zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Některé povinnosti obce podle zákona o odpadech

08.08.2007
Odpady
Některé povinnosti obce podle zákona o odpadech
Ptali jsme se za vás..

V obci sídlí právnická osoba či fyzická osoba podnikající a produkující při své činnosti odpad. Smí svůj "nekomunální" odpad dávat do sběrných nádob obce?

Takový subjekt je původcem odpadů a musí je likvidovat v souladu se zákonem o odpadech. To znamená, že si může svůj "nekomunální" odpad dávat do sběrných nádob obce určených pro komunální odpad nebo si sám zajistí svozovou společnost, jež bude jeho odpad odvážet a likvidovat. V prvním případě však musí uzavřít s obcí smlouvu, ve které si obec stanoví, za jakých podmínek bude tento subjekt odpad do oněch sběrných nádob odkládat a jaká bude výše ceny za tyto služby. Pokud tedy subjekt využije sběrné nádoby obce (využije systém zavedený obcí), musí obecní úřad zkontrolovat, zda uzavřel s danou obcí platnou smlouvu. V druhém případě - jestliže subjekt nevyužívá systém zavedený obcí, má obecní úřad povinnost kontrolovat, zda si zajistil využití nebo odstranění odpadu. Jinými slovy: zda si sjednal společnost na odvoz a likvidaci odpadu či má doklady o tom, že odpad předal právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání. Když se osoba, která provozuje zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru či výkupu určeného druhu odpadu, neprokáže oprávněním k takovéto činnosti, nesmí jí být odpad předán. Obecní úřad by si měl dokumenty osvědčující jeho kontrolní činnost uschovat.


Zjistili jsme, že firma využívá náš systém pro nakládání s komunálním odpadem, ale bez písemné smlouvy s naší obcí. Může jí obecní úřad uložit pokutu?

Je to dokonce jeho povinnost uložit takovému subjektu sankci až do výše 300 tisíc korun. Na řízení o uložení pokuty se plně vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Upozorňuji však, že nelze vést řízení vůči uvedenému subjektu podle přestupkového zákona, neboť ten se týká pouze fyzických osob nepodnikajících.

Jak máme sankcionovat fyzickou osobu, která se zbaví autovraku nebo vozidla vyřazeného z registru vozidel tak, že ho jednoduše nechá stát na ulici?

Autovrakem je každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem (tedy věcí, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit). Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen ho předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

Vlastník vozidla před jeho předáním osobě oprávněné k likvidaci je povinen umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny. Když tak neučiní, přemístí obecní úřad vozidlo po uplynutí 2 měsíců na náklady jeho vlastníka na vybrané parkoviště. Informaci o umístění opuštěného vozidla na vybrané parkoviště zveřejní obecní úřad na své úřední desce. O umístnění vozidla písemně informuje jeho vlastníka, pokud je ho možné identifikovat.

Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po marném uplynutí lhůty 2 měsíců od informování vlastníka, má se za to, že vozidlo je autovrak, a obecní úřad je povinen nechat vrak zlikvidovat u oprávněné osoby.

Náklady obecního úřadu je povinen uhradit obci poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený v registru motorových vozidel. Vlastník vozidla se zjišťuje buď podle registrační značky, či podle jiných údajů zapisovaných do registru vozidel (například identifikační číslo silničního motorového vozidla, tzv. VIN, není-li, pak výrobní číslo podvozku silničního motorového vozidla apod.).

Současně s ukládanou pokutou, jejíž horní hranice je 20 tisíc korun, má obecní úřad možnost stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím. I v tomto případě je nutné vést řízení podle správního řádu. Stejnou povinnost má obec i v případě umístění vozidla vyřazeného z registru vozidel v rozporu se zákonem o odpadech či odložení elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo mimo místa jejich zpětného odběru.

Dodejme, že působnosti stanovené obecnímu úřadu podle zákona č. 185/2001, o odpadech jsou výkonem přenesené působnosti.

MGR. PETR ADÁMEK, PRÁVNÍK, HRADEC KRÁLOVÉ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí