zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ojedinělý způsob podpory rozvoje veřejné zeleně ve městech

06.08.2007
Příroda
Ojedinělý způsob podpory rozvoje veřejné zeleně ve městech
Nadační projekty pomáhají vytvořit parky, které respektují historickou paměť místa a současně vycházejí ze skutečných potřeb lidí různých zájmů.
Již před rokem jsme vás v Moderní obci informovali o nové naději pro veřejnou zeleň. Nadace PROMĚNY, která v této oblasti působí od ledna 2006, podporuje vznik nových parkových ploch ve městech a obnovu těch v minulosti zanedbaných. Nadační projekty pomáhají vytvořit parky, které respektují historickou paměť místa a současně vycházejí ze skutečných potřeb lidí různých zájmů.

Město, které od nás obdrží grant, získává nejen nemalé finanční prostředky na obnovu či založení městského parku (ve výši 50 až 90 % celkových nákladů), ale současně i dlouhodobou odbornou a marketingovou podporu během celé realizace projektu, a také následující tři roky po jeho dokončení.

"Na podporu informovanosti místní veřejnosti pořádáme různé akce šité na míru projektovému záměru, oživujeme zapomenutou historii a probouzíme v lidech zájem o okolní prostředí. Naším záměrem je to, aby se budoucí uživatelé parků sžívali s novým prostorem od prvního okamžiku a navázali k němu blízký vztah," vysvětluje Jitka Přerovská, ředitelka nadace PROMĚNY, a dodává: "Posláním naší nadace není pouze zakládat veřejnou zeleň ve městech, obnovovat městské parky či proměňovat okolní prostředí, ale také aktivně komunikovat s místními občany a prostřednictvím různých akcí měnit jejich vztah k přírodě, k okolnímu prostředí i historii."

KAMENICKÝ ŠENOV: PILOTNÍ PROJEKT

Programy na podporu informovanosti veřejnosti si již v praxi vyzkoušeli obyvatelé Kamenického Šenova v Libereckém kraji, kde byl v dubnu 2006 zahájen pilotní projekt nadace PROMĚNY Šenovské parky. Náklady na vybudování dvou městských parků - Dvořáčkův park a Janurův park - dosáhnou bezmála 18 milionů korun, z nichž 90 % hradí nadace. Marketingová podpora projektu a akce pro veřejnost jsou bonusem, který poskytujeme nad rámec samotného financování projektu. Jako první uspořádala nadace společně s městem dvě informační a plánovací setkání vloni na podzim. Místní občané zde mohli vyjádřit svůj názor na to, jak by dva obnovené parky měly vypadat, co by v nich nemělo chybět, a také pro ně vybrat nejvhodnější názvy.

Úspěšné bylo i letošní lednové setkání PROMĚNY pro děti, které se uskutečnilo ve spolupráci s architekty a šenovskou základní školou, či literárně-výtvarná soutěž Tajemství Dr. Pallme-Königa, během níž děti pátraly po místním rodákovi, který v místě jednoho z parků pobýval. Výstava vítězných prací z této soutěže v městské knihovně byla pro velký zájem veřejnosti dokonce prodloužena. Zatím poslední, červnová akce Cesta kolem parku ukázala, k jakým aktivitám je možné parky využívat, a oživila tak místa ještě před zahájením stavebních prací. Další motivační setkání s občany Kamenického Šenova je plánováno letos na podzim.

Součástí marketingové podpory je i čtvrtletník Proměny, v němž nadace pravidelně informuje nejen o průběhu realizace projektů, na které poskytla příspěvek, ale kde mohou města i jednotlivci získat navíc další inspiraci. Příloha čtvrtletníku se zaměřuje na probíhající projekty a města je mohou využít pro svou další propagaci. Časopis je v elektronické podobě volně k dispozici na adrese www.nadace-promeny.cz.

"Stávající zkušenosti jednoznačně potvrzují, že funkční komunikace radnice s veřejností, zapojení místních organizací a zajištění informovanosti občanů ve městě jsou alfou a omegou úspěšné realizace projektu. Parky slouží lidem, z jejich potřeb vycházejí a u jejich vzniku by tedy lidé neměli chybět," doplňuje Petra Hrubošová, PR manager nadace.

SLOVO ARCHITEKTKY

Autorkou návrhu Dvořáčkova parku v Kamenickém Šenově je Ing. arch. Magdalena Dandová z atelieru AND, která se vloni na podzim zúčastnila prvního setkání se šenovskými obyvateli. Mají podobné akce pro architekty a konečnou podobu projektu význam? "Podle mého názoru určitě ano. Přestože se při návrhu parkových ploch snažím vcítit do představ a potřeb budoucího uživatele (mnohdy velice anonymního a tedy zčásti nevyzpytatelného), je při osobním kontaktu jeho "pohled na věc" mnohdy překvapivý a inspirující. Při setkáních s obyvateli, kteří cítí, že se jich záležitost týká, velmi záleží na jejich poučenosti. Nesprávně nebo nedostatečně informovaná veřejnost si může vytvořit zcela mylnou představu o chystaných úpravách a tím získat k návrhu averzi. Což ale neznamená, že architekt nemá mít na řešení daného prostoru žádný názor a po vyslechnutí přednesených nápadů nejrůznějších lidí musí všechno "vtělit" do projektovaného parku. Naopak návrh, který je promyšlený a do určité míry některé potřeby budoucích uživatelů předvídá, je snadněji obhajitelný jako celek a v podstatných rysech se nemusí měnit," odpovídá architektka Magdalena Dandová.

GRANTY: VÍTĚZNÝ BROUMOV

První grantovou výzvou, která byla poprvé vyhlášena v loňském roce, oslovila nadace všechny obce s rozšířenou působností kromě krajských měst. Města mohla do 14. září 2006 žádat o finanční podporu v rámci několika dílčích programů: nové parky, obnova zeleně, stezky a kombinace těchto aktivit. Grantové výzvy se zúčastnilo 61 projektů z 56 měst. Do finálového kola se probojovala města Broumov a Turnov, která musela zajistit aktuální dendrologický průzkum a geodetické zaměření příslušných lokalit. Následně za přispění nadace byly vypracovány architektonické studie k oběma projektům. Na základě těchto studií správní rada nadace PROMĚNY rozhodla o vítězi, který získá nadační příspěvek a tím i možnost architektonický návrh uskutečnit. Vítězem je město Broumov se svým projektovým záměrem na Obnovu parku Alejka.

Broumov ještě letos začne spolupracovat s nadací PROMĚNY na základě smlouvy o nadačním příspěvku, který by měl tvořit minimálně 50 % celkových nákladů. Konečná výše finančních prostředků na obnovu městského parku bude předmětem dalších jednání mezi městem a nadací, která budou předcházet podpisu zmiňované smlouvy. Ani město Turnov, které ve finálovém kole grantové výzvy nakonec neuspělo, neodchází s prázdnou. Architektonický návrh na Proměnu Šetřilovských parků, který byl zpracován za finanční podpory nadace, totiž může dále využít pro svou potřebu a projektový záměr podle svých možností uskutečnit.

Vyhlášení další grantové výzvy plánuje nadace PROMĚNY na příští rok. Podmínky a způsob podání přihlášek zveřejníme dostatečně včas v tisku i na webových stránkách nadace: www.nadace-promeny.cz.

AUTOR: JOLANA ŘÍHOVÁ
nadace PROMĚNY


Čím se vyznačuje úspěšné řešení systému sídelní zeleně?

vazbou na urbanistickou koncepci územního plánu,

územní plán řeší celé správní území včetně jeho nezastavitelné části, tzv. krajinný plán,

zpracovaným generelem zeleně a plánem dalšího rozvoje,

pasportem zeleně, dendrologickým průzkumem, průběžnou analýzou stavu zeleně a posouzením funkčního potenciálu stávajících ploch,

zpracovaným územním systémem ekologické stability,

zachováním historických a kulturních hodnot místa,

funkčními veřejnými prostranstvími,

podporou vzniku větších i menších parkových a rekreačních ploch,

systémem péče a údržby zeleně,

aktivní komunikací s veřejností a jejím zapojením do plánovaných změn.


V čem města chybují a co je rozhodující

Jakým způsobem města využila svou šanci na získání ojedinělé finanční podpory v rámci grantové výzvy vyhlášené nadací PROMĚNY? Tuto a další otázku jsme položili Ing. Kateřině Vaculové, místopředsedkyni výběrové komise nadace.

Jak byste zhodnotila využití možnosti grantové výzvy městy?

V absolutních číslech byla odezva velká, ale geograficky velmi nerovnoměrná. Byly regiony (téměř kraje), kde obce nepodaly jedinou žádost.

V čem dělají města chybu při zpracování tohoto typu projektů?

Asi nejmarkantnější byla snaha získat "pouze" finanční prostředky - někdy i jen na běžnou údržbu. Na druhé straně byla zase města, která měla už naprosto o všem rozhodnuto včetně vydaného stavebního povolení, ale chtěla také "jen" peníze. Vůbec neakceptovali cíle a vize nadace. Bylo patrné, že se chovají jako při komunikaci se státními institucemi.

Co byste naopak pochválila?

V mnoha případech bylo zřejmé, že právě výzva nadace podnítila města k tomu, že o věci začala přemýšlet. Žadatelé vytvořili realizační týmy. Prostě to byla opravdu nadace a její cíle, které je inspirovaly, dodaly jim elán a přiměly k činu. Bez jistoty výsledku.

S jakými nedostatky jste se během hodnocení setkala (například výjimečná lokalita s nedostatečně prezentovaným projektovým záměrem, chybné zacílení projektu apod.)?

Nepochopení záměrů a cílů nadace, tuctové nápady (na úrovni běžné péče), přenechání veškerých příprav na profesionálních firmách - bez účasti a tvořivých vkladů města i komunity, sólové akce zoufalých úředníků.

Co bylo během hodnocení rozhodující?

Kromě originálního nápadu - ten byl prioritní - upoutaly ty žádosti, kde bylo znát, že v daném městě je schopný tým, který chce opravdu něco prosadit a město "táhne za jeden provaz", odborníci i politici a úředníci jsou schopni spolupracovat. A zdravý lokální patriotismus. Bez obětavých a schopných lidí nelze uskutečnit žádný záměr. V dalším kole už se přihlíželo i k atraktivitě místa a efektu, kterého lze dosáhnout danými úpravami.


Tip: Kde je možné žádat o podporu obcím pro krajinné plánování a rozvoj městské zeleně?

Ministerstvo životního prostředí: www.env.cz a www.sfzp.cz

Program péče o urbanizované prostředí - obce či vlastníci pozemků mohou žádat o dotaci na pořízení studie proveditelnosti založení nebo regenerace sídelní zeleně.

Operační program Životní prostředí - dotace pro obce na podklady a analýzy neinvestičního charakteru pro zpracování generelu zeleně.

Ministerstvo zemědělství: www.mze.cz

Program ochrana a rozvoj dědictví venkova - dotace na zpracování krajinného plánu.

Evropská unie: www.strukturalnifondy.cz

Regionální operační programy - podpora revitalizace měst.

Neziskové organizace:

Centrum pro komunitní práci - pomáhá se zpracováním plánů a strategií rozvoje obcí, mikroregionů, krajů i organizací.

Nadace Partnerství - podporuje projekty udržitelného rozvoje ve všech regionech ČR, pomáhá nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům v péči o životní prostředí.

Nadace PROMĚNY - podporuje rozvoj městských parků a městské zeleně. Ojedinělým způsobem přispívá k obnově zanedbaných míst v celé ČR.

Nadace Veronica - podporuje místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny, zejména na Moravě a ve Slezsku.

Nadace VIA - podporuje projekty neziskových organizací v regionech zaměřené na místní rozvoj v ekologické, kulturní i sociální oblasti.

Společnost Petra Parléře - pořádá každoročně soutěž o Cenu Petra Parléře, v rámci které se mohou města v ČR přihlásit do konkurzu na úpravu veřejných prostranství a budov ve veřejné správě, a získat tak zdarma architektonickou studii.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí