
Dátum odoslania výziev na predloženie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6)
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
Slovenský.
IV.3.7)
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do: 31. 12. 2007.
IV.3.8)
Podmienky na otváranie obálok s ponukami
Dátum: 5. 9. 2007. Čas: 13.00 h.
Miesto: Mestský úrad, Šaľa, zasadačka, prízemie.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a plnou mocou na zastupovanie.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1)
TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ
Nie.
VI.2)
ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA
Nie.
VI.3)
ĎALŠIE INFORMÁCIE
a) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v slovenskom jazyku. Súťažné podklady si možno vyzdvihnúť na základe písomnej žiadosti. V prípade, ak žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov bude poslaná faxom, verejný obstarávateľ požaduje v zmysle § 17 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní jej potvrdenie prostredníctvom poštovej zásielky. V tomto prípade lehota na poskytnutie súťažných podkladov začne plynúť až odo dňa prijatia potvrdenia prostredníctvom poštovej zásielky alebo osobného doručenia.
b) Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorý si vyžiadal súťažné podklady a ktorému verejný obstarávateľ súťažné podklady poskytol. Osobné vyžiadanie súťažných podkladov je možné iba v pracovných dňoch, t. j. pondelok až piatok od 8.00 do 14.00 h.
c) V súlade s § 23 ods. 4 zákona si verejný obstarávateľ vo verejnom záujme vyhradzuje právo, že v prípade, ak úspešný uchádzač, s ktorým uzavrie zmluvu o dielo v tejto verejnej súťaže, stratí v priebehu jej plnenia schopnosť splniť zmluvný záväzok, verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu rokovacím konaním bez zverejnenia s uchádzačom v poradí, ako skončil pri vyhodnotení ponúk vo verejnej súťaži.
VI.4)
REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1)
Orgán zodpovedný za konanie o námietkach
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P. O. Box 68, 820 04 Bratislava, Slovenská republika, internetová adresa: www.uvo.gov.sk.
Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu:
Mesto Šaľa, mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7. 927 15 Šaľa, Slovenská republika, internetová adresa: www.sala.sk.
VI.4.2)
Podávanie žiadostí o nápravu a námietok
VI.4.3)
Úrad, v ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch
VI.5)
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11. 7. 2007.


 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí